1 Ekim 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

1 Ekim 1936 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DIRAN ADA © Kumral ra uyuyordu.. Masanın ünde e ai — suali şu oldur — . tai Ylişdar, © — Hayır biliyorum. Bir adin teni değil... o — he ir vallahi sana. “ Hiç utanmıyorsun.. Biz iki “kadın ballld Yin z başımı- za seni ike Sen halâ sokak sokak dol; Marga z biraz Mİ kalin “sevdim. Ve bir kadın mese- lesi çk ona inandır- « Benim pantalonun vazi- görünce birdenbire ıykırdı., > R ve Babamla son davayı hallede- irdim zam an : çantası “mek imukadderse ne yapalım ba sana yalvarırım. A- — Yapma affet, — Affedecek e yek. — Yavarıyoru, — Benim bir ğin vardı. Fakat öldü artık.. — Ölmedi bela. — Öldü bilirim ben on — Vallahi ölmedi. İstedi: ğin gi olacak.. ia böyle yapma beni daha fena yola sevkedecek- — Ne gibi... — Her ai yapacağim.. eledi söyle dim. pa vetlendirdim — Ne mi bam ei ?De- kuv Ee 8 — Evet elinden geleni yap... Ben aile namusumuz Me günes Ki i polis ermek ii muş gibi eli maymuncuklu hırsızlar gibi gece eee evini soymağa geldin affettim.. Yine lee be vermedim.. Fal & üzsi rliyelie liği, alli allikerliğı ll e ediyor- — Eğer benim de ölümüm bir evlâd kurşunile olacaksa, eğer mukadder bu ise ne yapayım... Çek tabancanı Ur... ( Halkın Sesi ) a. Selânikte Müdhiş bir yangın geri meşhur Alâtini köşgü civarında Alatini toğla ve ini fabrikası Pazar tam zarar yapmış ve 500 amele boşta kalmıştır. iç”. bundan tam ya- rım asır evvel, Selâdik he- Düz Önhaşilarin lada iken öve e tarafından tesis edilmi Yani 52,000 Sterlin “İngiliz sigorta şirket- lerine sigortalı idi Trabzondan Hamburga 5000 Bıldırcın Gönderildi — Şehrimize pek > e düşmektedir. mera tanesi kuruş, a kadar satılmak- Diğer taraftan şebri- mizdei elif Avrupa şe- birlerine | maf ihracı için yel aranıyor. gm nda kili ve soğuk hava iesisatını havi İsveç bandıralı Vingslan vapuriyle şehrimizde Ekrem Ongan müessesi Hamburga (5000 tane bıldırcın ihraç etmiştir. Uydurma tadır. un talebesi Zaha ara- fından yenilmiştir. uydurma Alibaba her tarafta öge Türk oldu- ğunu iddi: eder — edi maçlara didüğe ee ve hepsinde de ei r. Alibabanın uydurm billa dığından bir daha sö reşlere sokulmamasın karar enli tir, 45 Sihedeiberi di müte- İngiltere kralının gelecek yıl yapılacak olan taç giyme 2 laç e bütün İngil mparatorlukta el Yerli Daha şimdiden her taraf- tan hediyeler gelmeğe baş- lamıştır.. Bunların içinde bir tanesi çok beğenilmiştir: Hindli bir kumaş fabrika- sında 14 ile 16 yeşarasında staj gören eray an in ci Edvardın giym: öreninde, © bir & stümi lük klz Cody etmeyi düşün- Petrolun asrıhazırda neka- dar kıymetli: bir şey... Bil- geti vasıtası olduğu silâhlı harblar, bazı durduğu halde pet- rol harbı türlü bitme- . Petrol harbından me cenubi - Ameri- mabud Şako petrol değildir! Avrupa devletleri arasında iiçin için devam eden petrol mücade- idir. i harbi ri m, Musul rç ve salar kazanan zu Uumumi ii ketrol, bir dami demektir! dimişti. ie ba böyledir. Hab nda, Yaba bel verilmeseydi, Sinyor Mussolini bu dei mağlâb ib olarak çıkacaktı. Ingiltere kralı Edvarda hediye' edilecek bir - kumaş... Hindli çocuklar lar elbisenin a de ken- dileri yapmak istiyor müşlerdi: jj çocuklar, ku- maşın ipliğini kendileri bü- kecekler, vom yapacak- lar, hasıll dokuyup - hazırla- leri yapmak a A e una e Ye >“ t ce istedikleri ıçin evabı örende sivil ayağa an olan bir günde, o kostüm giyeceğini vadetmiştir. Bir damla petrol bir damla an demektir kimya dil keşfine çalış- maktadırlar. Fransada vaziyet hemen aynidir: Fas Madağaskar gibi memleketlerde petrol bulmak için Fransa şimdiye kadar 44,000, k para sar- fetmiştir. . ny, Manisada iki çocuk boğuldu — Şehrimize bağ- hı me kazasının Köylü- cek köyünde iki küçük - ço- cuk, bir kuyu içinde ölü olarak bulunmuşlardır. Yapılan kemi vasi sinde in il ve Mehmi mini taşıyan bu iki çime oyna eN öz zere köy civarım- sinde yavrul: dükleri lili Vak'adan habe > rın Pei öl- bir adam in- dir e. fakat bu adamcağız sac DUNYADA NELER Lek bri nn Miki çizmeyi iyor ME md | "la ih ve rahat rahat dür yla — eplp a kapıların N zaman ne yapacaklar ih l. Stalin “İngilizeğ. M öğreniyormuş'- Bis göre, Sti dalin inin e, mektedlerinde ümiye okutulan Alm ye team yetlere bakılırsa; piri ikiden okumak v€ ha ziyade zevk duymi ak Stalin İngilizce öğr ii başlamıştır. l > . pr eyi ertesi | h ay la Ame ehh mahkemesinde! rılık kararı aldı, Mel Amerikalılar bir hiç Y* den aynlırlar: Ba; y Si ertesi akşamı bir de erer iki irili ufaklı altı çi Karısına doruyü — Bunlar İrili işareti” al aris zabıtası, 9 iki sene evvel 7 imdat işareti ihdas etti. | iKaradeniz Kankdniz : Soytari Oğlunun Bir Macerası YAZAN: »« 5 ein © short böyle bain , Fakat OGireson öze jandarma kuman- “danı adliye ve maliye heyeti alli ah çok hoş i de Türk ubibi e m e haindi. o Dahala e topal ila ağa kari ekili umuru ei i bile bi Kurân oğlu Yorgi bir Rum çingânesidir a düşürmüştü. Berikat ki ze Osman ağa, o puntos en iyisinin kırılması ka- daki Puntoslunu: bütün kemiklerinin lüzumuna dair kuvvetli naati vardı. «e Rumları, umu ere zengin damlar bi iş iin Türkleri ve sınır bir EE İ günleri ve sline yü m '.. Şurada istitrad kabilinden Puntos (ORumlarının © nasıl zengin olduklarını Kazancı oğlu Yorgi'nii tını anlatmak bir mecburi- midir : Kazancı oğlu Yorgi, sey- yecı bir an u si ağa tarafından dağa kaldırı- larak öl örn zaman ru e 90 k vi yaşında bir Teki “daha doğ- rasu para cadısı ağ ile Tirebolu ara” sında Espiyeye yakın Yağlı- dereye zeldiği vakit bu adam 35 yanlapafiğı iki sefil çocuk bası idi. Karısı daha genç. Z Bu ai diliğinden gelmiş de; Di u adam, patrikhan. ya bir komiteye göndermiş, kcal ei ona -gizlice- göster "Kazana ir ei görü- Meğilerdii zevcesi: ise, türlü, kın, sokulğan sıcak kanli idi. Yağlı derenin hakiki vam ri "Türk ve müslümanlar; bu fakir, za i halinde Simi cağıza (o fen banadır” ğ kalaycılık demircilik. ederek bir ekmek parası kazanmasına müsaade ettiler. Hattâ yardım eden: lerde oldu. Mahsul zamani biraz ar biraz Mısır ve uğ. d N yan olmakla kulu olmaktan çıkmış ü ya.. Bizimkiler o zaman toprak sahibi idiler, çoğu çal nunda, hemen barları ee, ren hele bir döğün ve: yı süsnet yapan birkaç sene için mahsulünü yi yimiş olurlardı | ncı oğlu Yorgi — —— sein hiç bir sene görül- miş şekilde besledi. yi o sene Ba on manğır da zi ncı Oğ- zan ei bir. Saki tiye Oi Arkası irkası var) madiyen gülen adam ir devletin. v5 da nun içinde bayıldığı | müesseseye adım a Dünyada en çok gülen pa ib I yoktur. Bi için ka çıkarılmıştır. maz, bir zıl, en yakı" çe x1 adam Fransada yaşıyormuş. | na ide davalarının Zehirli yarlarla” döl 1. | merkezini haber: yi” İN Balkanlarda Sakın bunun sebebini Fran- |'en e islinatgühi petrol | gu ğu İli in te iz e Telefon . idaresi, di sanın neş'eli bir E rola benziyen madde- 1 ali t Mani- mcu gibi müe! Soğuklar oluşunda aramayın. Gülme ler anla etmektedir. a e Eee — ir AMA ama yer& Istanbul (Özel) -- Balkan- | şampiyonu denilen adi İşte bunun için İk alyada | heyet gitmiştir. nedarın ayağı altına bi”! larda bilhassa Bulgar, Yunan kari altmış yaşında imiş, | her tarafta petrol kuyuları Sami me hududunda fırtınanın şidde- | on beş yaşındanberi, yani | artmaktadır. a “|” ye tinden telgraf ve telefon va al eni senedir gülü- Almi siğaği da vaziyet böy- Takdir edildi hatları Baraj olmuştur. Fır- » O zamandanberi de | ledir. Almanlar bir en Nafıa müdürlüğü fen me- tına karla devam etmekte- Parisin akıl ie a a yer altlarından yi lke Reşad vilâyetce lı dir. Şimendifer münakalâtı | birinde tedavi ( edilmekte | larken diğer t araftan mi takdirname ile taltif edil- a ie. bilmedim. dormuştur. imiş, petrolun ye ini AY bir | miştir. lerdi. dam Yağlıdereye ken- sıkıntılı gördü: — Ne o paşam. ceiisin?. Diye sorar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: