28 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

28 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zi Yeni büyük harp Nereden kopacak? (Yazısı 6 ıncı sayfada) YIL: 19-2 SAY! 6724. 664 Sayısı Her Yerde 3 Kuruş n AM URÜ Li ' HEMME İ ISTANBUL Parasız muayene PAZARTESİ uponu 28 Bu kupondan yedisini m tiren okuyucumuz ul EYLUL doktoruna kendini parasız 1936 muayene ettirebilir. Yi ** ! Paraların şöyle istikrarı muhtemel: 1 Sterlin — 102 Frank — 4,66 Dolar Halbuki eskiden bir Sterlin 75 Franktı Bir Frank eskiden 6,5 miligram altına tekabül ederken şimdi 4,5 miligrama tekabül edecek İsviçre, üç devlete ve kendi frangını düşürmeğe kat'i karar vel şıklık çıkması ihtimaline karşı sosyalist hükümeti inzibat tedbirle: erdi. — ise da frangn düşmesi yüzünden ri aldı. Baş makale —— Paramızın kıyme-|! tini düşürmeksizin Milletler arası döviz anlaşmalarına iştirak k kıymetini an kıymeti altına nisbetle me- selâ dörtte bir — ie Fransız mallarını paha- lı bulundukları için satm almaktan çeki leketlerin tekrar miştir. Me tur. Fakat bu sanayi .nüz mem- leketimizin kendi iç ihtiyaclarma karşılık teşkil edecek bir TİR ASIM U (Sonu: Sa, 2 Sü. 5) A Ke akya - Iskenderunda: Reyiam Yapılmasını mı istemişiz mA, (Radyo) — Burada eden bir ğini e se meselesinden dolayı ki- A arasmda gergin-g lik haşıl olmuştur. İskenderun ve, ya Türkleri aras ir re- apılması için Kale şeri Miele cemiyetine t ede- eği İl a olunmaktadır. Ri ——— ürklerinin vaziyeti içini iüracaat Tü-; ve hakli dair: si istediğimiz yeri, EE Madritte âsilerin top- pl “Zarı duyulunca... Lizbon, 27 — Portekiz nun eri bir habere göre Te dün e rbiye talebesi dı Maamafih bu haber Madridden teyit edilmemiş tir, iğer daraftan DEE e göre do henfiz t kuvvetlerinin ade açken ır, ASILER DE HENUZ ZAFER ILAN MİYO LAR — Nasyonalist kuvvetler bugün Toledo üzerine umu- mi bir taarruza geçmişlerdir. Madrit, 27 (A.A,) — Asilerin ileri eden milis kuvvetleri Siyasi mahkümlar kaçırılacaktı Toledo'nun henüz ösilerin eline Moe anlaşılıyor hareketlerine sahne olan Tage hesine süratle takviye kıtaatı ei olunmaktadır. Toledo gain ihtilâleiler il fından zaptedi! olduğu haberi, teyit eden hiç va er Pir Ta — Alkazar nalistler tarafın- işgal edilmiş dağı rare veril- mektediğ. a S 3 & Bilbao, 27 (A.A. e) dün yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet vermiş olan bom üzerine ahali h ini ii ederek rehi- neleri öldürmüştü: m Sa.2Sü.3) Dün şehrimizde boksör Yorgos > Dünkü yapilan boks m naçı, omen Teodoresko'nun galibi ade: önük Yunanlı, eğilmiş boks maçı beşinci ravuntta dildi. BALKAN Oyunlarının Birinci gün eme il Yugoslavlar 21, Romani Oyunları ez Stadyomu duri uzun zok Si metre Yüksek atlam 10000 Güllede en uştu. Ailterimiz er ikta; mel rdı. meki ciride girmedik, in Oyunlar ilan fe vE milletlerin e puvanlar şunlardır 2, Bulgarlar 5 puvan / 60 bin seyirci dol- çıktığı zaman dye Oyunlar wa içinde cereyan etti. MÜSABAKALARIN NETİCELERİ Balkan m iştirak etti- 100, 800, 10 000 atlama, cirit ve gülle derece alamadık. erene aldığımız neticeler şun-| gi koşuda beşini 110 metre am koşuda beşinci. cü, a üçi ün üncü li ii n 4l p uvah, 2— Yagesiskzi” 21 puvan. Metaksas gil giden ar-| — soğ 15 puvan. Balki yunları e 12 puvan. dı, 5— birr 5 puvan. ksudun, ei Mimle ik edilmekti Ali Baba sayfamızdaki diğer a okuyunuz) Zonguldak, 27 (Kurun) — Kilimli maden mıntakasında 226 No. El ocakta cumartesi gecesi saat ikide ZO pat- lamış altı amele ölmüştür. Ka al ak için önde giden İtalyan başçavuşla, ça- vi ii © ölmüşler, arkada giden mühendis Cemal baygın çıkarıl - mıştır. çk ya dokuz kişidir; üç yaralı vardır. Tahkikat devam ediyor. Ayni gece emilen Gn iki geç haltol e 5 7 ? i A mi. amele çöküntü altında 2 ri he - mea diğeri hastanede öl ğı haf- ta içinde Acılık ocağını 2 ye) iki amele dize mi ilidir sek Grizo patladı ZONGULDAKTA iş şehitleri üç ayrı kazada on üç amele öldü gökük altında kalarak ölmüş bulunu - yor. KURUN: 'azazedelerin EE e töziyetlerimizi su sen, bu on üç im sanın ayri ayrı ü e a İsrde e Ya da tebarüz ettirme Nasıl oluyor da msa bir 2a- si içinde bu derece feci kazalar te- alkup ediy ea Herhalde fenni baz ih- maller o a, gerektir. Alâkadar ei bu noktadan yürütmelerini * dileriz vale in. Dünkü po: şe! na zahiptirler. 1500 Kralı, için de müteaddit dı yor. Istanbulda bir taksi şi alı istanbalda kaldığı üç gü INGiLiZ GAZETELERİ Krallarının Istanbulu zi yaretini m Bir kahveci, Sekizinci i Edvasd'm içtiği dme kir. da antika diye saklıyormuş z ta ile gelen orning Post gazeti falez aile ei Mei bir va: re ehrin en mesuf adamları oldukları- taksinin eyl tü, efalar oraya bini Yi kn sak hatır: tel beleri dinlemek istediği için m mel iş görüyor. Kral Edvard Sultanahmet a yarıda kaldı. Yunanlı nl arkası vaziyetteki ise Teodores

Bu sayıdan diğer sayfalar: