1 Ekim 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

1 Ekim 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

O AN PERŞEMBE | 1 i İ İLKTEŞRİN | 1936 İstanba! TELEFON : ELGRAF Antakya Türkleri kararlarını ve Ankara 24318, TAN, evt 24319, 24 İSTANB İKİNCİ YIL — S KURUŞ 4 SA MUHARRİRİ AHMET EMİN YALMAN Suriye rejimine girmemek için hep beraber andictiler Muhakeme pazartesiye başlıyor On binlerce Türk Iskenderuna | akın ediyor, matrut vatan hainleri i tiynetlerini gene gösterdiler | T. RÜŞTÜ - “EDEN Cenevre, 30 (R: Rüştü Aras bugü: nazırı Lord Eden ile görüştü. vE Antakya Ahmet Emin YALMAN A meselesinin İskenderun münakaşa. sında biribirinden ayrı iki hare- ket noktası vardır. Bunlardan), biri Fransanın 1921 itilâfname. #ile bize karşı üzerine aldığı ta- ahbhütlerdir.İkincisi de mandater sıfatile bir taraftan Suriyelilere, Lübnanlılara ve Sancak Türk- lerine, diğer taraftan Milletler Cemiyetine ve medeni âleme karşı deruhte ettiği mes'uliyetlerdir. Fransanım Sancakta bulunan Me- murları, Fransız — 'Türk itilifname- sini tamamile kâğıt üzerine hırak- mışlar, hattâ bu fnameye zıt bir istikameti Bizim Fransaya yede ve Sancak- ına, bir Ti bulunduğunu lâ karşı dileğimiz, ta bulunan 7 ruhunu Türk — Fransız dostluğ yakışacak bir ciddiyet ve samimi yetle tatbik ettirmesidir. Manda sahasında ayrılıklar iğer D taraftan mandaterlik va- siyetinde üzerinde durula- cak çok mühim bir nokta Fransanm manda sahasi raplarla meskün bir Suriyi ret değildir. Bu sahads Türklerle meskün bir Antak İskenderun vardır ki Fra ayrı bir varlık te ve tasdi! miştir. Sancağın, Türk ekseriyetine men- #up menlurların elinde bir muhlari- Yet halinde idare edileceğini (teyit LArka: ve | n) Ingiliz Hariciye | Yi vazife ve| €zici ve boğucu bir ida-| m tamamile | pi İ Halep, 30 (Suriyede bu lunan Tan muhabirinden) — Iskenderun sancağının kahir ekseriyetini teşkil eden | üç yüz bin Türk, Suriye re jimine girmemiye karar ver-| miş bulunuyorlar. Alevilerin ve Hristiyanların da ek- | <a üç yüz bin Türk ile beraberdir. - Pra e ME u -İbüyük bir ümit lr. 1 Suriye karşılanmakta - mila MER Hem tekzip, > teyit * Sabahları çıkan Antakyadaki bayrak h da evvelki günkü sa; miz havadisi bi heyetler irildi. Heye akkın i Hişim Attasi nutuklar t Ant ile İskender hiçbir şe edi. Heyeti kar- ıyanlar ara nh ttinin nazırlarından , müftü Mes'ut şark methald: n camii Mehmet, şapka hâdisesini Mehmet Hoca, belediyeçi siâçi A, » hem, Şeyh Maruf bunlar arasında) bülunuyordu. Halk bunlara. lânet Yağdırıyör. 80 Ağustos Tetikli zaferi yıldönü | Keİniesinr Her gazetenin kendisine iel te at | mahsus bir Tisan seven yardır. Biz ky ıkya st An- y ha altım. hususi bir telgrafta te. Böylece arkadaşımız bizi teyit” suretile yle nda Türkiyeden ko - kendisini! verdi “SESİ Zi havadis hakkmda (yalan) kelime Ür sonra bizzat tekzip etm Bu garibel a ü erhan gil ine hükmedi- yoruz. Bunlarm muhakemesi | * apılacakt dilmişlerdir. Pazârtesi günü Ikinci noktaya gelince: Serlevha O gün muhakemeyi ta etmek |$ a baki k şuna hükmedebiliriz ki, üsdrü'aüimmi simtekâdinin ber arkadaşımız bizim havadisimizi tek- fından on binlerce Türk Tal etmek istemiş, fakat hakikat bu na gitmeye hazırlanıyorlar. tekzibe razı adisin doğ Bu Türk suçluları muhakeme rusu bir.tertip sehvi cok hâkimlerin hepsi Araptır mizin sütunlarında çıkmış takya ve İskenderun Türki Arkadaşımızm bizim evvel anavatana ilhak saadetine er-|zi tahkik ve tekzi n, mam, An Ora- uğunu ve inkâr y r, Cenevrede hariciye ve Tevfik Rüştü ile Fransa Ha İkânı arasında Antakya ve Iskende run mevzuu etrafımda müzakereler hakkındak berler | taky ikati mi cereyan ettiği gelen telgrafa ii Madrit hâk ile yek- san edilecek Bir İtalyan generali Majurka ada- sında âsilere kumanda ediyor İspanyada bir âsi müfre ze bir kasabaya girerken... taşımız, lammrs ve telzibini birkaç sa): klinde refiki.) | beli de müessir olmuşsa da tâkim her gok fena bir oyun OyDAmiştır. | Bir gölümlüzü de penaltı çekerken ka Komşumuz ve dostumuz Sovyet Moskova, 30 (A.A.Y... roşilof, Baltık filosunun ma | SP>-OFe General Ali Hikmetin beyanatı 6 ncı sayfada rdiler: Söfiyisi Mareşali Voroşilof Baltık denizi sahillerinde Rusya ordusunun hafif piyade tanklarından kalabalık bir grup Milli Müdafaa Komiseri, Sovyetler Birliği Mareşali Vo- nevralarında hâzır bulunmak üzere Leningrada gelmiştir İ— » BAŞ VEKİL Seyahalini BİTİRİYOR | Adana, 30 (Tan muhabiri, İİ den) — Başvekil Ismet İnönü bugün Elâzizden buraya geldi, halk tarafından büyük toza , hürat ile karşılandı. Generaj İnönü burada bütün gününü pamuk zihaati hakkında teş kikler yapmak ve ecnebi mü. tehassislardan izahat almakla geçirdi, İnönünün Adana pa . muğunun zirai ve ticari Vaz; yetile derinden derine alâka . dar oluşu, Adanalıları çok eş. vindirdi.. Başvekilimiz Ziraaş mektebina de giderek Pümuk vaziyeti hakkında esaslı İzah lar aldılar. Başvekilimizin bi akşam Ankaraya — dönmeleri muhtemeldir. Bugün derec€ Pis bir 1 ile YAPIğnmız Kiyef, 30 (A.A) ticede sahap Sâmurju girdik, mesi üzerine kaydedebil Türk takımı: Necdet — Hüsn ruk — Reşat, Lütfü, #brâhim — » yazi, Sait, Fuat, Şeref, Fikret ola teşekkül etmişti. Nafia Vekili İzmirde | İzmir, 30 (TAN muhabirinden) — afla Vekili Ali Çetinkaya yerm Ay: sayfada) llsyan harbine ait son haberler üçüncü ee Futbolde mağ. lâbiyet rökoru tesis ettik Kiyef takımına karşı 9 - 1 yenildik Frangın düşmeşi bize zarar vermiyecek ' Fakat İstanbul ve İzmir ihracat tacirleri sıkıntıya düştüler Fransa âyan meclisi para kanununu değiştirdi, İtalya da ç altından vazgeçiyor Galip bir. hastalık Frangın düşmesi üzerine Istan- bul ve izmir ihracat tacirlerinden akseden şikâyetler hakkında mali tehassıslarımızdan birinin fik- rini sorduk. da bulundu: âyetler haklıdır. Ap. kıymeti meselesi mleket menfaatlerin, Bize Şu mütalealar « mahzurları olmasın ve bir kısım va- tandaşla; r doğurmasın Bu gibi zararlardan ve fsdakârlıklar jan içtinap etmek maatteessüf im , r için zar evvel Üzerinde du mız nokla, memleketin harice karşı alacaklı değil, borçlu olduğu & dur. Bu cihetle hariçteki paranın bizim paramızdan düşkün olması, borç yükümüzü hafifletir. Paramızı düşürecek olursak bu menfaati kay. bederiz. Borç ödemek güzleşi Meml 'maye Gideli er etmek nmek may Paranın kiyma : İ bundan istifade ni kıy ler. Halbuki Sarruf si hipleri İ m bir emniyet'telkin etmel ruridir. Bakır ve kömür ist her şeyden evvel bu mış ve tahakkuk Sonra işin için y ri de vardır. Parayı düşürünoe ayyen nisbetlere tâbj olan varilin; çoğu düşkün para ile, caki milan; iyecek, bütçe yekün Kibarije za ikrazları Uzama hastası Tevfik (Mütemadiye boyu hastanın çok garip "je iki y macerasını onun- ktan şehrimize gelecektir. iz milyon civarından çök ayrıl cu sayfadı lArkası 7 cide) i& bulacaksmız.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: