29 Eylül 1936 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4

29 Eylül 1936 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii DA Sahife 4 (Ulusal Birlik) Sulhu sevdiklerini söyliyen devletler & için Türkiye nümune olmalıdır Rusya harciye nazırı M. Litvinof, tecavüze hazırlanan devletler için derhal bir tedbir düşünülmesi Cenevre 29 ( Radyo ) — b Ukala sosyetesi. assamblesi, nazırı M. Litvi; mühim bir söyl vie ev Litvinof, chi vâziyetini teşrih ettikten ezcümle demiş- tirki: — Uluslar dei paktı- nın esasları, son anlarda çiğnenmiştir. - Habe- şistan harbı bik — delildir. Bu vaziyet, dünya milletlerini kimsenin tasavvur edemiyede- ği derecede vahim bir akibe- te sürükliyebilir. Bundan son- başkalarına tecavüz için kimlerin” hazırlanmakta oldu- ğunu anlamak, zor birşey de- ğildir. Kendi emniyetlerini düşünerek bir harp zuhurunda bitaraf kalmak istiyen devletler Bu devletler, ein açık si meli- sözü İnler devletlerin ayrıca Montröde yataklı vagon- lar kongresi toplanıyor Toros ekspresinin Bağdad hattının son noktasına kadar gitmesi isteniyor İstanbul, 29 ( Hususi ) — oros ekspresinin yolcuları, hergün fazlalaşmaktadır. Haf- tada üç gün ekspres, ihtiyaca kâfi gelmeme evlet demiryolları, Toros hattında ta vagonları değiştirecek madeni vagon kullanacaktır. Tevfik Rüştü Ara, | sın mühim bir öylevi (Baştarafı 7 inci sahifede) iyi komşuluk münasebetlerinden Başka beynelmilel mukave- lelerden tevellüd eden bir hukuk mes'ei9si m de nlaşi esaslı bir rl 'ünki bal edir. Antakya keki da ihtiva eylemektedir. Fransız hükümetinin, mez- kür . mıntakayı da, halkın kendi yeri m kendile- lerinin görm: temin eden bir ini istifade etti- receğini ümid etmek isterim. Nasıl Irakın o büyük men- faati şel nin m etile örüş ahen; ngini ve ismi mi dostluk siyasetimizi sillaş- tırmağa ha Idu ise, İsk: derun ve mıntakal Antakya ala rına bu suretle verilecek im- kânın da Fransa ile Türkiye arasındaki samimi münasebet lerden diğer bir bağ teşkil et- mesini temenni eylerim. yni bakımdan ( İngiltere SE a. gilte! ere ve erekse “lehinde üzerindeki —z dan ferağat ettiğini ve detlerini ve refahlarını het Şimdilik madeni e ia Monti Yakın ntrö'de cak si beynelmilel iri vagon mesinin kararlaştırılması nfuh- temeldir. Adliye sarayı ——— e —— Sultan Ahmed'de inşa edilecek Istanbul 29 (Hususi)— Yeni Adliye sarayının vilâyet konağı karşısında inşasından sarfına- zar edilmiştir. Çünkü istimlâl in fazla masraf icap ediyordu. u sebeple yeni Adliye sarayı Şe hmed'de hapishanenin yerine inşa edilecek, ariabane binası ni ak omahkümlar başka hapishanelere nakledi- İfsitleiir sarayın temeli Şu- bata kadar atılmış bulunacak- tır. e .U. Sosytesi Konseyi toplandı ( Radyo ) — i konseyi, olan üç azalık için seçimde bulunmak üzere fev- kalâde bir toplantı yapmış ve seçimden sonra bazı hususatı üzdkere eylemiştir. Seçimde diği ngı devletlerin kazandığı henüz belli değildir. e iz . Amerika'da man yangını Nevyork 29 (Radyo) — Ter- setil'de, yüzlerce hektar geni. yp ormanlarda çıkan yan n devam etmektedir. Son aa haberler, bu ormanlarda bulunan insanlarla a andığını bildirmektedir — le temenni eylediği memleket- | ler arasında bulunmaktadır. Tevfik Rüştü Aras'ın söyle- vi derin akisler yapmıştır. r blok yapmaları pi | manası yalm ence yegâne blok, Uluslar sosyete- sidir. Bu müessese, cihan sul- hü için bir mesnettir.,, M. Eit inek 4 sözüne devam- la paktın 19 zuncu maddesi etrafında bazı mütalealarda unmuş ve demiştir ki: — Her devlet, fikrini açık- ça Kir uluslar kasi vasıtasile (o hakkını ara ey e hususta "Tür kiye herkese nümune olm ai E bu ilde hareke etmekle alperen ciha- na ıspat eylemiştir. ini istemiştir Zannediyoruz ki, bütün dev letlerin © uluslar ölene e elerini temin etmekle yüzlerin önüne nee diyorum ki, hali hazırda > ş ee uluslar sosyetesinde aza olan devletler, diğer devletlerin bu müesseseye girmelerini bekle- miyerek, fikirlerini söylesinler ve bu fikirler tetkik olunduk- tan sonra ileride uluslar sos- yetesi fevkalâde bir toplantıya mesi lâzım geleceği tesbit D., Litvinof söylevi, büyük ir alâka ile dinlenmiştir. Ceza kanununda |» yapılan Eski harfları tadilat kullananlar, ceza kanunu ile tec- ziye edileceklerdir An susi ) — edilecektir. göre: vE Islah halleden“ ui Kömlarin mahkömiyet müdde leri azaltılacak tır. e ceza e yapılı gözden ka er- cüme hataları rene 3 — Devletin emniyetine müteallik suçlarda - cezalar Devletlerin ezeli derdi: (Baştarafı 2 inci ee Molotof orm: inde, karlar üzerin 5 ye m e ir kalı olarak bulundu; li yi mr rı aldılar; fakat arkasından öldü. Üzeri casusu ral askeri gibi birçok es- rar elk ettiği anlaşıldı. Bir Yahudi casusu Yafa'da 19 yaşında bir Yahudi genci, Harum' hemşi: an birlikte belli ca- uk li uldü; <iği a ti mşire: Sü vas e a veya a İngiliz azanlarına satıyordu. Yıldırım gn mukal il casus teşkilâtı Sara'yı cürmü meşhut (halinde yakaladılar. Bu kız mevkuf e > öldü. Harun da hudi namına a ai ile giderken Öldü, 5 Binbaşı) zi er gi casus idam ii Bilmem lg eyaz kadın ticareti yapanların cezaları şiddetlen- e İmişti 2 Esi harfları o kulla- Sai idareten değil, ceza kanunu ile edilecek- lerdir. 6 — Devlete aid Pe i siyasi renk veya kullananlar ni m ip okta bunlar ara- ındad tecziye öbedi ve Casusluk ile meşhur olan binbaşı Fran- kin hakiki kiye lin kimse bilmez. Alman zabiti oldu: a 2 EE öl ardı, ve ikce çoh ii bildiği, için kolay, kolay geçmemiştir. Alman, Avusturya veya İn- giliz casusçu Bunu da idi? bilen yoktur "ve bu adam Fi- listin cephesinden sonra hiçbir yerde görülmemiştir Har, Gila casusluk, ab Casusarın harp esna- rte- be cephane; köprü vesaireyi tahrip etmektir. 1918 enesindenberi on mesine rağmen ca- hük ei hâdise leri ne bileni bul- muş, ne de azalmıştır. Casus- luk, harp san'atının ilerleme: sile müvazi şekilde ilerlemekte ve büyük bir kuvvet şeklini almaktadır. Buna mukabil, (casusluk, arz üzerindeki san'atların da en tehlikelisi olmuştur. Geçen sene içinde arz Eyler 40 lmişt “Osmanlı Tarihinde Girid Hâdiseleri Binlerce kilo babutin dolu ola! mahzen göklere uçuyordu Evet... e teodoronun | kaçtılar, kapıları kapattı!” içtiği suyun Yalnız bir © Veredikli, gi — Başka Biye değil mi? | Riyaciyo Çiâlyani kaldı 4 z — Tü kler öprüye gelince sj — Bilâ di kalenin en son | ateşledi nüdafua vasıtasıdır. Burada Köye bu burs iğ miktarda barut vardır. binlerce okalan belasi ç zabite bi iktar | gizli mahzen, gökler: e yak zabit ve askerle buraya gid yor, ve a at or ge ceksin. Ve... beyaz | müthiş bir göl ie pul in, Genç zabit ile bayrağı çekecek: Zabit hemen yerinden fır- ladı. — Hâlâ mı teslim?. Allah göstermesin.. lı, çok toysun. al ci b er Mi IZ. d e i r ara di yı kacaksın. O zaman önüne bir lâğım fitili lari ve sen bu fitili ateşliyeceksin. Genç dai birden sevindi: — Bravol. Dedi. Bizi teslim almağa ele Türklerin hepsi berhava olacak.. Oh.. Ne âlâ Ne şerefli ve Ortalık ağarırken, Türk kuv- vetleri o Ayat kalesinin kapısının miktar Ven ve beyaz bayrak i olmak istediklerini Sai ilin gi ler n de müdaln ateşi Ve m İl, Tür hilmi kale e Ka saldırdı- lar; fakat kapı önüne is la, evvelden ha- e | Ve melik kaleyi Alman olduğunu bil miyen 30 milyon plân m tekrar mi rara göç tarihini tes Per bit etmiş olacaklardır. Bundan Göbele başka, Al Bizi gün dünyaya yayılmış olduğu: rlin'e dön: 2 gi ay Budapeşte, 29 (Rada! nün dünyadaki tesirinin (Ode | Almanya propagandi # edileceği düşünülmekte- | doktor Göbels, 15Yİ7 gi | uraya gelmiş ve irk get al bu litenin siraya on | sonra gene tayyar vi n beş senede meydanı ver | lin'e o müteveccihen ariel rileceği amin mi İ e Jour,dan İzmirde Çiviciler içinde 9 no. İzmir icra riyasetin. Se alacaklı olanların yirmi gü: ezkür mağazada konkordato Zama avukat Haşm* tesci mer. vey azze alacaklarının kayt ve yenlerin konkordato Mi kabul e maddesi see di a Konkord koni iflâs kanunun 292 c ümidile hayatta kalacaklar - Arkasi eylemi AD dir. da mukim J. M- ce konko rdato için iki ay — TF JETİ kahraman al oi i lâkla uçtular, öldüler. | Fakat inlilâk o kadar Kİ |, vekli v6 dell ilik Zi nin duvarları da birkaç en yarıldı ve yıkıldı; mü i askerlerimiz hiçbiri olmamış, 500 kişilik ai verilmemiş gibi korkud$ soğuk kanlılik (ve cesarl umlarına vam ede” kaleyi. zaptettiler. Kıdemli Veredik kn bal elde var * Dünya düzeliyi, (Baştarafı 1 inci sai mektedir. | Sofya, 28 (Radyo) — Fi sız frangının kıymetten d rilmesi Bulgaristan piys sında hiçbir el vi mamıştır. Riga, 29 ( Radyo ) gbi tonya hükümeti, aldığı t€ ler neticesinde Estonya a gının kıymetini fi j muhal mesini arirlaşii Ispanyd , Ma si ii inin ia ha'ta 7 ihtilâlcilerin me düşm di akkak sayılıyor. Bu ti Wi bütün İyi ilen ib erin eline geçmiş olac iş elen son haberler böyle vaziyetten sonri Avrupi mühim h ler Gi in zarfında ikiden b a ekleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: