April 29, 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

April 29, 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Başvekilin Mecliste çok mühim bir nutku “ Şark şımendıferlerının satın alın ması Cumhuriyetin ilk yılından beri takip edilen
 . l sa SA | Kömür sergisi Milli.müdafaa vekilinin * ergi hakkındaki ihtisasları Ankara 28 (Telefon) — Kömür ser. gisi her gün
 İrakla aramızdaki hudut ve iyi komşuluk muahedesi temdit ediliyor lrak Hariciye veziri bugün Ankaradan hareket edecek, dün
 Elektrik şirketi erkânının muhakemesine başlandı Dün müdürlerden iki ki: kişi ıstıcvab edildi, muhakeme 7 mayısa kaldı...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ugün sahife AKŞAM'ın Küçük İlânlarını Mutlaka Okuyunuz! KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar. Sene 19 — No, 6655 — Flati her yerde 5 kuruş e — PERŞEMBE 29 Nisan 1937 5 Telefon: 24240 (İdare) —24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) “Trakla aramızdaki hudut ve iyi Basvekilin Mecliste komşuluk muahedesi temdit ediliyor edecek, dün Başvekil ve Dahiliye vekili tarafından misafirimiz şerefine ziyafetler verildi Hariciye konağında verilen süvarede Atatürk, İngiliz büyük elçisi ye Irak Hariciye veziri Ankara 28 (Teleton) — Irak Ha- riciye veziri Naci Elâsil hareketini tehir etmiştir. Misafirimiz yarm ak- şam Ankaradan ayrılacak ve cüma günü İstanbulda bulunacaktır, Öğ- Elektrik şirketi erkânının | | rendiğime göre doktor Naci Elâsil bir kaç gün İstanbulda kalacaktır. Misafirimiz kömür sergisini gezdi Ankara 28 (Telefonla) — Irak Haricye veziri doktor Naci Eelâsil bü- muhakemesine başlandı Dün müdürlerden iki kişi isticvab| edildi, muhakeme 7 mayısa kaldı Elektrik şirketi müdürlerinin muhakemesi: Yukarda şirketin müdürleri evrakın okunmasını dinlerken, aşağıda şirketin erkânından B. Lâzyan istievap - edilirken Şehrin Anadolu yakası için Avru- padan getirttiği ve. gümrük resmi vermeden çıkartlığı elektrik malze- mesini İstanbul şebekesinde kullan- dığı iddiasile elektrik şirketi hakkın (Devamı 4 üncü sahifede) gün sani 16'de böy yaret © Misafirimi- zin yanında Harlçiye vekili. B, Tev- t tarafı 8 inci sahifede) ; Lokomotif fabrik ; Lokomotli tatriKası | Fabrika senede 50 i lokomotif çıkaracak İ © Ankara 28 (Telefon) — Karabük: te bir lokomotif fabrikssı kurulma- sını teklif eden Brasserd şirketi mü- messilleri bugün Nafıa vekâleti er- kânile tekrar görüşmüşlerdir. Öğrendiğime göre, lokomotif fab- rikası senede 50 lokomotif yapabile- cek büyüklükte olacaktır, Kömür sergisi Milli.müdafaa vekilinin | i İsergi hakkındaki ihtisasları Ankara 28 (Telefon) — Kömür ser- gisi her gün daha fazla urtan bir alâka ile, yerli ve yabancı halk tarâ» fından ziyaret edilmektedir. Bugün “Irak Hariciye veziri dok- tor Naci Elâsildeni sonra Milli mü- dafaa vekili genefal Kâzım Özalp | sergiyi gezdi ve ihtisaslarını şu şe- kilde beyan etti — Memleketimizin faydalanmasına n bu eseri tertip ve teşekkür etmek va- tandaşlar için bir vazifedir. ç Bügün kuvvetli yağmur sağanağı- na rağmen halk sergiyi gezmeğe gel- miştir. Sergiyi ziyaret edenlerin adedi 25,281 dir. Basın birliği kanunu projesi Devlet Şürasından Başvekâlet verildi Ankara 28 (Telefon) — Devlet şü- rası Basın birliği kanunu projesi- nin tedkikini bitirmiş ve projeyi Baş- yekâlete vermiştir. Devlet şürası pro jede esası -bir değişiklik yapma: mıştır. Meclisteki müzakere Büyük Millet Meclisinde Kü- tahya saylavı ve eski Nafia ve kili B. Recep Pekerin nutkunun mütebaki kısmı ve Nafına vekili B. Ali Çetinyanın autku-yedinci sahilemizdedir. BİLİ Kürü ANKARA elmilel kömür | çok mühim bir nutku | 46 Irak Hariciye veziri bugün Ankaradan hareket i Şark şimendiferlerinin satın alın- ması Cumhuriyetin ilk yılından beri takip edilen siyasetin neticesidir ,, “Gerek Receb Pekerin, gerek Ali Çetinkayanın vücude getirdikleri işlerin iyi tarafları arkadaşlarımın.. Amma mesul taraflarına iştirak. ederim ve onlardan daha evvel gelirim. ,, “ Hükümetin ve şirketlerin vaziyeti kanunlarla, hükümlerle bağlıdır. Bu mevzuda söylediklerimiz kanunların devlete verdiği hakkı hulüs ilg takib edeceğimizden ibarettir ,, Ankara 28 (A.A) — Kamutayın pazartesi günkü toplantısı esnasında Şark demiryolları imtiyaz mukavele- sinin tasdiki hakkındaki kanunun ikinci müzakeresi münasebetile Receb Peker (Kütahya) ile Bayındırlık ba- Kanı Ali Çetinkayanın yapmış ölduk- İari beyanatı dün neştetmiştik. i Başbakan İsmet İnönünün ayni me- sele hakkındaki beyanatlarını da miyetine binaen aynen neşredi- rk şimenditerleri mukavelesinin meclisten geçmesi münasebetile açıl- mış olan müzakereye bugün de de- vam ediyoruz. İlk'müzakeresinde yok- tum. Mesele ile vazifesi dolayısiyle alâkadar olan, eski ve yeni vekiller bi ribirlerine birçok mevzularda temas etmiş bulunuyorlar, Bugün memnu- niyetle müşahede ediyoruz ki, arka- daşlarımızın biribirlerine karşı şahsi infialâ varacak imalı ve tarizli sözleri yoktur. Bunu kaydetmek bizim için memnuniyettir. Ondan sonra eski ve yeni mükave- lelerin bâzı mevzuları üzerinde arka- daşların tenkidlerini dinledik. Efkârı umumiyenin ve büyük meclisin bir noktada bilhassa meserret duyması Başvekil İsmet İnönü ji lâzımdır. O da memleketi alâkadar eden bir mevzuda bir prensip takib eden, ekseriyetle bir partiye mensup arkadaşlar olduğumuz halde memle- ketin menfaâtını müdafaa etmek için yekdiğerimizi tenkid etmekten, fikir- lerimizi millet huzurunda açık söyle- mekten sakınmıyoruz. (Bravo sesleri, elkışlar). (Devamı 13 üncü Sahifede) (Ankarada açılan kömür sergisine rağbet, kömüre gösterilen rağbet kadar büyüktür) — Bizim baltaya ne oldu acaba?.., — Ne olacak, kömür çarptı... azetelerden—

Bu sayıdan diğer sayfalar: