1 Ekim 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

1 Ekim 1936 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DİNCİ YIL e, a 2904 tyembe Ki i in A G e ) “Para Halkın Ses SESID SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında Basılmıştır lm m Sahib, Neşriyat Amiri ve uharriri Z | Geçmiyen yazı geri verilmez İUNEKEPAZELİK "elini fer bayramında evine bayrak Rub şenlik yapan Türkler mahke e köşelerinde inletiliyormuş trun ve Antakyadaki Türklerin feci vaziyetlerini ve m anlatmak için Ankaraya heyetler geliyor vekilimiz vaziyetin ehemmiyeti Krine derhal Ankaraya dönüyor 39 (Öze — Men Tu a a ca bayrağı taşı- hakkında ftaki- İrkler bat yapılmakta ve heyet göndermeğe karar ver- Fabl mahkeye mekke ka gö Heyet (yola çık- nihayrt vererek derhal An- aa gelecek ve bzzat iş ında bulunacaktır. İstanbul 30 (Özel) — Baş- kilimiz para meselesi ve diğer mühim meseleler üze- İ rine bu seyahate Adanada | ir Türkleri en > zalim a. ere enderun 217 ve mak üzel Ankar ir | re ya yapacağını bilir Niva ve İskenderun meselesi münasebe- p Italya ne demek istiyor?.. bi haklara ekilimiz doktor Su ri- Ni Aras da, iyetin Türki Üzel karşılan- Va Türk m İ 1. İn İske > un ün alâka- tek bu mınta e Ne ir habere Ne e ez Antak- Şe ya- li Oğneğ Üryg ABERİ A olunan mesele, Suriye mıntakası içinde bir ekalliyet davası ir mıntakanın halk ekseriyetine hukuk. rk riza mn ba sile tine ei edeceği iddia olunmakta, GLÜRUN MOHİM BİR E Ankarada çıkan “Ulus, Sgazetesinin son gelen”'sayı- sında Falih Rıfkı Atay bu meseleden bahis) baş maka- lesinde şöyle yazmaktadır: Mandater devletle Suriye erkeği bp vk zakereler, millet pre bizi de mn, — bir neticeye e seri Suri-$ &berden sonra Roma aye Eşöyle demiştir: “İskenderun ve ai yal yeliler Türklere bin küsur ğTürkleri medi bir re- $ — Sonu 4 üneüde — 00000000000000400000000000000508 > Yunan filosunun büyük * Atina 30 (Özel) — A me büyükfmanevra- a başlamıştır. Kral v. Metaksas amiral gemisi an Averoftan ile Taki eli .. Türk parası Dünyanın en sağ- lam parasıdır İstanbul, 30 — Karsi ulunan İktisad ve Mimi vek İleri tetkiklerine devam ettiler. Orada m gil: “ ye T afeti Tktisad ari Celâl e şu sözleri söylemiştir : ali hayatımızda bü- yük bir istikrar ( vardır. Bütçemiz mütevazidir. vetli ve en deymetke; Istanbul 30 ver çıların vaziyeti ala siklik yoktur. ei Te caret ve sanayi odası va- sıtasıyle nezdinde yaptıkları teşeb- büslerin neticesi beklen- Alçak Arab pa- çavrası diyor ki: u Türkiye bulanık suda balık aylamamalıdır elindeki top” raklar kendisine kâfi ge- lir de artar bile..” vaziyeti Fransa hükümetine, çirdiği: eğer ister'e, vahim saatlarda her zaman- an daha elzem n bir zi bağlarını imkânını verecektir. > Esse bola ,, adındaki bir Arab paçavrasi İskenderon ve Antakya işi hakkında erimek ve bir e . Bu p va şi Cumhuriyetinin Avi bele yaptığı iktibaslar arasında bulanık sularda ba- ık avlamak ve gizli politika yeli le erimek ma Övr: gazetesi ei ve Antakya meselesi kında! Fransanın ! ie > nderı k; yan 280 bin Türkün yin Feci ihtimal gittikce cce yaklaşı- yor sahne çok korkunçtur Çemberlayn harb ihtimalinin uzak pi reel Alm e ) | i | j l 4 yerek yazısına şöyle ediyor : Sahne korkunçtur. Fakat henüz aktörler eksik.. Eğer Almanya müstemleke Impa- — Sonu 4 üncüde — ÇEMBERLAYN İngiliz devlet adamı Çem berlayn yazdığı bir makalede puvan yükselmiştir. Zonguldak izo patladı DOKUZ İŞÇİMİZ ÖLDÜ ein mıntaka- ında ay İm — — mış altı amele ölmüştür. Hâdise akabinde imdadla- larına giden ustabaşıda a boğularak ölmuşler- # imi O: e amelenin başında nezaret (o eden (mühendis Cemalde ölü ankaral çıkarılmış ve doktorların ışması sayesi hayatı 9 ve yedi yaralı mevcüddur Zo mguldakta i iş şehidlerine lâyık ihtifal yapılmıştır. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Talebeden şi şarbaya aya mektub in Basmane muhitinde miri m lise: belediye reisi Dr. Behçet Uz'a aş gri bir m mk Bu mektubta pri kii “—Saynı ” eki ebimi meh sene Kordonda idi. Karataş ve Karan- tine muhitinde oturan nn arkadaşlarımız yükseh himme- tiniz sayesinde hiç bir müşkilât çekmeden özel otobüslerle evlerinin önünden e kadar gelmekte idiler, Şimdi mektebimiz Karataş muallim mektebine taşındı. Biz mahane men de oturanlar iki n. ved vasıtasıne binmek ay kalıyoruz.. Aziz şarbayımız ayni himme için el tek otobüsle ektebimize gitmek imkâ- nını bahşederseniz biz kız lisesi öğreticilerini micnettar etmiş olacaksınız. , “£ Şarbayımızin alacağını ümid hür yavruların temennilerini nazarı dikkate ederiz. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR

Bu sayıdan diğer sayfalar: