10 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

10 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19mm 0D Perşenbe inyitere ve Fransa Arasında aktolunan yeni itilpf oOMosnl hakkındaki Türk > İngiliz itilâfile telif midir? nd bir anlaşma vuku bul Bumu bildiriyordu. (Jules Sanerwein ) k arp devler dilen büyük | mekülesi la csika | İ | | d ki Mosul mese (Lozan) sulhünden sonra ahi Türkiye ile İn, arasında der harp şt. Bi rkiye Mo, Türk-ingiliz iilâfından beri biz Mosul ve trolları i 12 muharrir göre mahut (& müshedesinin $€y birzeylin olmayan hiç bir kiymet “bu fanmıy an Vit vilai ı ar VE ini a kendi aralarında Meri “ve-mwteber tanınmakkadır, Son Mow'da kuyu zamatlgrğa Sayet Zehgin petrol Melkere bi muyafaka ğı KuYuların bütün İNCİYACI tatmi: vahide bakkahida bir <uvolduğundan meğnin Fran ile aktettiği Türkiyey itilâfının “Türkişe çin Fransız Üiyatından itildiy Kaztteler nik bir ile mi yeni . bir İngikere iilar hükümeti Tuz ye mâldrmar ' ermek” | mi Bürlker Hulâsa bizim dö. fikrile Güneş MEX İstediğimiz ŞEY şudur: £ Altiarafı 3 nü söyıtamı i Bu günkü hava temin ediyor İki üç güne kader i hava- lara tekrar KEMAL 12 arak dır ik tin Ken bale Tr .yağacağını Kaydet B. dün akşam ürüşen bit iwüharriri- yağaçiğı tahini Ücmiştir . Bunu, ti bara Tömüştüm; Yarin ind vapur” “gelmişti Karadeniz nmikta, Samsıma - hare imbufiyet) vapufu da Turta m etmektedir, Marmarada fırına Yösüden Rakineti- #mindeki: kereste yüklü bir Kaç Keza ölmüştür Yahman Ü Alitaralı, 8. ncü) sahilöomadedir 7 « a “Camisi : A Re A e ea Manyak ww | İlcaret odasında Dün infihabat yapıldı Riyasete Nemli zade Mitat, ikinci reisliğe Necip Beyler gektiler Dün sesret ddasi vieelisi Tev- kalâde bir içtima akcetmi bey'eti İdare inti Celseyi! Hamdi bey kafile inthabat: Atanın e Nemli reişliğe, Necip; bir Tiyaden ğine Ham Bine Habip #alıklatına Haydar Muhittin, i, Hamdi Beylerin hakları anlaşılmıştır onra muhtelif Grip Berlinde 1000,000 kişi hasta Berlin, 8 (A.A) — bir milyon ip hüstabığı- na ali, oldukları- — Sana bir sr Simla saklar mile? — Şüghesiz .. — Şiddetle beş yüz franga ihtiyacım var « — Bu sözünüzü hiç işitmemiş gibi olaca » ğıma emin olabilirsiniz , ur etmektedir Millet vekilliğini haya- RRUGAZE LE | gemin y—— Pek yakında Çıkrıklar durunca il İntihabal Heyeti tettişiye mit Beyin nam- zetliğini kabul etti .. i İntihabı mebus hey'et i dünde 1 yet Halk i P.n teftişi e Xl ttişi Hal hak Hâmit Be medreselerin r ve kimsesi Darülnezede yer k ki Şir namzet l olan — tezkeresi (— okunara Himit namzetliğini kabul etmiştir. Dün tekil mebusluk içir vaki olmanı müracaatlar bügün kakar Beyin kabul ei Bu Kâzım yi Hasta değil sıhhattadır Ankara, 9 (Vakın) — Meclis reisimiz Kâzım Paşa bugün meclise istir, Hastacolduğı i “102. vileksini muhtevi ton rüccarlara bir ürnak yarası h olmasından galattır. Sıhhatlari yerindedir sufle tevzüni Hsteler okunmuş, baz, tüc Ya vera tarhedilmişi Yeni meh us hamzedimizin ihiseslar Büyük şair memnun ve çok mütehassistir. Diyor ki : tımın en şerefli vazifesi! cen çö süyük, çok idin şaeh'us Yen ı yapılıyor Aptülhak Ha- © İstila ediyor Yeni sımf maaşların tespitinde , Haksızlık wi Vardır o Düzeltilmelidir Darülbedayi san'atkârlarının sınıf ve maaş- latınm tespit ve taksimi yüzünden müessif bir ihtilâf çıktığını dünkü nusbamızda yazmıştık; meselenin mahiyeti şudur : i Darülbedayi san'atkârları > alacakları lara göre sınıflara ayrılmış oldu. İ ip yp maaş- - Şimdiye kadar mer'i olan kadroya göre Er- tuğrul Mubsin, İ. Galip, Büyük Behzat Beylerle Bedia ve Meyyire hanımlar birinci sınıf, E Beliğ, Vasıf Riza, Hazım, Müseyin Kemal, M. Kemal Beylerle Şaziye Hanım ikinci sınıf diğer sa'natkârlar da ücüncü sımf addedilmekte ve bu sıniflar almakta idiler, Bu sene Ne hiramane ti darülbodayii mürakabe en- cümenice yeni bir kadro yapılmıştı. Bu kadro- da Saziye hanınıla Hazım B. birinci sınıfa terfi e Maaş a sınıfların üstünde bir fevkalâdeler sımfı teşkil olanmuş ve Muhsin, Galip, Behzat beylerle Bedia hanım buraya gecirilmis, maas- karı da o nispelte arırılmıştır. Terfi, bu zevatın hiç şüphesiz haklarıdır, fakat böyle yeni bir kadro, bu kadaroda da bazı terfiler yapılırken isimleri geçenlerden mada bazı değerli sanatkârların ihmal edilmeleri haklı olarak bunların iğbirarlarını mucip ol- müş bu san'alker vaziyetlerinin tashibini iste- misler, kabul edilmeyince istifa etmişlerdir. vet sabalemizdtdir 7 ÜAkraralı 3 Aptilkak Hâmit Beyefendi i, beşuş karşıladı; perserliğile izağ âlemler yaratan — “Teşekkür ' derini, dedi, But, milletin, hemşehrilerimin, (Altaratı 3 ncü sayıfamızdadır 7 Günün hulâsası Dahilde, Hilâli ahmer ta- rafından fakir mek- teplilere gıda tevzi- ine başlanıldı". Mevkuflar hak - kındaki tahkikata kat'i netice cuimat- tesi günü belli ola- cakir. Rahmeti rahman isimli yelkenli fırtı- nanın şiddetinden batmış dört tayfası boğulmuştur. acar atletleri na çemek istiyorlar / aa SDiriaci - sami bileceği r, fedearsyonuna bildirilecektir,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler