29 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aa - Gazi Bulvarı - IZMIR A No. 9258 KIRK IKINCI SENE aa İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BİLGİN Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: : ki a OCAKOĞLU Fiyatı “5s, kuruştur. SALI 29 EYLÜL 1936 Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazeledir Dünya borsalarında : Para kıymetlerinin düşmesi den a bl eden ek 2 cı sayfamızda) 3 Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Paralar Yüzünden çıkan zorlukları yenmek için Fransa” -İngiltere ve Birleşik ka, Allıma karşı, pa- h önü ay viyede tutmak için bir dünya borsalarında di k raları ERİN Bir para konferansına açılmış mıdır& yol ini ii cephesi ik- i gelince, Leon iü © söyle bir kon- ferans için zemini yoklatmak olmuştu. el aliye nazırı Vincent Auriol masatla, tedkikler ve memur edilmişti.Fran- sa bir endüstri memieketi ola- rak dış pazarlarda rakipleriyle mücadelede müsavi silâhlarla mücehhez bulu: ğunu göstermişti. Şu halde beynelmilel ekonomik münase- betlerin ih; ai istihdaf eden hir emet bla rk İnd, Halbuki Leon Bam, ir, taraflı devalüasyon AR Fransız milletine vaadetmişti, Radikal Sosyalistler gbi İla) tl, lüasyona aleyhtar ollklarıdan İngiltere erika ile bir anlaş uldu. Bi ila çıkan ital zorlukları orta- dan kaldıracak umumi mahi- yette anlaşmalara bir başlangıç olmak a Fransız frangiyle İngiliz r' b e seviylşize bir anlaş- apıldı. Bu r gibi Bae davaların halline bağ- ş devlet anlaşmasının sosyal irleri en Fransada ken- dini e e — Halk Rep dağılacak hudır? Solcenah Fransız gazeteleri bo'karusta badbin değildirler. Ne Radikal So syalistler ne de yle gözlerinden uzak tu- Ra Maamafih Fransanın K eni vaziyete imti ibak edinceye adar çok nazik ela geçi- İceği muhakkaktı ii Kararın arel akisle- me gelince, en başta hatı —Sonu ii sahifede — Sevket Bilgin wa Istanbul 28 (Yeni Asır Gi riyet merkez ban! aşvekâlettei verilen salâhiyete istinaden bor- sada şimdiye kadar va- hidi okıyasi olan Frai yerine, şimdilik giliz lirasını ikame etti- ğini, Sterline bir Türk lirası karşılığı 638 ku- ruş kıymet konulduğunu borsa komiserliğine bil- rdi. Bu karar saat on Borsada as muameleye kms ir, in kıymetini İn- giliz aki ağlanğa karar HÜKÜMETIMIZIN TEDBIRI ÇOK ISABETLIDIR Ihracat tacirleri Ofiste bir toplantı yaptılar Altın sterlinin kıymeti 638 kuruştur dörtte im ei 4 üzerine vermiştir. Bir dp a vi 1 Drahmiye satın rahmi i eri . 1 i mu, h karar varmişlar vale u kara- rın Balkan dış iki ne müsalt bir tesir ya. pacağı ümid ediliyor. Başvekâlet binası Başvekil İsmet İnönü Fransız frangı (kıymeti piyasasında da dar tesir min hali kalma- mesele hakkında 4 bu elimine Bakağararlı yap: g Cumhuriyet Merkez Banhası ği temaslardan edindiği- iz intiba şı : ie ileri rara epi arzusundan akikaya va gerek iyasalarda Si lm. INEBOLU DAVASI GÖRÜLÜRKEN BİR ŞAHID MUHUM JTIRAFLARDA BULUN! DU İkinci kaptanın ve : yolcuların bindik- leri filikanın iplerini süvari kesmiş. Suçluları muhakeme eden Ağırceza heyeti Sonra kendisi bu üni Polo vapuruna kaçmış.. inebolu faciası Km dan Mehmet Ali pie bat in yüklerin bir taraf- tan diğer e aktarma edil diğini söyledi. — Sonu 4 ne Sahifede — Evvelki gece ii ni köşe Değirmendağı m mahallesi nde bir suretti asil, bir hâdise olmuştur: Bir aile meselesi Değirmendağı mahalle- sinde İ ölü, İ yaralı var 'ulleri : ismail ve Yaşar Şaban oğlu balıkçı Yaşar, boşnak Salih oğlu Mehmet ve Hüsnü oğlu Ismail, Bayramye- rinde Tevfik çavuşun tatlıcı — Sonu 2 inci sahifede — Karantina tramvay Cadde e Evre) bir tramvay La ası olmuştur: Konaktan Gü- Tin giti li iğ vatman Mehmedii i derhal Memleket baiikerie kaldırılarak tedavi Feci bir kaza oldü Süleymanınbaşıtramvay tekerleği altında kaldı altıma (alınmışlardır. Hâdise tahkikatına Müddeiumumi mu- ayini Orhan li elkon- muştur. Kazaya dikkatsizlikleri yüzünden se ee t arabacı Mustafa Mehmed tutulmuşlardır. Süleyman, başı tramvay teker- leği altında kalarak yaralan- dığı için ağır yaralı vaziyette- — Tahkikata devam edilmek- tedir. İstatistik kongresi Beynel- tina, 28 (A.A) — a İstatistik enstitüsünün toplanmış! Siyasi bir toplantı bakanları “oplanac ak Belgr: 8 (Ye eni Asır)— Terleme ayı içinde Bel rad izi toplantıların sari a olacaktır. Ilk defa ra Balkan pale ulgar murahhasları da hazır bulunacaktır. i, Cene den "aldığı bir een Habe, rine atfen ilk ti ikinci haftası inle! Belger baş ve dış belde? Köse Iva- nofun ve Romanya dış ba- kanı aptonetlcanını Be'gra- an dün Atinada bir zafer temin etmiş yor. Iki o belediyede yapılmamıştır. a bat 4 bel m ei a mamı Yugoslav radikal partisi Belediye intihabatında parlak bir zafer kazandı Halkın yüzde seksen ikisi, hükümet rtisine elini uzatt 1 Ya birliği dün B: da, başvekil doktor Mil Ee İto. yadinoviçin başkanlığı altında bir toplantı yaptı. Bunu bir miting takib eti. Bu vesile ile bir nutuk söyleyen başvekil demiş © arasında müstekar terk Şu dakikada ir ae bile işgal etmekte olduğu mub- Lütfen çeviriniz— sınıfları yenii iile en si yşi 4 ml Hiklerini

Bu sayıdan diğer sayfalar: