29 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ispan faaya dave © Sene 19 — No. 6H8 ya hükümeti halkı Madridi müdar- t ediyor Fahr her yerde 5 kuruş Fransız meclisinde dün başlıyan müzakere bu sabah hâlâ devam ediyordu Kanunun heyeti umumiyesi 246 reye 364 reyle kabul edildi nra maddelere geçildi. Hararetli münakaşalar| , mühim bir nutuk söylemeğe başladı | ,. ' karşı Bundan s0 z oluyor, başvekil mecli- Paris 29 ÇA) bal di, | Dün sabab başlıyan ye çe itü ce deva gn m | dir. Müzakerenin bugün öğleye doğ” İ Ö biteceği tahmin ediliyor... Müzakere çok wn api a raret- 5 olmay ilkan çıkmış, üzakere devam ederken bu rın delegeleri tegimep laç in aralarında ye li Meclis dün şant dak e we tır, Her taraf kalabalıktı. a De leri tamamen dolmuştu. isi Ea encümeni mazbata m Shmit söz almıştır. M. Slr y ları izah ettikten gön” bulünü teklif eti 105 reyle un üzerine sor At e kürsiye çıkmağa başlamış! dır. Bu anda mierki sına Reynaudnun Ler . etle karşılanmıştı. pe “kaymetinin DR - zim Zn av halde e Bülçe, iktisadi ruya ze Beg ii ailer yükselmiştir. Hükü ki ini düşüren lerden ders Kabinenin hülküi mekte olan > mesi takdire ei e teşebbüs muvaffakıy€ kisi ni M, Oriol kürsiye çıka- rak mühim bir nutuk söylemiş ve ha- #iblere, bilhassa M ye eli vermiştir, Maliye nazırı demiştir Ki: — Maliyemizi slah için her ve yaptık. Fakat altın kaçmasına e türlü mâni olamadık. yi z mad etmeli, asılsız. şaylalara m tedenberi iran- sine taraf- iflâsa sürükle- devem etme- Si Fakat yapılar meti gösterdiği gibi değ Amerika ile yaptığımız ühimdir. "Maliye nazırının nutku çok ii Ianmıştır. Komünistler frangın - metinin düşüzülmesine MA Yunuyorlar. Maamafih bunlar tenkif kalmaktadırlar. — Uzun münakaşalardan e nun heyeti umumiyesi 1 m ye 246 reye karşı 384 reyle e miştir, Bundan sonra ynadğdeler: E glmiştir. Müzakere devam ediyor. Başvekil M. Blum söz ali kil şu dakiksdâ nutkuna yor. Paris 29 (Akşam) — sede M. Marin devam edi- ans olacağını söylemiş- tir, Sağ cenaha mens dİĞE" m bus da şiddetli Hücum a bunların ka- ptaniştir. a bu teklifi redde an hatibler bi- Fransız başvekili M. Blum alan eski maliye nazırı M. Bennet Ta- dikallerin kanun lâyihasını kabul ede- ceklerini, fakat sıkıntılı bir vaziyette olduklarını söylemiştir. M. Bennet- demiştir ki: «Hükümet bir çok defalar frangın kıymetinin düşürülmiyeceği- ni söylemişti, Eğer fiatler yükselirse yapılan teşebbüs tamamen neticesiz kalacaktır.» LEHİSTAN VE ÇEKOSLOVAKYA DA PARALARINI DÜŞÜRÜYORLAR Londra 28 (Akşam) — Fransa, Bel- çika, Hollanda ve İsviçreden sonra di- ğer bazı devletler paralarının kiymeti- ni indirmeği düşünüyorlar. Bunların arasında Lehistan, Çekoslovakya vardır. İtalya şimdilik liretin kıymetini mu- hafaza etmek niyetindedir. Bilhassa tacirler paranın kıymetinin düşürül mesine aleyhtardırlar. İtalyanın Ak manya ile birlikte hareket edeceği sa» malıyor, Maamafih bir müddet sonra İtalyanın da Fransa gibi hareket ede- tahmin olunuyor. İSVİÇRENİN KARARI Bern 28 (A.A.) — İsbiçre frangının yeni altın nisbeti asgari 190 ve azami 215 miligram olacaktır. Bu da göste- riyor ki, İrangın kıymeti yüzde 30 ka- dar düşürülecektir. Hükümet, ekonomi bakanlığının hi- muştar. Başve | suşi izni olmadıkça, mal fiatlerinin, otel ücrellerinin, gz, elektrik ve saire tarifelerinin arttırılmasını kati suret- te yasak etmektedir. DRAHMİ İNGİLİZ LİRASINA İSTİNAT EDECEK Atina 28 — Yunan hükümeti dövi- gini İngiliz lirasına istinad ettirmeğe İ karar vermiştir. Bir İngiliz lirası 550 | drahimi olarak tesbit edilmiştir. FRANSIZ MECLİSİNE VERİLEN LÂYİHA Paris 28 (A-A.) — Siyasi müşahid- ler, para kanununun büyük bir ekse- riyetle kabul edileceği mütalcasında- dırlar. Bugün mebusan meclisine tev- ai edilecek olan mali meinin başlıca noktaları şunlardır: © “amım 5 ine sahilede) | İsviçre frangı, Elektrik fiati 30 ! para iniyor İsviçre frangının “düşmesi- nin beklenmiyen bir neticesi Fransız irangından sonra İsviçre frangının da kiymetinin düşürüleceği- ne dair şehrimize haberler gelmekte- dir. İsviçre frangının düşmesi, elektrik fiatleri üzerinde tesir yapacaktır. Çün- kü elektrik şirketinin sermayesi İsviç- Te frangıdır, Elektrik fiatlerinik, tayin eden komisyon nakliye, kömür, amele ücretlerile beraber sermayenin faizini ve kambiyo farklarını göz önüne alır ve elde edilecek vasati flati üç ay mu- teber olacak elektrik ücreti olarak ta- yin eder, Elektrik flatinin üç aylık yeni tari- | fesi, bugünlerde toplanacak olan tari», fe komisyonunda tedkik edilecektir. ajansların bildirdiği gibi, üçte bir nisbetinde indirilirse e- lektrik fiatlerinin de asgari olarak otuz para indirilmesi lâzım geleceği tahmin edilmektedir. Tramvay ücretleri de elektrik fiatine tabidir. Elektrik tarifesinin tayininden sonra tramvay fiatleri tarife komisyo- nu içtima edecektir. Maamafih elektrik fiatlerinde bir kuruştan. fazla bir dü- şüklük olmadan tramvay fiatinin indi- rilmesine imkân görülmemektedir. Başvekilimiz Elâzizde tezahüratla karşılandılar Elâziz 28 (A.A) — Başbakan İsmet İnönü bugün şehrimize gelmiş resmi ve hususi bütün teşekküllerle büyük bir halk kütlesi tarafından tezahürat- Bir Ingiliz lirası 635 kuruş Borsada Ingiliz lirası üze- rinden muamele yapılıyor Dün kambiyo borsasında frank üze- rine hiç bir muamele olmamıştır, Paris borsası da Kapalı olduğu için, frank hakkında İstanbul borsasına telgraf gelmemiştir. Borsada «işarı ahire ka- dar» kaydile İngiliz lirası üzerine mua- mele görülmektedir. Cumhuriyet Mer- kez bankası bir İngiliz lirasına karşı "Türk lirasını 635 ile 638 kuruş arasında tesbit etmiştir. Dün borsada bu fiat- ler arasında kambiyo muameleleri ol- i muştur. (Devami 5 inci sahijede) Türk-Sovyet spor intibalarına aid resimler 7 nci İ| sahifemizdedir. Mahkümlar arasında Mahpusların temsil heyeti ve Ertuğrul Muhsini var “Yaptığım cinayet gözümün önünden gitmiyordu, unutayım diye adımı unutkan koydum,, . Mahkümlardan Ertuğrul Muhsin adını alan Zenci Necib: «Bu cinayeti yap madan evvel tavuk bile kesmemiştim diyor j Imralıya giderken İstanbulun kıy- metli müddelumumisi, adliye vekiline anlatıyordu: — Tramvayda gidiyordum. iki kişi konuşuyor... biri; ” — Duydun mu, dedi, cürmü meş- hud kanunu çıkacakmış... Cürüm ye panları hemen yakalıyacaklarmış... Ay başından sonra hep böyle olacak- Öteki cevap verdi: — Vakit gelmeden ne yaparsak he- men yapalım... Ay başından sonra ho- men yakalıyacaklarmış.. şimdi ne yap- sak kârdır... ç Adliye vekili: — Çok şiddetli davranmalı. diyor... Lâf atanları, sokakta küfür edenleri, dayak atanları hemen yakalamalı. gazetelerde halka vaziyeli anlatmalı. kanunun tatbikinden bir kaç gün ön- ce olan şu ziyanların birer fırsat ol- madığını anlatmalı. ben bu cürmü meşhud kanununu halka anlatmak hususunda gazetelerimizin hakikaten çok büyük faydasını gördüm. lâkin daha da bu faydalı neşriyat devam Cevdet Kerim İNCEDAYI Burhan FELEK | deliği Kudüste arab milli komitesi reisi esrarlı" bir sürette öldürüldü | bana şu işahatı verdi: 24248 (Matbaa) - 20113 (Kişe) etmeli... Cürmü meşhud kanununun. tam manasile tatbiki için İstanb müddelumumisi benden bazı istemişti. «Bunlar olursa cütmü hud kanunu kolaylıkla tatbik demişti. Biz de yaplık. kendisi yapılacak şeyleri anlatır, İstanbul müddelumumisi Hikmi — Vekâletin bu hususta tasa şimdilik İstanbulda yeni bir asliye za mahkemesi daha teşkil etmek, rıca göne İstanbulda yeni bir sulh mahkemesi kurmak, ki Beyoğlunda da ayrıca bir ceza su mahkemesi teşkil etmektir. Bi başka merkezden uzak olan Bakırköy, Adalar, Beykoz, Yeniköy, Eyüp mah- kemeleri nezdlerine birer müddet umumi gönderilecektir. Meşhud Tın bü uzak yerlerde hemen görü sini temin edilecektir, ... İmralı adasında yüksek bir tepede, e Ali Naci KARACAN Hikmet Feridun ES IZESEİET, di

Bu sayıdan diğer sayfalar: