1 Ekim 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

1 Ekim 1936 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AŞ ON YEDİNCİ YIL. NO: 5453 ndelik MEKTEBLER AÇILIRKEN Yedi sekiz yıçıııdl yüz bini a- şan cumuriyet çocuğu bu sababh; çatısında yurd bayrağı dalgalanan mekteblere ilk adımlarını atıyor- lar. Burada hayatlarıma bir nizam verici daha karışıyor: OireCM: Hepsi de yadırgayarak ilişdikle sıralar üzerinde kâh ona, kâh ön- lerindeki resimli sayfalara bakı- Yorlar, Çıhrelermdeln masum ve Mütehayyir neşede, biz — yaşlılar; yeni bir hayata kıv:ışıııı&:.ı:ılıl:ı:: zevki ile bir çok şeyler anlama devrînıll mesuliyetini oku- yabiliriz. ç Hakikatte, onların temiz ve ay- dınlık rahu; bizim hissi tahlille- rimizden uzak, kendi saflığı için- de yaşamaktadır. Bugünün zevki- de, mesuliyeti de şüphesiz bizim- dir. Ancak onların bu zevki yalnız bir gün değil bütün hayatlarınca tatmaları ve mesuliyeti de her işte her zaman duymalarını temin bi- zim vazifemizdir. Bütün yurd; bu düşünceler içinde, cumuriyet ço- cuklarını ilk mekteb günlerinde, sevgiyle selâmlamaktadır. Kamâlizm; bir çok yurd işle- rinde olduğu gibi, türk yıvrulırı- nın bilgi ve karakterlerini yü mek için de en yeni larla en büyük emeği! ir. Yeni mıyl:dlır tabirile ileri garb tekni- iıııı kııdeuıiımiı gibi memleketi- mizin tarih ve coğrafyasından şe- kil alan ve yalnız bize münhasır olan meselelerin hal tarzını da mu- rad ediyoruz. Bu meselelerimiz- den biri köy çocuklarının okutul masıdır. Bu işin daha süratle ve çok eniş mikyasta başarılması için, İ.-:ılu:ehırdı başlıyan — tecrübe- nin, muvaffakiyet haberlerini alı- yoruz. Rejimin, zaman ve imkânı aşmak için yaptığı hamlelerden birinin kaidelerini Eskişehirde ki tecrübeden bekliyorduk..... 1936 ders yılı başında, türk çocukları nefis basılmış kitablara kavuşmuşlardır. Kültür Bakanlığı- Dın bu değerli eserini, takdir ede- bilmek için yalnız bizim yaştaki- lerin nisbeten uzak sayılan maziyi hatırlamasına hacet yoktur. Geçen ve evvelki yılın mekteb ki- tablariyle bu seneki devletçe temin edilen kitablar arasında yapıla: bir mukayese bile bize çok bariz fark gösterir. ü Liselerimizin ders hacmiyle tedris usulleri ve — müddetleri Üüzerinde henüz taze ııyılu.ılk mü- nakaşaları mekteblerin açılış gü- nıınd:. hatırlamamak mümkün- değildir. “Yarı bilgili bir çok adamların, tam bilgili tek a- yerini tutmayacağı,, yolun ki başbakanın sözleri türk ıııurıi drosu için üzerinde israrla çalı- Hilan bir direktifdir. Sabit fikirlerden uazk olarak, tumuriyet gençliğini tam bilgiye vuşturacak her tedbire zama- nında — başvurmak inkilâbçılık vasıflarımızdandır. — Maarifimiz, derecedeki tahsil müesse- .ele'"'l“ı sağlam etüdler üze- Tine daima yeni veçheler vermek- tedir. Liselerimizin de yeni — ihti- Yaçlara uygun yeni bir bünyoye vuşacağından emin olabiliriz. Uzun bir tatilden sonra bugün bir yukarı sınıfta derslerine ka- Vüşan türk genci, duyacaktır ki YTejimin bilgi ve karakter yaratan n çalışmaları, kendisi içindir. Yurddaşlar ise, Kamâlizmin daha e ve daha doğruya giden ham- lesinin maarif alanında da aynı hızda olduğunu çoktan bilirler. Kemâl ÜUNAL ULUS ADIMIZ, ANDIMIZDIR. MİLLETLER CEMİYETİNDE Konsey Danzig raporunu, asamble de habeş delegele Cenevre, 30 (A-A.) — Milletler Ce- miyeti konseyi bugün saat onda gizli bir toplantı yapacak, sonra on buçukta da aleni surette içtima edecektir, Her ikl toplantrı Danzig işleri hakkında B. Lester tarafından verilen raporun tete kikine hasredilecektir. Asamble gene bügün aleni toplan- tısından önce Habeçistan degelesini sonra da Portekiz ve Arjantin delege- lerini dinliyecektir. Milletler Cemiye- tinin umum? faaliyetini mevzuu bah- sedecek olan müzakerelere dahâ başka hatiblerin de İştirak etmeleri memulk- dür, Küçük antant ve Milletler Cemiyeti Cenevre, 30 (A.A.) — Başbakanımız Adanada Adana, 30 (ALA.) — Başbakan L met İnönü bu sabah asat 9.30 da Ada- mayt şereflendirdiler, Vali ve Adana, Mersin saylavlarr kendisini Ceyhandan karşılamışlardır. Başbakan trenden İn- dikleri zaman çok kalabalık bir halk kütlesi coşkun bir tezahürat yaptı. Şe- hir baştan başa donanmıştı. Başbakanın merasim yapılmaması hakkındaki in rarlarına rağmen bütün halk sokaklara dökülmüştü. İsmet İnönü istayondan (Sonu 5. inci sayfada) İSPAN Asamblede rini dinliyecek .. 1 BİRİNCİTEŞRİN 1936 PERŞEMBE Son haberler üçüncü sayfamızdadır KaLrma HER YERDE 5 KURUŞ Filistinde kanlı çarpışmalar Geniş sulâhiyetle örti idare ilânedildi, DUi iedür e AD 23 Çarpışmalara ingiliz tayuareleri de ı iş tirâ k et t i Krofta, külçük antantın her şeyden e- vel Milletler Cemiyetine istinad ettiği- ni söylemiytir. Küçük antant, Cenevre paktının ta. dil edilmesi Hizam geldiği kanaatinde- dır, Asambtenin, devletlerin hakimiye- ti ve müsavatr prensiblerine halel gle- meksizin devletlerin ve konseyin ne (Sonu 3, üncü sayfada) FRANGIN DÜŞMESİ Fransız Senatosu Mali kanunun bir çok maddelerini reddetti Paris, 30 (A.A.) — Âyan meclisi pa- ta kanununun 13 üneli maddesine kadar olan kısımlarını uzun — müzakerelerden sonra kabul etmiş ve 14 üncü maddenin müzakeresine geçildiği sırada maliye en- cümeni reisi Kayyo 14 üncü maddeden 25 inci maddeye kadar olna kısmın lâ- yihadan çıkarılmasını teklif etmiştir. B. Blum, mebusan meclisinin kabul et- miş olduğu bu maddelerin lüyihadan çı- karılmasını hükümetin kabul edemiye. ceğini ve mebusan meclisinin de bu mu- addel şekli reddedeceğini söylemiş ve keyfiyetin o suretle mütalâa edilmesini fyandan taleb etmiştir. (Somnu 9. üncü sayfada) YA Flistine giden ingiliz askerleri Pılr:llnıh Aşağıda harb mev ziine giren askerler Kudüs, 90 (A.A.) — İngiliz askerleri i. le arab gönüllüleri arasında çok şiddetli bir çarpışma olmuştur. İngilizler bu çar- pışmada tayyare kullanmışlardır. Tah- min olunduğuna göre arablardan 20 ki- şi ölmüş ve bir çok kişi yaralanmıştır. İngilizlerin zayiâtı üç yaralıdır. Londra, 30 (A.A.) — London gazet- to, dün akşam Filistin'de örlü idare ilâ- nma dair olan kanunu meriyet mevkil- eT EN N A Denizd> Bir Çarpışma Oldu. Tarifa acıl.larmda ihtilâlci krovazörler iki hükümet gemisini bir müsademe netıcesımle batırdılar İspanya sularında demir!! bir. bükümet taraftarı kruvarör, Başkumandan tayin edilen gensral Franko L — habirinin tasrihen - bildirdiğine N ge Corvera kruvazörü mat Darı Beyra, 30 (A.A.) — Havas mu- göre dün, Tarifa açıklarında iki deniz mu- harebesi vuku bulmuştur. Âsi Almiran- altr sula- rında, hükümetin Gravina — adındaki muhribini, bir aat Sonra da — Asilerin Kanaryas adlı gemileri, gene hüküme - tin Almirante Fernandez muhribini ba tırmışlardır. General Franko başkumandan oldu Paria, 30 (A.A.) — Bürgos milit meclisinin bir kararı ile, general Pran- ko ispanyol ordusu başkumandanı — ve İspanyada hareket eden bütün kuvvet. lerin şefi tayin edilmiştir. Bu tayin ec- nebi bükümetlerine bildirilecektir. Korteslar toplanıyor Madrid, 30 (A.A.) — Kortesler ya- rın saat 16 da ve B. Martinyez Barrio- nun başkanlığı altında sonbahar içtima. barına başlıyacaktır. 470 saylavdan an- cak yüz kadarının bu ilk toplantıya İş- tirak edecekleri zannediliyor. Sağ cenah mensublariyle, isyana ka- (Sonu 8. inci saylada) ne koyan kararnamenin metnini neşret. miştir. Filistindeki ingiliz kuvvetleri ku. mandanı general Dil, umumi emniyeti temin etmek ve Filiştin'i müdafaa eyler mek için icab eden bütün tedbirleri alabb lecektir, General DLil'e bahşedilmiş olan husun *l salâhiyetler arasında bilhassa askeri makamlar tarafından neştedilen nizamı namelere muhalif hareketlerde bulunaum karı muhakeme edecek askeri mahkemes ler vücuda getirmek salâhiyeti vardıa Bu nizamnameler, baritalar ve fotoğrae filer de dahil olduğu halde bütün neşrle yatı sansüre tâbİ tutmak, efradın tevkifiğ hapsi, neli ve tebidi, Hmanların, gemle lerin seyrüselerinin, tayyare meydanlak rının ve bütün nakil vasıtalarının konte rolü, bazı ahvalde mülkiyet hakkınını kaldırı!ması, memurlar tarafından müce rimin hüviyeti tesbit edilmemiş olan.orım ödeyecekleri para cezaları — tertibi gihi hususlara müteallik olacaktır. General Dil'e gerek kendisi tarafın. dan ve gerek murahhasları tarafından ite tihaz edilmiş olan karara karşı mahke- meye vaki olacak bütün müracaatları menedebilecektir, Bugün mektepler açıldı Ankara ilk ve orta mektebleriyle liseleri bugün 1936 « 1937 yılı decslerine başlıyacaklardır. Alıman tedbirler sayesinde açıkta talebe kalmamıştır, Geçen yıla kadar çiftlik yolu Üstündeki Gazi Terbiye BEnstitüsü — binasında bulunan Gazi Lisesi İtfalye meydanında ki yeni binaya nakledilmiştir. Birinel ve ikinci orta mektebler, erkek ve kiz Jiseleri eski binalarında kalmışlardır. Birinci ve ikinci orta mektebler, çifte tedrişat usulü tatbik edeceklerdir. Erkek Hsesinin bu yıl leyli olması karar laştırılmış ve 80 yatılı talebe alımmask için hazırlıklar yapılmıştır. İlk mekteblerin çoğu da çifte tedrisat yapacaklardır. Talebeden bir gurupm öğleden evvel ve diğer bir grup öğleden konra ders okuyacaklardır. Bütün orta tahsil mekteblerinde dün akşam ikmal ve mazeret imtihanları bilr miştir. x ——— —e —

Bu sayıdan diğer sayfalar: