25 Haziran 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2

25 Haziran 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

li Sahite — 2 MNN Komıı; Devletlerde: Yunan Gazeteleri ve Türkiye e L Pazar Tatilinin Yuna- nistan'da Akisleri Kralcı (Elinizmos) gazetesinin İstanbul muhabiri yazıyor: Asırlardanberi müslümanların tatil günü olan camanın yerine pazar getirilmiştir. Atatürk ia: kılâbiını tamamlamaktadır. Nişanları, unvanları, cübbe- leri- kafesleri ve eski şeyleri lâğvetmiştir; kadına hürriyet vermiş ve bütün baklarını ka: bul ve tasdik etmiştir; onbeş Bene evel Ölü ğibi yerde yatan Törkiye'yi dirilemiştir; velhasıl memleketi ilme — ve aşığa kıla vuzlamaktadır. Tatil günü sıhhat ve ekono: ml bakımından — düşünülerek din ve mezhep İile alâkadar görülmemiştir. Esasen medeni milletler urasına giren Türkiye pazar tatilini kabal etmemezlik edemezdi. Cama tatili Türk tHocaretini ızrar ediyorda; bina- enaleyh arsıulusal ökonomi ba- kımından — faldeli olan pazar tatilinin kabulü herkesl mem- nün etmiştir. Atatürk'ün ışıklı ve büyük dimağı, birkaç kişinin tansaubu karşısında tereddüde düşemezdi; hem de buyeni karar piyasanın yüzünü güldürmüştür. Pazar — tatill — müanasebetile Yunan tarih mütahassıslarından Aspreaa'ın ( Kurun ) gazetesine gönderdiği Kamâl Atatürk bak- kındaki makaleyi Atinalka Nea güzotesi aynen dercetmektedir. At Nea 6 :6: 1986 Memleketimiz aleyhinde yazi yazmak için fırsat kollıyan ve her yazısında Türk — milletini yabancı soylardan nuür almış Böstermeğe çırpınan (Vima) ve ( Nea ) gazetelerinin İstanbul mubabiri gazetesine gu haberi gönderiniştir: Evelce Acem — tebansından iken sontadan Türk vatandaş bğıma dahil olan Şeyh Musa nümında bir şahıs Yeni camide vüzederken kadınların açık -sa- “ çık dolaşmaları ve erkeklerin bıyıklarını " tiraş etmeleri kü: fürdür!,, demiştir. Cemaat ara- sında bazır bulunan iki kadın hâdiseyi polise haber vermiş ve boca yakulanarak mâühkemeye sevkedilmiştir. Yugoslavya'da Kabine Buhranı.. iç Durumun normalleş.- tirilmesine çalışılacak.. Belgrad, 23 (ALA) — Güze- telerin yazdıklarına göre Bay Stoydinoviç bazı fırkaların ve bele Bosma müslümanlarının ve redikallerinin istekleri yü- zünden kabineyi kurmazsa yeni kabineyi karma İşi General Livkoviçe verilecektir. General Notr bir kabine ku. racak ve bu kabine ortalıktaki gerginliğin kalkması ve iç da- rumu yavaş yavaş normalleşti. rilmesi — sebeblerini — hazırlıya: caktır. Belgrad 24 (A.A) — Yevtiç kabinesinde finans bakanı olan V. Stayadinoviç yenl kabineyi kurmağa memor edilaliştir. Dış işleri bakanlığına B. — Lojlder Püriç seçilmiştir. Yeni kabine: Din Sırplarla radikallere - ve belki de ayrışıklara dayanacağı — anlaşılıyor. .mnm% ' Bo Bo Günün B. Eden'le Mussolini Arasın- da Konuşmalar Başladı. Ingiltere, Italya'yı Habeşistan'la Barıstırmak İstiyor... İstanbul, 24 (Özel) — İngiliz murahhas lordu bay Eden, bugün İtalya başbakanı bay Mussolini He konuşmalara başladı. Söylendiğine göre, İngiltere hükümeti; İtalya'yı Habeşistan'la barıştırmak ve her iki devlet arasında bir barb çıkmamak için araya girmek İstiyor. İngiltere Süveyiş Kanalını Tahkim Etmek İstiyor.. Deyli Telgi'af Gazetesi, Bu Mes'ele İçin Neler Yazıyor. İstanbul 24 (Özel) — Deyli Telgraf gazetesi, İngilteredin Süveyş kanalında müteharrik bataryalar kurmak, sahilde yeraltı torpil kovanları tesis etmek, boğazda iki denizaltı üssübabrisi iki deniz ve kara uçak karargâhıvücuda getirmek istediğini yazıyor. Başbakanımız Avrupa- ya Gitmiyeceklerdir Seyahat Olacak Fakat, Avrupa'ya Değil, Batı Illerimizde Ankara, 24 (Özel) — Başbakanımız General İsmet İnönünün Avropa seyahbatleri hakkındaki bhaberler yanlıştır. Başbakanımız Avrupa'ya değil, batı illerimizde bir tetkik seyahatine çıkacaktır. Paris'teki (Tan) Gazete- sinin Verdiği Haber Atatürk'ün Ağustosta Rusya'yı Zi- yaret Edeceklerini Yazıyor İstanbul 24 (Özel) — Parle'te çıkan (Tan) gazetesi, Atatürkün ağustosta Rusya'ya gideceklerini ve oradan Bükreş'le Belgrad'ı ziyaret edeceklerini ve beraberlerinde Mareşal Fevzi Çakmak ile Dışişleri bakam bay Tevfik Rüdtü Aras'ın bulunacaklarını yazıyorsu da ilgili mabafilimizde buna ihtimal verilmemektedir. Habeş Imparatoru Gaze- tecilere Ne Diyor? Bir Harb Vukuunda Habeş Toprak- ları Müdafaasız Bırakılmıyacak.. İstanbal, 24 (Özel) — Habeş Imparatoru, gazetccilere verdiği diyevde: — «Bir harb vukuunda biz de topraklarımızı. korumak İşin lâzamgelen tedbirleri almağa meburuaz.» Demiştir. Paris Müzakereleri So- nuçsuz Kalmıştır.. İstanbul 24 (Özel) — İngiltero murahhas lordu bay Eden'le Fransmz başbakanı buy Laval arasında Parle'te cereyan eden konuşmalar sonuçsaz kalmıştır. Deniz silâhları işinde iki taraf ta kendi düşüncesinden vazgeçmek istemedi. Aydın'dan Isparta'ya Beş yüz Gezginci Gitmiştir. Atatürk Anıdı önünde Çok Büyük Bir Tören Yapıldı.. Isparta, 28 (A.A) — Aydın Kızılay kurumunun düzenlediği beşyüze yakın bir gezlei grubu bugün şehrimize gelmiştir. İsparta Kızılay kurumu yönetim kurulu konukları — Baladız. durağında kargılamıştır. Konuklar Isparta'ya geldiklerinde ibay, şarbay ve parti başkanile kalabalık bir balk yığını tarafından karşılanmıştır. Gezleller onuruna çarbaylık tarafından şehir. parkında bir çay şöleni verilmiş ve geleklerin rabatları sağlanmıştır. Saat 9 da Yüce Kortarıcının anıdı önünde binlerce yurddaşın bulanduğu bir tören yapılmış ve anıda Aydın Kızilayı ve gezl- eller tarafından bir çelenk konulmuş ve karşılıklı İçten söylevler verilmiştir. Konuklar şehrin görülecek taraflarını ve fabrikaları SAA eee B. Ibrahim Tali Ankara'da Ansızın Hastalandı.. Ankara, 24 (Özel) — Bu- günlerde Ankara'da bulunan iklaci genel müfettişi bay İbra him Tali, sıcaklardan ansızın hratalanımış ve nümüne hasta- nesine - kaldırılarak - tedavisine başlanmıştır. Hasta İyileşmiştir. TelyazıHaberleri Türk Ulusu ve Havacılık. Sıııııııu.23_(A-A.) —- Cu: muriyot alanıpda büyük bir toplantı yapıldı. — Saylavımız Rüşen, bava tehlikesini halka apaçık anlatan çok heyecanlı bir söylev verdi. Halk hava tehlikesini bilenler kurumuna üye olmak için birbirlerile ya- rışıyor. Yunanistan'la |Bulgaristan'da Ürünlere Zarar Veren Yağmurlar Yağdı. İstanbul 24 (Özel) — Yu: nanistan'la Bulgaristan'da şid detli yağmurlar. yağmıştır. Yuğ murlarin sürekli olmasından heriki ülkenin ürünleri çok zarar görmüştür. Mucur'da Atatürk Büstü.. Mucur 23 (A.A) — Türk

ustalara yaptırılan ATATÜRK büstünün — temelatma — töğenl bugün — tekmil Mucur'luların hazır. bulanduğu bir törenle yapılmıştır. Ingiliz - Alman Deniz Uz- laşması Mes'elesi.. Ingiliz Nazırı B;y Eden Roma'ya Vardı. Mussolini De Konuşuyor.. Parls 24 (AA); — (Doba gazetesi İngiliz - Alman — deniz ——— — .a————S— General Kon- dilis'in Yazısı.. — Başı 1 inci yüzde — rudur. Ancak siyasal adamlar yanlışlığı deneç ile belli — olan ve memleketin asığlarına artık oygun düşmiyen fikirlere v0 nuna kadar bağlı kalmıya mec- bur değildirler. Eski parlamen- ter hükümet başkanı Venizelist kuvvetleri meşru — hükümete karçı ayaklandırdığı zaman on- bir yıllık cumuriyet rejiminin sonuçlarını geçen , Marttaki ih- tilâl bareketinde gördük.“ Hükümetin — durumunu da izah eden B. Kondilis - şöyle devam ediyor: — Rejim mes'elesi başkaları tarafından — vakıtsız ortaya atı- buca B. Çaldaris ulasal kurul: tayın genel oyu — ilân et meslalt kabul etti. Bununla be- raber bükümetin büsbütün notr kalacağını ve genel oyun İçten- liğini sağlamak için bütün ge reken tedbirleri alacağını da resmiğ olarak bildirdi. Atina, 24 (A.A) — B. Venl: zelos'an bir İngiliz gazetesinde çıkan diyevi eskiden Venizelisi olan Eleftron Vima'dan başka bütün Yunan gazeteleri tara:- findan yazılmıştı. Eleftron Vi- ma'nıd Susmusını İzah İçin Atina ajansı B. Venizelos'un sözlerinin ne kedar doğruluktan uzak ol- duğunu herkesin anladığını söy- lemektedir. Ajans şunu ulamaktadır; Venlzelos'un söylediğinin ter. sine olurak örfi yönetim (İdare) Mart ihtilâlinde tersaneye yapı- lan bücumdun sonra konul: muştu. Atina Ajansı bundan başka Venlzelos'an diyevinin birbirine karşıt olarak böleklerini hatır- n af Tni azlaşmasnında İnglliz. durumu- nu tefsir. ederok şoyle yor: Öyle görünüyor ki, bay- La- val gerek siyasasının genel pren- siblerinden olsun ve gerek de- niz ve hava andlaşmalarında olenn bay Eden'e karşı hiçbir özverlde (fedakârlıkta) bulun- mamıştır. Fransa hükümetinin bugünkü duramda görülecek ödevi vardır. Deniz veya bava işleri bakkında eklsperler ara sında geçecek her türlü görüş- melere katılmaktan — çekinmek gerektir demiyoruz. Biz yenl- den ozgür — (serbest) - olacağız. Ancak gerek bizim kendi asığımız (Menfaatimiz) ve gerek Avrapa'nı asığı icabı. olarak İngiltere'yi Alman işlerini daha iyi değrlemek durumunu ulaş- tırmak 'ödevimlzdir. Poma, 24 ( AA ) — bay Eden dün akşam buraya gel miştir, bu sabah saat 10 da bay Mussulini ile görüşecektir. B. Şükrü Kaya Kayseri'ye Gitmiş, Ha- raretle Karşılanmıştır. Kayseri, (AA) — İçişleri Bakanı Şükrü Kaya beraberin- de Sümerbank genel direktörü Nurullah Esad sümer olduğu halde bugü sabahleyin saat 6,40 da Kayseri'yo geldiler. İlbay, Bakanı Boğazköprü'de karşıla- dı. Şükrü Kaya Boğazköprüde İnerök ilbay İle beraber otomo- bille şehre girdiler. Şehir dı- şında kolordu komutanı vekili General Salih ve kalabalık bir belk tarafından karşılandı, —- Bakan, İlbaylığı, şarbıylığı halk partisini ve kolarda ko- mutanlığını göreye gitmiş İlbay- la çehirde bir gezinti yaparak Bayındırlık kıvanını yakından incelemiştir. a yazı- Küçük Haberleri d Panayırımıza letîl"k Edeceklere Kolııy"k Yugoslavya hükümetince bef' nelmilel panayırlar için tenzilâtin — İzmir — panayıff | | ştirak edecekler için de | lanmıştır. B. M. Müfid Kansu Deniz Yurdu Azası Denizli saylavı bay Merbf Müfid Kansu; ötedenberi # | niz #sporuna karşı — yakın | alâka gösterir ve hattâ, sporcuları arasında da (ll.d ve deniz dosta sayılır. göze alan İzmir deniz epor yardü, “bay Mashar MElM yuürdun fabhrel azalığını vi | o da yurdun bu teklifini bul etmiştir. Eski Eserler Milet öntük deposlle kazı yerinde kepalı — bulü bazı öntük — eserlerinin müzesine — getirilmesi KÖY bakanlığından — ikibin havale gelmiştir. bay Mitat Mıntaka zootekni ensp bay Mitat, Tarım bakanlığı? Diyarıbekir'de zeotekti Ie tanzime memur — edilmiştir. Bay Adil İlbaylık — Baytar — direkti” | bay Adil Yergök aygır 667 | sundakl! aygırların dırıı'l tetkik için Totbalı'ya giti çıkrık Makineleri Tarım Bakanlığından (!P” bğa gelen bir bildirimde masına müsaade edildiği rilmiştir. * Panayır bnröşnrldı h 22 Ağuastosta açılacak padayırının Devlet matb / muhtelif — dillerde — bastıft?” | olan büröşürleri ile posts ları yerın komite başkanlık — | gelecektir. Okulalarda Imtili$" Şehrimizdeki İlk okalaliri, dünden itibaren itibaren Y imtihanlarına başlanmışt!f: | | imtihanlar bir haf ta ıll'G'ı Ağaç Dikimi , | Değirmendere hıııll":ı'f? E (Nahiyesinde) ba yıl Jİ meyvalı oğaç fidanı dikilmit Karşıyaka Işleri , Şarbay doktar — Bebçet dün Karşıyaka'ya giderek ” , telif İnşant İşlerini telti — miştir. | Kurun , | Haber aldığımıza göt? den beş kumğı unlnlwç Kurun - refikimizin ““:j paraya — indirilmiştir. Yi ’ı' *“Kurun* yüz paray& caktır. HAZIRAN / 1935 Hızır 49 Arabi 1354 21 Rablülevvel

Aynı gün çıkan diğer gazeteler