27 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Gazi Bulvarı - IZMIR - ŞEVKET BİLGİN İmtiyaz sahibi: X No. 9257 KIRK IKINCI SENE Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: | LU HAKKI OCAKOĞLİ PAZAR 27 EYLÜL > KATIRCIOĞLU Ikinci kısım başladı Katırcı oğlu tefrikamızın bu kısmı birinci kısı dı ikinci Yeni Asır en Koloni Davasında Almanların vaziyeti meselesini, ceye kadar ön safa ko; la, mese- esi, Almayan vahdeti, yeni ordu ve donanmi Bugün Saa Alm imanyaya il- hak beli Mm Danzi hükümeti Nasyonal le li milyon modern ve eyi bakan ei makinesi diyorlar. Bu vazi; iyette, Mn kolo- milerinin iadesini isti tai nazarın dünya m tanın birinci sahifesinde yer al ması pek tabiidir, İmanyanın Bazar şudur 1 5 saille mua- halk kitlesi ipe Elbi 471,000 Km. bir ara; manya şir latin kar: karşıyadı Degil akil ie on rejimi 20 milyon fazla ee malak pe > kat'iyye: rn r ki iie ru me e bad Alman bayrağı altında çalışsın,ona feyiz versin. Du iğ olduğu gibi her Kizim kapaması sebeb ol- ra mraki hicr manlar enler mâni in ii lar ve nüfus zlalığını kendi topraklarında aliya klardır. hudutları derdi, binaenaleyh Hitler'e Alman otoritesi altında yeni arazi elde etmeğe çelen kalıy, yor, İkinci nokta olarak Almanya endüstri ae isinde muhtaçtır. ilen o muazzam orlar. Binaen: aleyh ki in si edilmeli ki ii Yacı olan ham maddeleri diğe: ünleketlerden idhal ede bil isin, güttüğü noktai Fransız dış bakanının mühim nutku Cenevre, 26 ( Hususi ) — Delbos b sabah asamblede bir al vererek Fri yz setini izah etmiştir. Salon dopdolu idi, mii nın yeni mali kararlarına çevrilmiş olan dikkat, yine asamblenin esas işi olan sulhun muhafazası mevzuuna vi adü. Fransa işleri bakanı ilk'önce milletler mi alm teyid ettikten sonra demiş- “7 Martta dünyada açılan buhran bitmiş değildir. Bilâkis daha çok km Beymen imz belki hiçbir. zaman bu günkü — 7 Mart lan ipa tri kadar kar değildir. e Bizim ; vazifemiz Ni > iyi değildir. Bilâkis devam ederek Şi Mi daha Lİ emniyeti ime iel ektir. Bu emniyetdir ki Fransa hü : ll z bir şekil almi mıştır. Fransa hükümeti aldığı husı metini ve me: l etini harekete getirmek- si teminata rağmen Mi devletlerin emni- tedir. Biz Milletler cemiyetini, arkasında milli yelini a edecek aşmaya hazırdır. menfaatlerden ibaret hakiki realitenin gizlen- Fa kat bütün gizli abe fikirlere uzak ol- diği sun'i bir diplomat yapısı gibi telâkkiden imtina ederiz. Sonu 3 üncü sayfada -— Avrupa iki karargâha ayrıbrsa netice ne k enfaatinden m fedakârlığa razi » Bunun için Milletler cemiyeti Ispanya dizeleri naklikelâm eden Delbos Fransa hüküm: tatbike lüzum gördüğü ademi lele yemini anladik etmiştir.

Sonra eren ki: Nafia Vekili -—eemin. Bu hafta izmire gelecek Fiy GARBİ HABEŞiSTAN HüKÜMETi LONDRA ENEVREDEN ÜMiTLERİNİ, KESMİŞTİR Sekiz yüz bin kişil ik bir Habeş ordusu Addis-Abeba üzerine yürüyecek (Başvekâlet Tebliğ ediyor Ankara, 26 (A.A) — Baş- Kahire, 26 ( Yeni Asır ) — Gore'den Portsaid'e gelen bir kkat ha- Milletler cemiyetinden ümidini kesmiştir. Garbi rn hükümeti bir Avrupalı devletin yardı- mina dayanarak ordu hazırlamayı Nafıa Vekili Ali Çetinka- yanın 28 Eylülde Balıkesire gelip örade, bazı tedkiklerde beer tan sonra şehrimize geleceği haber alınmıştır. bu ordunun faaliyet Al Gelmeye; İeiirde ia ime Çet gar saniral ile ge çmesi için müsajd bir zaman safe lerim tefiğ ederek m e Bundan başla Na Vekil yağmur mevsimi geçmeden hu- il ül edeceği ve 800.000 kişilik birinci vi inin lacak o > bl Babi ii bizzat al zi ai an my Yar Ka ikkal bu 3 ncü Saptada — #Halyan kralı, Habeş ricali kayboluyormuş Mussolini ile son manevralarda vekâletten 26-9-936 tarihiyle tebliğ edilmiştir : karar vermiştir. 2— e çi mi bini ii nın kıymeti lekatin Tedi ve mali i ihti yaçlarma en iyi tekabül et- ve kanaatındaı e — Tü ik sı altuna ml ere ma maZAa öle id ii oarak Mam si vakıt vakıt bösab ve ilân edecektir. Büyük dil bayramı Dün Halkevinde büyük merasimle kutlulandı Halkevinde bir toplantı — Yazısı e inci sahitede — Acele tedbir alınıyor Zirai mahsullerin satışı teşkilâta bağlanacaktır Iktısat Vekâleti bu hususta bir plân le Ticaret odasından bazı Iktısad Yere 2834 numa- ralı ziraat kooperatifleri kanununun tatbikat Sik ış piyasalara ihraç bakımından ehemi miyet- ' mahsul- mın elem ması plânını t: balans Süratle line başlanacak hazırlanmasında — gi ll e tutulmak üzere bazı husus- lar hakkında tez elden ma- lümat istenmiştir. £ Şehrimiz- Edeki cevablar iste: alâkadarlar bu malü- matı Iktısat Vekâletine gön- dermek üzere bazırlamaktadır- dırlar. İstenen malümat lardır: 1 — Vilâyet ne yetişen ve ihraç bal e teşkilât- landırılması zaruri görülen zi- Iktısat Vekâleti müsfeşari 3 > ik Kuraoğlu se amg ei ehemmiyet a 3— mahsullerin istihsali ilâ çiy kaza, hiye hsullerin tele abiimdeki istihsal mike bi ette e dağılmaktadır. rları istihsal sahası ne Bu mahsullerin istihsa- —Lütfen çeviriniz—

Aynı gün çıkan diğer gazeteler