29 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

29 Eylül 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Na KAŞE ARA — 'NEOKALMINA ka lll Grip - Nevralji - Baş ve diş ağrıları - Ârtritizm - Romatizma Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyazıt Cumhuriyet caddesli. de 22 No, lı arkasında bir odalı ahşap dükkân teslim tarihinden — itibartğj 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere | arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. tekli olanlar 13 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berabej 5 T. evvel 936 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdir, (B.) (1388) * * Belediye zabıtası talimatnamesinin Ill inci maddesine atideki fıkranın ilfvit edildiği ilân olunur. 'Tek beygirli yaylı arabaları 300 - 400 Çift beygirli yaylı arabalar 600 - 750 kiloya kadar yük taşıyabilirler. «B» «1715» ürk Hava kurumu BUYUK PİYANGOSU HER .AYİNBIRINDE -PARANIN - FAiZi-VERiLiİR I. Şimdiye kadar binlerce l_(ışıyı zengin etmiştir. ADAPAZARI 6. cı Keşide 11 / Birinci Teşrin/ 938 dadır. Büyük ikramiye: 2 0 o ö 0 o o Liradır. TÜURK TİCARET- BANKASI — |e "gi ll Tn maş eee İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : Kdaremiz mülhakatında açık ve açılacak olan memuriyetlere imtihanla mamur alınacaktır. İmtihan İstanbulda ve 5-10-936 Pazartesi günü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. | 1 — Lâakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 2 — Askerliğini «fili veya kısa hizmetli» bitirmiş olmak veya müseccel t — bulmmak. 3 — 21 yaşından aşağı ve 35 yaşmdan yukarı olmamak. 4 — Sıhhatli olmak, sari hastalıklara, bedeni ve akli arızalara müptelâ olmamak. 5 — Eyi ahlâk sahibi olmak. Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. ; İmtihan mevzuu şunlardır: 1 — Hesap Hendese uHesap: Adadı mürekkebe taksimi gurema, halita tenasüp, Faiz, İskonton Hendese: Satıhlar, hacımlar. 2 — Muhasebe «Usulü defterin. 3 — Coğrafya «Umumi ve Türkiyen 4 — Kitabet «Orta tahsile göre» Not : A — İmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı müsbitelerile 3 adet fotoğrafla birlikte İdaremiz memurin şubesine müracaat etmelidirler. | B — Bundan evyel 12.14/8/936 tarihlerinde yapılan imtihanda mu- #affak olamıyanlar bu kere yapılacak imtihana tekrar girebilecekle. rinden evvelki mürağsatlarına istinat suretile memurin şubesine müracaatla imtihana girme vesikası alabilirler. C — İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanına vâükıf bulunanlarla Muhasebe sualine doğru cevap werenler tercih edilirler. — «1451» TEdirne Kültür Direktörlüğünden : Tahmin edilen Cinsi Mıklırı Tutarı Teminatı Taıihi (DLW) Extra Valton. 3 M M ev- 850 Murabba 2000 L. 1501. 5/10/936 safında ve okulda numuünesi mev- Pazartesi — saat cut (LİNOLEUM) mukeavvalamu 14 de ve döşemesile beraber, Edirne Sanat Okulu ihtiyacı olup yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı olan (LİNOLEUM) 5/10/1936 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuş- tur. Şartname ve nümüneyi gğrmek istöyenlerin Okul Direktörlüğüne ve is İ GLANDOKRATİINİ teklilerin de 5/10/1936 Pazartesi ğgünü saat 14 Edirnede İlbaylık konağın- da Kültür Direktörlüğü Dairesindeki eksiltmede bulunmaları ilân olunur. (1395) — Burdur Belediye ye Reisliğinden : Burdur Belediyesine 880 X 120 eb'adında Üç adet Arazöz için Dış lâsti- ğile İki adet 880 X 120 eb'adında İç lâstiği yatğın mal olmamak şartile pa- zarlıkla ılımukm Bu cins lâstiği bulunanların 30/9/936 günü saat 9 da Yüzde 7,5 kuruş teminat akçelerile, Teklifnamelerile veya bizzat Burdur Belediye Encümeninde hazır bulunmaları ilân olunur. — «1630» Bakırköy Kazasınca müsadere edilen 365 Kental meşe odunu I İstanbul Orman Müdürlüğünden : Ademi iktidara, zafiyeti umumni yeye ve asabt buhranlara kar ihanınan bedel — KUMBARA — RE5 VEREN IA,RLADIR 5/10/938 Pazartesi günü ihale edilmek üzere Yüz kilosu 80 kuruş , ile arttırmaya konulmuş olduğundan alıcıların o tarihte elti Fari ae F ersaml Kazayı mezkür Orman İdaresinde müteşekkil Komisyona müracantları, Şteinahın keşfidir. Bezanelerde kutusu 200 kuruş. “1483,, DÜ eee pi ada kal südmin

Bu sayıdan diğer sayfalar: