29 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A > m — ye ik Ve e Re m bu gi 1 we Sahibi: HAYDAR Ye Neşriyat müdürü: HAMDI ne şartları: Sen m < Yıl:3- No:812 İ dyo) — Fransız asına n 19 ile 21 arasındaki ında koridor- kardı l apak gruplarile Başb . Le lum ara- e a mükâlemeler olmuş ” Blum, . lâyihanın — ve İS5inci maddeleri b. 18 ay sonra petrol almıyacakmış Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı aylığı 400 kuruş el ğ lar e karşın Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaa; ÖKTEM ÜZHET eg ÜLU SAL 8 BERI EĞ İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. istem Rusya hariciye nazırı M. Litvinof, mütecavize kar- şıdcil tedbirler alınmasını iştir Telefon: 2776 Pij Eakkında şunları ae Bu maddelerin, gerek parlamentoda o V. gerekse âyânda kuvvetli bir itiraz ha- anladık. Bu r iki maddeyi e ge Piyasada ti gıda maddeleri dinde: pekis yon yi bii sı için bütün alimin sarfe- deer u 3 Komünistlerin, o müstenkif kalacakll söyleniyor. Radi- kallerle, sosyalistler, muvafık vereceklerdir. o Müz: > bugün de de reye yarın lee lk tır. Dün, 20 hatip > 7 > miştir. Bugün lavlar söz e ii sa) söliyeskleri. Londın, 2 29 Radyo) — “İğ. Ingiliz konso- İosu Gore'den kaçmuğa ç al Mi bildirmiş haneyi kâpatarak, iy a kaçmak mecbu- Dn nde kaldığını ilâve eyle- miştir. İZiraat Vekili # 15 gün sonra e sürme 29 “ yeme )— Alm Tireli Ve devresini geçirmi viçre'ye emişi 15 gün /sonra şehrimize ya'dı meliyat olan kili Muhlis a ek el en 5'den bir gör — Salı — 29 Eylül 1936 saat sekize kadar devam eden gürültülü müzakereler oldu « Başbakan M. Leon Blum, mİ tedbirler lâyihasının 14 üncü ve 15 inci maddelerinde esaslı | tadilât yapıl sağl yağ ve radikal amellere beyan eylemsi " ünü, ya'da rl kapatılması, burada derin akisler yapmış- tır. Bu hareket, İtalya'nın da finansel | tedbirler verdiğini göster- vamı 4 üncü sahifede) | Ingiliz an amiralı Küin Elizabet ” şarki Akdeniz geliyo Malta 29 (Radyo) — Ami- ral Sir Duğlas pon, Küin Eli- zabet zırhlısı ve iki torpito hareket ile şarki Akdenize etmek üzeredi Uzak şarkta Japon'lar Çin'i yut- ma ig iyorlar Tokyo, 29 (Radyo) — be poi m EE nazırı A n ahval çin k ihtiyacını ns e sp 29 (Radyo)— Bugün Şangay limanına iki Japon ge- misi daha ei Burada bulunan Jap arp gemileri- <i Ti ona baliğ lin 29 (Radyo)— Bu- rada v "da asayi değildi Bazı tathirat yapıl- ması lüzumu hissedilmektedir. Mandalar T.R. Aras'ın mü- | Fiati (100) Para İspanya, İIhtilâlcileri Kazanıyor “Dünva düzeliyor r Franzız parlâmentosunda, sabah “komitesinde him bir söylevi Antakya ile İskenderun mın-? takası da yeni muahededen etmelidir istifade Tevfik Rüştü Aras Cenevre, 29 ( Radyo ) — | dün mandalar s'elesi mü- Milletler cemiyeti konseyinde | Zakere edilmiş ve Frans müs rahhası, Fransa ile Seriyi Aiden Düştü Toledo tamamen asilerin eline geçti. Bilbao valisi öldürüldü. Bilbao bombardımanında 1i yaşında bir Fran- “İsız kızı parçalandı. Muharebeler devam ediyor Paris 29 (Radyo) — Vizagra ve Fabron kapılarından giren arça'nın kumandasındaki ku- vetler ege eğimi * an a birleşi Halk, yer nil e caklamıştır. Ordu bombardımandan harap olan binalar üzerine Ispanya ihtilâl Mi erin miştir, Madı dl Kükümeti, mgr diği bir resmi tebliğte, zar şehrinin ihtilâlcılar li, u girer girmez | Şe dan işgal RL teyit ey- lemektedir Burgos, — İh slülilerin a ll Bil- reyi iz eri ie ei - bao; ardım. al sür in mi ve bek tahribat © yapmıştır. ölü kaydedilmiştir. Bunlardan baş- muhtelif yerlerde yedi lar çıkmıştır. eği id, 29 (Radyo) — İs- hükümeti, memurların ii azletmiştir. Bilba. a0 m de öldürül düğü söyleniyo Manken 29 (Rad 0) — ban adındaki Rus vapurile i ve malül kimselere verilecektir. ———.— — Afrika'ya Yerleştirilen İtalyanlar Roma 29 (Radyo) — Şim: diye kadar doğu Afrikasına 8 bin, Eritre'de 5 bin ve mali'de de 7 bin İlainiin is- kân edilmiştir. Bunların (oOen çoğu, eski muhariplerdendir. dikten mı mes'ud bir he olduğunu beyan eylemiştir. yansız murahkasından son- Dış İ duğunu üyemizi — baş- larken mi bir emsali ha- tırı ük iel Bu, İngiltere - - Irak m uahe- yal api ey ia ola- cağı ümidini izhar Bugün ba ümidin va el bir projeye müttali oluyoru! Matbuat, tanzimini haber resmen bu jeni ermişti. Muh- teviyatı henüz tang İdur. Alâkadar toprakların, he- n yakınında bulunan ve bundan başka da Fransa ile k stane o münasebetler idame (Oeden o Türkiye'nin yle anlaşmıya (o alâ- kasını tebaı rmeğe çok lüzum” vardır, Memleketim, bu (Devamı 4 üncü Ni | iğ İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: