26 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son Posta Yazı işleri ıelefonu : CUMARTESİ 26 — EYLÜL 1936 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kum' Buyuk bir Avrupa konferansına doğru ROMADA SİYASİ FAALİYET YENİDN ARTTI l Musolini Romada büyük bir konferansın toplanmasını teklif edecekmiş... Muahedelerin gözden geçirilmesi isteniyor Bir Fransız gazetesi İtılyaıun Beşler Konferansına iştirâk etmiyeceğini haber veriyor Esra 'r'e'n“g"'ı“i' bir ölüm İzmirin maruf tücecarlarından Sabri Şeker zehirlenmiş mi? İzmirin maruf tütün tücarlarından Sabri Şeker, esrarengiz bir surette, mi- safir bulunduğu kardeşi — Edip İzzetin evinde ölmüştür. Edip İzzet Nişantaşı Vali konağı caddesi Şehbaz apartıma- (Devamı 11 inci sayfada) Fransız Meclisi Toplantıya Çağırıldı Fevkalâde toplantıda fran- gin vaziyeti görüşülecek H msünlükke ei Binü Büyük Ayvrupa konferansının toplanması muhtemel olan Romadan bir küşe: Venizya meydanı (Yazısı 1i incl sayfada) Edenin mühim bir nutku “Versay muahedesi Milletler Cemiyeti paktından ayrılmalıdır,, İngılıı Hariciye “Nazırı Asamblede s söylediği nutukta silâhlanma, iktısadi kalkınma ve mıntakavi paktlara temas etti Londra, 25 (Hususi) — Fransız ka- binesi bugün Cümhurreisi M. Leb - irun'un riyasetinde yaptığı bir toplan- (Devamı 11 inci sayfada) — Dil Bayramı bugün kutlulanıyor Bugun ilk Türk dil kurultayının a- d lür. Cenevre 25 (Hu- susi) — Milletler Cemiyeti Asamble- sinin bu sabahki toplantısında, — yak- nız İngiliz ve İs. panya harkciye nas İ zarları söz almışlar: dir. İlk konuşan İn- giliz Nazırı Eden ol, muş — ve nutkunda başlıca şu noktalar: !kc'—l:x ve yurdun hu ün dil 1 arasında büyük tezahürat ya- ar, (Devamı 11 inci sayfada) Türk Tarih Kurumunun Kararları İstanbul, 25 (AA.) — İkurumu bugün Dolmabahçe &:

dan bahsetmiştir İ — Milletler C miyetinden — bekli nen faydaları ala bilmek için, ona ci hanşümul bir mahis yet vermek ve mi- sakın 11 inci mad- M. Eden nutuk söylerken cak olan bu kabil paktlara iştirâke ha- zardır. (Devunı 11 inci sayfada) Türk tarih desini islâh etmek lâzımdır. i yında 2 — İngiltere mıntakavi paktlara maş ve bu toplantıya 50 kadar üye iş- beğier ölümu gll AT müpder | A OA LNİ tirak elmiştir. Toplantıda 1937 yılın- Tekaütleri t lnglliz Köylerde ikamete? Sermayedarları Davet eden teklif: Dün geldiler (Yazısı 7 nci sayfamızda) (Yazısı 11 inci sayfada) rultayı ile kurumun hazırlamakta ol- duğu Türk tarihinin ana hatlatı eseri ve yıldönümleri tes'it edilecek Türk büyükleri hakkında müzakereler cere- yan etmiştir. umumi heyet halinde bir toplantı yap-| da toplanacak ikinci Türk tarih ku -| Türk Antakya ve İskenderun Fransızlar bu meseleyi ehemmiyetle göz önüne aldılar Fransa Hariciye Vekili Cenevrede Tevfik Ruştu Arasla goruştu Cenevre, 25 (Hu- Busi) — Fransanın Dış işleri Baknı M. | İvon Delbos Ulus - lar Kurumunun mü | eef zakerelerini mütea. | — kıp-Dış işleri Ba - knımız ile uzun bir mülâkat yapmış ve Güzel Antakyadan bir g takya ile İskenderun|kayyet te o ehemmiyetle dur -| sonra Ant ivrnnun bu « muştur. Fransız mahafili NJını: mu- yfada) Eu!anık suda | balık avlamak ısteyen!er izmirde Türk ihracatına yeni bir sulkast yapmak istenildi İzmir, 25 (Hususi muhabirimizden) — İzmirde, Almanyanın bizden satın alacağı tütün miktarını tahdit etmiş olduğu hakkında ortada menfi bir dedikodu çalkalanmıştır. Bu muzır propagandanın Türk ihracatına yeni bir nevi suikast olduğun dan şüphe etmedim, ve gidip tahkikat yaptım. Öğrendiğim şudur Böyle bir vaziyet kat'iyyen hâdis olmamıştır. Bu şayiaları ortaya atanlar, Almanyaya ucuz fiyatla mal satarak piyasayı kasten düşürmek isteyen kim- selerdir, İktisad Vekili İzmire geldiği zaman mesele kendisine anlatılacaktır. Yeni Kurmay Subaylâ;-ımız Harp Akademisi bu yıl 56 mezun verdi Akademi Kumandanı Korgeneral Fuat mühim bir nutuk söyledi, yüksek bilgi ile orduya iltihak eden subaylarımıza muvaffakıyetler diledi Bu sene mezun olan Kurmay sübaylarımız bir arada (Yazısı 11 inci sayfada) Harbiyelilerimiz Ankarada tezahüratla karşılandılar (Yazısı 3 üncü sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler