27 Eylül 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

* Fransa, Amerika ve İngiltere anlaştılar. Fransız frangı düşürüldü ve İzmir'de akisler yaptı. Sıhhiye Vekili Refik Saydam, se- Fransız frangı * İzmir Halkevinde | Şahati Kakkında dün izahat verdi. birdenbire döştü 'Türk dili bayr arıîı i Vekiller heyeti toplandı. temir giyaanda —| VEK ON DAYir i h y MMM © : İ akisler var Saffet Arıkan Dahılıyeye, Recep Peker Maarife, | .. ea 2 Gtanai eli Şükrü Kaya da Cenevrel'murahhaslığına geti- rilecekmis. Fakat kat'i haber voktur.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A B Yirmialtıncı yıl No. 7027 PAZAR 27 — Eylül 1936 Sıhhiye Vekili Refik Saydam, se- yahati hakkında dün izahat verdi. | Vekiller heyeti toplandı. Saffet Arıkan Dahiliyeye, Recep Peker Maarife, | Şükrü Kaya da Cenevre'murahhaslığına geti- rilecekmiş. Fakat kat'i haber yoktur. Başbakanımız Şarka gıdıyor Bağcıların başında kabak patlatamayız Bir mahsulün kiymeti neden Yükselir: Ya istihsal az olur, 'ya ne faseti fayladır, yalınt rakiplerin ay mameu sarfedilmiştir! Bu böyle olduğuna güre, mahşul Fistlerinin sukutundaki de bumların aksi olarak sa- Mahsul bot, nefasetten mahrum, stok dazla, ihtiyaç az, rekabet kuv: 0.' Busene, dünyada üzüm is- tihsalâtı geçen yıla göre fazla mıdır? Hayır, bilâkis. Nitekim ra- kip mahşuller çok zarar lerdir, Birde — İlk tahmi ye nisbetle mahısulün Rünu gösteriyordu. Fakat havaların devamlı yoğmurlar, Üzüm, incir rekoltelerini çok ck- T, geçen sene. ca oldü- tehalafa — ve siltmiştir. se alıcımız — aralmış anıdar? bilüki Üzüm kuramu yeni mahröçler bile Hayir, artmıştır. bulmuştur. İhtiyaçta düşüklük var andır? Hayır! Şu halde? Üzüm Tiatinin yükselmeşsi Tüzımdar. Halbukil, Evet, halbuki piya Meşliur. ve maraf kabağı, âb nn çıların elindedir. ve lx:* camın başmda petlatılmak istenmektedir. Sebepi?. Ne olacak, bağcı ile ber çalışmadılar ya, Cuna kefil, bağcımın ızlır. bilmiş yalamış olsa ucüz ucüz ve alın terinin tuzunu da değillerdir. alırız, diyerek yabarcı piyasaya dü- Nani Şük Fiatlerle Çünkü, rekölteyi zengin sanı- Halbnki evdeki hesap Çarşıya uymayınca hemen mühud bol bol satış yapmış lar yorlarımış. kabak patlatmak çaresine muşlar. bu ziyanı bağcının gartına yüklemek istiyorlar. başvur- Yani yükselmesi Tamki "değil mi? Evetl Halbaki bu parak fiatleri düşürecek, gene aşağı fiatle üzüm alacak ve kendi taalı- n aksini ya- hütlerini xiyanısız taklar.. olarak — Kapay yani bir mevi Makyaveli Şimdi vaziyet nedir? Piyasaya baberler salının yani kundaklar — sokulmuştur. Diyorlarmış ki: Almanya, üzüm — itbalâtını tah- dit etmiş. Yabancı piyasada ( iatler düşüyormuş. Halbuki, ne biri vakidir, nc de diğeri variddir. —Sonu Gıncı sayfada— tır, Almanya'da esasen Aukara, 26 (Hususi muhabiri- | dinlemiştir. Vekiller Heyeti, İszmet mizden; ala)— Heyeli Vekile | İnönü'nün şark seyahati dolayıs bugün Başvekil İsmet İnönü'nün | müstacel işler hakkında da kurar riyasetinde toplanmış, Sıhhiye Ve- | ler vermiştir. kili Refik Saydam'ın tetkik — seya- Ankara, 26 (Hususi muhabiri- —Sonıı Gıncı sayfada— lı—rı bakkında ııahıılıııı Rusyadakı müsabakalar Eskrimde, güreşlerde kazandık. Bisiklet lerde de 1 ve 2 incilik bizde! İstanbul, 26 (Hususi muhabil Bnver, ellerinin soğuktan donm mizden) — Bugün Soryet Rusya'da | olmasından Lâstiğini tamir edeme- bulunan bisikletçi izle Lening- | miş, müsabakadan çekilmiş, bun- rad bisiklet takımır arasında yün | gı yonraki müsabaka yedi kişi k lometrelik tahammül müsabakası | —. l l ö emistir. 10 1mcı ki- yapılmıştır. —Saat 1lde Başlıyan | LN LO ÖU gn D ae n müsabaka, müthiş rüzgârl, soğun | Ş ve yağınurlu bir havada olmuştur. | ö8de bulunuyorlarıdı. k'ıl. | — Sonu Sinci sahifede — rmetredö Tüniği' patlıyân | — |Fransa dış bakanı Dün sosyetede bir nutuk söyliye- rek Fransız siyasetini anlattı. n bor |Sulh, insanlığın hakkıdır. Fakat bunu te- :$ min etmek için fedakârlık lâzımdır. sadı ancak sulhun idamesidir. Hü- kümetin programı sulh esasına müs- illetler arasında emni- için çalışmaktayız. Bu yetin teessüsü, beşeriyetin sü- kün ve huzuru için elzemdir. etin en büyük hak- sulh . telükkisi bu. telâkkileri kisi ve libe- jye iki kır. Sulh, beşeri; kıdır. Fakat bügü çok mühtelittir ve diktatörlerin sulh telâ rallerin sulh telâkkisi ma ayırmak mümkündür. - Snııu 6incı sahifede - Sabrı ğ eker Zehirlenerek mi ölmüş? İstenbul 26 (Hususl muhabiri- mizden) İzmir tüc in evinde ölen bri Şeker'in M. Delbos Cenevre, 26 (Radyo) — Asamble " hagün de M. Savedra Alamas ri- Sabri Şeker'in karısı, kovamı: min zehirlenerek ölmesinden şüphe- lenerek tahkikat yapılmasını iste- miş, yapılan ameliyat ta müsbet bir netice alınamamıştır.

yasetinde toplanmıştır. Fransız ha- riciye mazırı *M. Delbos söz alarak demiştir. ki: — Fransa'nın hedeli morgta ve mak- Telefon: 2771 (Fransız frangı İzmir pi yasasmda akisler var İstanbul, 6 (Husust muhabiri- )— Paris'ten ge- mirden: Telefon | len haberlere göre, Franaız. hükü- meti, İngiltere ve Amerika hükü- metlerile yaptığı bir anlaşma neti- cesinde, frangın kıymıctini meğe karar vermiş ve bu ka k ile düşürmi rinı derhal ta gn kıymetini yüzde Bu karar neticesinde Paris bor- sarı kapatılmiş ve büğün muam ün* bankalar yapılmamışlır. Bi tediyat frapk — üzerinc durdürül. müştor. ani sukutu — ebemmi- yetle takip edilmektedir. Çünkü bükümet, Aydın, Kasaba ve Rıhtım şirketleri satınalma mukavele frank üzerine yapmışlı. Türk pa- nga göre kiymetlendiğinden tedbirler Frangi ni rası Üi hükümetin hazı alması beklenmektedir. — Sonu 6 ıncı sayfada— Nafıa Vekili Yakında şehrimize gelecek.. Yakında İzmir'e gelecek olan Nafıa Vekili Ali Çetinkaya Nafın Vekilimiz yanni 28 eylülde Ankara'dan Balı- gelip orada — bazı tetkikler yaptıktan sonra şehrimize geleceği haber alınmışlır. çetinku- kesire Ali Çetinkaya, İzmir'de- inşa edilecek gar sanıral ile naha işle- rini Leftiş edecektir: Ali Çetinkaya, açılacak — olan İsparta- demiryolunun açılma me- L teşrinde Burdur rasimine riyaset edecektir Bugün |At yarışlarının so- nuncusunu gbreceğız Bugün yarış ve aslâh encüme- sowbahar at yarışlarının s0- nüncusa yapılacaktır. Koşulara İn- giliz, Arab halis kan atlar iştirak edeceklerdir. Havalar güzel oldugu için yarışların nönin çok alâka göreceği | mubakkaktır. Tülebeler, zabitler ve kadınlar için de yarı yarıya tenzilât yapıl mıştır. Bügünkü yarış, mevsimin en alâkah ve en zengin yarışı alacaktır. birdenbire duştü- İ | | Behçet Uz, saylavlarımızdan Toprak çöktü. Bir amele öldü, üç amele yaralandı. Şimdiye kadar ölenler 5 kişidir T. Rüştü Aras'ın Bulgar başve- | İtalya, Almanya'ya güvenemiyor - İstanbul. 26 (Hususi) — Yeni inşa edilen Cemiyeti Akvam binasında, her devlet, bir odanın tefrişini deruhte etmiştir. Avusturya'lılar, kendilerine verilen odayı tefriş ederlerken, Türk'lerin Viyana'dan tic'atini gösterir işlenmiş bir halıyı da salona asmışlardır. Hariciye vekilimizin protestosu üzerine s0s- yete gencl sekreterliği halıyı kaldırtmıştır. İzmir Halkevinde Türk dili bayramı tezahüratı. Halkevinde bir toplantı Dursun, Sadettin ve Hüsnü Kitapçı ile Kültür direktörü, kültür. müfet- tişleri. öğretmenler ve birçok mü- nevverler bulunmuşlardır. Türk dili bayramı, dün aat 17 de şehrimiz Halkeyinde yapılan Baz 3 bir toplantı ve tezahüratla tes'id edilmiştir. Toplantıda Vali Fazlı Güleç ile Kültür bayramımın tes'id mo. relikaları, belediye doktor ni münasebetile sahnede - ha. mil | — Sonu 4 üncü sahifede — Feci bir hâdise reisi Cellâd gölünden başlıyan kanal hafriyatı, şimdi kü mecrasının tathiri ve Tire ovasına yakın kısımda yeni hir ük Menderen mecra açıl- ması şeklinde devam etmektedir. Aldığımız bir habere göre, iki gün çivarındaki hafriyatta bir facia olmuştur. Dört amele, yolda çıkan büyük kayayı patlatıp — kaldırmak — için, nn dibinde bodrum şeklinde büyük bir çukur kazmış ve içine gir- lerdir. Fakat toprak ani şekilde çökmüş ve zavallılardan biri ölmüş, ikisi uğur, diğer biri de hafif suvette yaralanmıştır. Ağır yaralılar has. taneye kaldırılmışlardır. Kanal hafriyatının başladığı tarihten bugüne kadar su da boğulmak, toprak altında kalmak şeklinde boş amele | #mele boğulmuş ve ölmüüştür. i evel, Tire'nin Rohmanlı köyü Fransa, Roma'ya heyet gönderiyor Londra, 25 (A.A) — Daily Telgraf gazetesinin yazılığına göre, dün Ro- ma'da M. Müssolini ile İngiliz ve Fransız diplomatik mümessilleri ara- sında müzakereler öereyan etmiştir. M. Mustolini'nin sert ve ihtiyatkâr davrandığı söylenmek tedir. Londra, 25 (A.A)— Daily Telgraf gazetesi Roma muhabirinin sandı: gına göre Fransız hükümeti Milletler cemiyetinde kalmak lüzumu hak- kında M. Mussolini'yi ikna etmek üzere yollıyacaktır. “Roma'ya hususi bir mümessil kili ile mülâkatı mühimdir. Ltanbul, mizden) 26 (Husnsi muhabiri: Balkan ittifakı hariciye nazırlarının dünkü - toplantısından sonra, oradaki tesanüdün kutvetli oldouğa bildirilmiştir. Sofya gazeteleri; hariciye* Veki fik Rüştü Aras limiz Dr. T ile KCcnevre'de bulunmakta - olan - Buk İtgar baş ve diş bakam M. Köse bir mülâkatına büyük İvanof'un buçuk saal süren ehemm iyet Vere ususi)— Paris'ten re, İtalya, harekete eçmek için bir türlü Almanya'dan | emin olamamalktadır. ; İtalyan'lar; Alman'lar Avusturyas yı yatmak için hazırlamyorlar, yorlarmış. Tevfik Rüştü Aras

Aynı gün çıkan diğer gazeteler