1 Ekim 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

1 Ekim 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| i | Filistinde şiddetli bir çarpışma oldu (Yazısı 8 inci Sayıfada) Fransanın anlaşması lazın Suriye ile muah Türklerinin mu kâfi Şu vaziyetin derhal önüne geçmeli: ve Antakyayı işte şu vaziye - te yokdu: nini dokuz nisbe - tinde Türk olan bu mania inde ve konseyin: Mim ar meselesi konuşulur” ken ğe NSA ei müsteşa- rı Vienot ile Tevfik Rüştü Aras ara Sında, İskenderun Ve Antakya vs pad ti hal m e eden sözler! kes gibi bi rak ve alâka ile oku- vi ki Fran li; elim Fakat ni söyliy, NR sole d sız leme atmın sözlerini a ASIM US (Sonu: Sa. 2 Sü. 2) MEKTEPLER Bugün açıldı Maarif Vekili geliyor Fazla boyanan Parasız muayene kuponu # kupondan yedisini birik- okuyucumuz KURUN kk endini (o parasiz muayene ettirebilir, 3 Antakyadan bir e Türkiye ile ede imzalamak sancak| ,, kadderatını hal için değildir! ktej ne ia akalliyet e eriş iii Jecektir, hü (iç Mi maarof berlerine de bakım3) lâzımdır! 1914 1928 1936 Frank: 1928 de 1914 deki değeri» nin yüzde sekseni düşürülmüştü. Bu- gün 1928 deki yi inin b yüzde otuzu düşürülmüş bulun: Piyasamız normalleşiyor Ingiliz 622 - 625 Avrupadaki hum- malı vaziyet bl ediyor kayma vs aram Av ali a4 lâ hercümerç için. mir Di lee hasıl ufak bir sımdı derhal m emiş vaziyet ni erer. Teşmiş! iştir. Dah normalleşmesi için hükümet rr aliyor. ki Kii pm vii la) — eli inik etmek ve scala (Si ü. 2) Düşen Lİ ank Sterlin Dolar üşür yi heyeti harpten im i, seyrek çizgili Kısım 1928 e sık çizgili yer a pa son sukutu derecesini temsil ediyor. Londra da teyit ediyor adasına el atmış İngilizler buna şimdilik ses çıkarmıyorlarsa da dahili harp bitince mesele yapacaklarmış... Ispanyol! işlerine müdahale hakkında Sovyet. ve İtaiyan mür- rahhasları ara- sında münaka- şa oldu Madrit esdi tehlikede! eri Mallorca (Mayorka, & İtalyan: k yerde ink ia geçirmesi, yönte ; siz ki, İl tür lal hoşuna gitmiye- iz rüz ettirilmek rsi taraftan, asilerin Tulâytule (Toledo) yu aldıktan sonra şimdi Mad- rite doğru ilerlemekte oldukları da ha - ingilizlerin yapacağı memur evleri Yedi odalı asri konjorlu ve bahçelidir arada bulunan “İngiliz serma- İl Somervil alâkadar mi kamlarla aym ai yapmış oarak cek bugün şehrimize dön ve bura ndraya gidece! ği iliz sarmı e rişmek istediği t işinin ne yolda cereya) edebilenz'h hakkında Ankara rvil'in ardından ilmi ya ek İngiliz inşaatçılarmın burada mü; terek bir şirket kuru) lıyacakları e ii mektedir, Şimdi ide to ği Tagilaere b vi görülmüş olmasma ri en bu yolda da bir yoliyik temin edileceği ai yor. isiniz fiyatı Mg İngilterede- kinden üç misli pahalı bulunmustur. Amele ücretleri ii lime aynidir. İngilterede bu Mba 450 İngiliz li rasma abin mektedi bahis evler, iki katlı İ e lari, Banyosu, mutki, in en modern mimariye göre ha- zırlanacaktır. Somervil'in Londra; dönmesin gartnameleri il tetkikin den a buraya İngiliz fen menur- İnmiii Dali beklenmektedir. de: Çinde vaziyet vahim vehamet cesbetmiştir. Kabine bu ge- ce fevkalâde bir toplantı yaparak Ja ponyanın siyasetini tayin edecektir. Glee N M kz Alkazar ateşler içinde Diğer bir telgraf NE de, İspan- ya işlerine karışmamak için Londrada toplanan Komitede örme li ile tal, elege arasınd bir münakaşa olduğu il tedir. Bu da, İspanya hâdiselerinin aldığı ler ir “ehehmi; istermektedir, ve dün gece aldığımız ime - ları aşağıda neşrediyoruz? a, 30 (A,A.) — Havas ajansın Hayatın faciaları mın muhabirinden Salâhiyettar İngiliz İtalyanlar bir Ispanyol mahafili, sa « bah gazetelerinden birinin meydana at tığı gibi, Majork” adasındaki tapas Vi Sağı ecek bu mal nin iğ mu: Sa, Kâğıt pakete sarılı ikiz kardeşler BEYOĞLUNDA BİR OTELİN KAPISI im a BIRAKILDI Bir de mektup... Zarfm ee yp yazılı... Dün sal pebaşmı otel Emperyal m Tiğ e bir ve kete sarılı, üç ai ünlük ikiz çocuk” lar bulünmuştur. Futbol ak Kiyef Dinamo klübüne | Keridisile görüştüğümüz otel <a i hâdiseyi şu Şekilde anlatmakta (Sonu sa, 6 sil, #9 A Kİ 1 - 9 yenildi Bu, Sovyet futbolculuğunun büyük bir. inkişafa nail olduğunu gösterir Sporcularımız son Rusya imei ri 6 söyıfamızda okuyunuz) 1: millet. | Rossi'nin bulunmakta Lİ bilmi afil, mösele « 1 bir örganizme tevdiinii icap Dik MD ekti vermez (Son 6 Sü. 1) üzeri nde, yeni harflerle: “Kurtarıcı yurt İ i e e

Bu sayıdan diğer sayfalar: