29 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— aa 29 EYLUL 1936 SALI Bulgaristanla Almanya arasında gizli bir a — Yazısı 2 nci sayfada — i | 5 Kuruş » Telefon: 23872 Türk bayrağı itarziye verilme meselesine dair “Fransız müsteml) hiç isabet yoktur. ekalliyet değildir. Onla Burdur istasyonu Demiryoluna Burdur da kavuştu Bu vilâyet merkezimizi Afyon - Ar- | talya hattına bağlayan kısım perşembe günü işletmiye açılacak be günü Türk şimendifer, Bu veni hatta İzmir - Karakuyu - iliğinin yer j Afyon ve Karakuyu - İsparta arastn- Yolu gebe tılmaktadır. O gün) da.her gün işliyen yolcu trenleriyle Baladızda buluşmak Üzere Burdur »| RBaladiz arasında ker gün muntazam! telit katar işliyecektir. (Devamı 4 üncüde) Fransız Hükümeti 25 milyar yeni irank basıv vr Fransız Meclisi, 221 reye karşı 350 reyle kanunu kabul etti Ssüyük bBankalarımızdan birinin müdürü ile mülâkat Paramızı düşürmemekle, hükümet pek isabet “etti. Çünkü ihracat, borç ödeme ve hayat pahalılığı bakımından hiçbir istifademiz olmaya caktı. — Borsada bir iki gündenBeri görülen milli esham ve tahvildttaki tamamiyle spekillâif mahiyetteydi; netekim sukut devam Kiymetler, eski vaziyetini bulmuştur. Bu sabah: ER Ga MA AN Maliye Müsteşar muavini şehrimize gelip borsada tetkikata başladı (Yazısı 4 üncüde sayfada) attım Baladizder nunu ihitva eder w her türlü mü-| Afyon - Antalyı Sonru Burdur Türk Antokyadan 280.000 Türkle meskün İskenderun( ve Antakyanm Suriye gibi o istiklâline kavıişması meselesi beynelmilel müna- kaşa meydanına çıkmıştır. Milletler cemiyetinde Hariciye vekili. miz Tevfik Rüştü Aras bu mevzu etra- fında Türkiyenin ümit ve temenniletini haklı bir lisan ile bildirmiş ve buna bil hassa muhatap olan Fransız murabhası cevap vermiştir, Diğer taraftan (o İskenderun ve An- takya meselesinin dün iki hususi cephe- si de belirdi. Bunlardan biri, (Eşşebab — Gençlik!) isimli bir Suriye gazetesin de beyni sulanmış bir ifade ile İskende- run ve Antakyanın Atap olduğuna dair çıkan bir yazıdır. Ötekisi ise, yüreğimizi itidalimizle birlikte yerinden oynatabi- lecek tasavvur olunamıyacak, akıl ve hayale gelmez müthiş, o müheyyiç bir hâdisedir: Nasyonal Cenevre, 28 — Mileltler Cemiyeti asamblesi bugünkü celsesinde So Rusya dış bakanı Litvinofu dinledi. Litvinof söylediği nutukta, Alman Nasyonal « Sosyalist partisinin Nu- remberg toplantısı sırasında © Sovyet Rusya aleyhinde söylenilen sözlere cevap verdi. Nuremberg toplantısında ileri elirülen iddiaların biri İspanya- da kopan ihtilâlin Sovyet Rusya tara- fından hazırlanmış olmasıydı. Köyleri sinek hücumuna uğrayan ei buna şöyle cevap vermiş- Mecidiye Köylüler Belediyeye başmırılılar (Yazısı 1 üncüde sayfada) Bu yüzlerce sineği, Mecidiyeköylü bir okuyucumuz bir günde evi toplamıştır “— Biz nasyonal sosyalizmin, bü- tün çalışan insanların ve bütün mede niyetin düşmanı olduğuna kâniiz., inof, Sovyet Rusyanın, İspanya hükümeti aleyhindeki isyanın tama- miyle gayrimeşru olduğuna kanaat et tiğini de anlatmıştır, | o Antakyadaki küstahların yırtığı Ât nazırının Dişbakanımıza kar Sancak Türkleri Dürzüler, Aleviler, çok daha| bilmem hangi bir avuç cemaat, meshep gibi! , koskoca hir Türklüğün parçasıdır, As- gari siyasi istihkakları: Türkiyeni mandası altında muhtariyettir, Litvinof cevap veriyor: medeniyet düşmanıdır Sovyet Hariciye Komiseri bu sözü Milletler Cemiyetinde sesi için lidir! “Uluslar kurumunda Fransa mümessili ile Tevfik Rüştü Aras arasında Iskenderun münakaşa oldu k sözlerinde! vesaire serpintileri bir manzara Antakyada Türk Bayrağının yırt - ması! Bu sabahki “Cumhuriyet;, refikimiz nlaşma Sene: 5 - Say Bugünkü Bulgar gazeteliri yazıyor ftalyanlar bir Ispanyol adasını zaptetti sovyetler bilkuvve karşı durmağa karar verdi Bolşevik tas ajansına atfedi- len haberlere dair şehrimiz Sovyet mümessiliiğinin düşünceleri Sofya muhabirimiz bugün saat ön dörtte telefon ederik Bulgar gazetelörinin - bu günkü öğle sa- yılarında; verdikleri - çok mühim iki haberi o bildirdi. Bunlardan Bulgar - gazetelerinin o Moskova- dan Sovyet ajanı “Tas” w'ver. i koydiyle yazılan Kaber şu dur: İtalyanlar dün gece“ İspanyaya ait Mayorka adasını işgal etmişler» dir. Bu haber Rusyada duyulur duyu! maz komünist partisi (O merkezi ile cra komiserleri heyeti toplanmışlar bu vaziyetin protesto edilmesi için bütün Rusyada mitingler yapılmas: na karar vermişlerdir. Bu karar üzerine dün Moskova- da, Leningradda ve Odesa ile diğer bazı şehirlerde büyük protesto mi- tingleri tertip edilmiştir. Moskovada yapılan mitingte biz- Zat Stalin de bulunmuş ve kıfk bin amele önünde bir nutuk söyliyerek “İspanya milletinin, o Sovyet Rus- yanın kendisine muhakkak yardım “Eşşebah , gazetesine lâzımgelen"ceva- | bi verirken © yazıyı yazan ' .muharrire! bir müddet tarih.ve siyaset etüt etme- sini tavsiye ediyor ve inkü, hele böy le nazik mevzularda © adama ilânihaye pot kırdırmazlar; onlarla beraber daha | bazı şeylerin ve çok mühim © şeylerin kırılâcağı içir..., diyor. | Umalım ki Türkün de (o belbağladığı beynelmilel bir taahhüt, Türkün kanı oynamadan halledilsin, Fakat “Tan,, arkadaşımızın bu sabah- ki nüshasında görülen diğer elim hâ. diseye, yani kanımız kadar asil ve ca- nımızdan aziz tuttuğumuz bayrağımızın yırtılması hâdizezine gelince, umalım ki! (Devamı 9 uncuda) sosyalizm Sovyet Hariciye Komiseri Litwinof | edeceğinden emin bulunmasınt,, söy lemiştir. Sovyetler bilkuvve hareke- te mi geçiyor ? Diğer taraftan gene bugünü Bulgar gazeteleri Paristen alın- dığı kaydiyle verdikeiri telgraf haberlerinde şöyle yazmaktadır- lar: Moskovadan iki tayyare filo- su İspanyayashareket. etmiştir. « Sovyet hükümeti, Almanya, Por- tekiz ve İtalyayı, ademi müdahale anlaşmasına rağmen İspanya asile- tine bilfül yardımda bulundukların- dan dolayı Milletler ocemiyetinde protesto etmiş, bu vaziyet karşısın. da Sovyet Rsuyanın da bundan böy Je harekâtında serbest o olduğunu retmen bildirmiştir. ... Şehrimiz Sovyet mümessil liği ne diyor ? Bunun üzerine Sovyet elçiliğine telefon ederek Bulgar gazetele- rinde yazilan bu haberlerin ne dereceye kadar doğru olduğu hakkında malümat sorduk. Bize şu cevap verildi; “ — Buraya, anlattığınız mehi - yette Moskovadan bir (o haber gel- memiştir. Sovyet Rusyadan İspanya ya tayyare filolar: o gönderildiğine dair olan haberin doğruluğuna biç ihtimal veremeyiz. Lâkin İspanya vaziyeti dolayısile Sovyet şehirlerin de mitingler yapılması mümkündür Maamafih burada bizim haberimiz yoktur, çünkü Moskovadan en son telgraf haberini dün gece saat 11 de aldık.,, a İc Şehrimiz İtalyan mehafi. linde malümat yok. Şehrimizdeki Italyan mahafili- ne de Mayorha ıdasınin işgaline dair malkmat gelmemiştir. İİ, kar an

Bu sayıdan diğer sayfalar: