27 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© ğnmEİMİRMEİİĞNENİSİKİĞMELE LİMA LMAİMANİMİLİLĞĞMEİMMLMLMLLĞİLİLLİİİNMLİİLA0 1214142111121. Ingilftereye sekiz posta vapuru $ Kuruş « Telefon: 23872 ısmarlanması kararlaştı — Yazısı 3 üncü sayfada — 27 EYLUL 19336 PAZAR Asiler Toledo'yu zaptettiler Bilbao da asilere teslim olmak üzere bulunuyor Basklar müstekil bir ay Kurdular Dün Eminönü Halkevinde verilen konferansı dinliyenler Dil bayramı Düz, dördüncü dil bayramı memle- Letin her tarafında hararetle kutlu- İ anmıştır. Bu münasebetle Eminönü İ Halkevinde de merasim yapılmışıtr, Evvelâ saat on sekizde Ankarada İ tadyo ile neşredilen konferans din | İenmiş ve bundan sonra İstiklâl marşı | ve bundan sonra da Kurultay marşı Şakuarak merasime başlanmış, doç.xt İ Sabri Esat Ander ve eski albaylardan İsmail Hakkı tarafmdan dil inkılâbı. Mın ehemmiyetini tebarüz ettiren nu- Mez tuklar söylenmiş ve bunu müteakip de konsere başlanmıştır. Dün şehrimizdeki bütün Halkevi şu- belerinde de merasim yapılmıştır. Ankara 26 — Bugün dil mayramı Halkevinde büyük bir kalabalığın iş- tirakile kutlulanmıştır. Halkevi reisi Ferit Celâl, Besim Atalay ve Ahmet Cevat tarafından dil inkilâbi hakkın- da konferanslar verilmiş ve riyaseti cumhur orkestrası tarafından parça- lar çalınmıştır. . Pürüzleri meydana çıkan Esnaf cemiyetleri islâh edilecek /Yölsüzlüklâriri; esnafı cemiyet- lerden uzaklaştırması alâka uyandırdı (Yazısı 2 ncide) Hnralı adasında çalışan mahkümiar AhaHsi yalnız mahkümlardan ibaret olan Imralıda mahkümlar müstahsil vaziyette Soğan, hububat ve diğer mahsuller yetiştirip değirmen .işletiyorlar Evvelki sabah bir motörle — mah- kümlara tahâiş edilen — İmralı adasma #iden Adliye vekili Şükrü © Saraçoğlu Ye beraberindeki heyet dün © şehrimize dönmüştür. Evvelce 2500 nüfusu olan, fakat son- tadan bu nüfusun adayı (o terketmesile boş kalan İmralı adası şimdi mahkümla hn bir cenneti haline gelmiştir. Yedi ay Bibi kısa bir müddet içinde burada ye- Di binalar, çeşmeler, imalâtkantler, de - İirmen kurulmuş, tarlalar sürülmüş ve Mahsül alınmıştır. Bu sene yalnız 25000 kilo sovan elde edilmiştir, lerle kk esek nene Bütün bu işler hep mahikümlar tara- fından yapılmıştır. Bu işe evvelce mü- bendislerin tahmin (o ettiği 45000 lira yerine 2-3 bin Jira sarfedilmiştir. İmralıdaki mahkâmlar dördüncü de- recede mahkümlardır. Hayatlar: tama- men serbest geçmekte ve adada geçir- dikleri bir gün, mahkümiyet müddetle- rinde iki gün sayılmaktadır. Adliye ve- kili Saraçoğlu ve beraberindeki heyet gündüz adadaki tesisatı görmüş, bundan sonra adayı gezmiştir. Akşam bir iddisk güreş mü (Devamı 4 üncüde) Lizbon, 27 — Pörtekiz o radyosunun verdiği bir habere göre (o Toledo şehri dün akşam asilerin eline geçmiştir, A)- kazar sarayında iki aya yakın bir müd- dettir mahsur bulunan harbiye talebesi Ce kurtarılmıştır. Maamefih bu haber Madritten teyit edilmemiştir. Bilbao, 27 — Şehrin asiler tarafından bombardıman edilmesi üzerine, çoluğu çocuğu ölen bir kısım halk, hapishaneye hücum ederek rehineleri öldürmüşler »

dir. Hükümet filosu süratle Bilbaoya git- mek üzere emir almış, Malagadan yola çıkmıştır. Filo şehri muhasaradan kur - tarmağa çalışacaktır. Fakat Bilbaonun kurtarılması ümitsizdir. Halkın filo gel meden evvel şehri teslim edeceği sanı- İryor. # : # Asilerin elindeki yerleri gezen Röyter muhabiri ile diğer bitaraf müşahitlerin (Devami 4 üncüde) Sene: 5 - Sayı: 1689 Bilbao cephesinde asilere esir düşen genç hükümet taraftarları kurşuna dişilmeden evvel isticvap ediliyorlar Beynelmilel finans ve Iktısadiyatta Inkılâp oluyor Fransa, Amerika ve ingiltere müşterek bir tepliğ neşrettiler: Frank, Dolar ve Sterlinin kıymetleri Ayni esas üzerinde istikrar edecek Değişikliğin sebebi: Paranın ve ticaret eşyasının, harp- ten evvel olduğu gibi, kontenjansız ve kontrolsuz olarak hudutlar geçme- 3i isteniyor. - Devletlerin tedbiri bu göyeyi istihlaf etmektedir. İsviçre de yeni sisteme uydu. Başvekaletin tebliği : Türk parası Altın esasına bağlı ve şimdiki gibi Sağlam kalacak (Yazısı 4 üncüde) Ingiliz bankeri Riket Bu sabah gitti Gelişi Sinop petrol- larile mi alâkadar ? Dün, Şmit isminde bir Amerikalı yahudi zengini ile birlikte şehrimize geldiğini yazdığımız İngiliz iş adamı Riket bu sabah tayyare ile Bağdada gitmiştir, Oradan Hindistana gidecekler ve Çokpura omihracesile (buluştuktan sonra dönüşte Ankaraya ve tekrar İs- tanbula geleceklerdir. Riketin dün Cumhuriyet gazetesi sahibi Yunus Nadi ile iki defa uzun boylu görüştüğünü “Açık Söz,, gaze- tesi yazmaktadır. Bu münasebetle Si- nop petrolları işinin görüşüldüğü tah- min-edilmektedir. Riketin dünkü görüzmelerine şehri; - mizden Nizamettin Şevki isminde biri de iştirak etmiştir 4 130 frank değerinde Fransız parasi Zonguldakta maden faciası On işçi maden ocağında öldü Kilimli ocağında grizo patladı, Zonguldakta .çökün Dün Kilimli ve Zengüldak nizdi ebe ocaklarında on zavallı amelenin ölü- mile netielenen müthiş iki facia oldu- Zu haber verilmektedir. Grizo patla- masından doğan birinci facia şu şe- | kilde olmuştur: Kilimli ocaklarından birinde fazla! miktarda birken grzo anlaşılamayan br sebepten dolayı birdenbire patla- mıştır. Çıkan alev bir anda o civarda bulunan yedi amele ve İki çavuşu yakl mış ve ocağın o kışmını çöktürmüş- ntü oldu tür. Yanan çavuşlardan Ismail adh bir Türk ve İtalyan tabiyetinden Ci vanni olduğu bilinmekte ise de amele lerin hüviyeti henüz tesbit edileme- miştir, Vaka yerine gitmek istiyen bir ma- den mühendisi de gaz hirikintisinden zehirlenmiş ve hayatı güçlükle kurta» rılmıştır. İkinci facin Zonguldakta yeni bir tünel açılırken Vüküa gelen çöküntü- den olmuştur. Bu göçmede bir amele ölmüş iki amele de ağır yaralanmıştır,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler