29 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

29 Eylül 1936 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çahife 2 bir kadının © Müthiş bir ması, sak in “rından daha an ile © yaptı. a e Vahşi ve div adam © kunç iki yarlaa; acısı ile den hiçbir fşey değ abi Foğuk bir yen maruz akya artık © anladı: Üçü bir anda birkaç m m L, Eğ bir lala ancak böyle “bir a yapabili rdi . adam kurşun yemiş olmasına ve bir Sig kan kaybetmesine muka- âlâ muvaflakiyetle Zu 5 Hip ve al acip dev i üst ike kaldılar. idi “birbiği arkasına ehliz- de sımsıkı bağlanmış olan Ro ber Marsiyali mi ve ip- öze eşeği Bu anda Dik ap ısında göründü: olüzum görmiyerel esör Lamp hakikaten ük bir adamdı, emsalsiz “dedi; fakat ne çare ki sonunda in Dedi, atem Bu uzun ve korkunç kâbuslu İzmir vakıf! günde EE Re n; ilkilikte hacı Veli mesçidi. ol ; ve öğlede en e t 10 di Cani Dokto Sefaletin inleyen a peneesliie ihtiyar kor em maceraları ii | e G g. müddetle müzede konm! a malda mite 0 el 42949 hayattan sonra, Madam bir hayat im mal m nede alıko; ydu. Dik, profesörün li ve ilğnni a olarak bab: genç ki Rober ii ikisi de 1 idiler. Bir gün aldi ib er otu- rurlarken, Dik yanlarına gel di ve Rober'e bir mektup uzattı. Bu mektubun zarfı üzerinde (seçilmiş eserler ida- resi) damgası vardır. Rober maktubu © açıktan udu: ziz Müsyü. “Eseriniz olan (Fennin kur- li nam kitabın birinci on bininin hissenize düşen parası mukabilinde bir çek taktim edilmi ag ir, e 5 “Bu mazhar ol duğu rağbet tahmini in üstündedir. Ikinci cildia de hazırlanması ricasile saygılarımı sunarım.,, Tabı: A-K. Aleme Rober bu mektubu oku- duktan sonra, uzun birzaman daldı kaldı, neden sonra ken: disine gelerek, pi uya- nir ZA silkindi v desinler, r Lampi il Dedi, Faik. 5 Benlioğlu att El işleri Küçük san *atlar Nakili; sergisi 29 Teşrinievvelde ara- da ilk dafa olarak açılacak el işleri v ük ig Kine iştirâk içi kayi ti Eylül imi bite- cel Sergide Bp io k el ük san'at eserleri alâka gani el ER vena davet Yabancı şubelere ka- yıtlı316-331doğum- lalar çağırılıyor İzmir Askerlik şubesinden : m zi gelmiyenlerin cezalı Me rının bilinmesi ilân olun lar direktörlü. halıları ve diğer eşyası onbeş uşt iri esi 9/ eş cuma r. Talipi ee (Ulusal Birlik) tor 4 Devletlerin ebedi ve eze- liderdi: Casusluk.. 19 Yaşında bir yahudi c casus-Cezair menekşe- si: sarışın esrarengiz kadın- İsviçreli dilber.. al Son zama: RE Gri casus hâdise ve d ları çoğalmağa Başladı! Hâlâ, çip a'da dört beş mühim casus rim görlmekte hi heni rülmüş Di Bu; a arasında Fra daki zabit Fore nin et bu senelerin Dreyfüs meselesi Ir, n için, cihanın casus- luk noktası bir ndan nmumi panoramasını yapıyoruz: Danimarkada: Biri sevdalı kadın! ü Fransa'da kalan: İsviç- re'ii dilber Se Ozvald he- gi atlarda 915 te de Kopenhağ' lı bir çilber alli gürültülü bir hayat yaşamıştır. baza Uzun müdde Brest'te mahbus Nitfort taki Lon rada tebdil gez: Almi erkânı harbiyesine o mens genç bir zabit hakkında ma- lü ide etmek ii zami bir gayret sarfediyorlardı. Bu genç zabitin en hafif noktası dın dü üşkünlü idi. İngiliz ler bunu öğrenince, Londra oteline ngili zler “tarafından k güzel bir kız memur edildi. Fakat netice, a X duğu gibi çıkma: Bu Alman zabiti Bas maceranın sonunu bir raporunda şöylece anlatmıştır, Birgün, beni takip ve elde e memur olan bu genç e güzel Danimarkalı kız bir Danimarkalı gün oi odama geldi ve masa üze- rine bir sürü en — Ben kâtını Alman ahaairerine EY çabuk edildi. Üzer iude bulu; eriud nan “e şifre- sini teşkil ediyordu. Fakat bir türlü halledilememiş © bu kadında sırrını verme- dön öteki yeli gitmiştir. Brüksel'de : g gs Cezair menekşesi.. adın casuslar arasında en çok tesadüf edilen bir tipte, Vedrin'dir; o Fransızlar, ha esnasında bu kadını tayyare ile cephe gerisine indirmişlerdi. Bu in Lüksemburg'ta Şanto; r randevuya ko- şan Mir ve cazip bir kadındı. Fakat bir defa randevusuna gelmemişti; “çünkü ilk rander vuda aldığı malümatı di lara vermel gitm Bu kadinin lm hatları arasındaki faaliyeti ve sonra yalnız başına Fransız ceph: sine varması cidden bir ha- ikadır. Barselon'da: 300 frank için.. Cözuslük. hâdiseler içinde en çirkini 300 frank için va- tanını satan Fransız yüzbaşısı . dir! Alman tahtelbahirleri Barse- on'da en mühim bir İL merkezi kurmuşlardı. En hir Alman casusları bara bulunuyorlardı. Yüzbaşı E. bir mezuniyet- ten istifade ederek kendisini -300 frank'a Alman casuslarına e ER malümatı o Ak marka bile e sanıyorlardı!. ihayet Fransızların eline ü ve 12 kişilik bir müfre- ze tarafından kurşuna dizile- rek rezaletini hayatile ödedi. Roma'da: Bir nen cezesi Ügo al m bir İtalfin ie e , kendi- sin: ilmişolan mühim e tevdi ed bazı vesikaların iki fotoğra- fını alarak düşman bir devlet casusuna satmağı kabul etmiş idi. Vesikaların fotoğraflarını al- dıktan sonra Tiber civarında, seyyar ressam sıfatile dolaşan amilya e birisile bu- luştu. Hiçbir e görmedeı e bi li erdi; bu a hu dudu geçti, — Bir hain ancak arkad li dizilmelidir! Dedi ve böyle: yaptılar! Yüzde mi Şark cephesinde Şayanı dikkat casus vak'a- ee birisi de Varşova'da Bzura hattı gerisinde çalışmış olan casusun macerasıdır. Birgün yaralı bir Rue askeri (Devamı 4 üncü sahifede) Alman olduğunu bilmi- yen3Omilyon kişi varmış ee ln aliyi Mi er z seni takip ediyorum. Almanya'da bir teşkilât var. Fakat e ar devam ede. | dır. gayesi n dünyad. miyeceğim.. Seni çıldırasıya Alman aslından olanları buk seviyorum Ha) io beraber | maktır. Bu teşkilât limak kaçalımI. Dedi. imi sn taşır, Ben, vazifemi bırakamaz- Enst mrinde yüzlerce dim; bunun için bu kızı A|. | adam sal ır. Bu teş manya'ya ii gelmek | Kilata dahil olan otuz kırk vadile gönderdim. Bu kızin | âlim (de Alman'ların bütün inik; sonra sismnihi Vbek Dİl dünyaya yayılmış olduklarını işitmedim.. o Kimbilir, pi isbatla ir 9 pe timarhanede can vermiştir. Birçok büy mların Alkali rm dan e ilklerin z sterme u enstitünün en Alman tahtelbahir- Ofak srlriden biridir. leri için. e Meselâ, mlerin ( iddiasına Madam Popoviç, casusluk | PAZ8r80» er b rpte Ame- alminde ei öhret ti olan | rikan kitalarını “idare ede “Sarışın o esrarengiz, kadına Ti İğ benzemiyen fakat güzel .bir De aslından 3 dindi. ka'ya gitmiş olan ailesi e 2 Kraichngauda oturuyuormuş ve ie m ve il De e) adını . Mücellit taşıyo Alman- > bugün kir ii “1918 de Ali Rıza Kaerikağ ordusunun muvaffa- Sür'at, zarafet Ve ehveniyet YENİ KAVAFLAR Çarşısı 34 Numara : e TT kiyet göstermesi bir Cermen kafası tarafından idare edil- mesinden ileri gelmiştir. Faka va eşkilâtın . faaliyeti yal il olsa üni ibaret pratik ki değeri kalmaz. Fa- — çen diğer vaziferin- 'n biri me oldukları “dün .“Stutgard enstitüsü, hariçteki Alman nları aramakla eşgul “ | insanlarla münasebet tesis et- rü ii in bu gayı hiz- Mer için bir Şii tinin nu vardır, Bu istasyon kendisine mahsus ola: n derece kısa Enstitüye nazaran, bütün dünyaya yalm 3 30 milyon Alman vard unla- rın çoğu kr Ak man olduğ haberdar değildirler büt ei kullanılması» nı emretmiştir. Otuz YA Alman ismini esbit etmek için e. do- m Li toplani Bütün dünyanın irade ka- alalı, ticaret gazetele- indeki tüccar listelerinde ve diği isim cetvellerinde Alman isimleri aranmaktadır. Bundan aşka, diydi beş kıt'asın- dan getirilmiş ve içinde yüz milyonlarca isim bulunan kilise nüfus kütükleri de vardır. Alman; a'daki her köy ve her Fratelli Sper coVapur Acer ROYAL kadar “ROTTERDAM, Al TER için yük alacaktır. “CERES,, vapuru 2 birindi teşrinde gelip yükünü tal sonra Bi ve KÖ den NA yük alacaktır. RNUS,, “SATU tası | NEERLANDA!S 29 Eylül 936. tahliy&” URGAS, VAR STENCE için vapuru " birinci teşrinden 14 birinci oi | TERDAM, AMSTERDA' ve BM limanları içi | & yük a'acaktır nı SVENSKA ORLENT LİNEN iş L, , motö: Plx eylüle beklenmekte olup ROF 1 TERDAM, H HAMBURG; BRE MEN, COPENHAGE, DANİ ZIG, GDYNIA, Gorki Ya OSLO ve ISKANDINAVYA e Tünanları için yük alacaktır. 3 Ni “VASALAND,, motörü 12 ti birinci teşrinde gelip OE T - HAMBURG, BR Nİ EN, COPENHAGE, :60' | TEBURG, OSLO ve ISKAN N a limanları için yak ig alacal SERVİCE MARITIME Oİ* OUMAIN » in “ALBA vap ' eylülde gelip MA! LTA, M Ğ SILYA ve CEZAİR için yi alacaktır. pi “SUÇEAVA,, vapuru 20 gn İn rinci ei vE 21 bil a teşrinde PIRE, MALTA,M” Ji SILYA ve CE için YÜ i alacaktır. e POLSKÂ ,. İ “SA Öte ein e , DANTZI man için yük için İkinci olun! Birinci Dr. Demir İzmir - Birinci beyler sok# Elhamra Telefon: 2479 nak nüfus kütüğünü eg mec ştur. ii > edilmiş olac: çalışı Tahliye binası arkasın FRATELLİ SPERCO yi sına müracaat edilmesi lefon 2004/20051284 re Ni Ur d T z Gi e p 1 ACJA, motd, G ve Tini ala: cakir Kordon: sınıf mutahassi* Ali sineması arka s bur, er suretle, Bu sı aktır: maların ba7! Imany

Bu sayıdan diğer sayfalar: