24 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

24 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazetemiz Hergün çok sayfalı, zengin mündericatlı VE Gazetemiz Hergün çok sayfalı, zengin mündericatlı VE 5 kuruştur S5 kuruştur Telefon: 23872 24 Haziran 1935 Pazartesi # Sene: 4 - Sayı 1212 Üç ay kuraklıktan sonra Balkanları seller götürüyor m “<MAMNII Dünküve |Selânikte müthiş yağ- bugünkü imurlar çok zarar verdi Eşya | Sofyada ise “maçlar bile yapılamadı Rasathanenin fikri.. Piyangosu a Yazısı ikinci sayfamızda 9 uncu A e — Sayfamızda © Adada Gi bayramı bulacaksınız Kelon ila Habeşleri A ŞAR nan İdman Cemiyetleri ittifakı - uzlaştırmak üzere nın piyangosunda çıkan bir kaç â cazib numarayı yazıyoruz: ingiltere şartlar Koşuyor |, 7080 mumarı Viyana saha Fakat, Italyanlar, susuzluktan kırılmalarına! jâmbalı radyo. rağmen Afrikaya hâlâ asker yolluyor © | pün ve bu gün çekilen numara: (Yazısı 4 ncü sayfada) İlar dokuzuncu sayıfamızdadır. . Vergi kanunlarının l Değiştirilmeleri için projeler j hazırlatılacak Değişecek vergi kanunları muâmele, hayvanlar veraset ve intikal kanunlarıdır Kamütayın önümüzdeki teşrin | kım kanun projeleri hazırlanmak | bulundurarak © kolay bir şekilde | toplantısında derhal görüşülmek | üzeredir. tahsil edilmek üzere mütehassıs - üzere, finans (maliye) bakanlığı Yapılacak önemli (mühim) de-| ların verdikleri raporlara dayanr tarafından vergiler üzerinde ya -| gişiklikler doğrudan doğruya bal-| y. pılacak değişikliklere dair bir ta-' kın vergi kabiliyetini göz önünde Hem gezmek, eğlenmek, hemde S5Ö İ İl ra kazan rn ak Çok güzel ve canlı bir oyundan sonrg İstemez misiniz ? Beşiktaş-Fenerbah- öyle i ize haber verelim: çeyi 3-İ yendi Pa polis vel X:9! Al a ve ü| çalınan kâğıtları buldu... : ilde Mer Ef one | ve ailen e i mükâfatları olmak üzere Le Draktik. | 121 hediye kazanacaksınız! ilk mahsül Bugün saat 12 de Borsa kapa- İ nacağı esnada ticaret (o borsasına bu yılm yeni mahsul ilk buğdayı gelmiş ve son günlerde pek de te- sadüf edilmiyen ucuz bir fiyatla satılmıştır. EN emi a Beşiktaş müdafii Nuri ile Fener merkez muhacimi Namık arasında na gelmiştir. 60 tondur. Gayet te- MY DE az Sl hale gelmiştir. Bak Ki miz ve serttir. Borsada yeni mah-| .. ia en ağ en yüzler ne hale gelmiştir. ınız objektif ne sulün etrafında bir çok talipler .. 2. çıkmış ve derhal 4 kuruş 35 para- dan satılmıştır. vi A — “| Dalı yilinin li . . Resmimiz, meşhur polis hafiyesi X: 9 w Yalovada bir vesika sak| adar görülen yükselme nemin Y ug oslav kabinesini larken gösteriyor. 30 Haziran deniz gezintimize iştirak edip de bu yir- tüccarın cebini dolduran bir yük- ii bir mesikanın herhangi Bir tanesini bulan 1026-50 liradan bas-| gelişti, Köylünün cebine para gir. St oyadin ovi ç kuruy or lamak üzere kıymetli hediyeler kazanacaktır. mesi imkânı bugünden sonra baş- (Yazısı 2nci sayfada) Jamıştır. (Yazısı 2 nci sayfamızda) (Devamı 2 neide) Çiçek bayramından üç manzara... (Yazısı 2nci sayfada) (Yazısı spor sayfamızda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: