30 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tr BAYANLARA MUJDE Model almak üzere Avrupaya giden Bayan terzi ve şapkacısı NEBAHAT 2/10/9836 tarihindeh itibaren modellerini edecektir. Taksim meydanı Şark apartımanı No. 2 ÇARŞAMBA | 30 | EYLOL İ TAN EVI İstanbul Ankara caddesi TELEFON : TELGRAF : TAN, 24318, 24819, 24310 İSTANBUL İKİNCİ YIL — No. 527 SKURUŞ 1936 BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN Antakyada milli galeyan alevlendi Ana vatana derhal kavuşmak e dileğile Ankaraya heyetler geliyor Bayrağımızı taşıyan 20 Türk mahkemede | Paristen dönen Suriye heyeti aleyhine nümayişler yapılıyor Antakya, 29 (Hususi Tan muhabirinden) — Pariste Suriye - Fransa muahedesini imzalıyan heyetin reisi Ha- şim Atasi'nin İstanbul gazetelerinde çıkan beyanatı bu- rada geniş Türk ekseriyeti arasında büyük bir galeyana sebep oldu. Halk gece uyumadı ve milli tezahüratın önü Florin Istanbul borsasında dünkü muamele temevvüçlerini i Borsada dün 28.000 gösteren (grafik Antakyada geçen 30 Ağustos Zafer rının tertip ettikleri kutlama Mütareke İdaresi sancağa nakledilmiştir , Ahmet Emin YALMAN Ço ransa hariciye müsteşarı M. Vienot Milletler Ce- miyeti toplantısında Antakya ve İskenderun meselesinden bahse. m öyle demiştir: Fransa ile Türkiye arasında ya- pılan müzakereler (o neticesinde 1921 de Antakya ve İskenderun için tanıdan muhtariyete müstak- idare riayet edecektir. Bu bakımdan Türkiyenin o bütün hakları korunmaktadır. Çünkü bu müstakbel idare mandater devlet tarafından yapılmış olan milletlerarası mukavelelere mec. buri olarak varis olacaktır. Ar- zettiğim müddet zarfında huku- ku hükümranisine kavuşacak o- lan Suriye devleti de zâten bu taahhütlere kolayca ve memnu.| ie muvafakat edecektir.,, A hükümetini temsil oeden hariciye Mmüntasarmın bu sözleri hüs. hüniyetle söylediğine şüphemiz yok- tur. Fakat şurasma da kaniiz ki M Vienot, Suriyedeki Fransız memur larınm Sancakta ne fuhta bir idare kurduklarını, mandater gıfatile ve bi3& karsi bir âkit sfatile Fransanın vazife ve İsahhütlerinden ne derece. lere kadar hariğe y uzağa gittikleri- ni bilmiyor. Eğe, Sancakta hüküm #üren hakiki haller ve şartlar hak- kında Pariste malümae bülunsaydı böyle hal ve şartlarm devam © edip Kitmesine iht di M. Vienot bu vaziyeti olguz gibi tanısaydı Cenevrede taahhüp i #ini ağıma almaktan mutlâka nirdi, : elime- çeki- Mütareke usulleri je» doğrusu şudur: Mütürekç, ,” Rünlerinde İstanbulda Türkiğ. Bil yıkmak için bir mekanizma rulmüştu. Bunun esası, Ermenileri Çerkesleri, Kürtleri vasıta diye kul lanarak Türkleri ezmek ve boğmak &. Türklüğün yenilik cereyanları sa- Yesinde yaşıyacağı düşünüldüğü için mütareke idaresi en mürteci unsur. larla iş beraberliği yapmıştı, Dini ta- assüp, membaları, memleketi - turmak ve biribirine katmak mak sadile geniş ölçüde ipletiliyordu, Sonradan garp ku- memleketlerine mensup meslektaşlarla bu mütareke) Y. idaresinden bahsetmek için bir. çok fırsatlar çıktı. Hiebiri garp devletle. Ti namma bu kadar cinayet işlendi. ini havaşialarma — sığdıramadılar, Hep gu lisanı kullandılar: lArkast 7 cide) alatiyle. imal tasavvur. çdilemezi | bayramında mektepli Türk yavrula- töreninden bir görünüş barmaktadır. Fransa ticari mora- toryom ilân etti KONTENJAN KALKIYOR Fransa ve İngiltere bu iş için Mm ieşel ns geçecek . Paris, 29 (Radyo-TAN) — Fransa Mebusan Mec- | “disi otuz saat süren çok uzun ve devamlı bir toplantı - dan ve çok gürültülü, şiddetli münakaşalardan sonra | hükümetin teklif ettiği para lâyihasını ekseriyetle kâ- | bul etmiştir. Hükümet 129 fazla reyle galebe etmiş bulunuyor. Ayan Meclisinin Finans komitesi de lâyiha- yı tetkike başlamıştır. Yarın âyan meclisi toplanacak ve lâyihayı müzakere edecektir. Meb'usan #heclisi, ayan meclisi - İ | Pin vaziyeti müzakere etmesinden | ması meğrut beynelmilel “ tediyelere | sonra tekrar toplanacak ve tadilât | şümülü yoktur. teklif olunduğu takdirde orilürle| meşgul olacaktır. LArkası 6 ıncıda) güçlükle alındı. Fakat Türklüğün heyecanı gittikçe ka- | İ 7 Müstemlekât Bankaları stok- larma yeniden kıymet takdir oluna» Ingiliz liralık iş oldu ESHAM VE TAHVİLAT Muameleler çok hararetli, ihracat- çılar paramızı esas tuttular Cumartesi gününden itibaren Fransız frangının kutu üzerine hükümet, milli paramızı korumak için neşrettiği tebliğde: “Türk lirasının diğer dövizlere na- zaran kıymet nisbetlerini Merkez Bankası vakit vakit hesap ve ilân edecektir.,, denilmişti. Cümhurişet Merkez Bankası ev i veli gün bir İngilin Hirasını müsbi 638 kurus olarak teshit etmişti. İG N “Gİ Merkez Bankası aldığı salâhiyete| | binaen ve Londra borsasından altın | gramajı üzerinden verilen malümata | istinaden dün bir 'sterlini 621,5 ku - rus üzerinden kıymetlendirmiştir. Bu süretle dün borsada sterlin 621,5 dâ asılmış, 623 e satılmış, 620 de kapâiimıştır. . | Türk Iskenderun vatana bir an evvel kavuşturmak di- İleğiyle buradan Ankaraya heyetler İ yollanıyor. Yer yer toplantılar olu- İyor, Antakya ve Iskenderunun Suri- İye mandası altında kalacağını söyli- yen Suriye heyeti reisi Haşim aley- hinde şiddetli nutuklar | söylehiyor. ! Arkası 6 medâ) sancağım ana DA İSPANYA Borsa normal Fransız, İsviçre ve diğer bazı ec- N nebi botsalarmda büyük buhranlar | baş göstermesine mukabil hükümeti İmizin, evelce olan istihbaratı üzerine hemen aldığı tedbirler sayesinde dün de boreada vaziyet tamamiyle Sevgili Antakyadan bir görünüş: | Zahire çarşısı | Meb'usan Meclisi, para 'kantinı. | nun Ücretlere ait (müteharrik mik | yas) fıkrası yerine hlikümet £ tara- fından konulmuş olan yeni maddeyi 190 Teye karşı 355 rey ile kabul et miştir, Yeni para hükümleri Kabul olunan yirmi beş maddenin İhtiküümleri şöyledir. | (1 — 1928 tarihli para kanunu fes- hedilmittir, 2 — Fransız frangınm ihtiva etti- i altın miktarı, 49 miligramı geçmi- $i gibi 43 miligramdan da aşağı | | 3.— Bir istikrar sermayezi ihdas | olunacaktır, | 4 — Devlet ile Bank dö Frans ara- | sında aktedilmiş olan 25 Eylül 1936 tarihli mukavelename : tasvip olun: | muştur. 5 — Bank de Frans'm altin ve ec- mebi dövizleri stöklarma yeniden kıy- met takdir olünacaktır, © — Yeni kanunun altın ile yapı. | | Yunan Kralının Ankara seyahati - | Atina, 20 (TAN muhabirinden) — unan kral: ikinci Jorjün Arikaraya bir seyahat Yapacağı hakkında çıkan haberler üzerine Yunan Hariciye Ne zaretine müracaat ederek malümat sordum, Salâhiyet sahibi hariciye er. kânı bu husysta ademi malümat be- yan ettiler , Mektepli izcilerimizden bir (Ankara muhabirimizin Memleket gençliği iiçin bir kanun lâyi-/ “ hası hazırlanıyor Bütün spor faaliyetide devlet | tarafından idare edilecek normal bir halde idi. Hattâ evvelki| gün yalnız sterlin üzerine iş olmuş iken, dün sterlin ile beraber dolar, İsviçre frangı, Felemenk florini işleri de yapılmıştır . es ei ( Ispanya isyanına dair en son ha“ (Arkası 7 ncide) | İberler üçüncü sayfada | Antakyadan mektuplar Vak'aları ve hâdiseleri yerinde takip etmek siyasetini güden TAN, günün en mühim meselesi olan Antakya ve Iskenderun hakkmda en doğru ve en yeni malümatı ve- rebilmek için cenup vilâyetlerinde & dolaşan muharriri Mümtaz Waiği Antakyaya göndermiştir. Muharririmiz, oradan gönderdiği telgraf | haberlerinden baska, Antakyanm hakiki vaziyetini gösterir mektuplar da göndermeğe başlamıştır. Bu mektuplar Antalyada düşmanlarımızın nasıl çalıştığını anlatmaktadr. o Ermeni ler, Çerkezler nasıl çalışıyorlar? Türk halkma nasıl taz- yikler o yapılıyor” Türklere düşman Aleviler kimlerdir, nasıl yaşarlar? Adetleri, an'aneleri nedir? Bütün bunları o muharririmizin o bir iki güne kadar başlıyacak olan o Antakya mektupları o serisinde bulacak. siniz. * Renkli Çocuk mecmuası renkli çocuk mecmuası çıkaracağı haberi daha simdiden çocuklarımızı sevindirmiştir. . TAN, bundan böyle her cumârtesi $ renkli dört sayfaltk bir gocuk mecmuası hediye edevektir. Çocuğunuzu sevindir. mek İstiyorsanız, cumartesi günü çıkncak TAN: alıp evinizde bırakınız. Bayiinize şimdiden TAN'ı evinize bırak» masını tembih ediniz. İ Km gtup-bir. tören “esnasında vediği haber 6 mc: sayfadadır.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: