12 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Bu sabah mebus intihabı yapıldı Ankara civarında şirin bir köy İstanbul mebusluğu için bu gün intihap yapılıyor Müntehibi saniler akşama Dünkü hmıd Tçkıın menfası d kaçtığına dair bir telgr f d Tılk zetelerinin kari'leri, bu meşhur dmhkkd mhtlf

Sayfaya ait küpürler

 İngiliz lirası Dün 999 kuruşa kadar çıktı 997 de kapandı Bu günlerde ingiliz lirası şayanı dikkat bir surette tereffü ediyor.
 Istanbul mebusluğu için bu gün intihap yapılıyor Müntehibi saniler akşama kadar rey verecekler Abdülhak Hamit beyin ittifakla
 Troçki Dünkü nüshamızda. Troçkinin, menfasından kaçtığına dair bir telgraf vardı. ürk gazetelerinin kari'leri, bu meşhur adam
 18 yaşında gıbı Gençlık yolu bulundu Kadınların güzelleşmek için her | şeve katlandıkları malümdur. ber| linde yeni icat...
 Vapurcularımız arasındaki rekabet Rakabet ayvalık hattındada başladı, Sadullah bey ne diyo Seyrisefainle diğer vapurcular.
 Ankara civarında şirin bir köy e Anadolunun her tarafında yer yer numune köyleri inşa edilmektedir. Resimde gördüğünüz...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESI — 12 Kânunusani 1929 FIATI HER YERDE 5 KURUŞ Abone Ücretleri : Türkiye için * Carete idaresi Tünlardan. neliği 1700, ait aylığı leketler için: Seneliği Dn birinci sene — No : 3683 Pa ,_. Ü darehane ı Babikli ” ciri kında , E Telgraf söresl “Akşam, İsuibul, £ Tİ .m n işleri 5. içim Jat. 1686, İdare İşleri ve matban için Tt Gönderilen yazılar, RahiBine lade edilmez Bu sabah mebus intihabı yapıldı İstanbul mebusluğu için bu gün intihap yapılıyor Müntehibi saniler akşama kadar ir rey verecekler Abdülhak Hamit beyın ittifakla intihap edilmesi muhtemeldir — Barlılfunun konferans salonü Behiç beyden inhilâl eden Tstan- bul mebusluğu için bu sabah saat 9,5 ta intihabata çaşlanmıştır. Evtla Sandık açılmış sandığın boş olduğu gösterilmiş ve sonra rey- lerin atılmasına başlanmıştır. Darülfünun salonu baştan başa bayraklarla, donadılmıştı. Münte- hibi saniler geldikce kahve, çay ile izaz ediliyordu. ona doğru zeyler atılmağa başlamış ve öğleye kadar devam etmiştir. öğleden sonra rey atılmasına tekrar başlanacak ve saat beşte mihayet verilecektir. 18 ya.şı.uda. gihi Gençlik yolu bulundu . Kadınları gençleştiren makine İstanbulda 1600 müntehibi sani vardır. Fatih, Bayazit Belediye dairelerinde 500, Beyoglu daire- sinde 400 zat vardır. Yeni köy, Hisar, Kadiköy, Üsküdar, Adalar, iy dairelerindeki - münte- niler 74 kişidir. Çatalca 126, Şile 32, Üsküdar, Beyoglu, Hakır köy — mülhakatında 50 müntehibi sani vardır. İntihabı mebusan heyeti tefti- şiye riyasetinden mülhakata gön- derilen tezkerede intihabın bu gün â[leyn kadar yapılacağı bildiril- Kadınların güzelleşmek için her şeye katlandıkları malümdur. ber- hiade yeni icat edilen bir makine ile yüzdeki kırışıkları, çilleri si- vilceleri tamamiyle izale edebil mek çareleri bulunmuştur. Fakat bu tedaviye tahammül için pek sabırlı olmak lâzımmiş., Gençleşmek isteyen — kadının yüzüne, tuz karıştırılmış — vazelin sürülecek, üç tane can kurtaran simiti şeklinde lastikten bir ma- kine geçiriliyor ve elektrik cere- yanı veriliyor. Altı gün altı gece bi içinde kalan kadının yü: yete nazaren, on sekiz yaşındı genç kızın taravetini alıyor imiş!.. Bu usülde gençleşmenin eşke cesinden başka bir çok masrafı- da vardır. Alu gün altı gece Mmütemadiyen bazır bulunan mi tehassısın, elektrik ve makina ile meşgul olanların aldıkları para muhim bir yekön tutmaktadı Bu üsülde gençleşmek - bizim takine Troçkı Dünkü nüshamızda. Troçkinin, menfasından kaçtığına dair bir telgraf vardı. 'ürk gazetelerinin kari'leri, bu meşhur adam hakkında, muht tarihlerde muhtelif haberler mişlerdir:

1917 senesi — “ Troçki, Leninle beraber Rusyayı eline aldıl,, 1918 senesi — “ Troçki, kızıl orduyu teşkil ettil,, 1920 senesi — “ Troçki şarkta, garpta, şimalde, cenupta bütün irtica ordularını maglüp ehmşdrl 1920 senesinin sonu — * Troç yirmi sekiz kalın ciltten mür: külliyat asarını neşrettil, 1921 senesi — “ Troçki , xa halifleriyler mücadeleye girişmiş; bilâfasıla 12 saat söz söylemiş- ö sırada, sözle- inil igatinden , tavırlarının fevkelâdeliğinden heye- cana kapılan 24 kadın ve 6 erkek bayılmış ve, sedyeyle — dışarı çıkarılmıştır!,, 1922 senesi — “ Troçkinin , Leninden sonra Rusyade diktatör olacağı söyleniyor! 1923 senesi — “ Troçkinin aleyhine bir cereyan vardır. Ya- hudi olduğu için, Rus halkı ondan hoşlanmıyor. - Bolşevik fırkasının kâtibi umumisi Stalin, meşhur içtimaiyat âlimi Buharin, komü- nist enternasyonalinin maruf rü- esası, iktidarı ellerine geçiriyorlar.,, (devamı üçüncü sahifede ) para ile 500 dolara mal elmaktadır.| Ankara civarında şırın bir koy Anadolunun her tarafında yer yer numune köyleri inşa edilmektedir. Resimde gördüğünüz manzaralar Ankaraya 16 kilometro mesafede bu sene tesis edilen Ahimesut numune köyüne aittir. Köyün binaları taştan ve gayet zariftir. Ahı mesut köyüne bulga- ristandan gelen muhacirler yerleştirilmiştir. En üst resimde Alı mes- ut nahiyesinin hükümet konağı, ortadaki resim de köyün uzaktan manzarasını en altta da Ahiler köyüne yerleştirilen muhacirlerden bir grupu görüyorsunuz. idlız li Vapurcularımız Ingıl_ı.zlıraSI arasındaki rekabet Dün 999 kuruşa Rakabet ayvalık kadar çıktı hattındada başladı, Sadullah bey ne diyor 997 de kapandı Bu günlerde Seyrisefainle diğer vapurcular. arasındaki rekabetten bahsetmiş- dikkat bir surette tereffü ediyor. dün 999 üzerinde açılan ingiliz tik. bu rakabet sön günlerde Ay- lirası öğleye yakın 96 ya kadar valık hattında başlamıştır. Vaptır- culuğumuzu ızrar. eden bu. fena rakabeti izale için Ticarci odası tavassut etmişse de bu işte muv. fakyolamamıştır. Rakabet ne za- mana kadar .cekti suali seyrisefai beye sorduk, bize şu cevabı düşmüş, akşam üzeri 997 kuruşta kapanmıştır. bu tereffüe sebep son| günlerde izmirden kâfi mikdarda kambiyo gelmeme , itbalâtımızın | arlmasıdır . — Vapurcularla ararı Bu umumi sebeplerden başka | Kabet yeni bir Hadise de tereffüc amil olan bir şey de | dvl";r“_,*"'"“:;';'“ beri dmy:“ ediyor. Ne vakit ve ne suretie sipekülasyon gayretile bazı hava | balolacak? bende bilmiyorum. oyelıt YA | Sadullah bey “bu bahs etrafında | fazla söz söyleyemeyeceğimi be- yan ettikten sonra yeni alınacak vapurlara dair demiştir. kiz dar münasip bir Maamafi vapur almak bususundaki kararımızdan vaz geçmedik. Bundan başka ingiliz satacak olan tacirler terffüün devam ede- ceğini düşünerek ellerindeki in- gilizi satmiyorlar. Bu gibi buhranlı zamanlarda devlet bankası ihtiyaci daha ziyade hissediliyor. " ÜT

Aynı gün çıkan diğer gazeteler