11 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 MUHiDDiN BEY ANKARAYA DAVET EDiLDi Şehremini Ankaraya gıdıyor Dahiliye vekâleti ema- netten izZahat talep etti — Emanet teşkilâtının küçültül. — — Şairi azamla mülâkat Mebus namzedimiz | ne düşünüyorrr? muhabiri dün akşam tevkif O yep )e * Yalan haber ıkdamın Ankara

Sayfaya ait küpürler

 Sairı azamla mülâkat AA ae& marmyamliırmaiz Mebus namzedimiz ma Aliciimiivor ? ne düşünüyor £ “Ben kendimi ihtiyar...
 Şehremini Ankaraya gidiyor — Dahiliye vekâleti emanetten iZahat talep etti Emanet teşkilâtının küçültül mesi muvafıK...
 Bin bir gece masalları gibi! Baloda kotiyon yeriyon yerine elmas ve İnCi... Patyalâ mihracesi - - aeib . AU dünyanın en...
 Mevkuflar hakkında bu gün karar verilecek Gayrı kanuni harekette bulundukları ihbar edilmesi üzerine Istanbulda tevkif...
 G < - R Ca —':'*. T W & YAT E AA H ARERK " RAAAR I W e e e B n! Si n SAA B örü a H, a —’!üîî“ı " YUŞ M mateme ci KN sare...
 Kadınlar kahvede! — Parası bol olanlar, geceleri, barlara, tiyatrolara, si- ) nemalara gidebiliyorlar.. Fa- - /< a kat, ya
 Yalan haber ikdamın Ankara muhabiri dün akşam tevkif edildi Ankara 10 ( Hususi ) — Ikdam  gazetesinin Ankara muhabiri dün...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA — 11 Kânunusani 1929 FİATI HER YERDE 5 KURUŞ aleyi ; Türkiye içim * Seneliği 1700, at iye içi ğ Öazete kdaresi On birinci sene — No : 3682 CA at Günderilen yazılar, Tahibine fade edilmez Saırı azamla mülâkat Mebus namzedimiz ne düşünü iyor ? “Ben kendimi ihtiyar hiseet- | miyorum hâlâ gencim,, Halkın yeni harflere gösterdiği alâka pek yerindedir. Menfaatı umumiye> yeni harflerdedir.. Behiç beyden inhilâl eden Istan- bul mebusluğu için yarın Darül- fünun konferans salonunda inti- hap yapılacaktır. Cumhuriyet Halk in edebiyatı- fırkası, mebusluk mızın en büyük Hamit beyin namzetli Dün bir muharri şairi Maçka palastaki ikametgâhın- da ziyaret etmiş ve müstakbel mebusumuzdan tahassüs ve intiba- larını rica etmiştir. Hamit bey diyor ki: — Gayet —memnun... — Millete hizmet edenlerle beraber olmak benim için çok zevkli bir şereftir. Aklıma malik olduğum günden, muhafaza edeceğim zamana kadar EVTEL Ve millete hizmet etmeye — ahtetmişimdir. Devlet ve millet, benim naza- vımda birdir. Devlette Milletindir. Gazi hazretlerinin çok Tutüfkâr iltifatlarından — pek — bahtiyarım. butün milletle beraber, meftun ve medyunu şükranlarıyım btiyarım. Fakat 2 ci sabitide Şehir haberleri ve fıkralar B Telgraflar ve son haberler 4 bağaml Dünya şüunu B inis Şen yızılar 'nim de bir reyim vardır.,, Üstat bundan sonra harf inki- dabında halkın alâkasından mem- menfaati yenin yeni harflerde oldu- ve nihayet Nece n — vefatına —ait teessürlerini izah ederek, “Ölüm, böyle gençlerin yanına yaklaşma- malıdır!,, demiştir. Vali vekili ve Şehremini Muhid- din bey dün şairi azamı ziyaret etmiştir. Hamit bey yarın intihap esna- sında bulunacaktır. huniyetle - bahsetmiş , umur © ma sahitede Milet mektepleri sütanu — TVANA) beyin hikâyesi Garip bir intihar imar faaliyetinden, fırsat düştükce, kari'lerimizi haberdar ediyoruz. Bir iki gündür, hükümet merkezinde inşa &dilen büyük binaların resmini koyduk. bu gün de Demir yollar idersinin, Ankarada İtasyen yanında inşa ettirdiği muarzam binanıni resmin dercediyoruz. | Yalan haber |ikdamın Ankara muhabiri dün akşam tevkif edildi “Anlla SOT Hi ) L ) /kdam gazetesinin Ankara || muhabiri dün akşam tevkif edildi; memleketin asayişine Bit'efkâr umuümiyeği tehyiç eden yalan haberler neşrinden dolayı mevkufen muhakeme edilecektir. Kadınlar kahvede! Parası - bol olanlar, gece- leri, — barlara, tiyatrolara, si- nemalara gide- biliyorlar.. Fa- kat, ya parası az olanlar??... bunlar da, evde, karı koca, karşı karşıya geçerek esniyorlar. geceleri, eş dost, konu kom-| şu, bir. arada hnsı;ı vakit Kit ge- kahveler hemen bütün erkekler oraya gitmek için can atarlar. Kadınlar ise, evde yalnız kalmak isteme- süklerinden, kavşa çıkarır; kocala- 'rını sokağa bral acaba, kadın erkek, bütün ev halkı, kah- velere devam edemez mi? ... böylelikle, şimdi “ dedikodu, lâk- lâkıyat ve gizli kumar yuvası olan kahveler, içle- rine cinsi lâtif girdiği için, yavaş yavaş, nezihleşip lâtifleşemez mif Belki bütün bunlar olabilir. Belki, mahalle kahveli kddır iEaE| dır : mahalle Belki oralarda kon feranslar , danslar; reveranslar gırla gider... Lâkin, diyeceksiniz ki; “Kanıları- 'nın elinden bir an yakayı sıyırmak istiyen kocalar o zaman nereye sıvışır?, işte bunu bilmeyiz! Mevkuflar hakkın- da bu gün karar verilecek Gayri kanuni harekette bulun- dukları ihbar edilmesi üzerine İstanbulda tevkif edilmiş olanlar bakkında yapılan tahkikat hitam bulmuştur. Müstantiklik bu gün kararnamesini hazırlayacaktır. Maznublardan bir. kısmının, ihti- mâl hepsinin men'i mühaken Tine Taker verllmesi muhtemeldir. Yapılan tabkikat, mevkufların hiç bir zümre ile alâkadar olma- dıklarını, siyasi bir maksatla ter- tibat almayı da düşünmediklerini j Emanet teşkilâtının küçül;ül%q İ mesi muvafıK görülüyor Ankara 10 (Hususi) — İstanbul Şehremi Muhiddin bey Dahil Ankaraya davet edilmiştir. Muhiddin” b İstanbulu alâkadar eden meseleler halkın- da, bilhassa Süt, Okruva, Mezbaha mese- leleri ve sair şikâyetleri davet eden hususal hakkında vekâlete izahat verecektir. Kendi- sinden bu meselelere ait dosyeleri berabet getirmesi talep edilmiştir. İstanbul Şehremanetinin bütçe varidatını bizzat kendisi istihlâk ettiği, şehrsmnnâ teşkilâtına ait mesarif haricinde şehrin im; için bir şey kalmadığı fikri hakimdir. Binaen aleyh Şehremaneti teşkilâtının lüzum ve ihe tiyaç fevkinde olduğu ve bunun hllçllllülıne& lâzım geldiği ihsas edilecektir. Bin bir gece masalları gibi! Baloda kotiyon yer ne elmas ve ıncı... Patyalâ — mihracesi dünyanın en zengin adamlarından.biridir, bilhassa inci ve elb- masları pek meşhur- dur. Mihrace yakın zamana kadar hindis- tandan dişarı çıkmaz- iken iki sene evel Avrupaya 'seyahat etmiş, be seyahatında Avrupayı , — billassa Fransayı çok beğen- Mmişti. Patyalâ mihra- cesi o zamandan beri vaktının büyük bir kışmını Fransada ge- çirmektedir. Mihrace son gün- lerde Pariste büyük bir balo vermiş, ba- £ loda davetlilerini eğlendirmek için bir sürpriz hazırlamıştır. Sabaha karşı mihrace cazbandı susturmuş ve ı davetlilerine hitap ederek demiş- tir ki — Madamlar, mösyülar, bu sa- donlarda saklı bir inci kolye, bir tek taş yüzök, bir bilezik, birı | Patyalâ miliracesi büfedeki pastalardan birinde içine — | broş, perdenin iç tardfında olarak bulunmuştur. Kravat iğne- Terinl ekserisi sigaralrin İçinde kol düğmeleri duvardaki lavhala- rın arkasında çiçekliklerin içinde çıkmıştır. bu. kıymettar elmasları bulan lar fevkalâde memnun, olmuşlar: dır. bunlar teşekkür için mihra- cenin yanına gittikleri zaman mihrace hediyelerin ; teşekküre değer şeyler olmadığını asıl yaz kında vereceği balodaki sürpriz- lerin fevkalâde - olacağını — söyle- broş, ve bir kaç tane inci kravat ignesi ile kol dügmesi vardır. Bunları arayip bulacaksınız! Tabil hyır bulunan şey bulana hediye edilecektir. buyrün arayımz.. Mihrace daha sözlerini bitirir | bilirmez her kı mucevherleri aramağa başlamiştir, kanapeler acenin bu tevasutuna rağı men kolyeye 200 bin frank(15bin lira kiymet takdir edilmiştir. Verilecek baloya davet oluna: bilmek için şimdidenn-mihraceye müracaat edenler vardır. balo bü: yük bir sabırsızlıkla, beklenilmek- rılmiş, yastıklar. sökülmüş , yerlerinden çekilmiş, velhasıl ev alt üst edilmiştir. Nihayet inci kolye divan yas- tıklarından - birinin kuş tüyleri içinde bilezik bir koltoğun aya- eşya meydana çıkarmıştır. baş aşağı çevrilmiş halılar kaldı- ı ğina takılı olarak, tek taş yüzük İ tedir.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler