9 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 ismet paşa maarif vekili oldu Sırbistanda darbei Tıp fakültemiz ne halde? Sırbistanda diktatörlük — hukumet e a Derslerini ihmaleden Hırvatlar arasında çkhSlıt KlAlkd M muderısler var mıdır" galeyan var p ERA F SYA .. Gd KER PC k' a Girn Lralı Alaksandrın meclisi

Sayfaya ait küpürler

 ismet paşa maarif vekili oldu ...
 Kaçak sigara kağıdı Tütün inhisarı takip memurları Kuşadası civarında 140bin küsur defter kaçak sigara kağıdı...
 PN darbe Bal eni t ' çık Sırbistan Kralı Aleksandr bir kümet darbesil milletin l T h rar | kukı € Kanı ordu ı la etme € €...
 —— ” LT AU Vesika satanlara bundan sonra . . . vesika verilmiyece Rusyaya vaki olacak  ihracat etrafındaki dedikodular —...
 Fındık ihracatımız 928 mahsulünden bugüne kadar Trabzundan harice sevk olunan iç fındık miktarı 30500 çuvaldır. Kabuklu bu
 Sırbistanda diktatörlük Hırvatlar arasında galeyan var Sırp kralı Aleksandrın meclisi mebusanı feshederek diktatörlük * ilân
 Haydar ,paşadaki bazı büyük — doktorlarımızın doktorluğu ihmal ederek başka işlerle meşgul olmalarının -halk arasında husule
 Marsilyada büyük bir gemi yandı, zarar 5,5 milyon İiradır Pol Leka vapuru yanarken Geçen hafta Marsilyada Mesa- | zuhur etmiş
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA — 9 Kânunusani gö NNN a NNN NaNmNmena 3000 ; ati aylığı. K60 üç aylığı Öntete İdaresi Türlardan mc FIATI HER YERDE 5 KURUŞ ğ î yet kabul et 1929 900 kuruştur. Aksam F iöarehane ( Telgral sdri İçin tatı a O bülinsi seye — Ho 3650 e Emsmımc”ı?ıgüıâmm"ğ K sakağında . fefon | yazı İşleri İtban için: Haa edilmez ismet paşa maarif Sırbistanda darbei| hükümet Balkanlarda yeni bir bubran Çıktı: Sırbistan Kralı Aleksandr bir hükümet darbesile, milletin bi ini ve hükümranlık hu- kukunu gasbetti. Kanun yapmak ve ilân etmek, memur nasbetmek, orduya kumanda etmek, devletin harici siyasetini idare etmek, baş vekili ve nazırları istediği gibi değiştirmek haklarımı ve bilhassa kazai salâhiyetleri uhtesine aldı, yani doğrudan doğruya bir mutla- hiyeti idare ilân etti. Yogoslâvya buhranı yeni değ dir. Eski Sırbistan bu gü Yugoslâvyaya — tahavvül — ettiği günde.: beri, Skupçina meclisi bir zaman teşri: müddetini al edememiş, daima vaktından evel dağılmıştır. Şimdi, Kralm hükümet darbesile ortadan kaldı rılan son mebusan meelisi de, 1927 senesi Eylülünde eski mex sin feshinden sonra i. Fakat, Sırp, Hırvat, Sloven fırkaları hiç bir zaman anlaşamaz dılar. Nihayet; geçen yaz mecliste, meşhur hırvat reisi Radiçin katli, bulranı şiddetlendirdi. Demokrat, hırvat mebuslar, bu cinayet üz. rine meclisi terkettiler Hırvadis tanın — merkezi — olan — Zağrep şehrinde hususi mahiyette bir lemento — teşkiline — teşebbüs olundu. Bu esnada, kral, buhranı yatış- tırmak için, kroşeç namında sloven ir papazı baş vekil yaptı. Yı hükümet,hırvat ve demokrat muha- ifler karşısinda, — radikallerden, #lovenlerden, müstakil demokratlar- dan mürekkep bir milli ittihat hükümetdi. Fakat, ne meclise, ne hükümete iştirak eden hırvatlar, artık açıktan açığa istiklâl fikir- lerini ilân etmeye başladılar. Bu esnada demokratlarla radikallar arasında çıkan bir ihtilaf neticesi, kabina istifaya mecbur kaldı. Buhran artmıştı. Kral yeni bir hükümet teşkiline muvaffak ola- mayınca, bütün bütün muhalif fırkalar reislerini Belgrada davet etti, fikirlerini — sordu. Bunlar, devletin ve parlementonun bu şekilde kalması mümkin olmadı- ğını, muhtariyet esasına müstenit bir nevi federasyon teşkili zaruri olduğunu söylediler. Demek olu- yor ki kral yugoslavya ittihadını kurtarmak için meşruti idarenin bir darbei hükümetle lağvına lüzum gördü. Sırp buhranının sebepleri ma- lümdur: Yugoslavya, eski küçük Sırbistanın —yerine, cenup - slav milletrini bir araya toplayan, har- bın doğurduğu sun'i bir devlettir. Aynı irktan yani slav. oldukları için sırpların idaresi altına verilen bu milletler, Sırp tahakkümüne razı olmadılar. Esasen aralarında gayet büyük farklar vardı : din farkı, lisan farkı, bilhassa hars farkı... Sırp kralı, dilleri, dinleri, barsleri ayrı ayrı olan bu slav milletleri, kendi hakimiyeti, öi Sırp hakimiyeti altında yaşatmal İntedi. 'Bu Bal süremezdi. ve çok gürmedi. Fırka mücadelesi şek- Tinde başlayan ihtilâf, muhtariyete ve federasyon fikirlerine müncer Tıp fakültemiz ne halde? Derslerini ihmal eden müderisler var mıdır? Büyük doktorlarımızın yalnız meslekleri ile meşgul olmalarını temin etmelidir Haydar paşadaki bazı — büyük — doktorlarımızın doktorluğu ihmal ederek başka işlerle “—meşgul olmalarının >halk | | arasında husule getirdiği infialdan dünkü nüshamızda bahsetmiştik. bunün — zararı' yalnız — hastalara inhisar etmiyor, tıp hayatımız ve 'tap fakültemiz de bundan müte- zarrır oluyor. Yaptığımız tetkikata nazaran tıp fakületemizin bu günkü hali biç te şayanı memnuniyet değik- Marsilyada büyük bir gemi yandı, zarar 5,5 milyon liradır Hip fakültesi — binasi dir. Bazı büyük profösörler ders- kültede hoca, hem cemiyetlerde, meclisi idarelerde azadır. bu muh- telif meşguliyetler tabii doktorun bir çok zamanını işgal etmekte, tetkik ve tetebbüde bulunanma- sına imkân bırakmamaktadır. Fakültede ders alan bazı büyük doktorl. bu vakitsizlik yü- (de içüncü sahifada ) Pol Leka vapuru yanarken | — Geçen hafta Marsilyada Mesa- | jeri Maritim kumpanyasının “Pol Leka, ismindeki büyük vapurunda yangın çıkmıştır. Pol Leka kum- Panyanın en yeni ve mükemmel Bazı tamirat tahmin edilmektedi | nin kilerinde yanan c vapurlarından idi. e| Tiraya yakındır. için havuza oldu. Sırplar Osmanlı luğunun eski devirde yaptığı tec- rübeyi bu milliyet asrında tekrar etmek istediler. Muvaffak olma- larına imkân yoktu. Son darbei hükümet, Sırp tahakkümü fikrinin galebe çaldı- Yugoslavyanın akibeti Bakalım, kuvvet ve olmazlar. isteyen milletleri ne kadr zaman bir arada tutacak... — N. S. derini tamamile ihmal ediyorlar. Bir “kistını müderrisler de hem fa- Sırbistanda Hırvatlar Sırp kralı Aleksandrın meelisi mebusanı feshederek diktati ilân ettiğini yazmıştık. Son haber- lere nazaran kral memleketin i Ti taksimatını da tadil etmiştir, her tarafa doğrudan doğruya kral. Zağreple yir alan askeri valiler tayin dan € Kral bu cebir ve şiddet usulü ile hırvatlar arasındaki iftirak te- mayüllerinin önüne geçmek fik- rindedir. Sırbistandan harice çekilen teb- graflar sansor edildiği için hakiki galeyan var diktatörlük arasında darülfünün — meydanı enüz malüm değildir. Mamafi bu tebeddül bırvatlar arasında büyük bir infial tevlit ettiği ve zagerepte bazı vakalar zuhuru melhuz olduğu anlaşılmak- tadır. Sırbistanda yakında mühim hadiseler vuku bulmasına ihtimal veriliyor. Vesika satanlara — bundan sonra vesika verilmiyecek ihracat nihayet yaki — olacak dedikodular etrafındaki bulmuştur. letinden gelen liste * odasi hiç bir tadilât| listeyi aynen tatbike -. Vesikalarını alan tacirler) ihracata başlamışlardır. Bu vesikaları satacak tacirlerin vaziyetini Ticaret müdüriyeti takip Vesike satan tacirlere gele- iyecektir. cek sene vesika veril: Kaçak sigara kağıdı Tütün inbisarı takip memurları Kuşadası civarında 140bin küsur defter kaçak sigara kağıdı yakala- mışlardır. Kaçakcılar takibat yapılıyor. hakkında Mevzun rak Çarliston ve balkbotoma rağmen son zamanlarda “ritmik,, denilen mevzun rakıslar çok ragbet gö- rüyor. Vinni Lav bu nevi rakıs- ların ustadıdır. Pariste açtığı dershaneye çok ragbet edilmek- tedir. Resmimiz Vinni Lavı dere talim ederken gösteriyor. Fındık ihracatımız 928 mahsulünden bugüne kadar Trabzundan harice sevk olunan iç fındık miktarı 30500 çuvaldır. Kabuklu bu sene ancak 800 çuval sevk edilmiştir. Elyevm elde 10000 çuval kadar fındık kaldığı tahmin edili Kıhn( sıparışı tiyacı için 5000 sandık kihrli al pariş etmiştir. Ayrıca Şubat ayı içinde memleketimize 400 sandık kibrit daha gelecektir. A ee N ——_

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler