26 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ | TAN EVİ İstanbul Ankara caddesi 26 TELGRAF : EYLÜL 1936 TELEFON : 24318, 24319, 24310. TAN, İSTANBUL İKİNCI YIL — No. 518 Ss KURUŞ Rusya mücadeleye BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN yüzde yüz hazır! Mareşal EKŞIN dedi ki Ankara, — Istanbuldan Suriyeye hareket e den Suriye heyeti, Toros ekspresile buradan geçti. Heyet buraya inmedi, 25 (Tan muhabirinden) Fransa ile tam dostluk İsteriz Ahmet Emin YALMAN A nkara, 25 (Başmuharriri- mizden - Telefonla) XSancak) Türklüğünün mukad. deratından bahsedilirken, oüze-| rinde durulacak mühim nokta şudur: Fransa bizi hâlâ anlıya- mamıştır. Fransa ile aramızda| dostluk sözleri vardır. Fakat karşılıklı o anlaşmaya (dayanır berrak, ahenkli, emniyetli bir münasebet tarzı yoktur. Biz Fransaya büyük bir yakmlık duyuyoruz. Fransızca bir çoğumuz Için ikinci bir ana dili gibi bir şeydir. Gözümüz Fransız edebiyat ve ilmile açılmıştır. Fransız ruhunu açık bir kitap gibi okuyabiliriz. Harici lem içinde de herkesten evvel Fransanm bizi anlamasını, Türk dostluğunun ne kadar güvenilir bir dostluk olduğunu takdir etmesini beklerdik. Hakikat nasıl? H mekten çekinmemeliyiz. Çünkü Fran sa ile husulünü gaye bildiğimiz ha- kiki dostluğa ancak böyle açık ye şeffaf bir yoldan varabiliriz. Bütün komşularımız, Türk harici mlnasebetlerinin ne kadar temiz ve saf prensiplere dayandığmı takdir etmişler ve pürüzsüz bir dostluk için- de bize el uzatmışlardır. Amerika Cümhurreisi Mister Ruz- velt, geçenlerde Avrupa sulhünden bahsederken 300 kilometrelik Ame- rika — Kanada hududu zerinde karşılıklı emniyet duygusundan baş- ka müdafaa tertibatma ihtiyaç gö- rülmediğini söylemiş ve Avrupayı ibret almıya davet etmişti. Mister Ruzvelt ayni vaziyeti Tür- kiyenin Sovyetlere, Balkan mütte- fiklerile, İranla ve Irakla olan hudut- larmda bulabilir. Biz bu hudutlar ü- zerinde tam bir emniyet duyuyoruz ve karşı tarafın da bunu duyduğunu biliyoruz. Her iki tarafm dahilde (Arkası 8 incide) i reşal Voroşilof, ladı, Garp hududuna yeni bir Alman ordusu tahşit ediliyor Moskova, 25 (A.A.) — Milli müdafaa komiseri Ma- Moskova askeri mmtakası kuvvetle - rinin yaptığı manevralarda söz alarak ezcümle demiştir Gerek Moskovanm askeri mıntakası kuvvetleri, ge rek işçi ve köylü Kızılordusu, smıf düşmanımız tarafın - dan açılan silâhlı harbe israrla, ve Bolşeviklere has enerji ile hazırlanmaktadır. Eral ordu yabancı toprakları fetih ve milletleri esir etmek için kurul - muş olmıyan yegâne ordudur. Kızıl ordu, sırf büyük Proleter devletinin) nü müdafaası için kurulmuştur. Sovyet) 3 Rusya şimdiye kadar şayanı nefret iMtiralara maruz kalmıştır. Fakat her dakika müsellâh hücumlara da maruz kalabiliriz. Mütemadiyen har- be hazırlanan düşmanlarımız, bar. barca hareketlerinin kime karsı mü-| teveccih olacağını açıkça söylemek» tedirler, Kuvvetli bir Sovyet Rüsya, kapi - talist dünyanm en büyük korkusu- dur. Bu sebepten dolayı daima haz bir vaziyette bulunmalıyız. Elimizden geleni yaptığımızı daha pek çok çalışmamız lâzımdır. Fakat şimdiden yüksek sesle temin edebiliriz ki, düşmane karşı ya ve düşmanım tecavüzü halinde yet devletinin bize hediye etmiş oldı İ ğu teknik vastıalarla ona mukave - İzmet etmeye hazırız. Şimdiki Kızıl ordu o derecede tekâmül etmiş | ve hârp hazırlığı ile o kadar meşbu- dur ki, büyük vatanımızın bütün İş çilerine, büyük 806yalist başarmaya rahat rahat devam ede- bileceklerini söyleyebiliriz Paris, 25 (Radyo - Tan) — Bura- bilmek için | eserlerini | ya gelen haberlere göre Almanya ye- edeceği altı fırkanın üçü eşrinde garp hududuna Alman ordusunun beş gün, dört ge- ce siren büyük manevrası da muvaf- fakiyetle bitmiştir . Bügün, 26 Eylül. Bütün mem- leket büyük dil bayramını kut - luyor. Dünya dilleriNe köklük ve analık eden öz Türk dilinin Ata- türk elile yükseklere erdiği gü - nün yıldönümüne, şu dakikada memleketçe ve milletçe bir kere dahâ kavuşmuş olmakla sonsuz

Bır Kutlüluğa erişmiş bulunuyo - i rüz. Ve Türklük bu büyük kültür devrimine, Şef Atatürkün yüksek deha ve asil iradesile erişti. O yü- rüyen ve hudutları aşan devrim. l İ yabancı 4— Bugün Beşinci sayfada: Glinünen çok anılan Nichulas Titulesco adamı: Güneş - Dil Teorisile Uluslararası kültür alanında da eşsiz bir varlık yaratmış oluyor. Üçüncü Dil Ku- rultayı bu parlak ve göz kamaştı- rici hakikati bir kere daha isbat eden bir &zametle tecelli etmişti. Atatürkün ilk işareti gününden şu saatlere kadar geçen kısa zaman içinde Türk dili çok şeyler kazan- dı, özlüğünün sahibi oldu ve dün- ya dillerine de çok şeyler ettiği meydana kondu. Ve bugün Ataturk ınkılaplarının beşiği © » Bütün memleket Dil bayramını kutluyor lan Türkiyede öz dil bayramını kutluyoruz. İ devriminin | .. Bugun memleketçe ve milletçe | büyük bir kültür bayramı yaşar - ken “TAN,, da sayfalarından biri- ni tamamile Türk dil devriminin bügüne kadar geçen safhalarını çanlandırmaya hasretmiştir. 7 inci sayfada özlü ve canlı dil - kültür yazıları bulacaksınız. Üçüncü Dil Kurultayının toplanacağı günlerde Şef Atatürk Kurultaya iştirak etmek üzere şehrimize gelmiş olan dü âlimlerine yüksek #fifatlarımı sunarlarken Lord Eden dünyayı tehlikede görüyor CENEVRE ASSAMBLESİNDE İngiliz nazırı dediki; Devletler birbirlerinin rejimlerine hürmet ve müsamaha gösterirlerse harp tehlikesinin Cenevre, 25 (Radyo Assamblesi bugün toplanarak önce cemiyetin akeresini tehire karar verdi, müz önüne geçilebilir - TAN) — Milletler Cemiyeti ıslahı sonra silâhsızlanma işi için bir komite teşkilinden vazgeçti ve bundan son- ra da umumi müzakereye geçildi. İlk sözü, İngiltere Hariciye Nazırı Lord Eden aldı ve nutkuna şöyle Denlağı; | CENUP RÖPORTAJLARI | albuki öyle olmamıştır. OHa- kikati görmekten ve söyle Muhtariyet sözü Antak- — Dünyanın şu günkü gidişi hiç te bizi memnun edici değildir. Fakat eğer devletler, biribirilerinin hükü - mel şekillerine karşı müsomahakir | davranır ve hürmet gösterirse sulh tehlikeye düşmekten kurtulur, Büyük Britanyaya gelince, ferdi hürriyet ve sulh prensiplerine sadık kalacaktır. Eğer devletler rejimleri itibarile iki grupa ayrılmak istiyor larsa İngiltere Milletler Cemiyetine 56 genç kurmay dün şerefli bir ) törenle diplomalarını aldılar 4 Kahraman Türk ordusuna dün ilhak eden genç ve muktedir kurmaylar “Tan, oDjek. tifi karşrmda... ( İmmkekeri 8 inci sayfada) yalıları tatmin etmez Bütün sancak halkı her bakımdan Türktür. Türk aslındandır Türk Antakya manzaralarından: Bir meydan (Yazısı 3 üncü sayfada) istinat etmekte devam edecektir... Eden bundan sonra Milletler Ce- miyeti azasının yekünunu arttırmak ve üza arasında emniyet ve itimat havası kurmak için hazırladığı pro- gramı anlatmıştır. Eden, © İngiltere hükümetinin, Milletler Cemiyeti paktı ile telif ed lebilmek şartiyle, bölge paktlarında mühim faydalar görmekte olduğunu bildirmiş ve sözlerine şu suretle de- vam etmiştir: i Leningrad, 25 (Tan muhabirinden “Milletler Cemiyetinin herhangi e ceyarısından sonra saat 3,15) bir beynelmilel anlaşmazlığa vaktin | Burada Etnografya müzesi salonla” de müessir bir surette müdahale ede | unda çök kalabalık bir seyirci küt - bilmesi için tedbirler ( almmalıdır. | esi önünde Türk ve Sovyet güresçi- Pakt mekanizmasının islâhindan 80n | erile eskrimeileri bu gece karşılaş ra, İngiltere genel siyasal münassbet | lar, Müsabakalar çok hararetli ve lerin islâhmı arzu etmektedir. İngil- | canlı oldu. Neticede eskrimcilerimiz tere, muayyen hükümetlerin bir Avİajuya kârşt on ile, güreşçilerimiz de İrupa sureti tesviyesi imkânlarını tet İüçe karşı dörtle kazandılar. Enter | kik etmek arzusunda olduklarmı bil İdört tuşa karşı yirmi tuş yaptı. Gü - J diren temmuz tarihli Londra tebii -İreşte Kenan, Sadık, Mustafa sayı ile, gine sadık bulunmaktadır. Mersinli Ahmet üç dakikada tuş ile Bu hususta bütün devletlerin teş- | galip gelerek parlak bir zafer.elde riki mesaisi lâzımdır. Fakat bu teşri |etti. Bu müsabakalardan sonra hü. ki mesai, müstenkif devletler adaleti | kümet tarafmdan dört yüz kişilik bü- (Arkası 8 incide) | yük bir ziyafet verildi. Tezcan Rusyada dün geceki güreşleri de kazandık Mersinli Ahmet güzel bir tuş yaptı, Eskrimde de galibiz i İkinci tarih kurumunda İstanbul, 25 (A.A.) — Türk tarih kurumu bugün Dolmabahçe sarayın da umumi heyet halinde bir toplan- tı yapmış ve bu toplantıya 50 kadar üye iştirak etmiştir. Toplantıda 1837 yılında toplanacak ikinci Türk terih kurultayı ile kurumun hazırlamak « ta olduğu Türk tarihinin ana hatları eseri ve yıldönümleri tes'it edilecek Türk büyükleri hakkında müzakere ler cereyan etmiştir .

Aynı gün çıkan diğer gazeteler