29 Nisan 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

29 Nisan 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 — Iş arıyanlar AE TK AKK EE İŞ ARIYORUM — Orta tahsili olan bir Türk genci müessese ve buna mü- masil yerlerde tahaildarlık ve buna benzer bir iş arıyor. Taşrayada gider. Nakden teminat verebilir, İsteklilerin A di il e mektap- 2 — Işçi arıyanlar Me SRS EA MS LA MÜCELLİT ve PEDALCİ” — Alıma- caktır. Ücretler iyidir. Ankarada Çan- kaya Matbaası Direktörlüğüne müra- caat edilmesi, e | İŞÇİ KIZ ARANIYOR — Kaşe ma- kinelerinde çalışmak üzere küçük yaşta işçi kız İstiyoruz. Acele Yeni Postaha- BELEDİYE — Eczenesini içindeki mal larile beraber üç sene zarfında ödemek üzere kendisine devretmek için diplo- malı bir eczacı aranmaktadır. Öziş Ec- za Deposuna müracaat. —6 pirga mi İNİ bi ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APARTIMAN — Aksarayda Atatürk caddesi civarında İnebey mahallesi Tiryaki Hasanpaşa sokağında 26 Nolı man bahçe senevi 720 lira irad getir mekte bulunan apartman satılıktır. #ürecant, —9 DEVREN SATILIK ip lek bir yerde tütün, pul, tayyare bilet ve saire satmağa elverişli, bir tarafı boya salonu,. ortadan bölmeli, askerlik dolayısile acele satılıktır. Görüşmek için adliye karşısında Kınacıyan han yanın- da kunduracı dükkânma müracaat. —33 SATILIK VE KİRALIK — Balatta Kesmekaya Tekkesi karşısında Kara- papak Kilise sokağında 2/1 ve 4/1 No.h ikişer odalı iki hane. Görmek istiyenler pazar günleri zevali saat 12 ye kadar müracaat. —2 boyu caddesinde 24/2 No.ya müracaat. ————— — — KADIKÖYÜNDE SATILIK KÂGİR — 1- Moda cad- desi 9'Nollı iki aparlımana tefriki müm. kün metinbina ve dükkânlarile birlikte satılıktır. Her gün gerilir. 2- Şifada 20 No.dan müfrez 1 Nolı hane iki kat dörder oda, ayrı kapıları vardır. Ya- nındaki garaj mahalli ile birlikte veya ayrı satılıktır. Her katta abdesthane ve hamam vardır. İçindekilere ilme SATILIK İKİ KÖŞK — Bakırköyün- de İncirli asfalt caddesinde istasyona 8 dakika mesafede biri 7, diğeri 8 oda, 2 salon, çatı odalar, kuyu, elektrik ve 20 bim arşın bahçeli 41, 43 saydı iki köşk uygun şeraitle toptan ve ayrı sa- tılık we kiralıktır, Görmek we görüş- mek istiyenlerin içindekilere müracaat- ları, —8 KİRALIK DAİRELER — Aksaray Ye- 'nikapı İstasyonuna giden Mustafa Kemal yeni yapilmış 8 No Marmara apartı. manı daireleri kiralıktır, Daireler dörder beşer odalıdır, elekirik, havagazı, ters kos vardır. Her gün gezilebilir. —5 KİRALIK DÜKKÂN — Sultanhamamı Rizapaşa yokuşunda işlek bir mevkide 84 sayılı dükkân aylık 8$'ira müsait şersile kiralıktır, Taliplerin Sirkeci Yeni SATILIK — Beyoğlunda Ömer Avni mahallesinde Acıçeşme sokağında No, 5 on Iki odalı kırk lira kira 432 metre arsasile iki sokağa yüzlü ahşap hane 2800 liraya satılıktır. Gezmek için içindeki Bayan Ayşeye, görüşmek için Feneryolunda İstasyon karşısında 16 No. ya. —ı © BEYOĞLU BALIKPAZARINDA — salonlu betonarme iki dükkân birden kiralık we satılıktır. Müracaat için Harbiye mektebi karşısında 295 Dumeralı evde bay İcona. 5 VİLLÂ — Boğaziçinde Çengelköyün- İ de iskele yanında yeni yalı. Betonarme 934 modeli, kübik, cadde ve deniz tarafında muntazam bahçeler, havuz, yüzlerce renkli balık, nadide meyva ağaçları, yediveren Avrupa gülleri, ka- yıkhane hem deniz banyosu, kameriye, bahçede tenvirat, yalıda terkos, tele- fon, gaz, elektrik, geniş oda ve salon- lar, çit mutlak, çift banyo, sığmak ve bülün istirahati havi Boğazın cn gözel vilâsi satılıktır. Taliplerin içim dekilere ve yahut 38.98 numaraya te- lefonla müracaatları. —6 SATILIK ARSA — Cihangirde Eye bahçesinin alt tarafında Kumrulu so kakta yokuşun ağzında denize nezareti kâmileli 300 metre murabbaı 28 - 30 numaralı arsa satılıktır. Postahane cad- desinde Şişman Yanko Ananyadi ha- unda terzi Aristidiye müracaat, — 3 SATILIK HANE — Aksaray Valide camii karşısında Selimpaşa sokağında 11 No.lı mücedded kâgir hane satılık- tır. Beş odalı, kâmilen yağlı boyalıdır. Elektrik, havagazı, terkos vardır. Cu- martesi günlerinden maada her gün saat 12 den 2 ye kadar görülebilir. —5 karşısında 2 No.li içi dışı boyalı köş- kün birinci katı kiralıktır. Altı oda, elektrik, terkos, pek kullanışlı, çamlıklı fevkalâde mezaret, denize, iskeleye, tramvaya yakındır. Perşembe, cumar- tesi, pazar günleri gezilebilir. İçindeki- lere müracaat, —2 KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Maltepede Bağdad caddesinde istasyon karşısında iki katlı, 7 odalı, iki mub fak, iki belâ banyo mahalli, suyu bah- çesi bulunan, içi dışı boyalı, denize, adalara nazır doktorun pek şık köşkü satılık olduğu gibi yazlık ve yıllık, mobilyalı, mobilyasız kısmen ve ya- had tamameh kiralıktır. İçindekilere ve yahud telefon 20718 müracaat — 9 KELEPÜR SATILIK HANE —7 oda, kâgir elektrik, terkos hava gazı Banyo ve bahçeyi havi, Kadıköy, ce- vizlik, eski Afitap yeni Güneş sokak 3 No. Görmek için bekçiye,, görüş mek için 22931 numaraya telefon. Saat 4 den 6 ya kadar, UCUZ ÇİFTLİK — Edirnenin İpsala kazasında (10,000) dönümlük Orfana çiftliği satılıktır Bunun bir kısmı prinç ekili mütebakisi çok güzel mer'adır. İzahat için Üsküder İskele caddesinde (5) yağcı Mustafa m 4000 LİRAYA SATILIK APARTI. MAN — Aksarayda 30 metrelik Namik Kemal caddesinde 31/1 No'h sabah ve akşam güneşleri vedeniz görür, terkos, elektrik, gaz ve büyük bahçeli mahiye 45 lira kira getiren yağlı mücedded kâgir 3 daireli apartıman satılıktır. İçindekine müracaat. —ı ACELE SATILIK EV ve DÜKKÂN — 6 odalı, elektrik, terkos, bahçesi olan ve denize yakın, altında berber dükkânı ve devren satılık gazinosu olan ev el- den sahibi taralından salılıkur. Haliç Fener vapur iskelesi caddesi 27 nu maraya müracaat, —3 SATILIK — Aksaray Guraba Hasan- ağa mahallesi Uzunyusuf sokağında 6 Nolı ve üç oda, mutfak, çatı arası, mekemmel taraça, bodrum, su, elek- triği vardır. Ayni mahallede Mehmed Lütfü sokağında 18 numarada Tahsine müracaat, rn KİRALIK KÖŞK — 5 oda, geniş meyvalı bahçe, sa. Kısıklı Alemdağı caddesi Namazgâlı No. 9 BayHâmidin köşkü, İçindeki bekçiye müracaat. Pa- zarlık için: telefon 22395. > 5 — Müteferrik EEE ELEME ANAL DANS DERSLERİ — Hususi ve münferiden (asri dans dersleri) Beyoğlu Karlman (karşısında eski Polonya Nur Ziya spkak No. 3 müracaat sant- leri: (12-14) (17-20) ye kadar profesör Panosyana. — TÜTÜNCÜ DÖKKANINDA — Satış yapmak için bir çocuk alınacaktır. Or. tak ta alınır, Girmek istiyenler Taksim- de Stadyom karşısında Şark kıraatha- mesine müracaat etsin. —1 ALMANCA: İNGİLİZCE ve FRAN- SIZCA — (Bahusus ticaret şubeleri için) İstanbulun müteaddid okullarında res- men vazifeli, diplomalı bir Alman öğretmeni tarafından gayet seri ve ciddi metodlarla ders verilmektedir. Bundan maada, mekteplerde tedris edi. len her branş üzerine yardım dersleri verilir. Şerait rekabet kabul etmiyecek derecede müsaittir, Akşamda (Terakki) Tümuzuna mektupla müracaat ediniz. — v “ALMANCA DERSLERİ — Berlin üni versitesinden edebiyat ve felsefe agre- jeliğine malik ve İstanbül üniversitesinde lisan tedris eden - fransızca ve ingilizceye vakıf - genç bir Alman profesörü husust veya grup halinde almanca dersleri vermektedir. Muhtelif ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanlarına hazırlık dersleri esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedildir. (Prof. M. M) rümuzile (Akşam)a mektupla müracaat, — 10 DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En kısa bir zamanda iyi dans öğren- mek isterseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybetmeden prolesör Yorgoya müracaat edinir. Adres: Beyoğlu Tokatlıyan arkası Topçekenler sakak No, 31, Ici kat, DANS DERSLERİ — En iyi ve en çabuk akademik (metodlarla asri dansları öğreten Profesör Hanıwyan Beyoğlu Tepebaşı Kallâvi sokak No, 13, —4 MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gazetemiz idarehanesini adres olarak göstermiş olan karilerimizden BH — Muhabir —NC—DD namlarına gelen mektupları idare- hanemizden aldırmaları mercudur. Erzurumda yapılayak Atatürk anıtı müsabaka şartları. Üçüncü Umumi Müfettişlikten: 1 — Erzurumda bir Atatürk anıtı yaptırılacaktır. 2 — Amıt projesi İkincikânun 937 tarihinden Mayıs 1937 sonuna ka- dar müsabakaya konmuştur, 3 — Talipler bu hususta mufassal malümat ve vesikaları Kültür Ba- kanlığı Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğü ile İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinden alabilirler, ŞARTNAME ir 1 — Erzurumda yaptırılacak Atatürk anıtı Erzurumun Milli savaşta» ki durumunu ifade eder mahiyette olmalıdır. 2 — Bu itibarla yapılacak anıt yalnız bir portre heykeli değil, bir âbik de olacaktır, 3 — Bu anıt için 100,000 yüz bin lira sarfedilecektir. sini bitirmiş olmak lâzımdır. bulunmalıdır. da olmalıdır. kılmıştır. 4 — Müsabakaya iştirak için en az İstanbul Güzel Sanatlar Akademi. 5 —31 Mayıs Pazartesi günü akşama kadar maket ve projeler Kül, tür Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğüne teslim edilmiş 6 — Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 7 — Projeler anıtın nihat şekli hakkında tam bir fikir verecek vuzuh- 8 — Anıtın Erzurumda çikan granit nevi taşlardan yapılması esas iti Barile şayanı arzu isede bu cihet heykeltraşların yüksek takdirine bıra 9 — Proje ve maketler Güzel Sanatlar Akademisinde Türk ve yabanci 1000, bin, ikinciye 500 beşyüz lira verilecektir. 10 — Anıtın dikileceği mahallin Niverman haritası ile o mahalde ya» pılacak binaların fotoğraflari ve Erzurum taşinin cinsleri Kültür Ba- kanlığı Yüksek Öğretim Genel direktörlüğünde görülebilir. (2007) (197) Eczacı ve Tabib alınacaktır. Mehmedpaşa re, Parlak $0- ime mir riayet iye e m 0 ima e Zi e) ng sictn“ <—v Boteri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: civarda Kayaş, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere i tabib czacı alınacaktır. İsteklilerin istida ve vesi-

Bu sayıdan diğer sayfalar: