9 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

9 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu günkü hava gün rüzgür şiimalden vasat haya Kapalı velmalif karl -Mebusumuz cuma A nilağ ZU GÜN ÇİKAR “TURU İşeri > ediliyor Mevkufların cumlesi hakkındaki ihti- İattan memnuiyet kararları refedildi Tahkikat düu temamen bitti kararname hazırlanıyor Mevkuflardan Nasır B. Akşam üzeri müstanük Hayfet Gn ve Süteyya Beylerle birinci ceza azasından Hikme Bey, mü dçinmumiyi ziyaret etmişlerdir. Müdöelümumiliğin; talepname» si ile birlikte evrakt bugün müs wnakliği iade etmesi mul bremül. dir. Bu Perşenbeye müstanaklıkça.. salepnamenin. tet- kiki we kararnamenin * yazılması, Onmarteti görü de neticesinin Berkutinraan, * Yıldız. imzsi mektup et Fafındaki tahkikat tamamen bic- miştir, 'Tahkikatla meşgul olâh zevat, dün şevkifhancde çalışma smışlar, makamlarına gelmişlerdir. Tahkikat bireeği için evrak a- Telüsül” mütalaasını hazırlamak üzre. müddeiumumiliğe verilmiş ör. Dün müddelumumi Kenan Beyin nezdinde munvin Niyazi ve Hikmet Beyler coplararık de olonmuş “bulun. yotdu. Yeni p gey Yale” katli mieğyet “ olmuş- | Jezyünü Kuvveti: bir ihdmal ba | refkarı ek il ir, z ı, mütebaki mevkurar hak- | ifa etmiştir. «er. Ba çtnada evrakın ee. | hilindedir. dadır ki bunları akit, elik; SİN ğu ve almaya Diğer tevkifnede | Faik, Beylere Nadide, Hamide Diğer taraftan mu- bulunan evkuflar bae | ve Kadriye Hanınlardın iberenir, | vakabe hey'eti, birak // Darültedayide İhtilâf şiddetlendi 4 Sam'atkâr istifa etti, biri de kadro harici: bıralaldı Darülbedayide san,- simi. ve, maaşların tes- piti yüzünden; çıkan ihtilâf Şehremağetinde müteşekkil mürakabe hey'eti tarafından tet- kik. ve; halledik Fakat, haber aldığımza Merkaf'lardan i , | Kadriye H. göre, mürakabö hey - kindaki İhtilüetar men! kararı ” elinin kararı aradaki ihtilâfın - şiddetlenme- sine sebep olmuş, ne- dün refolunmuştur. hitamına mebni Tah bunun temi, dişine üzüm görülmediği fsi 'İ olunmaktadır. Mavkufların 2 bu karar üztine rik ücede tiyalronuk en o ibare w 5 ei için tâvkifaneye yuksek: ve kıymetli vkutlardan bir ksmı tak. | san'atkdrlarındam bir kandaki karar zaten evelce Fef- | akterisle aktör is» Fırtına devam ediyor Arada bir hafif kar serpiyor Fakat soğ uk kırılmıştır. Seine ve ününe uk eek b nda. enberi hüküm süren de davam etmiştir. yeniden halit bir Surette kâr“ Yeğiniği « soradarı hava biraz. yükselmiş, akşama doğru, rü Sabahleyin fakat âf Yeniden arlmış. ve serpinüler yapmişti, Şehirde Fıruna şehirde'bazı üfâktelek kâzalara sebep olmuştur, Ezcümle Taksim “abidesinin Dir taşi düşmüş ve gene yerine Könmüğtur, imanda Limanda bazi vapurlar gece demirlerini (aramışlar, — fakat | Yeni bir daza' olmamıştır. Haliçte li ni diddetli esmesi Mh anların da artırmış ve :eden akip gelen Kumlar, üce sahillerinde mev cükkum tepeciklerini. artırmış» vr HadiH a Eyip, daki mandıcalırın Birisi e derin şiddet coryaımdan iki denizin: içine cin! (9 ömer kşa» Eyip ö- & j Kulaç muştur, girmiş ve kaza ovuğuuna ; Gi Karadenizde | meydan verilmemesi için liman #ralenizdeki firtina kısındn”İ giyasetince tedabir alnmıştır. hakiflömiş Hür Evelki güti boğak- ytiyet vapuru İnçbo- Haraya oturan vapur Karaya © tufdağu “ yazılan taz 7 tahlis edilip dan leli (Rize) vaptırunun t Eveiki gönlü idi tırt üzünden Seyrisethinin Karade- 4 Vapura Polathaneye «iltica eÜniş Ve Vatan wv. seliniştir, Akdenizde Akdenizdeygi firtita yözünder de bekleten Yapurlar iki dür. gelmermişlerdin. r şurtlardır; İngiliz b; andırafi Mardizyani, edilmediğine d. ümena e | susi hiç bir habe t gelimömiştir. tin da heniz Bugünkü hava nasıl ? yimalden ve Mule- ka gür Beklenen Yunan vapuru kurtuldu Geçönlerde Kuruçeşme önün- ve Kepvik “eğ, ji de, yan. yatan, kereste talya y Vesta Ve Sali ğü Yunan vapurlü kurtarılarak dün ya, Felemenk iz bandıralı Mekin © yapa | ma gelini ve şamandıra bağlamıştır. Tahliye ettiği has di mulesini tekrar alarak gidecek şamandı. Bir de fırtına yüzünden Jiman-l ör, törün de altı ayemüd- detle kadro harici kal- verişi” İstifayame- let henüz tetkik olün- madığıadan bü san'at- kârlar müesseseden © Şilide iki) ya- nardağ ateş püskü yar YT. | kalarını katetmemis- lerdir. Londrr, 7 ( hi A) Buenosayresten zi riliyor: Moskova, 6 (A, A.) 2 «İn Macion» gü Kâbileden bildiriliyor: sinin istihbarına Hükümet kıta” yazar ran Şilideki Calle günü üç iştikahtetten indifaata © başlamıştır. /vadakiyetle tarıza ger Bir. hayli insan telef | miştir. Muannit muda- olmuştur. > Mevaşi * ve | faasına rağmen asilere emlâk cihetitiden zayi- | karşı “ileri hareketi at coktür. devam etmektedir. iyim İİ Tefrikamızın "resirplerihdes Arasıra kar (Şi Topkapı sarayında kızlar aşası dairesi | Yazssı ikinci sayılamızdadır | atkârların sınıflara tak- masına” üyrica Sarar | (Tepeleniyorlar ve Puyehue yolkanları | Carikâra vadisine mu- İl Türk tarihinde meşhur vezirler Münhal İbi Mme- miştir, Dahiliye vekâ- leti de Emanete inti- habatın cuma günü icra“ edilmesini işar eylemiştir. Bunun üzerine der- hal Emanette intihap faaliyetine geçilmiştir. Rey — varakları #aba | müdürlüğüne muraca- verlmiş,defterler hazır-| at ederek keşidenin lanmıştır .— İntihabata | ertesi güne tehirini cuna günü saat (9) da Darülfünun konferans salonunda yapılacaktır. Cuma günü ayın (11) rine tesadüf etmektedir. Halbuki o gün de tay- talep etmiştir. Tayyare piyankosu- nun kesidesi için daha- vasi bir salon mevcut olmadığı için Tayya- re piyankosu, bizzar»- yil heyeti teftişiyesi dünkü içtimaıda piyankosunun |. e, cumartesi gününe i, günüdi Ema | talik edilmiştir. iyankosu | Rey sandığı, Sulta- iahmetleki © levazım İ ye dün Emas Cemiyeti © beledi- yenin müddeti bit- miş oldüğundan yeniden intihap ha- zırlıklarına * başla- nılmaktadır, bele- diye intihabatı şu- tevdi ci- Tütün inhisarı ida- resi Avrupada sa- ulan en lüks siga- ralardan nümüne getirtmektedir. Bu- nlar tetkik edilec- ek ve hepsinden daha lüks sigara- lar yapılıp salışa çıkarılacaktır.Bük- reş elçimiz Hüse- yin Rağıp B. me- muriyti yerine gitti, Hariçte Belgrattan gelen haberlere bakılırsa ; Sırbistanda sükün | hüküm sürmektedir. | Şilide iki yanardağ | feveran etmiş, bir | İ çok insan telef İ olmuştur. n kadınsı tarihi saçları ondan sonra artık Modanın inde alelâde bir Her gün rengini ||, değiştiren bazı pargalari; ayak- kabi derileri £i- ji... Artık güzel gün başk gürmiye başladı aralık yerinde bir rüdi ile uzar gibi oldu; Fakaf ağtık gözleri doldüran « eski topkulu- İİ) Sunu bulamıyordu.. İİ Bir erkek saçı gibi Kesile “kesile “büsbütün başın kalıbını almağa başlad aman da her halde güzel bir şey olm. Nr, Ve makasın insüfsız. ağzile maşaların ateşten dilleri, araşn- İİ da devamlı bir işkenceye tevdi İİ edilmiştir. Her gün biraz uzu- yor, bir parça daha kısalıyor, kıvühyör, bükülüyor... İ: Cumarfesiye Güzellik . namına kadım şekilden bat ortasinda yapı- || bözretleri, kadının en aziz zinetini teşkil ed makasın biaanm lacaktır. ” nete nakledilmiştir » Rey sandığı Emanete anıp süslenecektir. İntihabi meb'u heyeti. tefüşiyesi; dün saat 3,30da Şehremini Muhittin beyin eiyase- 1 Altareli 3 açik sayılamızdadır ek 04 tesssse vc0ş ayyarpiyankos çekilecek işci Piyanko müdüriye- $ finden: İntihabat do- $ : layisile 11 Hânunu- ; sani 990) Cuma güme $Darülfünun könferans3 $ salonunun o meşgul$ $ bulunması hasebileŞ ; fayyare piyankosu- a nun altıncı keşidesi 40000600095909009 bilmecburiye 19 Kâ- : (Moda) hazretlerinin elinde oyuncak oldu ter gün başka öir sekle giriyar şekle n ( Moda ) uzm şaçlarim Son. İngiliz yeni bir saç aki bütün s saçlarımı bu çekle sakmakiadir- lar. Sinema artistleri saçlarımı bü şekilde “kıvırıyor o demek, önlarıi İler Hareketini taklit edeni bütün dünya kadınları çi Saçlarını âynı şekilde kıvıraçak” lar demektir,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler