25 Haziran 1935 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1935 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abone Şartlar, Türkiye iç 1 senalik & ölk ; U Maraosmaniye Şeraf Sokağı, TELEFON, 20520 Matbaal Ebüzziya, İstanbul Fiali H Sabahları Çıkar Siyasi Gazete — ) AMAN Salı 25 Haziran 1935 Beşeri saadet, ancak ma- nevi yüksekliğe dej fer ve- ren bir medeniyettedir. “Süzme Sözler, den (Şerhi 3 üncü sahifede) ler Yerde 5 Kuruştur. Günün yazısı Kapalı dükkânlar eke Gölmcl ” kabiliyetini gözür nünde tutacağımı yazıyorlar. Bu habere kim memnun olmaz? Hiz göphe yokki Başbakan İnmet 2omi siyasetinde yeni bir yol tat- Mağa karar vermişlerdir. vergi işlerini «on yil Secrübeye — göre, | tar halk için vergi vermeş İay bir hele getirmek " itiyec, ki bur metice — Gtibariyle / doğru: doğruya bükümetin yine kendi Mıvafanti mek, halkı elmek imkân ge kade lüzımdır. Şu deriet idereninde ea haki iş İiyet vermek, bu mütemadiyen elden ele ge temin. etmektir. Alışveriş ; Teyinet, para sik sak tedavi edin: ce derletin alacağı vergi de'o nisbette artar.Hem bu işim €a güzel ciheti de bu suretle artan verginin halka yük olmaması, hatta halkın bu vergiz serine sevine vermesidir. Çönkü kazanç ayırıp devlete T kolay olur. İşte hükümetin yeni Ekonomi Şiyaaetinde ba esasları sazarı iti- Çünkü bütün Türe Tengin ve fakir tamamen müsevi glduğu yalnız birşey vardır, ki © da ölümdür. bir gün mutlak öleceğiz, biş” Birimizi, “kazsadığımız “pa: veye hğımiz apartiman ne bir Yaşatabilir. e Sünile Karşlaşlağiz heniafi ba kaneelarin Tepilnden gühidir . mütlak her mevsimde birkaç kapalı düke kân görürsünüz. Halbuki” eskiden bir tek kapal ga. Kez ae e N Tn Te cdş e 'geldiği İere Cağramasını tavsiye ederi sakikai Bu, kazanç. vergis dilmemiş olm: Tiyor, yöksa umüml ticaret düre dığimiz için bilmiyoruz. Biz yalız gördüğü- Müzü söylüyoruz. Bunun sebep ve ]apon gıdışı : Yaman bir gıdış' Japonların en Büyük tersaneleri muhtevi olan Yokosuka limanında Japan Bahriyesinin heybetli bir. yürüyüşü Büyük bir imparatorluk kurmak teşebbüsleri gerçekleşiyor iç Mongolistanda yapacakları ba- reketleri de kolaylaştırdılar. “Yugoslav kabi- nesi kuruldu Ândiçen yeni kabi- ne geniş bir birlik hükümetidir İaponlar, — Mançari - İle Jeholl ÂŞEAİ C ettikten sonra gimali Çine doğru yürümeğe başladılar. Buna karşı Çin hükümeti şimalt Çinde- ki kuvvetlerini çekmeğe, Japonya bu hareketi hem Bakert, hem iklisadi bir. ehemmi- eti haizdir gerçek | yekte olduğunu apaçık göste- iyor. Netekim Japonların - nufuzları Mançurinin şimalinde Siber ya'tle Bara Japonların bu genişlemelerine engel ol- Onun için Japonlar, lar, zayık diş Mongolistan bulunuy: daki Közil ordular Tramvay Şirketinin geri vereceği para Protokol imzalandı Şirket, 938 sonuna kadar 1,700,000 lira verecek. Bunun 740,000 lirası Yeni kabineyi teşkil eden Ba, ve Dıp Bahanı B. Stoyadinoviç Belgrad 24 (A. A)—Milan Stoyadinoviç - kabineyi teşki- letmiştir. Kabine aşağıda göse terildiği gibidir Başbakan ve Diş Bakamı Stoyadinoviç, Sü ve Deniz Ba- kanı General Jifkoviç, İç Ba- kanı Koroşets, Münakalat Ba. kanı Spaho, Bayındırlık - Bax kanı Bobiç - eski Belgrad Şarbayı - Finans Bakanı Le- tidza, sağlık — sosyal Tarim Bakamı Stankoviç, Tüze Bakanı Aver, - Tecim Bakanı lüzum — gelen Omikdar 2.203,895 Jira olduğuna ve tenzili Tâzım gelen mikdar ise A — Bu paramlu yüzde üç baz Çük nisbetinde olup mecmuu 77136 dira tutan belediyeye - verilmiş olan aidat, Kültür Bakanı Stoşoviç, Bakanları: Yankoviç, behmen. Kabine saat 17 de and iç- ç B— 926 mukaveleleri muci- | Misti Tramvay ş.:ııı,.ı, nihayat BOT — bince girketin istimlâklere Belgradt 24 (AL A:) — iunu “cermeye meebar eden 08 — Gimek üzere belediyeya Yeni kabine geniş birl bul şehri tarihinin kaydetmediği 'en büyük zaferi kazanan Bay Ali Çetinkaya Ankara 24 (Telefonla) — Tram- 'vay Şirketiyle Bayındırlık Bakane hiği araandaki ” protokol ” bogün Hdün) Bakaa Ali Çetinkaya ile Tramvay Şirketi mürahhası Müse 'yü Gindorf — arasında imza edil miştir. Resmi kaynaklardan aldı. Bim protokolü - hulârütem . veriyor ih -Edirnekapı — hattımı — inşanı çi Kabul edilerek geri kalan 125,000 liranın fazla alınan para- dan tenzili, 926 mükaveleleri ni olduğu Karaköy köprü kaldırılmalarının yapılması ve tamirleri için verilmiş olan 65,839. Tiranın da tenzlli, D — Yine 926 mükavelel loyu yeni kabineyi çok iyi kı şılamaktadır. Hükümet, üyele- leri / itibariyle iç meseleler kesin olarak kotarılabilmesi için geregen birliği elde ede- ilecektir. M Bugül a Boğazlar ve İstanbul Tramvay — Şirketinin | işleteceği Özararlarıle yapmış ol düğu / Edirnekapı hati inşeatı masrafları amortüsmanlarına kare #ilik olarak 193084 liranım tenzili, Bu süretle - yukarıda — tenzill üzimgelen — rakamların — me: Devamı 2 nci sahifede Öz Türkçe kılavuz Gazetemiz böyle bir kılavuz hazırlamış ve noşretmek üzere bulunmuştur. Şimdiye kadar yalnız Oyr n Öz Türkçeye Tügat yapılımıştır Halbuki en ziyade Öz Türkçeden Osmanlıcaya bir lgato ihtiyas cumz vardır. Böyle bir kılavuzu Dil encümeni yapmak İcabederdi. O yapmadığı ve yapamadığı cihetle,biz bunu yapmaya karar verdik. mustaki itire ha iadesi, bu 1 rüeyet edan Şörayı devle Loid Corc ve Bulgarlar Bir Bulgar başyamıcın Lold/ Cere'an ekrar sahneye çiksenlı. haberini p demlede SA Tetkik elmek ve ilâcim bilhasın Naliye Baka- 'da Ekonoml Bakanını Çünkü her kapa: 'nan dükkân, devlet varidatının, 'az veya çok eksilmesi demektir. bizlim de gahsl kazı tir. Şahsl / kazanen gündüğümüzü — söylemek Kakkımızdır. Hergün hitap şehlinde bu kılavuzu neşredeceğiz.Bu, Öz Türkçer nin yayılmasına hizmet ettiği kadar okuyucularımızın X gazetelerde görüp te anlıyamadıkları kelimeleri - kolaylıkla bulma, ZAMAN |—. İngılız Nazırı, Romada , |Habeşistanda İi ltalyaya verilecek haklar Habeş Kralının yeni diyevi-İtalya büyük bir im- paratorluk kurmak istiyor- muş - Habeşler Sudandan çok yiyecek Koma 4 LALA.) — B Eden döeekla YU aha eat Od D M görüşeceleir. Eden, Muşolini ile görüştü yorlar [ Eski Habeş İm- paraluru öldü Edeni kabul ederek- kendisile ili aat kadar görüşmüştür. Bu kos sufma sırasında 18 Haziran tarihil hagilir - Alman deniz anlaşması ve 3 Şubat tarihli Frs Tiz anlaşmasile ilgili bulunan hava Kti projesi ve diğer meseleler sxden geçirilei, B. Eden, neler teklif edecek ? Londra 21 (AŞ — Dally ex prek gazetesi, H, Edenin yapacağı. Ünergeyi feklifi) gözle/ anlatıyorı | "İngiltere, İtalyanın Habeşis tandaki törümlü (neşra) umaylar getirebil. bütün nu fuzunu kullanacaktır. Bu törümlü umaylar ( bu mep- yu emeller) arasında Habeşint Eritreyi, İtalyan Somalisine bağ- Jiyacak yeni bir. demiryolu yap- mak, Ögadenuk bölgesinde bulur Devamı 7 nci sahifede Öldüğü Bildiriten caki Hobep İmparatoru Liyig Yosu gelen hat Yunanistanda Krallığa doğru G. Kondilis, Krallık için bir makale yazdı General yazısında “Siyâsal adamlarımız, Cumhu- riyet için henüz olgun değildirler,, diyor Atina, 24 ÇAL AŞ bakan general Kondilis, kendisi Tülden başka birşey vermediği va sışasal adamlarımızın baz nin krallığa niçin egiin olduğunu | karşi sayğı görtermeleri evanna — (meyyal olduğunu) İzah için, elin- | “dayanan ” bir rejim İçin henüz kon mellon - gazetesinde yazmış |" olugun bulunmadıkları olduğu bir yazıda diyor ki Cumhuriyet - hakkında, — Onbir yıllık denemeden sonra, Çumhurlük rejiminin, iht deneçi edinmezden önce Tütfen sahifeyi çeviriniz Şuunun akislerinden İngiltere ve Tayyare Korkusu Con Bul — Ah şunu da bir kafese koyabilsem.. 'a bugün en büyük derdi, Şimdiye Tagili Onun içi düşüncesi tayyara oldu. kadar gemilerine güvenip da/ (şahanel) yaşayan İngiliz, n hergün artan terakki

Bu sayıdan diğer sayfalar: