29 Eylül 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmialtıncı yıl No. 7028 | SALI 29 |Başbakan Malatyayavardı. K ! Dış bakanımız Suriye için reyiâm istiyecekmiş! —-. — tükürdüğü halı Milletler cemiyetinin yeti top hdığı hinanın her odasını dü Mek koyliyeti, birer millete vecil- 'hı Bu arada Avusturya'ya salonu Üöşemek düşmüş. Haddizatinde komşuların ara divarları üstünde bir taşa b Avasturya hükümeti ne yapmış bi- Yor musunuz: Salona bir büyük (Goblen) balı | Asmış. Halıda, Türk'lerin Viyana dan ric'atini tasvir eden bir tablo Yarmış. Altında da şu cümle yazılı ? kat çok zayiftir. Erzurum'da kız enstitüsü açılacaktır. İktısat ve Maliye Vekilleri, Artvin'den Adana'ya geçtiler ve birçok kazalarda esaslı tedkikler yaptılar. yen imiş: | Törk'ler panik halinde kaçı yorlar. V Bu hareketin medeni icaplar Ye sösyete gibi beynelmilel bir mü- Essesenin muaşeret adapları n sından ne kadar çirkin ve g olduğunu tebarüz etlirmeğe lüzum yoktur. Çünkü sosyete çalısı, niha- yet w İlibarile Şek- bir sulh ve anlaşma mücsse- tesidir. Ve burada yeni ihtilâf ve bâdiseler çıkarmak değil, ihtilâfları — kaldırmağa prensibi hâkim olmak iktiza eder. Avasturya diplomatlarımı bu ka dar iptidai, bu kodar satbi ve basit birşeyi idrak edememelerini, kaha: pasesenin tapıdığı — ideoloji -amma yalan, amma ger mevcut çalışmak lıklarını işaret ve teyid eden bir ü ında | — hadive olarak istismardan kendimizi Başbukanımız bir seyahat. cenadi Tarihin yüzüne |Bu haberi İtalyan'lar veriyor. Fa- Telefon: 2776 Habeşistan'da İngiliz himayesi istiyenlerde var! M. Eden tezke- resinde ne diyor? Cenevne 27 (AA) — M. Eden salâhiyetnameler - komisyonu tara- Ondan alınan kurandan sonra hadis olan hukuki vaziyet hakkında mil letler cemiyeti genel sekreterine bir tebliğat sureti vermiştir. M. Eden salâhiyetname komis- yaplığı bu tebliğatta batı Habeşistan'da bam — Galla aşiretleri gönderilen İngiliz yasitasile batı Habeşis- yonuna tarafından konsolosu ve giliz mandası isteğini ihtiva müracaattan lulmııın dir, tanda | eden il Hatırlarda olduğu üzere İngiliz İtal mazlığındaki bütün siyasası millet- ler eemiyeti dayandığı için İngiliz hükümeti bu teklif leri kabul edecek — vaziyetie olmadığı gevabini. vermiştir. Temmurda Galla halkı ile Cim- Ahmarien olan ahalisi ara- sında mübim - karışıklıklar çıkmış- tır. Bunun üzerine Gumani sultamı Aba Cabir Göre'deki İngiliz kon- solosundan — milletler cemiyetinin müdahal hükümeti nerdinde tavassut hükümetinin m-Habeş anlaş- statüsüne manın ni rica etmiştir. Krop Ankara'ya gelerek hükümetimi. ze tekliflerde bulunacak İstanbul, 28 (Hususi)— göre, meşhur Morning Post gafetesinin yazdığına ilâh fabrikatorü M. Krop Ankara'ya gelecek ve hükümetimize silâh satmak için mühim teklif lerde bulunacaktır. Fransız meb'usan meclisi toplandı. —apib 'İtalya'nın da finansel inkılâba i iş- tirak edeceği anlaşılmaktadır. F Lıahlı yin ve frank üzerine it. toplanmış tihaz edilen karan ları müzukereye baş- lamıştır. Hükümet, bu ka- bu tasdik müzake re ve münakaşanız olamıyacaktır. Frank — hakkında- ki kararlar, beş kı sım ve 25 müddedir. Sabahleyin — celse Fransız başvekili M. Leon Blam açılmış ve frank hakkındaki karars | ik Maliye . bakani tarafından bunlar üzerine | — Sonu 4 üncü sahifedi Frangın sukutunun İzmirdeki akisleri Fransa'ya olan satışımızdan ziyan tehli- kesi var. - Diğerlerinde vaziyet - Tahvilâ- tımızın yükselişi - Hükümetin yeni tebliği aat süren urun bir izahat ve- lar meclise tevdi. edilmiş, Müstağni görüyoruz. Bunlar bir tarafa, koca bir t bakımından, bu hadşinaslığa gülmemek imkânsızdır. — Avusturya kimdir: Dediğimiz gibi, k >mşuların ara dıvaarı üstüne konmuş bir taş.. öyle bir millet var mıdır? — Hayır!, fakat köos- karçı — Tarihi nedir? Asırlarca, Almın, Leh, Ma- €ar, Harvat kapılarına ve — Hiristi- yanlığa el uçarak şimdi *yerinde yeller esen köllektif bir saltanatı korumak.. Medeniyeti, kültürü neden ibareı? Hiçten!, Bizimle ııııınıeıbcıı Bir vakitle rinin yalın kılıçları & mndıvrn kaçınç ve istavrozdan- is- olmak. Onların, Vi- anlattıkları hâ- » bir askeri ve milli değersizlik değil, bir hatadan ibarettir. Ve bu ric'atte, Avustur. ya'nın şeref hisesi, müdafaayı ya- pan ve yardıma koşan - milletlerin tamamen başkaları olması hasebile, küçük bir tarih hadekasıdır.. Başkaf, Galiçya'da Türk - süngi nin gölgesi altında sıkışmış olmak.. o kadar ça- Hem de bu hüdiac buk unutmalarına hayret etmek gereklir, Mebmedcik bir taraftan Kafkasa, diğer taraftan Kamale ve Çanakkle'ye yetişmekle kalmadı. Rus ordusu, bir çığ gibi Avustur. ya'mın üstüne çallamınca, şimdi so> yete salonuna tablolu halhi soren bu kahraman millet (!) bizden is- timdad etmişti. Caliçya'nın toprak- larında şimdi Türk çocaklarının kamından İâleler açıyor. Tarihsiz, büviyetsiz, adsız bir kalabalık olan Avusturya, kadar çabuk unuttu? Galiçya'da bir Türk askeri âbi- desi yükselmesini istemedikse, bu yaptığımız iyiliği ve kahramanlığı tarihe bırakmak içindir. Ayusturya'lılar, mukayese etseler ve düşünseler kü- fidir. Kaldı ki, bugün devlet ve müllet olmak haysiyeti noktasından, bunu ne sadece dünü onlara bol bol acıyoraz. Ve Türk ta- rihinin, bu balıya tükürmek hak- kınr kimse inkâr edemez ve ede- miyecektir de!, Orhan Rahmi Gökçe ve insanlığın vecibeleri Paris'e giderek İskenderun mizden) — Başvekil Tsmet İnönü, Şark seyahatine devam etmekte- dirler. Bugün Malatya'ya varmışlar ve halk tarafından tezahüratln kar. röylümü —müracaat edilmesisi istiyecektir. “Maamalih, İtalyan ajanamın veriliği bu habere bakılmamaktadır. Erzurum'da kız doğru nazarla gılanmışlardır. Reyiâma müracaat İstanbul, 28 (Hususi) — Başve- kâlet, frank yerine İngiliz lirasımın mukabili - 635-638 kuruş olarak ikame edildiğini Merkez bankasına bildirmiştir. Merkez tahvilleri 88 bankası İstanbul, 28 (Hususi muhahiri- ı redi enstitüsü açılıyor. Erzarum 28 (ALA) — İnönü'nün geçen yıl edilmesini istiyecekmiş; | İstanbul 28 (Husust muhabiri- Başba- İsmet mizden) — Stelani ajansının bil. | kan i dirdiğine göre, Hariciye Vekilimiz | Erzurum'u —teşriflerinde Erzurum- v- | — Sonu Ginci sahifede — ılnl.ııır Tevfik Rüştü Araa, !talya, Lokarno konferansına işti- rak edeceğini İngiltereye bildirmiş kuruşa çıkmıştır. Milli tahtillerimiz yükselmektedir. İzmir'de vaziyet; Fransz frangmun, İngiltere ve Amerika ile yapılan bir anlaşmadan sonra, hiç beklenmeden, birdenbire düşürülmüş olmasını, başka mem- leketlerde olduğu kadar — bittabi Türkiye'de cpice hayret ve akis uyandırmıştır. Çünkü bu hâdisc, yalnız Fran- ile İsveç frangı da Franmz frangı ile yakından alâkadardır. Kaldı ki, bu anlaşma, İngiltere ve Amerika ile yapıldığına göre, şümulünün daha geniş olması pek - tabildir. Nitekim İsviçre frangı da düşü: rülmüştür. Piyasamızdaki akik şundan ile- ri gelmiştir: 1 — Fransa'ya, frank üzerine yapılmış epice satış vardır. Binae- naleyh, bu suküta mazaran — süukuüt farkı hesap edilmezse ihracat zımızdan — Fransa'ya satış yapımış olanlar epice ziyandadır. 2 — Florinin de sakut etme- sinden korkuluyor. Halbuki İzmir Paris, 28 (Radyo) — — Furniye ajansınım Roma'dan aldığı' bir habere a hükümeti Lokarno konferansına işlirak edeceğini Londra'ya bildirmiştir. Bu haber, Londra, Paris ve Cenevre siyasi mahafilinde büyük bir memnuniyet husule getirmi İspanya hariciye nazırı uluslar sosyetesine bir muhtıra verdi. Alkazardaki âsiler Milisler bir köyde istirahat esnasında İspanya haritasını tedkik ediyorlar. Madrid 28 (Radyo) — Hükü- met bütün İspanyol'lara hitaben neşrettiği bir beyanname ile İs- panyolların Madrid müdafaasına koş- Habeş hükümdarı Cenevrede * Sonu 6 ıncı sahifede - ea ee ea ee LALALA AAA Ihtilâlciler Toledo'yu Aldılar kurtarıldı Hükümet bir beyanname neşrederek, İspanyol- ları Madrid'i müdafaaya çağırdı. malarını istemiştir, Burgos 28 - (Radyo) — Toledo İ İNafıa Vekilimiz Bugün şehrimize gelecek | — Nafıa Vekili Ali Çetinkaya bu akşamki Bandırma trenile Balıkesir'den şehrimize gele- cektir. Ali Çetinkaya, Basma- hane istasyonunda merasimle karşılanacaktır. Şehrimizde in» şa edilecek olan gar santral mes'elesile muhtelif şirketlere ait işleri tetkik edecek olan Naha Vekilimiz, öbürgün açı- —Sonu Gıncı sayfada— sa'ya ait değildir. Belçika Frangı TAŞLAR Antakya ve İskenderun, hakiki sahibine iade edilmelidir. Suriye'nin istiklâlini getiren Fransız - Suriye anlaş- ması, an asıl Türk olan Antakya ve İskenderun'u, bir esaret mirası halinde Suriye'ye bırakmak istiyor. Ve ga- ribi şuradadır ki, esaretten henüz göz açan Suriye'nin en ileri adamlarından biri olan zat ta (Suriye heyeti reisi) de, Antakya ve İskenderun idaresinin aynen ibka olunacağını söylemek gibi bir garip mantıksızlığa düş- müş bulunuyor. Düne kadar Arap milleti namına istik- lâi istiyen esir Suriye, bugün kendisi ile hiç münasebeti olmıyan bir topluluğu, ekalliyet iddiası altında kendi- sine esir yapmak istiyor. Ne gülünç, ne şayanı dikkat bir şeydir bu? Bizim bildiğimiz istiklâli sevenler, baş- kalarının istiklâline hürmet etmesini bilenlerdir. Türk hkududunun dibinde, coğrafi ve tabit şartları Türk; Mühim bir ekseriyeti Türk; Harsı, kültürü, medeniyeti Türk olan bir Antakya ve İskenderun vardır. Değil tarihi ve milli haklar, sadece şu kuruluşa ve mantığa göre, bu parçanın Suriye'ye mi, yoksa Türkiye'ye mi aid olduğunu toprağın kendisinden sorsalar, muhakkak ki toprak, Türkiye cihetine doğru —Sonu Gıncı sayfada— kayacaktır. Karanlık günlerimizde hallini bugünlere bıraktığımız davalardan biri de Antakya ve İskenderun davasıdır. Taşıdığımız hak ve kuvvete rağmen, emri vaki politi- kaları ihdas etmiyorsak, bunu hüsnü niyetimizde, sulh- perverliğimizde ve icapların muhakkak kabul edileceği hakkındaki telâkkilerimizde aramalıdır. Bir an için bile olsun, Antakya ve İskenderun'u bir başka devlete bıra- kabileceğimiz hatıra gelmişse, bunu bir gaflet sayarız. —Lütfen çeviriniz—

Bu sayıdan diğer sayfalar: