29 Eylül 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B ON YEDİNCİ YIL. NO: 5451 ATATÜRKÜN TEŞEKKÜRÜ İstanbul, 28 (AA.) — Cumur — Baş- kanlığı Genel Sekreterliğinden Dil bayramı münasebetiyle memle- ketin her tarafından gelen vatandaşla- Tiyti Üa G Tın sevinç ve yüksek duygularına ter- azılardan Atatürk müte- ve teşekkürlerinin bil- Ajanını memur &üman ola hassis olmuşla dirilmesine Anadol etmişlerdir Di! kurumunun teşekkürü İstanbul, 28 (ALA.) — Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden! 26 eylâl dil bayramı münasebetiyle Cumuriyet Halk Partisi ve Halkevi Örgütlerinden ve ilçebaylarla uray Düf kanlarından ve birçok — dilseverlerden Kelen kutlama telgraf ve mektubların. dan dolayı Türk Dil Kurumunun kas Muya teşekkürlerini bildirmeğe Anas dolu Ajansının araçlığını dilerim. Buşbetke —— YUĞOSLAVYA'DAN.. Sekizinci gün Falih Rıfka ATAY Eski Ragüza - Dubrovnik « den otomobille yola çıktık. H_ıv- seknovi - Yeni Hersek - 'ye doğru ilerliyoruz. y SYA Yeni Hersek, bayırlar üstüne, u işlenen Adirya- lenize dağrı 3 Ve d lerinden tik sehirlerinin en güzelli bırıgı:];“ burası ile Katoro k_öı:- fezine giriyoruz. İzmit körferini, birkaç kere kıvırarak, her - bur- nunda sizi ayrı bir gölde zannet- tüiren, manzaralar tasavvur ediniz ve kıyıların etrafını sert dıilulı çeviriniz: Yugoslavya Adiryati- inin en meşhur parçasını tasav- vur edebilirsiniz. Fakat onun lez- zetlerini tatmak için mutlaka bir defa görmelisiniz. Sırası ile Boğıı- içini, İstanbul'u, hattâ Riyodöja- neyroyu hatırladığım manzaralar- dan geçtim. Herseknovi'den bütün sahili kıvrılarak, Katoro kasabasına gi diyoruz. Yugoslavyanın en kuv- vetli deniz vasıtalarının üssü bu kıvrıntıların içindedir: Bizim İz- Mit körfezinin vazifesi! bütün tezgâhları, depoları, hangarları RBörerek geçiyoruz. Memnu mın- takada ecnebi, yerli herkesi lıl( Yid eden tek şey, binaların üstün- 1 şu ihtardır: Fotoğrafını al- Mmayınız ! Güzel peyzaj, münbit toprak Ve tarihi eser, istihkâmların, mü- ve üslerin a- Şen bir kasaba! kültür hâkim ol- duktan sonra, sanat ve hayat, ma- Zi ve yeni zaruretler ne güzel uyu- Şuyor. Surları yıkmaksızın insan- larr rahat yürütmek ve tarih ile tıraları, insan için, zındanlaş- tırmamak mümkün oluyor. Koy'un üstünde büyükçe kııvı- Balar var. Bunlar vaktiyle Ad'r. yatık ve Akdenizin meşhur gemi- cileri ile meskându. Buharın ica- 'dı, bepsini tırnakla İşlenen fakir toprağa saplamıştır. Yalcın, yüksek ve esmer kaya- lar: daha ismini ıöyleıne_don Ka Yadağ'dan bıhıede(eiîıı.ıı tasav- vur edebilirsiniz. Dimdik, sarp, baş döndürücü kaya daği arı! fa- kat bu koydan yukarı çıkan yo- gösterdiği manzara ancak bir Bıfatla anlatılabilir: mnhıqun.! Beki Avusturya hududu Katoro'- da bitiyordu, Buradan Çetineye Şekaa, kenarı drvarlı, 45 kilemet- vol Yugoslavya idaresinin Baeridir. N (Sönu $, inci sayfada) . ea —O ULUS ADIMIZ, ANDIMIZDIR 29 EYLÜL 1936 SALI Son haberler üçüncü sayfamızdadır —evra HER YERDE 5 KURUŞ Mulsuer cemyeu xonseyındo Başbakanımız Fransa - Suriye anlaşması dolayısiyle Dış B—akaj nımız sancak türklerinin kendi işlerini kendile- rinin göreceği bir şekil ümid ettiğini sö Fransız dı»Iegesil_927 anlaşmasına Suriye tarafından katiyen riayet edileceği cevabını verdi Cenevre, 28 (A. A.) — Anadolu &- Jansımın hususi muhabiri bildiriyoca tder Cemiyeti konseyinde man- eselesi müzakere edi en fran- sız murahhası Vienot ile Türkiye mu- rahhar heyetl relsi Tevfik Rüştü Aras aşağıdaki beyanatta bulunmuşlardır) B. Vienot'un beyanatı Vienot (fransa) —- Mandalar komis aporuna hiç bir diyecek yok. ümeti raporun förlekesine yonun Fransır memnuniyetle iştirâk eder. Ancak, fran- sız hükümeti, bu vesileden faydalana- rak mümessilinin haziranda mandalar kormlsyonuna verdiği bazı malümatı te- kid etmek ister, SOVYET « AFGAN DOSTLUĞU Mareşal Voroşilof ve Mahmud han bunu belirttiler Algan Harbiye Nazırı Mareşal Şah Mahmud Han Moskova, 28 (A.A.) - Müdalâa ko. miseri mareşal Voroşilof Afgan harbiye bakanı Mahmud Han yerefine bir ziya- fet vermiş ve bu ziyalette hükümet arâ. sından bir çokları ile Sovyetler birliği (Sonü 9. üncü sayfada) Türk Antakya'dan iki görünüş. Köşelerde Dış Bakanımın Bu malümat, fransız haritiye bakan- lığı ile Suriyenin muhtelif partilerino ve bilhassa nasyonallat blokuna men. sup azadan mürekkeb bir delegâasyon e- ve B. Vieno YA.: Elâzizde Elâriz, 28 (A.A.) — Başbakan Te met İnönü bugün şehrimize — gelmiy, resmi ve hususl bütün teşekküllerle büyük bir halk kütlesi tarafından tos zahüratla karşılanmıştır. x *w. * .. ledi. Fransız mebuslar meclisi Frank hakkındaki kanun projesini görüşmiye başladı İsviçre parası da yüzde otuz düş tü — Alman püaram düşmiyecek Paris, 28 (A.A.) «« Siyasi liderler, para kanununun büyük bir çoğunlukla - kabul edileceği — düşüncesindedirlet, Mebuslar meclisinin fevkalâde — çelse. «i, bu sabah aat 9 da — başlıyacaktır, Para kanunu, meclise radikal sosyalist. lerden B. Jaml Şmld tarafından — tak- dim olunacaktır. Müzakerâta — birçok batibler iştirak edeceklerdir. Bugün mebuslar meclisine tevdi - edilecek e lan mali metnin başlıca noktaları şune fardırı | 1 — 258 hazfran 1024 tarihli para Ka nunlârının başlıca hükümlerinin ilgası, Bu metinler agın 65.5 miligram bulunduğunu — ve ank dö Frans'ın kendi banknotlarını altına tahvil etmek zorunda olduğunu natık (di 2 — Frangın ne miktar altından mil- rekkeb olacağı sonradan kararname ile tesbit edilecektir. Ancak yeni frangım (Sonu 5. inci sayfada) altından müteşe tasında Pariste nisan başındanberi ya- pılmakta olan görüşmelere aittir. 9 eylülde İmzalanan nihat protokol t (Sonu 3. üncü sayfada) İSPANYOL İHTİLÂLİ Hükümet, bütün ispanyol vatandaşla rmi Madridin müdafaasma çağırdı Bilbao bombardıman edildi BAKANLARIMIZIN ——— TETKİKLERİ Maliye ve İktısat Bakanlarımız Artvinden Ardahana * vittiler o Artvin, 28 (A-A.) — İktisad ve ma- liye vekilleri yanlarında Üçüncü umuml müfettiş Tahsin Uzer olduğu halde dün şehrimize gelmişlerdir. Bir heyet vekilleri vilüyet hududun. dan karşılamıştır. Hopa islekesinin devlet büdcesinden yapılması için vaki dilekler üzerint bu ihtiyacı yakından gören bakanlar iskele- nin esaslı bir şekilde yapılması doğu illeri için çok faydalı olacağı neticesine varmışlardır. Bakanlar morgul fabrikasını gerzmiş- ler ve fabrikasın eksiklerinin yapılması için gereken emri vermişlerdir. Artvine 15 kilemetre mesalede bu. lunan Kuvarshane bakır fabrikasına gi- derek tetkiklerde bulunmuşlardır. ve bu fabrikanın da bir an evvel bakır çıkara. bilecek bir vaziyete getirilmesi iça fab rika direktörüne emir vermişlerdir. Bakanlar Çoruh vilâyetinin zeytin, Gzüm mahshülleri ile koyun, inek, hay- vanları üzerinde tetkiklerde bulunmak Ü- zere dün Ardahanı hareket etmişlerdir. yaklaşmak için büyük gayretler sarfet- mekte olduğunu millete bildirmeği bir vazife addettik, Faşlatlerin ve para ile tutulmuş askerlerin gaye ve hedefleri şimdi Madrid aleyhine müteveccih bun lunmaktadır. Bütün memleketi — Sişlet tazyikinden kurtaracak olan murzaffes riyet nefhast bugün Madridden gelmee lidir. Paşist aleybtarı olan bütün cumue riyetçi kuvvetler, bütün ispanyol ırklar rı; katalonyalılar, basklar, galicialılar, valansiyalılar, endülüslüler, cumuriyet içinde ne kadar namuslu ve salim akıl sahibi bütün insanlar, Madridin müda«s faasına iftirak etmelidirler. Düşmanın tuzağına düşmemek için her türlü ihtie malleri hesaba katmak icabeder, Bütün zorluğa trağmen kahraman milletimiz, şimdiye kadar hainlerin yos lunu kesmiştir. Fakat gayretimizin da» ha #iyade tetirli olması için, muharib kuvvetleri mükemmel bir surette I Bünde bulunan tumuriyet paytahtına tane zim etmemiz, şeflere tam bir İtaat göze termemiz ve hakiki bir harb displinine tabi olmamız icabeder, ... Bilbao, 28 (A.A.) »« Havas ajansı muhabirinden : Şehrin üsiler tarafından 250 şer kia Toluk torpillerle bombardıman edilmesir ne karşı mukabelei bilmisi! olmak Üzüs ve Bilbao yehri makamları limanda dö- mir atmış bulunan gemilerdeki rekine- (Sonu 3. üncü sayfada) W ATİNADAKİ ATLETİZM MÜ- SABAKALARININ NETİCE- LERİ 5. Cİ SAYFAMIZDADIR. AAA A AAA İspanya Başbakanı B. Kaballero Madrid, 28 (A.A.) — Hüklümet, mem- lekete hitaben bir beyanname neyret- miştir. Bu beyannamede bilhassa şöyle denilmektedir 1 Hükümet kamoydan hiç bir şey sak- lamak istemez, Bundan dolayı düşmanın yabancı devletlerin kendisine vermekte olduğu silâhların - ki bedelini toprak- larımızın bir kısınını vermek suretiyle ödemek düşüncesindedir « temin etmiş olduğu faaliyet sayesinde faşizme kar- pt yapılan mücadelenin kalbi mesabe-

Bu sayıdan diğer sayfalar: