29 Nisan 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

29 Nisan 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N” Ordumuz Baştan$başa motorize edil- mtş 'birğhale !lkonacak irmi altıncı yıl No. 7205 | | ;Perşembe 29 NiSAN937 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. )Bu hat, Şark şimendiferleri meselesi Kamutay binası Ankara, 28 (A.A) — Ka- mutayın Pazartesi günkü top- lantısı esnasında Şark demir- yolları imtiyaz mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanunun ikinci müzakeresi münasebe- tile Recep Peker (Kütahya) ile Bayındırlık Bakanı Ali Çe- tinkayanın yapmış — oldukları beyanatı dün neşretmiştik. Başbakan İsmet İnönünün | aynı mesele hakkındaki beya- natlarını da ehemmiyetine bi- naen aynen neşrediyoruz: *Şark şimendiferleri muka- velesinin Meclisten geçmesi münasebetile açılmış olan mü- zakereye bugün de devam ediyoruz. İlk müzakeresinde yoktum. Mesele ile vazifesi dolayısile alâkadar olan eski ve yeni Vekiller biribirlerine birçok mevzularda temas et- miş bulunuyorlar. Bugün memnuniyetle müşa: hede ediyoruz ki, arkadaşları- mızın biribirlerine karşı şahsi infiale varacak imalı ve tarizli sözleri yoktur. Bunu kaydet- mek bizim için memnuniyettir. Onden sonra eski ve yeni mukavele'erin bazı mevzuları üzerinde arkadaşların - tenkit- lerini dinledik. Efkârı umumi- yenin ve büyük meclisin bir noktada — bilhassâ meserret duyması lâzımdır. O da mem- leketi alâkadar eden bir mev- Otobüs derdi sona erdi Dört ay sonra belediye otobüsler ışletecek Şehir Meclisinin dünkü celsesi münakaşalı geçtı Şehir Meclisi dün öğleden son- ra belediyede — toplanmış, çebrin 1937 senesi masraf büdçesinin mü- zakeresile meşgul — olmuştur. Bu celsede Verem mücadele cemiyeti- ne tesis edeceği Verem — bastanesi için 2000 lira yardımda bulunul. ması mevruu üzerinde epey müna- kaşalar olmuştur. Evvelâ geçen mü- zakereye aid zabıit okunmuş, bazı münaküuleler hakkında büdçe encü. meni mazbatası kabul — edildikten sonra ioşaat kalfalarının — imtihan- Jarı hakkında belediye (fen heyeti tarafından bazırlanan yeni talimat- name okopnmuş, nizam encümebin- de tetkiki muvafık görülmüştür. Kordonda ve şebrin diğer yer- lerinde ötobüs işletmek için açılan münakasaya işlirak eden dört mü- kim firma arasında cn müsaid ve Hartnameye TeROn teklifte bulunan Büsing Tirmateiğ — otobüslerinin alınması, fakat bünuğçin daimi encümene verilcü Altmış bin mübayaa salâbiyetitin tezyidi hüle kandaki teklif üzerine alâkalı mü- zakereler cereyan Elmiş, R. Reşud, daimi encümen nAMIna izahat ver. miş, otobüs için beltdiyeye dört mü- him firmanın teklif te bulunduğar no, bu teklifler aratıtda şartnamt" ye uygun görü'en Büsing firmatı- manki olduğunu, bu otobüslerin 21 der kişilik mazotla mütcharrrik Ve içinde şolaj tertibatı meyoud-bu- Tunduğunu, kapılarının otomatik bir gekilde açılıb kapandığım söylemiş ve demiştir ki: — Otobüsteki pis havayı le. mizleme tertibatımı havi ve olurma yerleri çok güzel olan bu otobüs: Bay Behçet Uz leri tercih ettik. Diğer tekliflerde şartnameye uymayan bözü noktalar vardır. Onun için bu firmanın tek- lifi üzerinde karar kıldık, fakat arkadaşlar, bundan evel verdiğiniz kararla boş otobüs alınmasım ka: bul etmiştiniz. Beş otobüsle konak- Alsancak servisinin teminine im- — Sonu 7 inci sahifede — Kkân yoktur. Bumun üzerinde dur- dük, kordon ihtiyacımı temin için asgari 12 otobüs Tâzumdır. Onun için meclisten 12 otobüs - alınması hususunda Tulan: 'a ediyoruz. Tediye şarıları paranın yüzde yirmisini veri taksitlerle ödemeği — karorl. bu Suretle para defaten verilmiye- cek, 1938 yılında tüksitlerle ödene. cektir. Bu otobüslerin gümrük re- simleri meşeletini de — halletmek züda bir prensib takib eden bir ekseriyetle bir partiye mensub arkadaşlar olduğumuz halde memleketin menfaatini müdalfaa etmek için yekdiğe- rimizi tenkit etmekten, fikirle- rimizi millet huzurunda açık söylemekten sakınmıyoruz. (Bra- vo sesleri, alkışlar) Zannediyorum ki şirket mu- kaveleleri meselesinde tasav- vur edilebilecek bütün teler- rüatı bu kadar açık yürekle teşrih etmek işlerin B. M. Meclisinde selâmetle cereyan ettiğini göstermek için büyük teminatlır. Şimdi münakaşa nereden çıkıyor. 937 de şark şimendi- ferlerini satın almak için mu- kavele yapmış bulunuyoruz. Bu mukavele bugün kabili is- tihsal olan bütün menfaatleri- mizi temin eden iyi bir netice midir? Mesul olan vekil bunu müdafaa ediyor, Ve bunu mü- dafaa ederken tabii olarak mukavelenin istinad ettiği mü- tekaddim mukavelelere ve bü- tün bir tarihe işaret ediyor. Kont Ciano Tirana vasıl oldu Kont Ciano Tiran, 28 (Radyo) — Kont Ci- ano maiyeti erküm ve gazetecilerle birlikte ve hava yoliyle buraya va: «l olmuştar. Kont Cimo büyük merasimle karşılanmıştır. Kont Ciano, 30 ni- san veya | mayısta Romaya döne- cektir. Ziyaret —program — mucibince sarayda kral tarafından bir ziyafet verilecek — ve belediyede bir balo tertib edilecektir. Kont Ciano Be- rat vesair bazı Arnavudluk şehirle- rini de ziyaret edecektir. SANCAKTA Tazyik siyaseti de- vam ediyor İstanbul, 28 (Husııl)-— Sancaktan gelen haberlere göre, mahalli hükümet, Türk muhtarlarını azil etmekte ve yerlerine gayri Türk - tayin eylemektedir. Bu hareket, Sancaktaki Türkler üzerinde fena te- sirler uyandırmıştır. Türk kardeşlerimize kar- şı reva görülen işkence ve tazyiklar, her gün faz- talaşmak'a ve asla eksil- Telefon: 3776 Ti ]*ş,; - Bal A n Saylav mı oluyor. B. Muhiddin Üüstündağ İstanbul, 28 (Hususf muhabiri- mizden) — İstanbul valisi Bay Mu- biddin Üstündağın, münhal mebur luklardan birine namzed gösterile- ceği kuvvetle söyleniyor. İstanbul Elektrik şir- ketinin vergi kaçakçılığı davası.. İstanbul, 28 (Hususi muha- birimizden) — İstanbul Elek- trik ve tramvay şirketinin vergi kaçakçılığı suçundan mahke- meye verildiğini evelce bildir- miştim. Bu kaçakçılık suçun- dan ötürü, şirket müdürile diğer alâkadarların muhakeme- lerine, bugün kaçakçılık dava- larına bakan Asliyeceza mah- kemesinde başlanmıştır. Şirket müdürü, vergi kaçakçılığı ya- pılmadığını söylemiştir. İngiltere Maden ocaklarını devletleştiriyor.. Londra, 28 (Radyo) — Sir Neville Çemberlayn Avam kamara. sında beyanatta bulunarak: — Tİngilir madenleri ve ocak. ları devletleştirilecektir. İngiliz bü- kümeti, bütün müaden ocaklarının idaresini üzerine alacak ve maden ocakları sahiblerine — 6,500,000,000 İngilir lirası tazminat verecektir. Bu mübim para, seneden — seneye taksitle tediye edilecektir. Demiştir. Dünkü merasimden intibalar: Yııl:uıdı cenaze top arabasındo, aşağıda cenaze vinçlerle vapura alınırken ve son selâm.. Ka e ee e LA LA LA AA AA A lALALALALALALE AAA LALALA İstanbol, 23 (Hususi) — Ankaradan gelen haberlere göre, Askeri Şüra, bugün toplanmış ve mühim müzakerelerde buluumuştur. Müşür Abdullah (Paşa) nın cenazesi askeri ve siyasi noktaina-| dün vapurla İstanbula gönderildi zardan büyük ehemmiyeti haizdir Başbakanımız, pazartesi gunku Kamutay münakaşalarını aydınlatan çok değerli beyanatta bulunmuşlardır — Yazısı ikinci sayfamızda — eee ee LeLALa İstanbul valisi |Âskeri Şüranın kararları Şüranın verdiği kararlara nazaran, bundan sonra havacılığa bir kat gelen bütün tertibat almacaktır. rak yakında olunacaktır. Ankara, 28 (A.A.) — Bu- gün Refet Canıtezin başkan- lığında yapılan Kamutay top- lantısında 1936 yılı muvazenei umumiyesine giren bazı daire- ler bütçelerinde 82 bin liralık münakale yapılması, kamutay memurları teşkilâtı ve vazile- lerine aid kanunun bazı mad- delerinin değiştirilmesi, arazi tahririne dair kanuna ek ka- nun İâyihalarile satın alınan Şark - demiryolları imtiyazile şirkete aid malların tesellüm ve işletme muaâmeleleri hak- kındaki kanun lâyihası müza- kere ve kabul edilmiştir. Bundan sonra Dış İşleri Ba- kanı Dr. Bay Tevfik Rüştü Arasın talebi üzerine ruzna: mede bulunan ve Türkiye-İn- giliz ve İrak arasında 5 Ha- ziran 926 tarihinde münakit hudud ve münasebatı hasenci hemcivarı muahedesinin ikinci faslı hükümlerinin karşılıklı nota teatisi suretile Türkiye ile Irak Aarasında temdidine dair kanun lâyihasının müsta- celiyetle ve takdimen müza- keresi kabul edilmiş ve bu münasebetle Dış İşleri Baka- nimiz şu beyanatta bulun- muştur: — Arkadaşlarım, Bu muahede 1926 da Tür- kiye-İngiltere ve Irak arasında yapılan bir muahedenin iyi komşuluk — münasebetlerinin tanzimine aid parçasıdır. 926 içinde nihayet buldu. Esas muahede yapıldığı - vakit iki sene zarfında iki taraftan birisi feshetmezse kendiliğin- Hariciye Vekilimizin Ka- mutaydaki beyanatı Hükâümetimizle İngiltere ve Irak arasında akdolunan yeni muahede daha ebemmiyet verilecek ve ordumuzun motörize edilmesi için Tâzm Alâkadarlarca, Askeri Şâranın vermiş olduğu kararlardan mülhem ola- bir kanun İlüyihbası tanzim edilecek sevkı ve Kamutaya den on sene devam eder de- nilmiş idi. O tarihten itibaren iki taraf buna riâyetle biribi- rine iyi komşuluğa itibar ve onu temin etmekte o kadar heves ve dikkat gösterdiler ki muahedenin feshi şöyle dur- sun on sene devam etti. Bu- gün müddeti münkazi olan olan bu muahedenamenin ile- ride lüzumuna göre, icap eden hükümleri — mahfuz — tutmak şartile müzakeresini küçük bir tadil ile mevcud olan ahkâ- mın temdidini büyük heyeti- nizden rica ediyoruz. Bu tem- did hususu Bağdadda kom- şumuz İrak hükümeti ile elçi- miz vasıtasile aramızda mü: zakere olunduğu vakit temdid notaları orada kendi elçimizle lrak hükümeti Hariciye Neza- reti arasında yapılması derpiş edilmiş ve nota suretleri yük- sek heyetinizin tasvibine bu suretle - arzolunmuştur. Bugün iki komşu arasındaki her gün mütezayiden ilerile- mekte olan dostluk - münase- batının yeni bir tezahür olı- rak Irak Hariciye Veziri — Sonu 4 ncü ıalııfedı Ormanları Koruma teşkilâtı İstanbul, 28 (Husosi tuhabiri- mizden) — Ormanları koruma huak« kındaki projenin tatbikine mayıs- tan itibaren başlanacaktır. Bu pro- jeye göre, orman muhafaza teşki- Küti aekertleştirilecek ve gümrük teşkilâtı şekline sokulacaktır. O6 man askeri teşkilâtı 800 kişiden mürekkeb olacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: