27 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk ceza kanur- nunda mühim tadi- Dil bayramı dün memleketin her ta- rafında parlak teza- lât yapıldı katil ceza- hüratla kutlandı. —— maa Sene 19 — No, 6446 — Fiat her yerde 5 kuruş PAZAR — 27 EYLÜL 1936 AKŞAM ları artırıldı. Telefon: 24249 (İdare) - 24249 ( Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 29113 (Klişe) Ti e a rk parasının kıymeti çok sağlam MR RR — Adliye vekili geceyi mah- kümlar arasında geçirdi Sterlinin düşürülmesi mevzuubahis değil, yalnız doların eski seviyesine getirilmesi ihtimali var Borsamızda ve bankalarımızda frank üzerine muameleler durdu, borsa komiserliği son vaziyeti maliyeye bildirdi Fransa hükümetinin Amerika “v8 İngiltere ile anlaşarak frank dakini dörtte bir nisbetinde ipdirmeğe di rar verdiğine dair haberler dünyanın her tarafında olduğu gibi Bir da da mühim akisler yapmıs ve ük bir alâka ile ki : HlanE ÜZERİNE MUAMELE YOK Dün sabah frangı üzerine eskisi Kirası 12,06 frank olara amele yapılmış, Paris pandığı ve İrangu laşılınca frank s9 k bir kaç mu- seler de frank Üze- üesse K — teklifleri kabul etmi- gın yeni fiati he- rine vaki ol: Çünkü İrani nüz belli değildir. e Dün he Paris, n€ de Di vee Krmdan fiat gelmemiş, yi ia York borsasından fiat mma fiat eskisinden farklı değildir. Dek İngiliz lirasının gg o Türk parası altın frank TE tesbit edilmişti. Caktır, b Prank düşünce altın eri > Yanan eski #intile arad DUS . lecek fark bir Türk Uresini bill olan frank mikdarına “ lerek paramızın istikrarı Olunacaktır Dil surette Ibrahim Necm Dün Halkevinde ya) il bayramı, memleketin her tara- tında olduğu gibi dün şehrimizdeki Hâlkevlerinde de büyük merasimle Kutlanmıştır Evvelce tesbit edilen program mu- cibince dün saat on sekizde bütün Halke nde merasime başlarmış ve ii tedkik kurumu genel sek- 'Türk Yeteri B. İbtahim Necmi Dilmenin radyoda verdiği konferans dinlen- miştir B. İbrahim Necmi Dilmen bu konfe- ransında ezcümle demiştir ki: — Türk dilini iilm yollarile derin- bayramı dün parlak kutlandı ——— vlerinde büyü Hal inin nut k merasim pılan merasimde hazır bulunanlardan bir grup .. £ y . m iyetli Prç üşümesi Kürü vel. “şaman rana 4 lerden Fransız maliye nazırı M. Vincent Auriol frangın düşürülmesi meselesi hakkın- da dün bir muharririmize şunları söylemiştir; — Dolar ve sterlin fiatleri, dış ti- caretin inkişafına imkân vtrmek mak- yapıldı, ku radyoda dinlendi | sü dilleri arasındaki yerini tayin et- mek lâzımdı. İşte bugün dördüncü yıldönümünü kutladığımız dil devri- minin başlangıcı bu hedeflere doğru ilk adım demekti. O gündenberi geçen dört yılın içinde alınan verimleri, bu kutlu bayram gününde kısaca gözden geçirmek isterim.. B. Necmi Dilmen 1928 harf inki- Jâbından beri verilen emeklerin iler- lemiş olduğunu, okur yazarlar nisbe- tinin göğüsleri kabartacak derocede çoğaldığını ve bu yazı dilini bulabil- mek için geçirilen tecrübeleri, bu yol Giharimizme - İl ören ke. Resmi tebliğ Ankara 26 (A.A) — Başvekâ- letten 26/9/1936 tarihile- tebliğ edilmiştir:

1 — Yabancı dövizlerin kıyme- ti üzerinde yeni tahavvüller vu- ku bulursa hükümet, Türk lira- sının kiymetinde. bu tahavvülle- re tâbi olarak bir tenezzül yap- mamaya karar vermiştir, 2 — Hükümet, 'Türk lirasının bugünkü Okiymeti, memleketin iktisadi ve mall ihtiyaçlarına en iyi tekabül ettiği kanaatindedir. 3 — Türk lirası, altına tahvil olunabilir . dövizlere izafeten ai- tina nazaran şimdiye kadar filli olarak kazanmış olduğu müsta- kar kiymeti muhafaza edecektir 4 — Bu esâs dahilinde, Türk lirasının diğer dövizlere nazaran kiymet nisbetlerini Merkez ban- kası vakit vakit hesap veilân edecektir. ette, indirildi. tirmeğe lüzum görmemiş ve altın esa- sından ayrılmamıştı. Fakat Fransız- lar bu hareketlerinden çok zarara uğramışlar, paraları düşük olan mem- leketlerin şiddetli rekabeti karşısın- da diş ticrateleri son derece azal mış, âdeta durgun bale gelmiştir. Bu (Devam: 5 inci sahifede) Habeş taarruzu 30 bin Habeşli mukabil taarruza geçmişler Portsald 26 (A.A) — Reuter âjan- sı muhabiri bildiriyor: Garbi oOHabeşistan hükümetinin Gore üzerine yürümekte olan İtalyan “kuvvetlerini tevkif için bir mukabil hücum yapılmasını emret- tiği: rivayet olunuyor. Negüsün da- madı ras Desta ile ras Kassanın oğ- lu ras Aberra otuz bin reuharibin başında olarak bu mukabil tarruzu idare etmekte imişler. Bisiklette kazandık Talat birinci Kâzım da ikinciliği aldılar Leningrad 26 (Hususi muhabiri- mizden) — Halkevi bisiklet takımı ile Leningrad takımı arasındaki 100 ki- lometrelik müsabaka bugün şiddetli rüzgâr, yağmur, soğuk ve icna şera- it altında saat 11,45 de yapıldı. Yarışın birinci dakikasında Eyü- bün lâstiği patladı ve müsabakayi ter- ketmek mecburiyetinde kaldı. Bundan sonra yarış dört Sovyet ve üç Türk hisikletçisi arasında de- vam etti, Teknik neticeleri şunlardır: 1 — Talat 3 saat 24 dakika 11 sa” niye, 2 - Kâzım 20 santim geride, 3 - Sovyet 2 dakika 30 saniye geride, 4 « Sovyet, 5 - Sovyet, 6 - Orhan Harbiyelilerin Ankarada istikbaline aid resim- ler altıncı sahifemizde. İtalyanlara karşı | de öyle samimi bir hava içinde seya- hat ediyoruz ki. İmralıya giden heye- timizin başında son derece nazik ad- Uye bakanımız B, Şükrü Saracoğlu, bul müddelumumisi B. Hikmet, Ame- rikan sefir vekili ve sefarot müsteşari, hapishaneler hakkında büyük tet- Türk ceza rumuzları - Cinayet Türk ceza kanununda çok mühim ve çok yerinde-bazı-tadilât yapılmıştır. Bu tadilât -1-teşrinievvelden itibaren talbik edilecektir. Yapılan tadilât şu- dur: Şimdiye kadar şapka giymeyenler Masan Ali Behçet Kemal ÇAĞLAR Sov adlarına benzeseler: — Imralı adası, ideal bir hapishanedir. Mahkümlar, burada serbest yaşarlar ve gezerler Vekilin erefine temsiller verildi, güreşler yapıldı. Adada bir gün hapis iki gün sayılacak | Adliye vekili bir mahkümun sürdüğü arabasında giderken «Bayar 2» motörü İstanbuldan kalk-| kikler Oyapan misler Şov, ha tıktan dört buçuk saat sonra bizi Tür- | pishaneler omütehassısı ve hapis kiyenin en mödern hapishanesi olan | haneler umumi direktör vekili sİmralı> adası önüne getirdi. Motör- | B. Mutahhar, İstanbul hapshanesi doktoru B. İbrahim Zati ve gazeteci l arkadaşlar var... | Adliye vekli İmralıya yaklaşırken bize Ada hakkında şu izahatı veriyor; —— VW ar şalmış.. maliye bü adayı bir kasaba 3 seneliğini $50 liraya kiralamış.. bis (Devamı 4 üncü sahifede) kanununda mühim tadiller yapıldı Şapka kanununa aykırı hareket edenler, - Fırkanın cezaları arttırılıyor - Hapishane nizamnamesinde mühim tadiller hakkında ceza kanununda bir ceza kaydı yoktu. İdarei umumiye Kanun- ları ile şapka giymeyenlerden para ce- zası alınıyordu. Şimdi şapkâ kanununa aykıri hare- (Devamı 5 inci sahifede) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL iskender Fahreddit SERTELLİ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler