9 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

BPEVLET HİZMETİ İNZİBATI | aai Devlet hizmetinin, milli hayatı Teşkil.eden faaliyet şubelerinin en Mübimlerinden — biri — olduğuna “Şüphe yoktur. Herhangi bir sanat 've belki de daha büyük *Mıkyasta olmak üzre, hükümet- Cilik ve idarecilik mesleki de hususl — Bir nizam — ve inzibata Mabdidir: Medeni cemiyetlerde haya- B umumiye muğlak bir şekil !ldıgınd:ııı’ orıî::ık tanzim ve idare- Si de büyük bir ıktidar ve ihti- Sasa tevakkaf eder. Devler işle- tinde bu küdret Ve ihtisası temin -etmek, muntâzam. Ve ahenkdar “bir heyeti içtimaiye - teşkili için k şarttır. Filhakika — bütün” devletler, hükümet - işlerinin - güzelce ifasi, Ve devlet hizmetinde bulunan- ların Jâyikile iş görmesi maksadı ile bir çok tertibat almışlardır. Memurin kanunları — her mem- İekette idare mesleki inzibatının en büşük müeyideleri — telâkki edilmektedir. Bununla — beraber bazı ahvalde, alclâde tedbirlerin İdare inzibatının temin ve muha- fazasına kâfi gelmediği de görür /— Mektedir. ) Kanunlara — harliyen —hörmet Etmek hissinin taammüm — ettiği Cemiyetlerde onlarım yalnız - bir taralıt Tehime imale - edilmesi de Varittir, ve bundan ekseriyetle Ydevlet mutazarrır. olmaktadır. Bir Temur işini iyice yapmadığını Ve bundan mütevellit mes'uliye- Üni, Kanunt — şekilde katiyetle tespit etmek hayli müşküldür. Fakat üyanik” bir. idare' âmiri “aziyeti anlamakta- biç sıkımtı Şekmez. Onun sıkıntısı nihayet Mdisinin de vaziyeti islâh hüsu- sıhda aciz Kalmasındadır. AYAt müşküldrının bir çemiyet Sİradı Odrutindaki | ü “deta mücadele | şekline — ifrağ Etİği: buhranilı zamanlarda idare Tütslekinin inzibatı daha ziyade Sârsilir, Böyle , zamanlarda mes- ' ;:’:.Ye hizmet aşkından -ziyade, ihtirası hüküm sürmeğe ba » ı“"'*"'l endişesi karşısında mes- ek inzibannin müeyideleri Zafa olur. Bir heyeti, içümaiye lde öscahlâki - kiymetler, nizam ridirm."" €en ösaslı temelle- _;.!'r-m büyük — teferrüatını M&MM idare' etmenin l Şoktur. — Minareyi çalan VE mesiçii azırlar. ) Hizmet aşkı öl h:ım ruhuna hakim ŞÜU bir vatandaşı Şalniz. kantın korkusu ile zarar Yaj ( ııı,m_gf“ alıkoymak hayli müş- Ve idate meslekini m ve inzibâta tabi Yüksek Bir “Clas n Mmıamı her devle- teşkil Si Mefkürelerinden birini en Hsilleriye atan | Tei K Gitgi Fransız Yenııwıh'ıy'ı'i"“' * Ç İdate meslekinin Ydi gaföre milletlerde DÜYÜK Bik ei ea mdıs" ::klmekıcdirlcr. Ceçenlerdi b Yada Şöyle bir karar m—',?â'ı nüsteşarlar, ülhlqıı—-&u. "':m müdürler, valiler, memu. Cilen (ayrıldıkları- tarihten beş öcne keçinceye kadâr hiç bir S yti a lli p dd syie l BB eli irai
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gp İstanbul, Telgraf adresi: İstanbul, Mülliyet Genele ve matbaaya eit #bcadeli geçenmerkalar H Nushası O Hduruştar ET HİZMETİ İNZİBATI Devlet hizmetinin, milli hayatı teşkileden fanliyet şubelerinin en Mübimlerinden — biri — olduğuna $üphe yoktur. Herbangi bir sanat ; Kadar ve belki de daha büyük *Mıkyasta olmak üzre, hükümet- Cilik ve idarecilik mesleki de hususl " Bir 'nizam — ve inzibata labidir: Medeni cemiyetlerde haya- & umumiye çok muğlak bir şekil Aldığından orun tanzim ve idare- Si de büyük bir ıktidar ve ihti> Basa tevakkaf eder. Devlet işle- rinde bu küdret Ve ihtisası temin etmek, muntâzam ve ahenkdar bir heyeti içtimaiye - teşkili için Filhakika — bütün” - devletler, hükümet - işlerinin - güzelce ifasi, Ve devlet hizmetinde bulunan- ların lâyikile iş görmesi maksadı ile bir çok tertibat almışlardır. Memurin kanunları — her mem- lekette idare meslek en büşük — müeyideleri edilmektedir. — Bununla — beraber a ahvalde, alclâde tedbirlerin İdare inzibatının temin ve mı fazasına kâfi gelmediği de görül” Mektedir. Kanunlara - harfiyen — hörmet Etmek hissinin taammüm — ettiği Cemiyetlerde onların yalnız - bir taralıt Tehine imale - edilmesi de Varittir, ve bundan ekseriyetle Yevlet mutazarrır. olmaktadır. Bir Memur. işini iyice yapmı Ve bundan mütevcllit mes Üni, Kanunt — şeki katiyetle üt etmek hayli müşküldür. Fakat üyanık” bir. idare' âmiri Vaziyeti anlamakta- biç sıkını Çekmez. Onün sıkıntısı nihayet Kehdisinin de vaziyeti islâh hüsü sunda aciz kalmasındadır. Hayat müşkülârının bir çemiyet elradı “deta mücadele | şekline - ifrağ Etiği: buhrahlı zamanlarda idare Tüslekinin inzibatı daha ziyade Sarsılir, Böyle lek ve hizmet Pata ihtirası hüküm sürmeğe ba YanPara endişesi karşısında mes- lek tnzibanınin müeyideleri zafa Vat olur. Bir heyeti, içiümaiye işlnde öscahlâkt - kiymetler. nizam Hdiş Ebatın en esasli temelle ir. “':Bymn büyük — teferrüatını üü m'.lllihukıimlcvle idare' etmenin kalıfını yoktur. Minareyi çalan v mgı!dı hazırlar. * Hizmet aşkı vi lek haysiyeti ruhuna hakim mm&;ln her hangi bir vatandaşı mün korkusu ile zZarar Yap hım:f“ın alıkoymak hayli müş- Hüj : ti m': vAL Ve idafe “meslekini memlej m ve inzibâta tabi Kette Yüksek Bir “Clas tit » Yetiştirmek her devle- ed:"[mm!mndcn birini '-' Mrm" milletinin büyük € feyizli disiplini Aldllği F'm“"f"'slgı n kunluğo himmctidi;. Geliğinin — mahsulü Sarsını kîı,hu ihtlal büyük Dir KA oKurtarıp | dahi Yük bir hamlç 'il; HB SA Sik etiği Fransız teşkil mudz; Fransa: Napoleoni 'nun ""f?krı;i:idi:.m €ni Hayak *ia 4 idare 'm ekiniğ yatlarına " göre i vudjd’.îl.xı';',iı:kşııx:-üunî çe :rlrlmçkmı,,["_ “cwneıt:,m"'m iyadla Şöyle'bir karar' irtihliz öi Miştir; Nazırlar, edil Umumi müdürler, Tiyetten ayrıldıkları- tarihi e- geçinceye kadar — hiç bir ı::' '"'dî“!ğ idare azalığını der- mcmm”v mıyucck)eruır. Aynı ları j ı":ı diğer devlet memur- '"ıldıı:nn— l& — yarit olup yalnız devler” iŞİ Senedir. Ba kararın TaTi, ve ’:'med:rlndc hem istik- "mlî": de WHlet ve istika- Nazar aza etmek — noktal Şök mühim bir tedbir Şüphe yoktur, to ç »SOn zamanlarda € r(:riuı::r.mm hariçteki aeti tahdit etmek Zaru- Mişlerdir. Millet ve- Yük meşyuliyet- leridir.Bu mîî.n Çarşamba 9 K. sa: arasındaki ' münasebetleri b İdarehane: Ankara caddesi, Ğ 100 . Telefon numaraları: İstanbal, 8911 — 3918 — 8918 Ansuslar için müdüriyete mürecaat edilmelidir. (0 kurustur. Celen evrok gert berilmen. | Llmave dugünkü vaziyetinde ihdas ettiği muşkülat yetişmiyor- muş gibi birde zam İsteyen Rıktım Şirketi hükümete muracaat cttil | MEMNUN OLAN KIM RIHTIM Ş_İRKETI NE İSTİYOR LİMANDAKİ ANTREPO BUH- RANI HAYAT PAHALILIĞINI ARTIRAN MÜHiM BİR AMİLDİR serar — stanbulun müzmin antrepo buhranı, Ilman şdit edecek bir âmil haline geldi: Asıl, vazilelerini dalma ihmat eden Rıhtım şirketi ise, mukavele mucibince, antrepo ve diğer icap eden tesisatı yapacak yerde, bunun ücret tarifelerine yeniden zam İcrası için tır- sat addedrek hükümete müracaat etti. Şirket bu bapta Nafia vekületile cereyan eden müzakerat neti- celeninceye kadar, vaziyetini değistirmemek niyetindedir. islerini çok Karıştırark hayat pahalılığını te- | - ğm KT aae*Füzü Silürt maok'usu MEARENEU l İıiı_ğına ortada bir ; p .daha HAFTADA BİR DEFA YAPI- LACAK 'İMTİHAN İÇİN MÜ: (RACAAT:. PEK ÇOK VÂR! RİNDE İMTİHANLAR —— ——— Kışın ani olarak€ gelmesi üze- fine bütün milleti, mekteplerine soba kurtulmuş ve diğer levazi- matta ikmal edilmiştir. Yeni harflerle ökuyup yazma Bilenler imtihan — edilmektedirler. İmtihanlar — pazartesi — perşembe günleri öğleden —sonra İcra edil- mektedir. Millet - metepleri ”- etrafındaki İaaliyete devam edilmektedir. Bu Mmekteplerin — müdavimleri — her, gün mühim — miktarda * tezayüt etmektedir. e istandul ı:'ıotl:cıbı- loğlu birinci,Byazıt be- şinci, Fatih on birinci, Çarşamba yirminci,Ak- saray kırk beşinci.Şeh- remini otuz birinci, Koca mustafa paşa yirmi sekizinci mekte- pler. » Rıhtim şirketi, iâaliyete geçmek için tarilesinin iki misli . tezyi- dine lüzum gürüyor ve buna sebep olarak ta masarıfın fazlalığını Heri sürüyor. Şirketin müdürü M. Kononj teklifatını Nafıa vekili Recep B. e tevdi etmiş olup , müzakereye devam için tebligata itiraz ectmek- tedir. Eşya mavunalarda kalıyor. “ToPhane / anbarları kapandıklan sonra kâfi derecede tahliye vesaiti bulunmaması eşyanın mavunalarda fuzuli olarak günlerce kalması alâkadar tacirlerin şikâyetlerine sebebiyet ver- mektedir. Mevcut antirepoların yevmiye (25) mavunadan ziyade eşya boşaltmağa müsait vinç ve diğet tertibatı yoktur. Bir ayda Himana ( 50,000) tonluk mal verud etinekte ve buna mukabil ancak yarısı şehrimize çıkarıla bilmektedir. LİMAN ŞİRKETİ ŞIKAYETÇİ: İötanbul Hman çirketi de bilhassa mühim bir kısım eşyanın muhafazası için yer almadığını müvaridatın yalaız üçte biri antrepolara girebildiğini, bundan dolayı bozulacak malların orta- da kaldığını ileri sürerek rıhtımlarda hangarlar - inşasına lüzum görmektedir. Bu günki vaziyetinden, Rıhtım şirketinden başğa hiç kimse memnun değildir. Istanbuldaki antrepoların sahası (85.000 metre murabbamdan Ibaret olup (50.000) kadarı Rıhtım şirketinc, müte- bakısı Rusumata aittir. Şirkel hükumetle anlaşdığı taktirde bunu (65.000)ne İblağ edileceğini temin ediyor ve İstediği zam kabul edi- lirse ezeli rıhtim derdinin de halledileceğini ilâve ediyor. Şirket, yarıdatının ancak masarifine kifayet edebildiği kanaatindedir. Huknmul şirketin büfün talep'arini ve liman ihtıyaçlarını bir;, kül halinde tetkik etmektedir. Müzakerede, Jiman işlerinin dar bir sahadan kurtalması için Taphanbarıhtımının Dolmabahçeye kadar temdidi mevzür balis olmmuştur . Kapanan. Tophane anbarlarındaki e$şya da yakında Rihtm şirketi antrepolarına nakledileceğinden - buhran, arlacaktır. " Şirket- (10) milyon- liralık tesisat ve Islahat masariti deruhte etmek şartile şimdiki- limanı tevsi etmek üzre serbes mıntaka imtiyazınını da istemektedir. Şirketin erkânından biri sermaye meselesile meşgül ölmak için Parise gitmiştir. Rıhtım şirketi, mukaveleye rağmen, evelce hükümetin lüzum gösterdiğinden bahsile' Haliçte rihtim inşasına yanaşmamakta- dir. Şirket, İstanbul — cihetinde vaj ılacak —antrepo sahasında blunan Hidayet camisinin (90,000 ) lira bedelle ıs!ım]ükım_ de henüz kabul etmemiş olup, bunun intacı müzakeratın nefice- sine muallaktadır. Beyoğlu — tarafında: Galâta saray Lisesi,15, 44, 28B, 23 çüncü mek- tej üdarda: 21,15,14, 13, 5, 44,45şınci mek- hqlor. TÂKSİM ABİDESİ ÇATLADIMI TETKİ- KAT NE NETİCE VERDİ Taksim Abidesi kaidesinin ç: hadığı ve bir ta şın — yerinden çıktığı yazılmış tı. Emanet hey- eti fenniye mü- |. dürü; Ziya bey dün — Taksime ideyek Mmahal- ğnıdedo” tetkikat yapmışlardır. tet kikat bahsediler İ çatlağın ehem- miyetsiz Olduğu- hu meydana çı- karmiştır. Abidenin yerine çatlak olarak konulan bir İnşası , esnasınca taşiın paçası köpmüş ve hemen yapıştırılmıştır. Taksim Âbidesi ko- misyonu yarınki pe: embe günü toplanacak- tır.Bu içtimada Âbideye İstanbul liman şirketi müdürü Hamdi B. de buhranı teyit | ait son hesaplar tasfi- ederek demiştirki: he e ha — Âvrupanın büyük limanlrında olduğu gibi vasi bir ser- g aalntıka tesiş edecek yerde tatbik kabiliyeti olan islahatı mak mürrecah olduğu kanaatindeyim. Rıhtim şirkeli imti- vazından hariç olan (Tophane-Dolmabahçe) ve (Sirkeci- Saray burnu) sahalarında Tıhtim inşa zaruridir. Buğday ve kereste gibi toplu gelen eşya için Haliçte anbarlar tahmil ve tahliya vesaiti lâzımdir. y hüsnü tedviri için şüphesiz yine | | Yeni ve medent bir hayat bir nizam ve inzibata tabi 6l- | kurmak için uğraşan milletlerdi mak mecburiyeti vardır. Bu huüs devlet işlerinin seyir ve sustaki mukarrerat, bit kaç gün | De karı çok hassas b ak ayrı — bir halinde zaruridir. Meslekt ihtisas ve mes- ç ; ide |et ahlâk asri hayatın ve bilhassa Fransız meclisi meb'usan ve ây- anınm tasvibine ıkuran etmiştir. | n hükümet — hayatın esâslarını teşkil eder. Bunları icap ederse ye edilecektir. Dilencilik yok Ankara, 8 (milliyet) — Şeh: rimizdeki dilenciler polis tarafın- dan — toplatılmaya başlanmıştır. Toplatılanlar (200) e yakındir. fevkel'âde tedbirler ile de temin etmek Jâzım gelir. Devlet hiz- metle: yalnız vesilesi. veyahut bir servet basa- mağı olmadığı kanaatı cemiyet içinde tamamen yerleşmelidir. Zeki Mesut iyel IMTİHAN TE VKiIFAT TAHKİKAT BİTTİ : MEVKUFLARIN İH- TİLÂTTANMEMNU- İYETİ KALDIRILDI MÜDDEİ UMUMİ KE- NAN B. MÜTALAASI- TANBUL, BEYOĞLU|NI YAZARAK EVRAKI "SKÜDAR - CIMHETLE-| MUSTANTIĞA İADE | ETTİ rimizde yapılan :ohvkllıi .İl'ıyîll'lıdlkl tahkikat dün hitam bu- Imuştur. Aynı zamanda mevkuflar hakkındaki ihtilâttan memnuiy- et kararı da refe . Bir aya yakın bir D beri devam tahkikaata ait evrak dün sabah müddelumumi saat 10 da İstintak hakimi Sü - reyya, Hayreddin, müddelumır- mi muavini Burhuneddin ve Kenan beyin riyeseti altında bir Kenan bey içtima akdetmişlerdir. Akşam geç vakte kadar devam eden bu içtimada tahkikat evrakı okunmuştur, aynı zamanda İçti - mada hazir bulunan zevat Kenan beye şifahen de izahat vermiş- lerdir. 6 Yedi sekiz saat devam eden bu içtimada mühim — müzakerat olmuştur. Müddei umumi nibayet Bgeç: vakit , mütalaasını yazarak evrakı istintak hakimliğine iade etmiştir. Yıldız imzalı / mektup sahibi kadriye han:m ve rufekası hak larıhdaki — tahkikat bu süretle bitmişrir. Mevkuflar, ihtilâttan Tmemnüiyet- leri kalktığiından. Düf bir'birleri arasında — görüşmüşler — ve mevs kuflardan tini —aileleri ve tanklıkları ziyaret etmiştir. Müddet umumiliğin mütalan- sını ihtiva eden tahkikat evrakı istintak hakimliğine iade edildiğin- den- müustantik de lüzum veya men'i muhakeme hakkındaki ka- Tarını ağlebi ihtimal bu gün verecektir. MAHKEMEYE VERİLDİLER Sivasta —bir İrtica hareketi olduğuna dair neşriyarta bulunan gezeteler hakkında İstanbul müd- det umumiliğince tahkikata baş- lanmış ve M. umümilik dava ikame etmiştir. İkdam, Akşam, SonSaat gaze- teleri aleyhine hilafı hakikat neş- riyat davası ikame edilmiştir. Kenan beye yverilmiştir. Dün | Niyazi, hakim Hikmet beyler | Abone ve Ilan ücretli Abone şartları Harlç ı leri Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfuzdur İlan tarifosi Bect Sahifede Satıtı 900 b Srel —« « 25 i - < B0 « ! drcü €« 40 ği 1700 « — 3000 « #ai e v 5 Kduruştu Geliyor YAKIN! Fatin bey - havalar Üç dört güne kadar | kar, muhakkak yagacak Dün - rasathenmn bedbinene | tahminlerine Ttağmen hava ilk şiddetini kaybetmiş — ve müteaddit . dafa- lar açılıp kapan- miştir. Rasathane mü- İ dürü Fatin B. bu hususta bir | muharririmi ze demiştirki: İtalyadan gelen ilk >soğuk dal- | — Fatin Bey — gaslhızimni kayb: Ctmiştir. Fakat iki üç gün sonra — şiddedi ve karlı bir havaya — maruz — kalmaklığımız mühtemeldir. Bundan Fransa ve Almanyadaki soğuk dalgalarının amil olacağını zannediyoruz. Bu tahakkuk ederse tam - zamanında olacağındantabit addetmek lâzim- dir. ; ,İSNAMALAR 'nasıl havalandırılacak? Sinemalarda her matine arı? sında havanın tecdidi için eha- Tinin dışarı çıkarılmasına lü- KAR GÜNLERİ| /| hakkında diyorki || zum olüp olmadığı Vilâyet Sıhhiye müdürlüğünden srul- muüştu. Ateş büskürüyor! Londra, 7 (A.A) — Bucnos Ayresten bildiriliyor : «La Naclon» gazetesinin j tihbarın: nazaran Galbuco ve Pnyehe Solkanları Yadifanta beşlamıştır. Bir haylı insat telef olmuştur. Mevaşi ve emlâk cihetinden zaylat çoktur. Sirbistandan gelenler Sırbistandan memleketinize | küllüyetli mıktarda mubacir gel- mektedir. Dün de kırk hanelik bir muhacir kafilesi daha Şehrimize gelmiştir. Nereden nereye? Londra, $ (ALA) — Hindistâ- ni Felemengite telsiz muhabera- t umuma küşad edilmiştir. BUGÜN 2linci sahifemizde : 1— Hatkd telçraf ve>mektuplar g— Berlin mektabu — Gençlerimiz ancak Türk kadınile evlenebilir. 3- Almanyada Türk sanat ve tü | 2— Limazda kazalar. aldu, dört kişi boğelda. 4 üncü Sahifemizde: — 1— Hava raporp g— Fika #— Döşüsdüklerimiz < 4— Fdek 5— Askeri bahis &— Hikâye, Karikatde Sinci sahifemizde: 1— Hariçte neler oluyor 2—- Milliyetin eğlencesi 6 ncı sahilemizde: 1 — Millet mekteplerine devam edenler için ko- lay okuyup yazma sü- tunları. üdeki | Mürekkeptir. h arİ azamı Abdamhak Hamit —ey Cuma günü münhal Ista- nbul Meb'usluğuna intihap olunacktır İstanbul — Meb'usu Cuma günü intihav edilecek İntihap dolayısile teyyare pıyankosunun — keşidesi (Ünmam:sı bırakıldı Sabik Nahıa Vekili Behiç beyden inhilâ! eden İstanbul meb'us- luğuna Fırkaca Aptül. hak Hamit B. namzet gösterilmiştir. İntihap cuma günu darüllünun — kontrans — salonunda yapılacak- tır. Aynı gün aynı yerde çekilecek olan tayyare piyankosunun son ke. şidesi bu münasebetile cumartesi gününe tehir — edilmiştir. Emanet intihap için şimdiden faaliyete geçmiştir.İntihap heyeti teftişiyesi teşkli edilmiştir. Bu Emla Âli, Tevfik, Aptürrahman * Naci, Vasli ve Avni beylerle Hüsameddin Pş., ve dört encte meni delmli vilâyet azasından « Heyeti — teftişiya dün geç vakıt Emanette toplanmıştır. şeremimi Muhittin bey de iştirak etmiştir. İçtima - da rels vekili olarak Emin Âli B. intihap edilmiştir. Bundan sonra ıntihap merasim ve pro - gramı hazırlanmıştır. Dün rey sandığı levazım dairesinden çı - karılarak Emanete nal lş ve cilâlanmıştır. Cuma sabahı sandık alayla Şehrema - netinden konferans — salonuna nakledilecektir. Alaya şehir ndosu refaket edecektir. Yapı » lan programa göre sabah saat , 9,30 dan 12,30 za kadar Fatilı ve Bayazıt müntehibi sanileri, 12,30 dan 15 şe kadar Beyoğlu — hariç olmak üzre diyer devalri belediye müntehibi sanileri 15 - ten 16 ya kadar Beyoğlu, 16-. dan 17 ye kadar da geçikenler. le mulhakattakiler rey verecek- ttan yalnız Çat - enin müntehibi sani - ' dalrel dahilin tey, | vereceklerdir. Silivrililer de Çatalcaya gidece. kterdir. — Diğerleri bul gelecektir. Sant 17 de reyler — x | Dıyorlar ki Paris, 8 (ALA) — Maten ga: zetesi parlamentoya tevdi edi lecek mesal programını mevzuu bahsederek M. Poincare ha tetkik edilen 350 projeden yak niz on ikisini tevkif eylemiş olduğunu ve- bunlarin maliye ve müstemlekât nazirları ât sında aynen tesilmatin istimali — kakkinda itilâfı hil edecek olan menafil umumi-” yeye alt büyük işlerin müzake- — tesine medar olacağını yazma- ktadır. &

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler