8 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Süriyede vazıyet karışık HALK iSTiKLÂL ” İÇİN MUCADELEYE > YEMİN EDiYOR Suryede ki fransız fevkalâde komiseri M. Ponso 5 aylık bir gaybubetten sonra tekrar Suryeye avdet etmiştir. M. Pon- lonun avdeti üzerine Suryede istiklâl — İlehinde bir çok tezahürat vuku bul- * mustur. Surveliler acıktan açığa man- Z0 Din dlra su şirketinden istenilen para Kadiköy su şirketi Evkafa icarei müecceleden olan borcunu verme- miş ve Evkaf müdüriyeti da şirket aleyhine mahkemeye müracaata mecbur olmuştur. Şirket, Evkafa tamam 28 bin lira borçludur. Evkaf, bu para tediye edilmediği takdirde sirket Willlellerin kuvveti.. Futbol takımlarının muvaffa- kıyeti ile ölçülüyori! İngiltere hariciye nezaretinde bir spor müdiriyeti teşkil edildi Londradan “Journal,, gazetesine şu haber telgrafla bildiriliyor: Ingiltere Hariciye nezaretinde çi spor meseleleri, bilhassa futbol ile % meşgul olmak için bir kalem teşkil

Sayfaya ait küpürler

 FŞ Suriyede vaziyet karışık MA KA EK T - w DA HALK iSTiKLÂL BC ) « - .. VEşŞ iİÇiN MUCADELEYE | K G at >> « « a âğ > YEMiN
 ıCaret odası Kongra için hazırlıklara başlandı bu ay içinde ticaret odaları kongraları toplanıyor. bu kongralar üç safha...
 28 bin Tira su şirketinden istenilen para Kadiköy su şirketi Evkafa icarei müecceleden olan borcunu vermemiş ve Evkaf...
 n u ı Milletlerin kuvveti.. Futbol takımlarının muvaffa .. .. .. y ru kıyeti ile ölçülüyor! İngiltere hariciye nezaretinde
 Neler olacakmış ? Madam telmin kehanetleri Meşhur falcı Madam Telm 929 senesinin falına bakmıştır. Madam Telmin falına...
 15 bin liralık paket zayi mi? 15 bin liralık bir posta paketinin zayi olduğu yazılmıştı. Posta ve telgraf baş müdüriyeti bu
 Millet mekteplerine tehalük Kumkapı Halk fırkası nahiyesinde, Millet mektepleri tesisinden evel 7 dershane vardı. Akalliyet
 Seyyah geliyor bir kaç gün sonra Fransız bandıralı bir vapurla şehrimize (150) seyyah gelecektir. ...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI — 8 Kânunusani 1929 FİATI HER YERDE 5 KURUŞ Abome Ücretleri: Türkiye için, seneliği 1700 altı aylığı 900, ç ayhığıS00 kuruş. Ecnebi memleketller içimi Seneliği On bir Ü ömsln p FIATI HER YERDE 5 KU 3 B zira SAD AA ci sene — No : 3679 aa ae 30007 alkı aylığı 1600; ç aylığı 300 kuruştur. Gönderilen Şazilar, sehibilm lada edilm ğ ?& Surıyede vaziyet karışık| — 28 bin lira Milletlerin kuvveti.. 5 — HALK iSTiİKLÂL | iÇİN MUCADELEYE YEMİN EDİYOR Suryede ki fransız fevkalâde komiseri M. Ponso 5 aylık bir gaybubetten sonra Sekrar Suryeye avdet etmiştir. M. Pon- lonun avdeti üzerine Suryede istiklâl lehinde bir çok tezahürat vuku bul- muştur. Suryeliler açıktan açığa man- yı reddetmekte ve istiklâl is- temektedirler. < meb'usanı ve bey ir beyanname neşrederek ya- kında meclis toplanarak amal milliye müzakere edileceğinden Suryeden bir manzara: Şamın büyük camli halkın sükünetini muhafaza etmesini bildirmiştir. bu beyannameye cevaben her tarafta halk toplanarak istiklâl lehinde tezahüratta bu- kunmuş, bu hususta mücadele için yemin ederek mazbatalar tanzim etmiştir. Suriyede vaziyet pek karışıktır, müthiş bir iktisadi buhran hüküm sürmektedit. b ş Fransızlara mütemayil gazeteler bile bu hususta şiddetli makaleler heşrederek hükümetin vaziyeti ıslah edecek tedbirler ittihaz etmesini Helağ ediyorlar. iyede yakında mühim hadiseler vuku bulması muhtemeldir. Kongra için hazırlıklara ; başlandı bu ay içinde ticaret odaları kongraları toplanıyor. bu kongra- lar üç safha geçirir. biri odanın Bebalmastkan dahlide akder. tiği konğradır. Oda kongrasından sonra her üdüriyeti muntıkası dahili toplanır. karada toplanan umum ticaret odaları kongrası — teşkil eder. Ticaret odası kongrası için şimdi- Bi basırl klara başlanmişti kongranın ruznamesi oda idare heyeti tarafından hazırlanıyor. bu rüznamedeki meseleler için oda sanayi ve bahri şubeleri muhtelif mevzulara dair rapor hazırlamağa başlamışlardır. Oda kongrasında yerli mallarını koruma meselesi, şehrimizde bir sergi açılması müzakere edilecektir. | 15 bin liralık paket zayi mi? 15 bin liralık bir posta pake- tinin zayi olduğu yazılmıştı. Posta ve telgraf baş müdüriyeti bu hu- susta tahkikat yapmıştır. Verilen malümata göre zayi olan paketten posta idaresinin haberi yuktur. Posta ve telgraf baş müdüri, Kara denizde bulunan baş mi düriyetlerden 15 bin liralık bir paketin zayi olup olmadığını sor- muştur. SıWıh geliy]ır bir kaç gün sonra Fransız ban- dıralı bir vapurla şehrimize seyyah ıvlecpe Ci 'Mu yumurtadan? Gelin bu muammayı kaldıralım ortadan? su şirketinden istenilen para Kadiköy Su şirketi müecceleden olan boreunu verme- miş ve Evkaf müdüriyeti da şirket aleyhine mahkemeye —müracaata mecbür olmuştur. Şirket, Evkula tamam 28 bin lira borçludur. Evkaf, bu para tediye edilmediği takdirde Şirket emvaline hacik vazını talep etmiş- tir. Mahkeme bu talebi - kabil etmiştir. Antak şirket 24 saat Evkaftan müsade- istemiştir. Bu müddet bittiği halde ct borcunu ödememişti Heler olacakmış ? Madam telmin kehanetleri Meşhur falcı Madam Telın 929 senesinin falına bakmıştır. Madam Telmin falma nazaran bu sene ilk bahar çok güzel geçecek, yazın geçen seneki kadar fazla sıcak ol- Mayacak, son bahar iyi geçecektir. Bunlardan mada bu sene içinde bazı hastalıklar çıkacak bir kaç yerde zelzeleler olacakmış! Bu kehanetin baş tarafları, ilk baharın, yazın, son baharın nasıl i Evkafa icarel Madam Telm bu sene harp olacağını ümit etmiyor.. AARAKAKLUYKSYYUURAAUL DA KKKKA KUKU KADTADAALAA AUA KKYULAAKAAKAK YAY KKK Kİ YKÜ İA AUADT OUYUUUNA GU LAKYKRUUKKLA Y KYUKKYKUUKKAKUAYKKIKLK KKOT TKKKAKLA KUUK AAA KUUK Ticaret odası — Futbol takımlarının muvaffa- kıyeti ile ölçülüyor! İngiltere hariciye nezaretinde bir spor müdiriyeti teşkil edildi Londradan “Journal, gazetesine şu haber telgrafla bildiriliyor: Tngiltere Hariciye nezaretinde spor meseleleri, bilhassa futbol ile meşgül olmak için bir kalem teşkil edilmiştir. bu kalem İngiltereden harice gidecek futbol takımlarinın ne süretle teşkil edildiğini, mu- vaffakıyet ihtimalinin me derece mevcut olduğunu tetkik edecek, galibiyet ihtimali yoksa bu takım: ların hareketine müsade etmiye- cektir. Hariciye nezaretinin noktai na- zarı Sudur: Avrupada bu gün bir devletin — küvveti — sporcularının kuvveti ile ölçülüyor. bir müsaba- kada galip gelen tarafın nufuuzu artıyor, mağlübun ise eksiliyor. hele bu mağlübiyet bir hezimet şeklinde olursa o devletin şeref ve haysiyeti tehlikeye düşüyor. Doğru, jyanlış madamki böyle bir telekki vardır, galibiyet ihtimali kuvvetle mevcut olmadıkça seyahata çık- mak doğru değildir. Son zamanlarda bazı takımla- Tın yorgun ve hazırlanmamış ola- rak seyahata çıkmaları, oyuncu- ların bedenen pek eyi olmalarına rağmen, maglübiyete sebep ol- muştur. bu vekayün tekerrür et- Şu folluğa bakınız ne güzel, hem ne cici, Yumurladan çıkıyor, işte görün - pilici? Şimdiden sonta, çocuklara nası yasihat edeceğizi — Oğlum, milletin, beşeriyetin İstikkali ne flimde, ne fende, e tayarede.,. Yalnız — futboldadır ... Ona göre çalış, adem oll... memesi lâzımdır.,, ingiliz hariciye nezareti bu mü- talaaya binaen şubat zarfında A — manyaya gitmesi mukarrer olan —— bir futbol takımının hareketine müsade etmemiştir. Almanyada bulunan ingiliz kon- solaslarının yaplıkları tetkikat al- man takımlarının çok — kuvvetli olduklarını, ingilz takımının galip gelemiyeceğini meydana çıkarmış, bunun üzerine seyahate müsade edilmemiştir. Millet mekteplerine tehalük Kumkapı Halk fırkası mahiye- sinde, Millet mektepleri. tesisin- den evel 7 dershane vardı. Akal- mekteplerinde —açılan — bu liyet dershaneler: millet mekteplerinin küşadından Yeni sonra — seddedilmişti. kapıdan — kadirgaya — kadar da mevcat dersba- ca kâfi gelmemektedir. kadar müracsat edenler, sebeple eski Ba 1Va-Naj beyin fikraları 3 önet sahitede Telgraf, son haberler A& önen öahindü Dünya şiunu B inel sahitede Sinema âlemi © ma sahitede Millet mektepleri sötumü Bektaşi hikâyesi

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler