28 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

28 Eylül 1936 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, ğ # * U pl ZI. / 7 i m BUS > — O ME, İN e A e eğ ki SR kinci riları: Seneliği 700, altı ayi Resmi ilânlar için: ME e müracaat edilmelidir. i ilânla r: dığı yer: (ANADOLU) Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM in müdürü: HAMDI NÜZHET İzmi mir Beyler sokağı ğı 400 kuruş aarif cemiyeti ilânat Matbaa: :3-No:8il g ÜLÜ SAL BERI, idarehanede ml İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. Rusya'da Posta, telgraf ve tele- fon komiseri Rikof azle. ildi Telefon: 2776 — Pazartesi — 28 Eylül 1936 Fiati (100) Para İsmet İnönü şarkta tetkik seyahatina çıktı ! Fransa karışıyor nalın para ve mücevherat hükümet- İce müsadere olunuyor. elli gramdan fazla altın taşımak yasaktır Dünyanın en büyük devletlerinden İngiltere, Amerika ve ee finansel inkilâp için birleşmiş bulunuyorlar, kıymetlerini muhafaza edeceklerdir erlin v eris İn dar Parma p sabah s da açılmı N Miki saat 12 de *slanacaki ii üzakerelerin hitamında Fi- Sagi tedbi: rler lâyıhasının Te onu Mü dünyan ik. . el ad ak i is Ame rika ve Fransa'nın lk 7 Serie finan iş Semi Si vakit, başbakan M. Le Blum da encümene gelmiş Müzakereleri yakından taki g yi ıp va iştir. M. Leon Blum, en- Mu hissettiklerini beyan iştir, Atina Mi ye 28 si — Atina, m ân olimpiyatları şerefine im devletleri bayrakla.ile miştir, â Çetinkaya | “ ——uş sar — Rakkale'ye geçti. <mir'e geliyor Âli Çetinkaya Mb il SH ususi 5 gidecektir. Sa cümenden ayr sd başkanı bulunduğu Sazyalii tedbirleri tetkik eylemişlerdir. Dolarla İngiliz lirasının, kıy- metlerini muhafaza edecekleri ii olunuyor. Kedinci balkan olimpi- |* yatları dün başladı n başa donatıldı. olimpıyat- arda Göbels te bulundu Balkan olimpiyatları, dün saat 15,30 da Atina meli munda başlamıştır. Bu mün. a ye parlak merasim yapıl- , büyük şi resminden a olimpiyatlara iştirak eden milletlerin e anl söy- nmiş ve bayrakli EE lar merasimle Bundan unanistan atletizm bir- şkanı Rinopolos bir Kültür bakanı alkan olimpiyatlarının çllığını Balkan bayrağı çekilirken Arditos te- 15 pare top alık direkkere re çekilmişti sonra likleri ba k tir, vermiş, dirmiş ve ada her memleket at- şu yazıyı ihtiva eden bayraklar vardı : “Size Atina'dan yedinci Bal- olimpiyatlarının açıldığı ha e getiriyorum ., Olim; da ii vekiller, meb- A Nazırı doktor Göbels ve yi Lai 50 binden fazla seyirci bulunmuştur. cak olan vekil, eylül sonların- da. İzmir'de lümezakz Ali Çetinkaya'nın izi e nal vekâletine Ma teftişlerde buluna- ai lik tta hi verilmektedir. ente. e 28 (Radyo) — Bugün döğlanadı k olan Fransız par lamentosunda e li müna- Yeni fi- ” hakkı ndaki niş ve bütün di dal wi hada; ındaki a tın esası in avene; tedir. Frankın yeni kiymeti, bre ika ile ilân edile- Ey 5) e ii eee Cebelüttarık 28 (Ra: Malaga belediye reisinin,Mar- lele tarafından öldürüldüğü ve ecnebi devletler konsolos- larının, kâmilen şehiri terke- derek kaçtıkları haberi teeyyüd ktedir, etmei Londra, 27 (A.A) — Roy- terin e dan aldığı ma- lies 2 ee ei pek yal lasın ra ir e ke Asiler, De kurşuna Yrm gölürüyor Ci Başvekil Şark a ein tetkik seyahati İsmet İnönü Ankara'dan pl Menba suları İstanbul belediyesi tedbirler aldı İstanbul 28 (Hususi) —Son sahtekâ belediyesi ime âsSsa: Li dükkânların | edilmesi me ma bildirilmiştir. ö Frans)ın malümatı ade lan ii ve ez bileceği ie olunma dir Onbeş gün zarfında her ferd, erine veya Beğ bulundurduğu ( altın omiki rım haber vermek mecburiye- Devamı 4 üncü sahifede) *0— ma mii Toledodaâ kangöwv- deyi götürüyor Şehrin sokakları cesetlerle do-| Ju. çarpışmalar devam'ediyor rlar a kadar ilerlemiştir. Kat'i iii yarın bekleniyor. Şeh- re güneş doğmadan üç taraf- tan hücum edilecektir. Paris, 28 (Radyo) — Tole- dondan en son olarak gelen vE Eğ rden, dün şafakla başi taarruzu müteakip ld muharebeler lk tadır. İhtilâlciler şehrin bir kısmını zaptetmişlerdir. (Devamı 4 üncü sahifedeJ Stoyadinoviç, “Yugoslav ordusu hazırdır,, diyor Dün Belgradda Pren Mi Mişel meydanında “yüzlbin kişilik mitiğ yapıldı. Yugoslavya başvekili, Rüştü Aras'la birlikte Belgrad'da Belgrad 28 ( Radyo ) — | Nafıa işlerine ehemmiyet ve- Bugün Belgrad'da prens Mi- rildiğini li harici siya- şel meydanında yüz bin kişi- | setten e ile: nin iştirakile büyük bir miting — Yugoslavya bütün kom- yapılmıştır. öl nn geçinmektei ve u münasebetle Opera bal- Yügo usu her zam nundan bir nutuk irad eden| için seri Fakat bu oi başvekil M, Stoyadinoviç, Yu- | sulh için hazırlanmıştır. Bey- goslavya'nın dahili vaziyetini | nelmilel vaziyetimiz çok iyi- i Gi Bunu son 7 anlatmış ve işsizler * adedinin cenevre mu- 1936 da 170 bin iken se- | vaffakiyeti de göstermiştir.Biz ne 60 bine düştüğünü, mem- | sulbtan başka birşey istemi- leket mn e yoruz, demiştir. “İSuriye'nin U. sosyetesi: ne kabulü teklif edildi İvon Delboş konseyde, si Su- riye muahedesini izah ett Cenevre, 27 ( A.A ) — Milletler le. manda koi omiyonunun raporunu tasvip ei Fransız dele, egesi M. Ten Delboş, e ei mua- hedesi hakkında izahat vermiş ve Suriy e'nin Milletler cemiyetine kabulünü tavsiye etmişt. pi —( Ulusal Birlik ) e Göre ğmur, Ege mıntakasında bilhassa incir ve üzüm mahsulünün bir kısmını iğ etti, Dünkü nefi; cirlerden bir Ea e hurda haline ela mL kısmı da zi kara oldu. Yâni yağan müstahsilin göz oldu. yet tal ii an aleme ya yavaş yükselişi takip etti. Bilhasia iyi cins mahsul, azlık fehvasınca epice e başladı. Hiç olmazsa vw m mustahsil fazla kazanç temin edecek diye teselliye benzer birşey duymağa başladı sa Gene mi marifet çıkıyor ? Hiç umulmadık bir ya; tirir Fak mdi de haber iş ki, bazı ihracatçılar, fiatları kırmak pm Sebebi de malüm ; Ucuza alivre satışı ya ae Şimdi bahalıya üzüm veya incir alarak, yi ai alıcılara karşı olan taahhütlerini yerine vz dirler. Yâni ortada ziyan değilse bile aziyet, Mi işine elvermiyor ve bu sebeple fiat- ları düşürmek istiyorlar. Bunun vasıtası da malüm : Halk dilinde Bi gibi balon ve yalan uçurm Yâni, piyasaya en uyandırıcı kuyruklu babalar şi ek. Bi, imz şey hakikat ise, buna teşebbüs bile edilmiştir. Bu meyi Alman hükümetinin, üzüm ithalâtına karşı bazı itler vazettiği söylenmiş ve daha bazı vydurma- lar çıkarılmıştır. Hükümetin bu busustaki hassasiyetine pan diğimiz için, zaten al bir felâket geçirmiş olan tahsilin kir ei bekliyo: Her , kanunun Mi ile karşılamalı ve piyesi şunun Ka nb bir oyuncağı olmaktan kurtari lidir. .

Bu sayıdan diğer sayfalar: