29 Nisan 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

29 Nisan 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 , Sahife 16 29 Nisan 1937 e BU'HAFTA MAĞAZALARIMIZI ZİYARET EDENLER EN NEFİS KUMAŞLARI UCUZ FİATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR -YERLİ MALLAR PAZARLARI Müddeti icar; Teslimi tarihinden 938 enesi Ağustos nihayetine kadar Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları Semtimeşhur ve mahallesi Cadde veya sokağı No, öt Cinsi Muhammen kirası Lira K. Şişli, Meşrutiyet Ebekiz. 28-26 o Valde apartımanının lci dairesi 18 00 Unkapanı, Üskübi, Üskübi, 51-53 ; Ahmedbuharı Harem ve se- İ lâmlık. dairesi, 60 Aksaray, Sofular, Şeftali. “8 İ Hane ? . Şehremini, İbrahim çavuş. Yaylâ 10 » * Bahçekapıda 4 cü vakıf hanın. 4 cü katında. 28 Oda u Bayazıd, Eminbey. , Meydana karşı. 5 -Üstünde-odaları- müştemil i dükkân 2 Kadirga, Bostanıâli, Cami yanında, 29-31 (Dükkân ve üstündeoda 7 Unkapanı, Papaszade. 20.23 » , 10 Sirkeci, Hocapaşa, Vezir çikmazı. 47 | Dükkân 31 Çelebioğlu Alâeddin Yenicami avlusurida. 8-134 > 10 “Bahçekapı Hobyar, Yenipostahane karşısında 5-52 » 450) Çarşıda. Parçacılarda. 17 » 125 Eyüp, Camiikebir, Sahaflar. 1 Kahvehane arkasında ardi- ye ve arsa 7, Çelebioğlu Alâeddin. Çavuşbaşı. 1214 Han 40 Müddeti icar: Teslimi tarahinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar, N Seneliği Eyüp, Eğrikapı. Otakçılarda. Bostan 25 00 İstekliler pey paralarile beraber 10/ pm 937. pazartesi günü saat 15 e kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında akarat kalemine gelmele- (2380) Sandalya ve Mobilyanın Hem ucuzunu, hem güzelini almak için İstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. ii ASRİ MOBİLYA mağazasını ziyaret ediniz. AHMED FEYZİ Tel. 23407 Ankara Belediyesinden: | Ankarada, Belediyece gösterilecek yerde bir ekmek fabrikası yaptırılacak» tır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek veröbilecek kabiliyette olacak, yerli kömürle veya şehir ceryanile çalışacaktır. Alâkadarların tekliflerini, şartla | rını ve bu fabrikaya ait resimlerini Mayıs 1937 sonuna kadar Ankara beledi- ye reisliğine vermeleri “ve yahut göndermeleri ilân olünur, (1019) (2304) > İstanbul üniversitesi hukuk fa- eş almış'olduğum hüviyet va» > takasını zayi ettim. Yenisini alacağım- | dan eskisinin hükmü yoktur, İstanbul üniversitesi hukuk mi Dr. FAHRİ Ak Diştabibi Bürhan Cem Eminönü : Hüseyinefendi hanı Kızılay şubesi üstünde ANTİKA ALIYORUM Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, ba- kır, Beykoz vesair işlerle eski yağlıboya tablo, gravür; porsalen; fayans Vezo ve biblolar, bronz heykeller, her nevi sa- lon tezyinat eşyası alıyorum. Beyoğlunda İstiklâl caddesinde eski Polonya sokağında Merkez apartımani mİ numaralı dairede Mimar Knol, il i zere Özel il HASAN GAZOZ ÖZÜ Meyvalardan ve meyvalatın özünden yapılmıştır. Şekersiz meyva tuzu tertibi ve şekerli limonlu şampanya teftibi enfesi nefâis nevileri var- * dır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata yerine dünyanın her afında bu sıhhi tertipler kullanılmaktadır, Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis olan Hasan ga- zöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan deposu, Ankara, Beyoğlu; Eskişehir, Beşiktaş. İstanbul, © Herkes onu istiyor : RA DYüj /N “ RADYouiN Çünkü; ? RABYVOLİN Türkiyede ve komşu mem- leketlerde yüz binlerce İ kişinin dişlerine sıhhat ve güzellik vererek bu şöh- reti kazanmıştır. IRADYOLİN Dişlerdeki pas ve küfeki- leri temizledikten başka diş etlerindeki hastalıkları da tamamen izale eder. GAZA 2 e DR ER YE LEE Erzincan Vilâyet Merkezinde yapılacak Halkevi | binası eksiltme ilânı ç Erzincan Vilâyeti Gumhuriyet H. P, ilyönkurul Başkanlığından : 1 — Erzincan şehrinde'yapılacak Halkevi binası kapalı zarfla eksiltmeye ko- | nulmuştur. 2 — Bu inşaatın muhümmen bedeli 68 bin liradır. 3 — İstekliler bu inşaata aid proje ve plânları 200 kuruş mukabilinde par- ti yönkurulu heyeti muhasipliğinden alabilirler. | 4—'Eksiltme 14/Mayıs/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Erzin- | cen parti binasında toplanacak parti üyönkurulu heyetince yapılacaktır. 5 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler aşağıda yazılı teminat ve vesaiki Ayni gün saat 12 ye kadar heyet başkanlığına teslim etmiş olmaları lâzımdır. A — İsteklilerden 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 17 inci maddeleri mucibin- ce 5100 liralık muvakkat teminatı. - Kanunun tayin ettiği vesikalar C -- Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mânl bulunmadığına dair imzalı bir mektup. D — Ehliyet vesikaları Erzincan Nafıa müdürlüğünden tedkik ve tasdik edilecektir. İ o6— Teklif mektupları ihale günü sanat 14 de kadar makbuz mukabilinde kemisyon başkanlığına verilecektir, Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun- ması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenler Erzincan Halk Pertisi İlyönkurul heyetine müracaat etmeleri. (2093) RADYOLİN Günde iki defa kul lanılmalı ve dişler bol bol: fırçalanmalıdır. RADYOLİN kullanan ağızda daimi bir bahar taraveti yaşar, » e “Yy Preventrorium Direktörlüğünden: 80/Nisan/937 tarihine:müsadi! cuma günü saat on beşte Yüksek Mektep- ler muhasipliğindeki eksiltme komisyonu odasında «19993 lira bedeli keşfi bu- lunan Haydarpaşa Valdebağında Preventorium binalarında yapılacak tami- rat ve tadilât pazarlıkla eksiltmeye”konulmuştur. Mukavele, eksiltme ve bayındırlık işleri genel ve özel ve fenni şartnameleri proje ve keşif hülâsasile bunâ müteferri evrak Nafıa müdürlüğünde görüle, cektir, Muvakkat teminatı yüz elli liradır.-İsteklilerin en az 1600 liralık bu işe benzer iş Ma dair göstereceği vesika üzerine Naa Ee emi

Bu sayıdan diğer sayfalar: