26 Eylül 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 orduya, bütün Habeşistan'ın zaptını emretti. | Yalnız maddi değil, manevi bir silâh tahdidine ihtiyaç vardır. Eden'in dünkü nutku. Nasyonalizm inkişqft;ı;iır. Vazi yetqıvıahimdir. İhtilâflar art- maktadır. Milletler demokrasiye inanmıyorlar. ĞERE N tü p e Y YŞ AM ee AM İ — Habeşistan'da muharebeler tazeleniyor. Mussolini, bi k ea eai
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

P ——— Yirmialtıncı yıl No, 7026 Cumartesi 26 Eylül 1936 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Yalnız maddi değil, manevi bir silâh tahdidine ihtiyaç vardır. Eden'in dünkü nutku. ——— Nasyonalizm inkişaftadır. Vaziyet vahimdir. İhtilâflar art- maktadır. Milletler demokrasiye inanmıyorlar. İspanya hariciye nazırı da “Âsilere silâh veriliyor. —-. Madrid hükümeti zaferden emindir,, dedi. Dil bayramı Bu Ti kutlul. &a eski yapraklarını karıştı ün, d ncâ dil bayramı İnsanlık tarihinin a Türk bularak hem kendi ana dilini, hem 'de bir- malti- orur. dimağı, yepeyeni hakikatle çok milletlerin dillerine çıkarmış Türk saf halarda Türk dilini ve tarihini fraşlırıp k yüksek bir imkâm vermek istemiş ve üç yıl €vel yüksek himaye ve ürşatlarında Türk dili tetkik cemiyetini teşkil evmiştir. İlmi kanallardan. vesikalara ve tetkiklere istinaden yapılan üç se- nelik araştırmanın neticeleri, , hem de Türk dili için gereller verici olmuştur. Aydınlanran hakikat şudur ki, Türk dili, bütün dillerin anasıdır. Dünyamızın en uzak noktalarında, Türk dilinin tohumlarından açılım ve apılanmış birçok dillerin me esbit isbat edilmi; mları, meyvalar ve çi malı ortaya nuyor. Büyük muhtelif inkılâbımı haşardıktan sonra ona, bem çok zengi diyeti Türk a ler temin n rüzgârlar gibi, dili yaymış ve tam bir hâkimi; başka ülkeler Gene aypi araşlırmalar ve bu Türk taribi etüdleri, dilimizle başlıyan bu en eski Meyandaki manların, ayni zamand Türk kültürü ile de duklarını tebarüz ettirm iosan oğullarının en eski dili nasıl Türkçe idiyse, cihanın en eski kül- Türk — kültürüdür. Esasten başka Ürü olmasına da imkân yoktu, Çünkü dil kültürü, kültür dili yapar. Kuvvetli ana dil- türü de ler duima kültürlü milletlerde do- Kültürün inkişofında en kuv- e kültürdür. Bar. vezli unsar da Sübut bulmuş dilinin, c kuvretli költür dili ol merkezinde değil midir? Atatürk ve Türk dili kurumu hu yüksek ve çelin araştırınayı ya- dil bi k yeni tezlı parken, dünyanım e da arda ve onların önünde cibetine — gitm ânler çek yakın Ba erdir. dil bütün bu n kapılarım teorisi, açan — ilmi balinde Ve bu anaht çarak par- bir anahtar me durmaktadır. lerce yabancı kelime çalamış ve onların öz Türk'lüğünü İsbat etimiştir. Bundan duyduğumuz milli gw Tur ne kadar j yeridir. Atatürk'ün | haz ve saadet, tarihimizi bu münevi yaprakla: e verdi T da şerelfle doldurmakladır. Atatürk'e ve Türk bilginlerine Karşı şükranımızı kaydetmekle bü- tün yurddaşların duygularna — ter- Süman olduğumuza kanliz. Büyük dil bayramıız kutlu Olsun. Orhan Rahmi Gökçe Cenevre, 25 (Radyo)— Cenevre- deki faaliyet, haftalık bir ka- rışıklıktan sonra, ancak bügün ha- kikf şekilde başlanı ü M. bir olun. büyük bir . Eden asamblede İstanbul 25 (Hu susi) — Suriyo mu rahhas heyeti şehri: en Suriyeye mü- ihen harrket et n Neyet reisi Haşimyül — Etaşi — ile konuştam. — İskende rün ve Antakya idu. resi şeklinin Fransada olduğu — gibi aynen Suriye'ye devredildiği hakkındaki tından doğan akisleri beyana. işaretle bumun bir suri tefehhümden — ibaret olduğunu söyledi ve Tarını ilâve etii, nutuk iradelmiş ve vaziyelin pa- | noramasını çizdiklen sonra vaha: meti saklamamış ve şunları vöyle miştir: bulu birisi vaziyetten memoun

— Sonu Gıncı sayfada— Burada Suriye murahhas heyeti reisi dedi ki: Sözleri yanlış anlaşılmış. İskenderun, An- takya işini iki hükümet konuşacaklarmış. Suriye heyeti İstanbul'da.. çok iyi geçinen iki milletin ba iş üzerinde kard İstanbul matbuatı, bu mevxzu üze görüşüp anlaşacak- ade büyük bassasiyet rerek heyet reisinin beyanalını tenkit etmekte berdevamdır. Şanlı Harbiyemiz Dün Ankara'da çok parlak te- zahüratla karşılandı. iddia da Türk | ae Harbiyemizin son sene mezunları diploma tevzii merasiminden sonra.. İstanbul 25 (Hususi mubabi mizden) Kstanbul, 102 senei beri bağrında barımdırdığı Har den - dün ayrılmıştır. Dün, bütün İstanbul halkı dökülmü, den sokaklar iyelilerini uğurla- Sabahleyin sekiz mağa — çıkınıştı. oturda Harbiye mektebinde topla. nau talebe, dokuzda, y k o ve şarkı söyliyerek Tüaksim âbidesine gelmişlerdir. tam 9,30 da, Harbiyeliler ve binlerce halk Tak- sim meydanını doldurmuşta. Har- biye bandosu İstiklâl marşını çaldı Saat ve ikinci sınıf talebesinden 2001 Enver heyecanlı bir sesle bir söy- lev verdi. Merasimde, Suriye heyeti, İs- tanbal - kumandanı, askeri ümera, mektebler hazıt bulunuyorlardı. Saat 10 da yapılan t resminden - sonra, Harbiyeli- talüm — beyetleri şehrin büyük caddelerinde: — Yaşa, varol! Sesleri arasında geçtiler ve va- purlarlâ Haydarpaşa'ya gittiler. Bu- rada, kıtaat, — Sonu 6 ıncı sayfada— Selimiye'den — gelen Yu 9 nanistan'ın Balkanantantındançekileceği ni Temps gazetesi yazıyor. 'Habeşistanın her y;arı D3 gidilmiyecektir. Bu, Rusy ae (Radyo) — Habeş delegelerinin vazi- yeti hakkında Cemiyeti Akvam tarafından verilen ka- | tar. Londra matbuatında sevinçle karşılanmıştır. Landra, Roma'da ise, resmen mütalca dermeyan edilme- mektedir. Bununla beraber iyi kaynaklardan haber alındığına göre, M. Mussolini Cemiyeti Akvam komis- yonlarından bazılarında çalışen İtalyan murahhaslarının derhal geri çağırılmasını emretmiştir. Gene ayni şayiaya göre; M. Mussolini, benüz İtal- yan işgali altında bulummıyan toprakların derhal zaplı için şarki Afrika İtalyan ordusu başkumandanlığına Roma'daki kanaat, İtalyan fikrinin hafta zarfında Habeşis'an'ı emir vermiştir. iki-üç ilen istilâ edi- | Dil bayramı Hava Halkevinden: 26:9-936 Cumartesi günü (bu- igün) dil bayramımız münasebetiyle Halkevinde saat 17 de bir tören yapılacaktır. Bu — törene ait prog» ram aşağıda yazılıdır. 1 — Türk dili inkılâbı hak- kında öğretmen " Mitat bir söylev verecektir. Bundan evel 2 Türk dili inkılâbı hak- kında Hüseyin Avni Ozmu bir şiir okuyadüktır. 3 — Erkek öğretmen okulu mezunlarından — Raif Altok bir Şir okuyacaktır Bir saat kadar sürecek öylev ve şürlerden son- abul radyo söylevler din- bir leç, âni tetkik ve tesbit ve saatte bü ar hu tören için da- ve gece olmak bir gece hava taarruzuna karşı ışıklayı söndürme ve maskele- me tecrübesi yapılmıştı. Fakat o tecrübe, bir hafta çalışıldık- tan ve hazırlık yapıldıktan sonra olmuştu. Vali Fazlı Gü- kararla civarında ayni zamanda yapı- lacak bir tecrübenin neticesini sadile dün bu fikrin tatbikatını yaptırmıştır, Tecrübe, gündüz Habeşistanda İtalyan askerleri ve henüz işgal edilmemiş yerlerin haritası Mussolini'nin emri haftada alınacaktır. Dev letlerle siyasal münasebet kurulmıyacak,lokarnoya a'nın zaferidir, deniliyor. leceği ve müştakbel Haboşistan namında bir yer bıra: kılmıyacağı merkezindedir. Diğer taraftan İtalya, Hiçbir suretle devletlerle teşriki mesai etmiyecek, gitmiyecektir. Lokarno konferansına bile Loadra mahafili İtalya'nın bu kararını, Lokarno konferansının toplanmasını istemiyen Sovyet Rusya'nın bir zaferi addetmektedir. Bu kararlı, küçük devletle. rin Cemiyeti Akvam'a karşı itimatlarını arttırmağa bâdim olacağı ileri sürülmektedir. Roma, 25 (Radyo) ncü günü Habeşistan'a ilânıharbın senci devriyes Önümüzdeki teşrinievelin sidir. Bugün bütün İtalyan radyoları birçok kuman- danların konferanslarını neşredeceklerdir. taarruzuna karşı yapılan denemeler. Dünkü ve akhşamki neticede halk büyük dik kat göstermiştir. Netice muvaffakıyetlidir vaffakıyetle neticelenmiştir. Bir gece evel otuz bin be- | yanname bastırılmış ve evlere Karşıyaka'da Valimizin İzmir- lilere teşekkürü.. Valimiz Faslı Güleç düskü denemelet bakkındaki iht mleler içinde anlatııştır: İzmir'le asatına ni ettirmek mak- Gündüz. ve gece deneme- | leri çok müsbet ve güzel netiocler r. Şehir halkına p ndan dolayı vil üzere iki şe- nen teşekkür ed kilde yapılmış ve büyük mu- ile çalışan itfaiyecilerimiz

Aynı gün çıkan diğer gazeteler