1 Ekim 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Ekim 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN D ı L i 9 sknderu için çıkar yol ı BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜNÜN TETKİKLERİ Tarihin yürüyüşünü kimse DURDURAMIYACAKTIR | — Svekil tetkik Mahmut Esat Bozkurt diyor ki: Klye"e mağlübiyet “Bence çıkar yol rekorunu buraların düpedüz kırdık ANA VATANA — J Takımmı çamır ve yağ- mur altında maalesef çok gezisinden dönüyor İsmet İnönü Adanada bilâfasıla 12 saat çalıştı, çiftçilerle görl_iştü ıuîu! lşlîı_'!ni tetkik etti Adana, 30 (Hususi) — Şark vilâyet- lerinde bir tetkik seyahati yapan Baş- vekil İsmet İnönü bu sabah şehrimize ge lmiş ve kalabalık bir halk ki llesı ta- rafından çoşkun tezahüratla karşılana mMıştır. Şehir baştan başa donanmıştıt. Bıı vekili görmek, alkışlamak için bü- (Devamı 8 inci nyfıdı) DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI İngiliz sermayedarları memleketimizde bilfiil işe başlıyorlar Dün Londrada yenl bir mukavele im- zalandı. Söylenen nutuklarda Türkiye- nin sermaye ve iş adamlarına büyük, bir emniyet arzettiği tebarüz ettirildi , Anadolu Ajansının Londra hususi|fabrikaları için 23 Haziran 1936 da Ane muhabiri bildiriyor : |karada imzalanımış mali aranjman mür Karabükte kurulacak demir - çelik | (Devamı L inci sayfada) FİLİSTİNDE VAZİYET VAHİM Kudüste yeni çarpışmalar oldu, 20 Arap öldü d ddetli etli tedbirler alındı Fltmîıl' hnrekata lştiı'ak ettl k mesl d ır fena bir oyun oynadı ve avuşuver ” 9-1 mağlüp oldu Yazan: Mahmut Esat Bozkurt Kiyef, 30 (Hususi) — Bugün ta - K kımımız akıl almıyacak derecede kö- | |tü bir oyun oynıyarak mağlübiyet re- korunu kırmış ve Dinamo takımına karşı 1-9 mağlüp olmuştur. Devıım l inci uy(adı) Otel kapısında ikiz yavrular bulundu Evvelki gece aabaha — karşı — saat Üç yüz bin öz Türkün yaşadığı bu tiyoruz ! vaklarda vasavanlar da bizi Biz onların, onlar da bizim kanımı- x taşıyorlar, Dilimiz, tarihimiz, kültürümüz bir. Duygularımız bir. Herşeyimiz bir. ; Bir tende vuran bir tek yürek gi -| © Bir tek yüreğiz. Bu yerler binlerce yıldır, Türktür. Bir olmak, söz götürmez hakkımız - ğw ” . 6,5 da Beyoğlu Büyük Emperyal ote- Bu hak yerine konmadıkça, yirminci gEr N de linin kapısında iki küçük çocuk bulun- (Devamı 9 uncu sayfada) 'l'ürk Aılık.yıııı ;aııı bir köşesi |muştur. (Devamı 8 inci sayfada) z RUSYADA YENİ Fransada para işi BİR TEVKİF sarpa sarıyor Âyanda projeyi tenkid eden Kayyo Fransanın bir diktatörlüğe tahammül edemiyeceğini söyledi. Proje tekrar Meb'usan Meclisine iade edildi Meclis gece toplantısında projeyi ilk şeklile kabul etti İtimat meselesi ortaya atılacak | Ğ da müzakerelere başlamış-| — Paris, 30 (Hususi) — Bu sabah top- n ıuhıkk'ı SAD Bdi aa ğ h'“”“ olan âyan meeclisi, yeni para ka- (Der sayfar g Meşhııt suçlar kanununun tatbıkı Meşhut suçlar kanununun tatbiki Yönsadli kanüllürin | sEzaen” ’ - tatbikine başlandı — Üçinin dezekr İstanbulda biri *”"Ue ('—eza ikisi s"”:,;;;:: meŞOR Postar nin yazı silesi kıy, olarak yeniden * 3mahkeme kuruld“ P biza ğ meler, nöbetle, (If’" ve saat 8e kadar çalışacak | b kema, .i q &ç Filistinde İngiliz aske rleri nasıl sevkediliyor Londra, 30 (Hususi) — Filistinde işe başlayan General Dilli, neşriyatı Şıf| sansür etmek, efradı tevkif, hapis, nefy da, makalelerin - £ de, hikâyelerinde al ve teb'it etmek, bütün nakil vasıtalü» rını kontrol etmek, askeri mahkemeler (Devamı 3 üncü nyfıdı) şeveeğyreesa BessAsAAAAAAAAELARAAAALELAAAA AA AAA < İhracalbirimiz halâ £ mütereddit vaziyette Ankaradan / cevap bekleniyor Milli tahvillerimiz dün de yükseldi (Yazısı 3 üncü saylada) derin görüşü, ince v tahlili ve kuvvetli n uhakemesi ile la n'mi yve sevil « a olan Sadri E- tcm 'den bahset - ' mek ,gnonl’— Ar*(ıd:î““'ı duğu nisbette sık sık ye, imkân tanbuldan uzakta bulundu- fıkra, İst ga mektup yazacaktır. ğu zami Sadri Etemin ilk yazısını yarın olmyıcık.ıınuı

Bu sayıdan diğer sayfalar: