30 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ GÖZÜ HALKIN KULAĞI KULAĞI ve İskenderunda nümayişler yapıldı imühim akisler uyandırdı Sancak Türkleri tahrikâtçıların taşkınlıklarını şiddetle protesto cdıyorlar İskenderunda hükümet binası Osmaniye, 29 (Hususf surette gön- Herdiğimiz muhabirimizden) — İsken- derun ve Antakyada mevcut 300,000 surların taşkınlıklarımı ve gerek Suri- ye heyetinin sözlerini protesto etmek maksadile dükkânlarını kapamışlardır. Türkün üzerinde, Suriye heyetlnin İs-İGaleygn umumi bir mahiyet almak ü- tanbul gazetecilerine yaptığı beyanat gök fena bir tesir yapmıştır. Buralara sonradan yerleştirilen birtakım firari Ermeniler, Rumlar, ve Fellâhlar Suri- ye heyetinin Paristen avdetini mütea- kap akla gelmiyen şımarıklıklar yapma- a başlamışlardır. Sancak Türkleri, gerek tahtikâtçı un- ıeıaduı Türkler, haklarından emin olmanın yerdiği bir itimat ile yapilan münase- betsizliklere tahammül etmektedirler. Dün Araplar bir bayrağımızı yart - mışlardır. Türk şoförleri de dövülmüş- tür. (Devamı 11 inci sayfada) Hesas aa Mühim bir kaçakçılık dahal.. Kıymetli mektuplar içinde tahvil kaçırılıyormuş.. Postahaneden başlıyan heyecanlı bir takip Beyoğlunda Mektep sokağında nihayetlendi. Paketler içinde ellişer tane tahvil bulundu Kaçakçılık Bürosu posta vasıtaşi- İ yapılmakta olan mühim bir kaçak. pılik vak'ası üzerinde tahkikat yap. maktadır. Bundan on gün evvel büroya bir ihbar vaki olmuş, şehrimizde V. M is. minde bir bankerin kıymetli mektup- larla kaçakçılık yaptığı ve Türkiyeye idhali memnu - tahvil getirttiği ih- har edilmiş. —bu ihbarda — kıymetli mektupların hangi günde postaneden alınacağı da bildirilmiştir. Bu ihbar üzerine memurlar der- h_ll harekete geçmişler, postane civa- rinda tedbir almışlar ve beklemeğe başlamışlardır. Hakikaten denikliği gibi o gün Kıymetli mektup almıştır. Heygcanlı Bir Takip Başlıyor Memuzlar bu paketlerin — Brüksel| 141, 142 143, 144 sadire numarah olduklarını tesbit etmişler ve V. M. in peşine düşmüşlerdir. (Dcvıım 11 inci sayfada) İki şehır Doktorları Arasında İzmir, (Hususi muhabirimizden) - İzmirde dükğgorlar arasında dikkatle ü- zerinde düşylmağa değer bir münaka- şa başladı. Bü Münakaşanın mevzuu «V. M.» adlı banker postaneye — gel-|İzmirde eri yfak bir rahatsızlık geçi - mi$, evvelâ kendi #bone olduğu pos-|renlerin İzmir doktorlarına itimat et-İre şehrii a kutusunu açmış, sonra da gidip | hymrlh nıcklng lwrundın dört | miyerek İstapbula akın etmeleridir. Bir (o.v._. 4 T1 inci sayfada) Filistinde çete teşkilâtı gittikçe kuvvetleniyor Arap Lideri Fevzi Kıvukçu, lngiız kuvvetlerinin Filistinde birşey yapamıyacaklarını, söyledi (Yazısı 11 inci sayfada) kya l lduc ı.len lelılnnu 20203 Fmtı 5 Kunı' ' f _rklerı dkklarını kapadılar Frank kıymetinin düşürülmesi ıhracat TAHVİLLER YÜKSELDİ TÜRK PARASİLE| TACİRLERİ İHRACAT YAPILDI Fransızların frangı düşürmesi kâara- ı üzerine İsviçre frangının ve florinin eski fiyatlara nisbetle yüzde otuz düşü- yüldüğü dün telgrafla kambiyo borsa- gına bildirilmiştir. İtalyadan henüz tel- (Devamı 11 inci sayfada) merkezlerimizde TİCARET ODASI DÜN YALNIZ İHRACAT - İŞLERİNİ RÜŞTÜ Frangın düşmesi, piyasada yerli, yer İZMİR ÜZÜM, İNCİR ÇOK ZARAR GÖRDÜLER İzmir, 29 (Hususi) — Frangın kıy- metten düşürülmesi İzminde büyük a-İsiz birtakım endişeler tıyandırmıştır. kisler uyandırmıştır. Dün, Ticaret odası, sade bu iş etra « Bu yüzden tüccarların büyük zatrar-İfında konuşmak üzere bir toplantı yap- lara uğradıkları anlaşılmaktadır. Bu zalmıştır. Bu toplantı neticesinde, İktı - (Devamı 11 inci sayfada) , (Devamı 11 inci sayfada) Son Posta'nın iktısatçılar ve bankacılar arasındaki anketi 6 ıncı sayfamızda AA BUGÜN 16 SAYFA BEEEEEEENE Sumerville Baldvin Veb Ingiliz grubu tetkiklerine başladı Grup mümessilleri çimento fiatını yüksek buldular ve indirilmesini teklif ettiler Memleketimizde inşaat yapmak üze- bulunan İngiliz serma- yedarlarından Sumerville, yapacağı bahçeli memur evleri hakkında tetkik- ler yapmıştır. İngiliz sermayodarları memleketi - mizde inşaat işlerine girişmek üzı işçi ücretlerini çok müs bulmuşlar Fakat inşaat malzemesi fiyatlarında makul bir tenzilât yapılması lüzumunu da ileri sürmüşlerdir. Sermayedarlar, bilhassa çimento fi - yatı üzerinde durarak maliyet fiyatı i- le satış fiyatı arasında göze çarpacak (Devamı 11 inci sayfada) « İrolerden sonra, meb'usan meclisi yeni İrafından tetkik edilm Fransa ve ingiltere kontenjan sisteminin kaldırılmasın! teklif edeceklermiş... Fransız Meclisi yeni para kanununu 221 reye karşı 350 reyle kabul etti. Kanun Âyan Meclisinde görüşülüyor Paris 29 (Hususi) — Dün gece sa- at 9 dan sabaha kadar süren müzake- para kanununu 221 reye karşı 350 rey- le kabul etmiştir, Kanun projesi, hugün — toplanmış olan âyan meclisi*maki komisyonu ta- Hükümet namina söz alan — Betvekil Blum ve maliyo nazırı Vensan Oryol, komlis- yonda, kanun projesini müdafaa et- mişlerdir. Projenin komisyon tarafından ka- bul edileceği muhakkak sayılmakta- dir. Bu takdirde âyan meclisi — yarın toplanarak kararını verecektir, Meb'usaan meclisinin yarın akşam (Devamı 11 inci sayfada) sarresererAA Yakında meraklı güreş müsabakaları olacak Eminönü Halkevi spor komitesi tara- fından tertip edilen yağlı pehlivan gü - reşl — müsabakası Teşrinievvelin 29 unda Taksim sta - dında — başlıyacak ve üç gün devama edecektir. Şimdiye — kadar Halkevine kaydedi len pehlivanlar şun M. Blum azarlı Arit, Manisah Rifat, Af- yonlu- Süleyman, Bandırmalı Kara Ali, Mülâyim, Man dıralı Çoban Mah- Müsabakalara girecek olan meşhür Pehlivanlardan mut, Edirneli Fo - Dinarlı, Kara Ali, Mülâyim, Alpullulu Arif mak Ahmet, Susığırlıklı Şerif, Dinarlı|Ali Osman, Gönanlı Hamdi, Amasyalı Mehmet, Eskişehirli Cemal, Amasyalı| Ali Osman. (Devamı 11 inci sayfada) vzlüklür 'â 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: