25 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

25 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TA btanbal TELEFON £ TELGRAF : CUMA 25 EYLÜL 1936 SR Suriyenin imzasile Fransa N EVİ Ankara caddesi 24318, 24819, 24310, TAN, İSTANBUL İKİNCİ YIL — No, $17 URUŞ ; BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN nın imzasını bir tutamayız Fransa, Türkiyenin: haberi ve rızası olmadan bize karşı girişt ... igi taahhütleri başka bir hükümete devredemez! Emniyetli Dostluğun Şartı Ahmet Emin YALMAN Ankara, 24 (Başmubarriri. mizden) — Suriye heyeti mem- leketimizden geçerken Türk kal. binin derin yarasını görmüştür. Bu yara yeni deği Antak; ve İskenderun Türklüğü ana va- tandan koptuğu ve ayrı düştüğü dakikada başlamıştır. Antakya ve İskenderundaki kardeşlerimi. zin istırap içinde “kıvrandığını gördükçe yaramız şiddetlenmiş, acısına dayanılmaz hale gelmiş- tir. Suriye heyetinin memleketi- mizdeki hüküm süren duygula- rı ve görüşleri olduğu gibi anla- masını ve vatandaşlarıma ir- mesini dileriz. Ahenkli bir mü- nasebet tarzı ancak iki tarafın biribirini dinlemesi ve anlaması suretile mümkün. olabili si Rüginiku “Türkiye “kem Osmanlı Hapiiütörleğizmir risi addetmiyor. “Türk inilleti İmparatorluk “idaresinden en çok zarar gören unsurdur. Yeni! Türkiye eski Osmanlı İmpara- torluğunun arazisi üzerinde ku- rulan müteaddit yeni hükümet. lerden ancak bi » Diğ kümetlerin de mi tına tamamile sahip ve hâkim olmasını candan isteriz, Suriye 'Araplığınm istiklâl namına ü- zun ve istıraplı mücadelesini dost gözüyle görür ve bu 'müca- 'delenin iyi neticeler vermesine Suriyelilerle beraber seviniriz, Biz iyi bir komşuyuz.. Bütün komşularımız bunu takdir et. mektedir. Çünkü maksatlarımız. hakkında tam bir emniyet besli- yeceklerini ve dahili işlerile ser. bestçe meşgul * olabileceklerini pek iyi bilirler. Yeni inkişafa muhtaç memleketler için böyle bir komşuya sahip olmak bir ni- mettir. Biz, Suriye için de emni- yetli bir komşu olmaktan başka gaye beslemiyoruz. İki memle- ket arasında siki ve emin iktısa- 'di münasebetler hüküm #ürmesi, her iki taraf için bir ihtiyaç, hat. tâ zarurettir. Bu ahenkli vaziyetin husulü #çin bizim ileri sürdüğümüz şart. ta hiç bir aykırılık yoktur. Biz, ilhak istemiyoruz. Ancak Fran. sanın bize karşı mühim bir taah. büdünün tamamile yerine gel. mesini istiyoruz. İskenderun ve Antakya ana vatandan © ayrılırken (oradaki kardeşlerimizi odüşüneceğimize ve kendilerini mukadderatları- na tamamile hâkim bir vaziyette bulunduracağımıza söz verdik. Türk milleti, daima sözünü tut- muştur. Fransa ile 1921 ve 1926 an- , Sancak Türklüğü- nü Türk bayrağına benzer bir bayrağa sahip bir saha haline koymakta ve ora Türklerinin harsi ve iktisadi inkişafı husu. sunda esaslı prensipler ihtiva et. mektedir. Bu anlaşmalar hüsnü- niyetle tatbik edilseydi müsterih alacaktık. (Arkası $ üncüdeli ve Antakyanın hususi muh- tar idareye kavuşacağı hak- kındaki haberler, bu mınta- kada yaşıyan 280 binden fazla Türk arasında emsal - İsiz bir sevinç uyandırmıştır. Sancak Türkleri, anavatana şartsız ve kayitsız kavuşa- dcakları günü heyecanla bek- İrina hm a, |takya halkını, kat'i ilhaktan başka bir şeklin tatmin et - mesine imkân yoktur. Bu- radaki Türkler, o zamana kadar muhtariyetin Türkiye hükümetinin kontrolü altına verileceği ümidindedirler. Fransa - Suriye muahede- sinin imzası dolayısile, vazi- yetin kat'i olarak taayyün e- deceği muhakkaktır, Askeri manevralar Habe aldığıma göre. Antakya ve İskenderun mmtakasındaki Fransız #8kerleri büyük bir manevra yapmak üzeredirler. Bu manevra ve ha- rekâtın bir veda tezahürü olduğu söy- lenmektedir. Ermeniler kaçıyorlar Son sevinçli haberler, Türkiyeden buralipa kaçan Ermeniler arasında büyük bir telâş uyandırmıştır. RBun- (Arkası 3 üncüde) Suriyede bir Krak 'Iskenderundaki kaçak Ermeniler te'âş içinde Sancak Türkleri anavatanın alâkasını sevinçle karşıtadılar » Fransızlar, Antakya ve İskenderun- da sonaskeri manavralarını yapacak (Arkadaşımız Mümtaz * Faik bildiriyor:) Payas, 24 — İskenderun| Suriye Krallığa doğrumu gidiyor Fransa siyasi mahafilile temaslar yapı acakmış! Kahire, 4 (Mu Burada Bi 5 Cihad, ta göre Irak Hariciye Na-

zarı Nuri Salt Paşa vi Nuri Sait Paşa decek ve teklifi kabül olunduğu tak- dirde Suriye Krallığna, Şarkta çok iyi tanmmış bir Arap Prensini nam- zel gösterecektir uğ tesisi için Fransa siyasi me hafli ile temas e Suriye Cümhurreisi Beyrutta Kahire, 24 (Hn- fusi) — — Sariye Ötimhurrelsi Rey- tutu ziyaret etmiş ie çok iyi karşı 'anmıştır. . Fakat İstikbal © nimayiş- leri arasında — bir takım arbedeler , kopmuş ve bir kaç Suriye Cumhur kişi maktul düş- Reisi Mehmet tükten başka 20 Ali Abit © Kişi yaralanmıştır. Ispanya kargaşalığı ye- ni çıkmaza mı giriyor? Hükümet bir nehrin bendlerini açarak bir vadiyi su içinde bıraktı Dün gece geç vakit gelen telgraflar, İspanyol kargaşalığınm yeni bir | safhaya girdiği merkezindedir. General Mola'ya suikast yapıldığı hakkın- |! | da bir şayia da çıkmıştır. Bir başka haber, hükümet kuvvetlerinin Tagus | nehri barajları açtıklarını ve bu suretle âsilerin Madrid üzerine yürüme- lerine mani olmak istediklerini bildirmektedir; İspanya hâdiselerine alt bütün tafsilâtı 3 üncü sayfamızda bulacâksmiz. ' Htün e fehtedecek! & Bugün Altıncıda: İstanbul “Harbiyeyi nasıl uğurladı? Yedincide: Harbiyenin gidişine ait resimler, Harbiye İstânbuldan ayrılıyor Şanlı Harbiyeyi dün nheyecanla uğurladık Italya simdi | ne yapacak ? Milletler cemiyetinden çıkacak, Beşler konfe- ransina girmeyecek, bü Tondra; -“Tany — Milletler Cemiyeti ör Habeş murahhaslarmı kabul için verdiği karardan sonra bütün bey- nelmilel siyaset mahafilini alâka- dar eden en mühim nokta Jtalya- hin ne yapacağıdır. Italyan maha- fili, bu mesele hakkında henüz res mi bir mütaleada bulunmamıştır. Fikat gayriresmi bir surette an- laşıldığına göre Sinyör Musolini Milletler - Cemiyetini o tamamile terketmeyi düşündüğü gibi A- (Arkası 3 üncüde| Alaca Höyükte Zengin vesikalarla dolu bir mezar daha bulundu İstanbul, 24 (A.A.) — Türk tarih kurumunun Alaca Höyük hafriyatm- dü yeniden bakır devrine ait zengin bir mezar bulunmuştur. Sekiz buçuk metre derinlikte meydana © çi- kan ve asıl değeri yeni vesikelar veren bu mezar şimdiye kadar bulun- muş olanların en iyi muhafaza edi - lenldir. “Taşlarla çevrili olan mezar odası ağaç ve kerpiçle kapalıdır. A 1 Zaç tavan üstünde kurban edilen hay yanların başı ilâ ayâk kemikleri al - tında dizleri bükük iskelet yatımda altın, gümüş, ziynet eşyası, geyik heykeli, güneş kursu, 60 santim kut- runda büyük bir bakır'kâp ve diğer eserler bu'mezerdan çıkan vesikalar arasındadır. Bu yeni eserle Alaca Höyük hafri- yatı arkeoloji âleminde gittikçe ehem miyett biytüyen bir. mevki -almakts- dir. İ zantiğrdelaki) maçı 1-0 kaybettik | | İ Halkevi futbol takımımız, ikin İl ci maçını dün “ Leningrad'da Le- ningrad muhteliti öle ei İ Oğnim, Hatitevi taltimının 1 - mağlübiyeti o dilli, Istanbula Kahramanlar yuvası Har- biye, bugünden itibaren An- karanın kucağındadır. Genç Harbiyelilerin - ve Harbiye i Mektebinin şehrimizden ay- rılması münasebetile dün bü İyük merasim yapılmıştır. Talebeler, sabah sekiz bu- çukta Harbiyede toplanmış- lar, alay kumandanının tef - tişini müteakıp bütün cad- deyi dolduran halkın alkış - İarı arasında mektepten çı- karak Taksime gelmişlerdir. Alay, Taksimde İstanbul Kumandanı General Halis ve General İbrahim tarafın - dan karşılanmıştır. Taksimde hareket Harbiyeliler &bidenin etrafında yer aldıktan sonra İstiklâl marşı çalın- mış, bütün Harbiyelilerin bir ağızdan söyledikleri Harbiye marşımdan $on- ra, ikinci smıf topcu bölüğünden En- ver, bir nutuk #öyliyerek, Istanbula, mektep namına veda etmiştir. Harbiyelinin nutku büyük alkışlar. la karşılanmış, buhu müteakip mek- tep kumandanı âbide defterine şu sa- tırları yazmıştır: “Harp okulunun Ankaraya gidişi münasebetiyle Atatürk hüzuru mane- viyesinde eğilirken satın Istanbullu- lara ve kiymetli Istanbula veda say- gtlarımı sunarım., Haydarpaşaya geçiş Abide etrafında geçit resmi yapan İ | Harbiyeliler, buradan Tepebaşı, Şiş- Tafsildt 4 üncü sayfamısdadır. hâne, Karaköy yoluyla Tophaneye İn- mişler, Akayn hazırladığı vapurlar- Genç Harbiyel ler, istanbul halkının çoşkun tezahürati arasında şehrimizden ayrıldılar Kahramanlar yuvası Harbiye bugün Ankaranın kucağında veda Mektep Kumandanı ve bir Harbiyeli Taksimde âbide defterini imsalıyorlar. la Haydarpaşaya hareket etmişler. dir, Yollarda biriken halk, Harbiyefileri candan alkışlamıştır. Tophane rıhtı. mnın kalabalığı dün görülecek | bir manzara arzetmiştir. Harbiyelileri selâmetlemeğe “gelen büyük bir kalabalık gençleri | sevinç Tarkası 6 medal

Aynı gün çıkan diğer gazeteler