30 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a4 - Gazi Bulvarı - gin ii ymuharı IZMIR - kle b e umumi neşriyat KI AKOĞLU 4 mo. 9259 KIRK İKINCI BENE ÇARŞAMBA 30 EYLUL 1936 e ya m e Cumherriyelin Ve Oumhuriyel Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaseledir Milli tahviller Dün Istanbul eli selmekti Yeni Asir matbaasında basılmıştır. ayrağımıza tecavüzler vuku b lerinden bazılarının Türk evli camları taşlarla kırıldı. Oto- mobillerinde Türk bayrağı bu- İZ Mektepler Açılırken.. —1— meklepler açılan ez gün ekti açılacaktır. 1k ve diri vw teplerin overinlerinden su sek şikâ ilir. Yeni neslin Kuvvelli, zamanım i- tiyaçlarına daha un bir derbi iye alabilı en yeni direktifler rilmiştir. Bütün o bunlar ir. akal talim ve i- Mevzuu tedkik etmek isleriz: e ve derinden de m 2 inci sahifede — Sevket Bilgi; CEZALMSLIIIILIMII ZİLE HABIS ERMENİLER MÜTECAVIZ FELLAHLAR VE RUMLAR m Nankör kursaklarında daha Türk ekmeği erimeden, kapkara parmaklariyle bayrağımızı yırttılar. Kardeşlerimize tecavüz ettiler. Türk halkı protesto maksadiyle dükkânlarını kapadı Istanbul, 29 29 (Yeni Asır mu- GUMRURİYET T MUDDETUMUMISI Asım. meei üHUM BEYANI ATTA LUNDU Başkalarına peşkeş çekilmek istenilen Türk Antakya kendi işimizden bir yurd parçasıdır ZLALILIII LIYLIŞIIIAIII INI IILLLI AŞILI) Yeni meşhut “yan kanunu e loğuraak. W ve : işler sür'atle n itibaren tatbikine eşhud cürüm- kanunu, muaddel ceza usulü hakemeleri kanunu ve ceza kanununun bazı maddelerini bi adalet den başlıbaşına tem ve ikılâb mler ie Başmüddeinmümi Âsım Tunç Adalet manzumesinde başlı başına yeni bir sistem görülecek şayan olan meşhud suçların muhakeme usulü kanunu da aynı tarihte mer'iyet mevkiine girecektir. Yeni ceza muhake- e ill si e siri ka- rafı ga det say; Narlıdere köyünde Bir cinayet oldu Köy muhtarı ee bir nikâh gezinen öl eyni welki gece saat kn e all azı ai kadaşlaril, li mişti, Si vakıt Kırlı Ali öğ Lisan eza oğlu arabacı len muhtar Hü- rasında husumet Tahkikat yapan - Müddeiwmumi vardı, müavini Şevki, Suner — Sonu 2 nci sayfada — lunan Türk şoförlere taarruz edildi. Bu hâdise bütün sancak Türk- leri ii derin bir teessür ve heyecan dı. Fellâh- en Türk ğın şiddet kullanarak indirmek is- MN Antakya Türkleri bu bare- keti iti bir nefretle menet- meğe e bayrağımızı Bunun üzerine infiale kapı- — Soni w 3 ncü Sayfada — EET EAA ZE HİKMET TURK GAZETEMİZE MÜHİM BEYANATTA, BULUNDU Yeni nesil lar Atatürk devriminin istediği hedef- lere göre yetiştirilecek — Yazısı 6s ncı sayfada — Sterlin 620 kuruşa düştü Ihracatçılar, Frangın eski kuru üzerin- den taahhütlerini yapmak istiyorlar ez bankasının belik e mii sterlin kurlarında giliz lirasının iy 638 ku- ruştu, Dün öğleyin saat on üçte e sın bi Sini verdiği pl rviste ni toçlien alış m kurları 620-623 kuruş si rak gös teriliyordu. 'ndiğimize göre Isviçre, Fransa ve Hollandanı lay ça emleket p; riyle İşi ye sia ee olacaktır. Netekim dün cumuriyet merkez Fran- kası Florin, ki ve sız frangı inden muamele tescil etm il iştir. Yalrız, Klering o muamelele- riyle bankaların açıklarını ka- patmak için taleb ettikleri dö- flar üzerinde ar e ani TiMİZ ai daki 'madi bir gin ri olduğ yi ödenmiş m de mlel iz salar ii ral İD hi vaziyetini öğrenmek mümkün olamamıştır. e satış iayen iy ii ır. tüccarlar dün akşal ve alâkalı lerle muhabere eder rek ei Telâş iii de incir firmala- :g —ZLütfen çeviriniz —

Bu sayıdan diğer sayfalar: