1 Ekim 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

1 Ekim 1936 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ya sahibi : Başmul Devam müddeti — Fiyatı “s,Kuruştur..,., 280 bin Türk Fellâh olamaz... Milletler cemiyeti Kone; eyim- de, ile meselesi görü- ahhası, en Türken ansız mü iy, a 4 eden Türkiyenin, bu projeye, atlı bir alâka elek anlattı. Hariciye yek a söyledikleri gibi, Fra y aa - Gazi Bulvarı - IZMIR - > Gİ harrir ve umumi neşriyat müdürü: e AK Istanbul 30 (Yeni Asır muhabi den a ra No. 9360 KIRK IKINGI SENE geçirecekti D iye iyaret > a irler hala kendi m Jarını alâkadan sevi n büyi ai MN m bugünü Adanada »ktir, AİR. Cumhwriyelin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaseledir y—— BAŞVEKIL DÜN ADANAYA GELDİ Vilâyetin ihtiyaçlarıvej Ri ve köylülerle çok samimi hasbıhaller yaptı ELAZIZDEN geçerken orada bulunan Mareşal FEVZI ÇAKMAK, Orgeneral KAZIMIN ve birinci umumi rim ABIDIN e de giri yi elm MüHIM TOPLANTILARA riyaset etti, 1 MEM Başvekil İsmet İnönü rejikaları ve davetlilerlebir . arada T .. ürk parası Dünyanın seçilmiş paraların n kıymetli ve en kudretlisidir | Yeni Asır matbaasında basılmıştır. inkişafı hakkında EHEMMİYETLİ BIR TOPLANTI Istanbul, 30 (Yeni Asır muhabirinden) Ismet Inönü Elâzi; rken orada zmenin iştirâkile yapılan mühim toplan- tılara riyaset etil, eN kai SEYAHATI İ bakan i rdın bahara doğru Londraya seyahat etmeleri meldir. muhte- a mün- hasir kalı allamula birlikte be; le- mıştır, İeliite dosti Ken beynelmilel teah- sadakatla tal lam, di tbikinden ümid verici aniiz. e, kel ati bir kiymet sl izbeldürdi Bi le dünya A İomasisine bu mai iş alan siyeetinin hüdlerin daha sa; gif b ii siyasette bu Yağa yer başka türlü düşüne bilir mi Sulh. davası müz büyük sine göz Ortaya beni umuz dava, d noktai nazardan kuvvet- Fransa namına Franklen Bu- an imza edilen An- ntak an tanı- Miştır. Sancak Türkleri, kendi kendilerini idare hak fade Mektepler açılırken ,, başlıklı benmi İkinci asma yarın deram Merekti. Istanbul, 30 (Ö.R cak Türkleri son tecavüzlerden beri galey: bulunuyorlar. Halk küstahça tecavüzleri ta- kib eden geceyi uykusuz a girdi. Türk Iskendei erün ve An- pe Mezra” bulunmak üzere bu iki şehirden TN raya heyetler E öbdayl iliy: ancak Türkleri, les ve Antakyanın Suriye mandası ve kalatağığa dair Suriye heyetinin sözlerini şidde vi ER ettiler. . rustos zafer e in ak bayrağını" taşı; zahüratı. yaplan İnaı cü SANCAKTA :| Suriye hükümeti Türk bayrağı Fransanınelinde dostluk taşıyanları mahkemeye veriyor BÜYÜK GALEYAN VAR Fakat halk tazyikten yi Şama avdet eden S1 giye murahhas heyeti Bi Paris, 30 (Hususi) — Ispan- BIN esir, bir iki batarya top Karitonyaliiik bir zaferi AsilerdenMonte Aragon mevkiini zaptettiler çok mitralyöz, İğtinam ettiler, ilyao kapılarında Cumhuriyetçi gençleri tevkif eden bir âsı zabit 3 kil metre mesafeye gelmiş- erdi, Madrid me eni bi — Sonu sahifede Manisada Yeni vali Lütfü Övrün çok mühim bir yazısı için bir fırsat vardır “Iskenderun ve Ant kyada yaşıyan o bin Türkün vaziyeti Borise. zem örme, mili vahim sa ha r zamandan em olan Ne dostiuk bağlarmı sıklaştırmak kine verece! ” — Hariciye Vekilimiz e Rüştü Aras > meyrede Yanan o murahhası Polifis ve Sovpet baş mlrahhası Litvinof a AZISI ALTINCI SAYFADA — Kırdar işe başladı Sali Yeni bati Lütfü Kıtdarın Manisada , istikbali Manisa, 30 (Özel) yi muvasalât atında. samimi mel simle LEY valimiz iki —Sohu ikinci sahıfede — a endişeleri Dün Odada mühim bir toplantı. yapılmıştır ırkının düşece; düşece, ğine dair ALMAN ma sylalüin asılsız olduğu anlaşıldı Dün şehrimiz Kirekaislk düşec Na eni anlaşılmıştır. attâ bu mesele için in dün öğ- leden sonra iz Ticaret — Sonu 2 nci sayfada — Jçtimaa riyaset eden Vali Fazlı am

Bu sayıdan diğer sayfalar: