29 Nisan 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

29 Nisan 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Şarlatanlığın en yüksek derecesi İpi Fakirinin hare- kerlerile bir görüşme keti büyüyebilir Mi|vepursi Sahte doktor Almanyada tez pvermiş ama. Almanca bilmiyor Fransa'nın Sen - Kenten vi- lâyetinin bir | kasabasında harp- mi & ktorluk eden Rone © Heker inde bir adam, bir iç ay önce, hekimlik diple- ması göremediği için sahte- — kârlık suçuyle tevkif edilmişti. “ Kasabada çok yediler ve ken- © disine çok itimad edilen bu adamın doktorluğunun sahte © çıkması muhitini büyük bir ii ie düşürmüştü. © j Denilebilir ki, — ve Pal katilleri # imdiye u de- — rece garip ve le © hâ- kmıştır. suçu şiddetle ve aleyhindeki - kat'i delillere rağmen inkarda “israr etmel edir. L6 | ö Jur gazetesi, şimdi gö- Mahkeme Kafka adli vaz- iyeti kadar sıhhi halini de © vahimleştirmekten başka bir ey yapmad Hâl âkim Greişin mal — sorguları altında Heker âdet ni birişkenceye sokulmuş gibiydi. Herkese merhamet telkin eden bu adamın yegâne tesellisi kendisine Flavi-Lö-Martel hal- azı kimsel ler t ii © Hâki, başi mi öne kendisine dokdsr ne Bây diye hitab etmek meburiyinde olduğu için m # a hâkim İstraz- iğ u Kleber sesi inde tahsil müdürünün kim batrlamadğn Ayni anda eski profesör- nd veya Gir ela şla- rından birinin de adını söyli- i imi dikkati çekti. endisine tıp fakül- İN yel een şehrin hangi ii unduğunu sorduğu zaman e cev Mİ “Arada an bu bad e geçti, hatırlamıyorum, “alim atılıyo, — Ben Parite hukuk fa- ee in nerede olduğunu orum. bu lisanla frengi hakkında bir tez vermiş olduğunu vor, çi mesine rağmen Almanca bir kelime epin meli Bu- nun sebebi ği heye- canla şu izahatı veriyor: — Yaptıkları molla do- all ii dan e et ediyo ve artık onların di- lini sil kalmamaya. ki tiyle yemin eti Fakat Tâtince e grubun- dan lise tahsilini ikmal ettiği- ni iddia eden bu adam nasıl oluyor da bir kelime Jâtince bilmiyoi » Hâkim şahitleri iki kısma ayırıyor, menfi sa er, müs- ket şahidler. Meni i öne Hekerin, ai vi tahsil etmiş olduğunu ispat için zikretmiş olduğu (muha kimselerdir. Meselâ bunlar eği albay rütbesinde bir ardır gi e i bulmak Es akn olamı ” Müsbet siler ve ütevazi anlardır ki, onu » İnişi 18 a Pa- riste bir terzi ailesinden doğ- muş olduğunu söylemektedir- yi Bundan başka maznunun bazı eski iş arkadaşları dır ki onu vaktile hurdavatçı çırağı, ve muhasip olarak ta ie Mazı var” — Hepsi yanılıyor- lar, diy Or. Hâkim — Kollektif bir ya- nılma olacak diye alay edi- akat sahte Ee ee e vesikası da onu muha- ola — göreme evvel b yöne lm için ME dını bu şekilde mi ol ağ Mn ruyor — Askeri Si ZI A n makamla- rına göstermiye ne yağız vardı? Hem nasıl olduda Almanlar sizin yeni karş nizi Fransada saade ettiler Heker bütün bu sualler kar- şısnda süküttan başka yapa- cak şey bulamıyor. Tek istinad ettiği delil harb esnasında yardımcı ei bay ol- masıdır. Fakat, ozaman Fran- sız askeri makai ii düşman elindeki mekteplerden sirin olan diplomaların kaybolması sein yeminle tevsik edilen mad yak orlardı. Bu dan baş maznunun harb Sr ne görmüş dm iddia ettiği bir has- ri ; anenin hekimler kendisini ir çamaşırcı kızla meşguldü- ler, ben onlarla alay ediyor- dum. Bana kız; li bandlık diploması olarak gös- terilmektedir. n 1919da diploma- LU sını aramak üzere askeri ma- kamlardan izin MY Straz- burga gitmiş fakat orada diploma elti meşgul mamış ve bu hususta kimse ile görüşme: (Ulusal Birlik) Hindistanda neler oluyor Gandi İngilizlerle Uyuşmak Taraftarı- dır. Fakat Cevahir İstiklal Son günlerde eşey telgraf- | hu- öle. çimi dolayısile bir takım İn ketler olmuştu. Hindistandaki bi Emi faydasız caktır: Bütün bu hâdiseler ta büyük Marti aşlar, o zamanki İn- giltere hükümeti Hindistan'a va Hind Milli kongresi o za- rm bir istiklâl e et da ( gösterilmeğe bi ral İngilizler de “ii tür- lü toplantıyı, konferansı yasak defa Am- etmişler, e bir ritsi ünik için üzer- lerine ateş li miş, bu yüzden ği yedi ölmüştü. kadar sıkı baz lm e hareket durmamış, Yür müştü, 1920 de Gandinin ağda eğimi ln liği etmemek) so tion al nl Hacim - zaman bu hareketin mi bulunan liderle 40 bin kişi hapse rk fakat gene ha- reket durmamıştır. oGandinin prensibi Bi Mi hiç kan dökmeden Bu pin rağmen istedi. İngilizler de bu ayaklanmanın dan yeni kurtulan olan, Sen Kent stiyor önünü olmak üzere Gandiyi hapse ati ir Halk ınları bu suretle lidersiz bime aralarında din ibtilâfları baş göst bu ihtilaflı tanı karma- karışık bir e sokmuşt 1919 senesinde Hindistanda tatbik edilen idare şeklinin değiştirebilmesi için geçmesi icabeden on sene bitmek üzere idi £ oi Hindis- tana Simi yi di Gl ak tında bir erdiler. Milliyetçi birler bayi arşıladıkları bu heyet, lekette sakkikatii yapili ra- porunu veri 'miş ve bunun üz rine Londrada muhtelif bind partileri bu raporu incelemek ve kabul etmek üzere birinci yuvarlak masa konferansına çağırılmıştı. Hi nd milli kongresi bu kon: feransa delege göndermedi- ğinden bundan bir yap çık- madı. Ayni zamanda Hindis- tanda LR tehlikeli bir şe kil aldığı bir istiklâl ettiğinden ba e da akim (kal e ndi bu yolculuktan dö- ml ene halkı ( ingilizler aleyhine e İngi- izler de bütün milli kongre teş ş bir salâhiye! d Di dahili mul İLA vadeden bir ana kanun ha- e Bu EA naza- ( Devamı 4 üncü sahifede) İzmir ahkâmı şahsiye sulh hakk kim iğinden: — İzmi r birinci ve ikinci mara tajlı ve terbian 1628.58. 29 Nisan 937 . IIspauya ada esir İtalyan asi ındaki raportajlari Tanınmış Sovyet ebe rin İlya Ehrenburg, yada hükümetçiler aral da Ebi kta radan Sovyet gazetelerine öportaj e EW defa tarafından asiler düşen İtalyan gönüllülerileyaplığı lak bir pal rçası Sepil Esirler ri bana, ecnebi youn | nan İtalyan- a dağıtılan talimatnamenin bir. kopyesini verdi. Talimat, hayli ei bir vesika üze- rine yazılmıştı İlk ba si bir broşörden ziyade bir diplomayı andırı- iş le kalmamı gal etiği şehirlerde nasıl ha- reket gökleri ie yazılıdır. Şöyle deni “Unutmayınız. ki, milliyetçi İs e. arazisindeki aha- li, bizim kardeşlerimizdir. On- lara karşı istimal edilecek berkan şiddet, bir suçtur.,, ni başa çıkılmazlar, eshir edilemezler, Deri anı! an İtalyan barlar, Guai hin almak © üzeri ile ii askerlere bir harp azılı olduğu kâ- atlar mize Yüksek poli- tikanın bir eseri olan bu tür- künün kaba taslak bir tercü- mesi şöyledir: “Bizler, ENE b gg Mussolininin sadık muharipleriyiz.. İspanyaya gittiğimiz zaman ir Sovyet ği a hak Mipret başlağ Bütün la temizleyeceği Güzel İspan; . Seni bu feliketten kurtar3" cağı» Mülâzim, bu ei söy an efrada ti... çiz 3 27 g © © Ğİ lerden biri bana şöyl “Ben bir iduvarcıyım; işsi dim. Bizim Afrikaya ran e ve orada çalışıp çinm lı ulacağımızı yi ediler. Fakat nereye 1 bunlar ne için Bu sırada esir, bombalar” ogi nasıl e ini d rile işaret © et ll sonra, e ek mem görünüy: k “Teşrinievveldenberi mıyordum. ,, Bir gemi ate; “Son defa ne tarihte tığını bile AA i sözlerini e i. Ve bir marangoz. şçisi: «| | “Bir sene, dört e. | e anlattı. İtalyan «hükümeti, bir * /| ni ve any işi in kurtulm. nten olarak işe girmiş, burada dok- tor ol şi söylemesi üzeri- bekimi ibaret ve Ml ikinci Kordon, garbı bi- rini Kordon caddesi ve önce ne o za e duyulan büyük iiyş dölaynle ken- Flavi - lö disi -Martele tayin Ve i 1 de kabul edilen * bir kanun mein e bütün hekim ar diploma rini kii et olan dokto: müşa hid olarak ln hu- zuruna gelince, im, maz- mu bir min li il ii razı etmekiçin bir kere daha gayreti Em Şii EVZuU bahis- tir. Bu kadar kat'i bir lüzum karşısında Alka konuşma- mak hususundaki yemininiz- den dönebilirsiniz. Sabri, ii Rıhtım Rem şir- keti ve cen ii u eskiden Milhavzen iken e iin şim zada Sabri ile snake iki ve bir arsanın yarı payı. is B Ss — İzmirin ikinci Kordon eN ii ve (256, 258) numara tajlı ve terbian 2829.75. metre bal desi, garbı on caddesi, şimali Apostolidis evi iken tevfizen A vE e Abdul- laha en ev ve cenubu Dimistokla Cicika ve biraderi Panayot ve A ge Botumlu ve yeğ evleri ile: sal ii e bir arsanın yarı payı Kadı İlyas eN mukataalı.) evsafı kay- Fakat Heker, a e | ie nel KR ederi sini | bap evin yarı şayi diyeleri yazılı iki a a arsa ile üç i i payı; ölü en: Mülhak Hasta mescit 45/55 e Yukan artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi o İsteklilerin vakıflar olun: 10 16 ç, mülkiyeti skkdir ev yirmi gün müddet te müdürlüğüne müracaatlar" 2 19 g1 TT İzmir vakıflar müdürlüğü" | 29/4/937 Perşembe gür! pü lid olup diğer yarı i payının satışı ME eyeti umumiyesine mu EN v Türk a ibar: iş a yarı şayi payı; Fransadaki esas terekeyi tas- fiye eden Marsilya hukuk mah- kemesine bilvekâle mahkeme- miz e satılığa çıkarıl- 5 < ai inci artırması: vi cumartesi 15 Mayıs günü kati a İzmirin Fevzip; banda Si Bahçeliler ik ındaki İzmir ahkâmı şahsiye sulh hukuk İri ya- pılacaktir. KY cek bedel bu a ve erebilesi ir salonuna vE ba malümat alm ın her; ergün man

Bu sayıdan diğer sayfalar: