26 Eylül 1936 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

Bugün Dil Bayramı HARBIYE ANKARAYA GELDI»_
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başbetke DİL BAYRAMI Biz'türk mültetindeniz ve garb medeniyetindeniz. Fakat tıı:ıııkkı cümleyi bütün devlete ve ha a malederek söylemek için ıl_u a8 ra yakın beklemişizdir. Bu h_ıfkıı_mı ler 1919 da bile hakikat değildi. Bu bakımdan kurtuluş davasi- nen asil adı, vahdet savaşı di i zi biribirimizden ve hepimizi gar' medeniyeti ulemind_nî?k ıyı.::;:"ı:- zaklaştıran vahdetsizlik un: - nt !u:[iyc ediyoruz. F_ılı!ıt K_a'mı lizmin ana vasfı, lıhrıl_xg deği in- #a'cı olmaktır. Bir ihtilâl ııılı_);ı ve tahriblerini bin türlü yasıta ııei Yapar; inşasının mayası Ve temel ise kültür vasıtasından ıbu::ı'r. Kamâlizm yalnız vatanı harab) l!"ığil.ı'l'iıılıiyey tefekkür âlemini zin bir şuursuzluk ıçındf n du. Manevi buhran, ınıdd.ı peri- şanlık kadar büyük ve ıupheıâı. ondan daha tehlikeli idi. _Keıâ i çırağımızı kullanarak tarihin 'eı rinliklerine doğru c:ıııe_tlı ıl";,. dik. Şeceremiz ne dört yüz, ne € dört bin senede bitti. En _dıı(ıın katlarda dilimizin köklerine 09 tesadüf ettik. Kendimizi başkaları kadar biz de bilmiyorduk : h:eıııı; liyet şüphesiz bışkılım!d_ın / n;ü bizimdi. Kendi kendimizi n ettikten sonra bizi inkâr edenlere nasıl kızabiliriz 7 S Bu araştırmaları tanzim € 4 ilmi esaslara bağlamak, hakikatle- rimizi garb âlimleri ile ııııfıııkıı: edabilmek için tarih ve_dıll cıı:ıı yetieri tecssüs etti. Buxşın_ılk ı ı_ kurultayızıım yıldönümünü kutlu: 'Oruz, y z Dil esastır: Mazi gibi gelece- ğin de muammalarını u_nıfnl.ı ı;obı; ceğiz. Derinliğine, ı:nıîhğınc kültür kalkınışı î:îndeyıı.. ü Dil davasını bu eheıııyzh; î kavrarsak onun bayrdmına u:;' bayramının yanında bir yer VEL memiz lâzım gelir. Gelecek ncı:r" ler hiç süphesiz bunu yapa' b Falih Rıfka ATAY ULUS B. B. K. Çağlar konuşurken ç S ."Ö" ÇAAAMAAAMAAAARAAAARAAAAAARANI ! Hoş geldiniz! ADIMIZ, ANDIMIZDIR. Hoş geldinie, *n kahraman*mil- mın.ı'm Çocuklurı! Doğurduğunur güneşin peşin- den geliyorsunuz; güneşiniz sisi çekiyor! Ankaranın bağrındaki yallardanbeti boştu; zizi bekliyor- yeriniz, gönüllülerine yeni hrz, enerji, ham- . le ve yardım getiren Harbiyeye $ du. Ankara yapıcılarına ve inkrlâb ğ şelüm! AAA Harbiye Mektebi Ankarada Sanlı Mektebimizi Sokakl:lr_ll Dolduran * Ankara Halkı Sevinçle Karşıladı İstasyonda : Harbiyenin geleceği günü —Ankara la, sevinçle, ta- ünlerdenberi heyecan! :nıuhklı bekliyordu. Dün öğle sonu eleceği anlaşılır anlaşılmaz bütün yo]ı-

lıiın.lı Göğle sonu şaatlerinde — güneşli —a TİSPANYOL İ yaz havasına rağmen — hiç görülmemiş bir kalabalık çalkanıyordu. Harbiyelileri getiren tren, aat on beş buçukta istasyona girdi; alkış see- leri yükseldi, gözler doldu: Ankara, #gavaştan dönen oğullarını bağrına ba- HTİLÂLİ Nasyonalistler Toledo önünde Burgos, Alkazarın d"_f'â'îfun“ rlhdıı İspanyaya bildirilen Normandia vapuru yalanlıyor H Si gönderilmek üzere Yayyare getirdiği (Yazısı 6, imer sayfada) z ll Son 8 26 EYLÜL 1936 CUMARTESI haberler üçüncü ayfamızdadır B. Enver Özbakan konuşurken san bir ana duygusuyle,, Harbiyeyi kar. şıladı. Kahraman — harbiyeliler, “baki esvapları, tunç yüzleriyfe,, bu bor top- rakların en yakışan insanları olarak,, — 'DAİMA ARAT HER YERDE 5 KURUŞ NARARARADADIİDDADADDDDDADDEDE Dil bayramı Dil bayramı bugün Ankara Hal- kevinde, büyük günün değerine üygün Bir törenle kutlanacaktır. Tören sant ön Deş buçuktadır. Bu tören İçin davetiye yoktur. Halke- vi bücün ankaralıları büyük bayra» mı kutlamaya çağırmaktadır. Bugün İsatnbuldaki törende B. İbtahim Necmi Dilmenin bir aytası vardır. B. Dilmen bu hitabesinde Güneş » Dil teorisini izah edecek- tir. M NAAAPARARAARAAAARARARARARANAİ Ankaraya ayak bastılar, Bir iki dakikâa içinde toparlanıp nizamlanan ve verilen muazzam çelengi teslim alan harbiyelir ( Sonu $ inci sayfada ) MHAZIR.. ? B. Voroşilof Moskova mıntakasında manevra yapan kızıl orduya ' bu emri Moskova, 25 (AA.) — Milli müda. faa komiseri mareşal Vorogilof, Mosko. va askeri mıntakası kuvvetlerinin yaptı- (t manevralarda wöz alarak ezcümle de. miştir. ki: — Gerek Moskovanın askeri mımta- kası kuvvetleri, gerekse işçi ve köylü kı zıl ordusu sınıf düşmanımız tarafından açılan silâhlı harbe israrla, ve bolşevik- Türktarih kurumu toplandı İstanbul, 25 (AA.) — Türk - tarih kurumu bugün Dolmabahçe sarayında umumi heyet halinde bir toplantı yap- miş ve bu toplantıya S0 kadar üye işti- Tük etmitşir. - Toplantıda 1037 yılında toplanacak ikinci türk tarih kurultayı ile kurumun hazırlamakta olduğu türk ta- tibinin ana hatları eseri ve yıl dönüm. leri tesid odilecek türk büyükleri hak- kında müzakereler cereyan etmiştir. veriyor lere hâs enerji ile hazırlanmaktadır. Kı- zil ordu yabancı toprakları feth ve mil. letleri esir etmek için kurulmuş olmıyan m (Başı 3. üncü sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler