29 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ,! J Be d HALKIN KULAĞI/ fkh / HALKIN Di Lt on Posta ae — ——— Sene 7 — No. 2214 20203 SALI 29 — EYLÜL 1936 İdare işleri telefonu : 20203 Fiati 58 Kuruş —S aa lYnzaxi telefonu $ Antakyâ Ve İskend MESELE MİLLETLER CEMİYETİNDE GÖRÜŞÜLDÜ Hariciye Vekilimiz Konseyde Sterlin blokuna iltihak hakkımızı müdafaa etti Fransız murahhası cevap verdi: Suriye, Antakya ve İskenderun muhtariyetini tanıyacak... Cenevre, 28 — (Aneadolu Ajansının | hususi muhabiri bildiriyor) Milletler Cemiyeti konseyinde mandalar mesele- — Mandalar ko - na hiş bir diye - eti raporun fez- etle iştirak eder, bundan İsti- erek Mmümessilinin haziranda| lar komisyonuna verdiği bazı malümatı tetkik etmek ister, Fransa - Suriye Bu malümat, Fransız Hariciye Ba - kanlığı ile Suriyenin muhte rine ve bilhassa alist blokuna men | sup azadan mürekkep bir heyeti mu - rahhasa arasında Pariste Nisan bidaye- tinden yapılmakta olan müzakere lere aittir. 9 Eylülde imzalanan nihaf (Devamı 8 inci sayfada) Konseyde mühim beyanatta bulünan Tevfik Rüştü Aras Tahrikâtçılar başlarını kaldırdılar İskenderun ve Antakya TÜRKLERİ taarruza uğradılar Sancakta bir takım Fellâh, Ermeni ve Rumlar Türklerin evlerine taarruz ettiler, camları kırdılar Payas 28 (Sureti hususiyede gönder- Biğimiz muhabiri - mMmizden) Suriye heyetinin Pariste im zaladığı müahede Ü- Antakya ve radan ) olan baz r, çıkarmak isünde bulun Güzel Antakyadan bir görünüş run halkı, bugün in tecavüzüne zı kendini bilmez ile ştır. 2j (Devamı 3 üncü sayfada) şeeresscAAAAAAAAAiA0A4 00000 RAAAAMAAAAAAAAAAAAAASAAAAA AAA Fakir hastaları tedavi için Kas_ım_paşada deniz hastanesinde bir poliklinik yapılmasına karar verildi Fukara halka yardım maksadile Ka- lerde Deniz hastanesine müracaat et- sımpaşadaki deniz hast. nde polik-|meleri lâzımdır: Hinik yapılmağa Fakir hastaların aşağıdaki yazılı gün ve saat- başlar ır. Pazartesi günü saat 11 den 13 e ka- (Devamı 3 üncü sayfada) Atatürkün Teşekkürleri İstanbul, 28 (A.A.) — Cumurbaş- kanlığı Genel Sekreterliğinden: Dil bayramı münasebetile mem- leketin her tarafından gelen ve va- tandaşların seyinç ve yüksek duy- gularına tercüman olan yazılardan Atatürk mütehassis olmuşlar ve te- || şekkürlerinin bildirilmesine Anado- I lu Ajansını memur etmişlerdir. I Beynelmilel bir sulh konferansımı M. Litvinof yeni bir teklifte bulunacakmış M. Litvinof g (Yazısı 8 inci saylfada) Talebeye zehir satan bir adam Yakalandı Talebenin ayaklarına kadar giderek esrar ve eroin s.tan kaçakçı evinde yakalanmıştır Kadıköyünde Paris sokağında otu- ran ve esrar, ercin, kokain kaçakçılığı yaptığı ve bunları mektep talebelerine |de sattığı anlaşılan Süleyman isminde bir adam yakalanmıştır. Süleyman polisin aylardanberi izi- ni takip ettiği bir kaçakçıdır, (Devamı 8 inci sayfada) derun îlluhtariyetî erveceLAEALALE kvere LA LeeeaeAreAAAAAALAALALALALAALAAAA “Beynelmilel para muharebesi,, eden devletler gün geçtikçe çoğalıyor Yalnız Almanya, İtalya ve Rusynr şimdilik bu bloktan hariç kalıyorlar. Fransız parlâmentosu kat'i kararını ancak iki güne kadar verebilecek Paris, 28 (Hususi) — Fransız Mebu- san Meclisi, bu sabah saat 9 da, Heriyo- nun riyaseti altında fevkalâde toplantı- sını yaptı. Bütün mebusların ve binlerce dinle- yicinin hazır bulunduğu bu tarihi top- lantıyı açan Heriyo, frangın kıymetten düşürülmesi hususundaki hükümetin fini okumuş ve bum ıp ma- kürsüye çı - a derhal mü - zakere edilip reye ko istemiştir. Bunun üzerine usulen celse tatil edil üzakerelere saat 11,20 de baş- Lâyihanın esasları Hükümetin 1 lâyihanın | başlıca noktal: | — 25 Haz rihli para ka- nunlarının başlıca ahkâmının ilgası 2 Frangın ne mikdar a (Devamı 8 inci sayfada) | — Fransız Maliyo Nazırı M. Oryol Sterlin esasını kabul ettğ Hükümetimizin tedbirleri piyasada emniyet yarattı Dün borsada İngiliz esası üzerine muamele görülmüştür. Türk tahvilleri sağlamlığını muhafaza etmektedir Fransız hükümetinin frangın düşü-|Cumhuriyet Merkez Bankasının verdi- rülmesi hakkındaki kararı karşısında | ği karar üzerine muvakkaten — sterlin piyasamızın zararlardan korunması i- çin icap eden tedbirler alınmıştır. Şim- diye kadar bütün ticari muamelelerde esası kabul edilmiştir. Bu karar netice- si olarak sterline 638 kuruş fiyat tesbit edilmiştir. esas tutulan Fransız frangı yerine (Devamı 8 inci sayfada) | YEDİNCİ BALKAN OYUNLARI | Atinada dördüncü değil üçüncü geldik! Pazar |günü yapılamıyan 4X400 bayrak yarışı dün yapıldı. Takımımız 4üncü geldi. Geçen olimpiyadlarda Atinada yapılan merasime ait bir intıba Atina, 28 (Husust — muhabirimiz|tribünleri tamamile dolmuştu. Seyir. lcilcnn miktarı seksen bin kadar tah (Devamı B inci sayfada) Besimden) — Balkan oyunları parlak lbh şekilde açıklı. Stadyomun mermer

Bu sayıdan diğer sayfalar: