12 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

12 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2si yılasayı 2) B ğ raz, hava, kapalı, ka Kinunusani / Aptülhak HâmitB.. ie 1S sd Bu günkü hava a gün rüzgir mütayasşii poy » yoktur, te are işleri 7 1971 ( yazı işleri E HER GÜN ÇİKAR 2 GAZETESİ TE » telgeği sdrç 1: VAKİT - Porta Kuruse Hükümet Tarife komisyonu ta- rafından tanzim edilen yeni gümrük farifesini bir gün evel millet rmelidir . iddet mıştır Zannedi ba üzerinde yapılacak tadi kü hükümet hası çok. uzun mesaj bu ümet yorüz k x yoktur; çün namına, Müt komisyonlar tarafından neticesinde bu İöyiha ü- ynca idari” tetkikat belki mil tanzim olunan zerinde yapıldığı takdirde let meclisi için bu seneki aliyet devresi esnasında kür Jâyihaya vaziyet imkânı kalmıyacaktır. Halbuki (Lozan) da akte- dilmiş olan ticaret muahede- sinin müddeti bu sene üğüs- yani tarife ka mümüzdek tül tasta bitiyor; nununun i n talbikı lâ den itibar geliyor. Bunun için yeni ta- rifenin bü sone hüzirana Ka- dar muhakkak meclisten göç mesi icap ediyor. Bununla beraber yeni ta- rifle kanunu gümrük sistemi mizde çok esaslı tihavvüldn muhtevi olduğundan miller meclisi encü çök i menlerinde dikkati tetki k terecektir; bu is gene bir a ihti zaman mestlesidir. Eğer hususi. kö- kümet türafırd misyön! lan IhZar ve ikmâl edilen ie yeni tar Üzerinde rıca tetkikat icra bu hal an evel millet meclisine etmek isterse bir onun tevdi. olunabilmesi için bir mâni teşkil etmez Pisken hük bu tet kikata. iştirik. edebilir yah hükümet yapılacak sonradan net de tarafından — ayr tetkikat netaş bir ze meclise Bildirileri yeni tarifenin let meclis bir gün eye & edilme içini Ya üzerinden hem resmi âlıyoru; teşkilârie vayı i bu c mine tabi tu vasıtası il hisar re tiyoruz, gil Yeni tarifede bu Yi inhisar resimleri gümrük Fusumuna ilâve edilirse inh İâtlarını © kaldırm ik mümkün olacaktır. Bu l le suret MtÇEMİZ fuzuh bir takım sralların yükünden” kura hr aktar, Bir de yeni tarife li kanunu- asasına İstinat önümüzdeki eylülden gün rüsümünun suretle tahsil © edilmesi bütçe muvazenemizin bu temini om mebus intihabında fırka müfellişi Halkı" Şinası Paşa âk reyi gerken , ağİ Doktorlar | Dün fevkalâde içtimaları- nı aktettiler ki saat süren hararetli müza- " rattan sonra kararlarını yedi nadde içinde te tespit « ederek Gazetelere bildirdiler Merhum Necari beyin hazin ölümü mühasebetile yapılan neşri hakında fevkalâde bir içilma aktini kararlaştıran Türk ocakında toplanmışlardır. Saat 1030 ta b iki sast sönra tıbba ZASI olanı ve olm doktorlar dün lanan yet bulan içtimdz an onu hırçahınç a kalmışlardır. otoğratçılarile bir münkâşa bile masına müsaade edilmemiştir. <hrimiz aşlar 1 edilmem almak ete meselesinden çıkmış ve içtima halinde Fesim & İçiman Neşet Otman B. riyase gisler, bir. çük tarınmiş düktorler. hazı met B. gelmemişdir Dünkü içümad: Kemal , Fahretön Ker Bn olmuştur. M. Kemal & afmışlardır müder- yalız Neşet n doktorlar Akil Muhtar , Osman Şerelettin , söyle Nazım Hamdi , Abdülkadir k söz diğerleri söz Akil muhtar B. Dayanatınd çat y evel dahili ameliy çünkü shiya taraldin söylenmiş v mü mütakip « yapılmış olsayıl, gere Hana, hasta vekayide ölümle wmeli neticel tan kalp çok hastalanınişt başlamış ki , bu. gibi r. K sürmüş, müzekeret umumiyet Doktorlar” içtimala- rndan çıkarken Türk tarihinde meşhur vezirler Tefrikamızın resimlerinden noktasıidan birdir kanaa Ancak ye tetkikat itina edilecek dır: bu da mi zn tarakkis kabul edilen nin hakikater taç olan yapa sanayi ayitanczdı Etihba muhadenet cetiiyeinin Hekimlerin. telâ şlik olsun şeref yuu bal Dünkü hekimler meslekleri namına her 1 bunu bir tekâmül den K itiraf etmek İizandır | Zu i yapılan » ttiği dünkü müzak lüzumlu bi asredilmesidir; . çünkü © b ündeyiz a dikkar edilmezse milli mi tarife himaye namı altında yeni tarilemize İl r vete zerinde duğumu hassa | ves | en al edile bir cihet illâ ikusadi, ini temin için himaye sistemi ı himayeye muh şuabutına cek bir takim himaye şekil tarifeyi bilâk r birbar leri bü mem leket için çok muz haline getire Mehmet ; tsm olduğu mutadı olan meslekten doktorlarla “Bip İl ve hatta menfaatinin olduğu mülâhazasi olmaları da memnu truli ve istikamete i matbuat edelim > tefahürden dali dbaşkâ | cemiyet ıt ) her şeyde yedaima gibi, son neşriyatla da ayrılmamıştır. Şeliremini Bn alsan arya giy Şehtömini o Muhittin bu, akşam Anka Dahiliye vekâletile g tin Bey dün kendi- bir muharririmize — Ankarada Adalar elektiriği mukavelesini Na vekâletile i edeceğim. Terkos mu- nin * feshi * meselesini reyanı tabiisindedir. e leyi icap Gdecek bir ir. Cumartesi Maliye vekâle nan tebaasına âit emlâ- kinden © muhacirlere iz edil tirda- emlâk sm Yunan tebaasından fi- vari olanların emlâki ayrı, mubadiller tev- at komisyonuna ve- rilmiştir. Yalnız mirde bu kabil istir İda edilecek o emlâk vardir, Doktorlar içtimsala ondan çıkarken Bir içtimain hülâsası : Teessür, teşekkür, telahür Etıbba muhedenet cemiyetinin bir tebliği karşısında itibar ile dünkü içlimaa iştirak &i kayt. ettikleri te ih oldu- ber rün kendisine mütevec ekle arkadaşlarının da zannci diyer Olmasın, af ğunu veni ber bütün hadi olmak ve-do Mesleklerin | fende, her. nerede - sizlik ıslahına yol açmak için ortaya konul vazilesinden b alâkanm yriüihir varsa önün içtitmada İmasımı istemek i österebilitlerdi | bu teessüi 2 kanidir. rk Zir eşriyatm — takip tizl 5 içiide şu etelerin Türk tabat karşı «bazi " karşı tesscür, faliir? “Temsmen £ biz de kabul tabiplerine, yetine karşi “almış 3 ; tabirini kullanabilir; fakat bir lisanında bu tabirin izahı kabil olamıyacaktır. bütün Türk g hekimlerinin MASIZ Türk tedil Bu ma iyetlerini de afı $ ne sayılimızdadır İstis- | ABONE FİRTLARIMIZDAE TENZİLİN (126 ) kuruş mukabilinde aylık abone yazacağız etemizin Dünkü inikat | Halk fırkası namzedi 1963 rey almışt Ir nde yeni aşlıyan Kari olmak üzre mize kolaylı icretlerinden tenzi t yapmağa karar ğini, bu ma bone bedi ua indirdiğ abone verd sala aylık a hamızda bildirm karilerimiz «1 uğu topl epleri ik iç i iç i i sardığını mu bilü istisna bütün kari mizi o istilade ettirmeye P verdik. Bu günden dığı mühürle ahtaya arar nr bulunan şehir band zetemize abone esnada olacaktır: rajdl Şu surede yn ça : ay on ii ayhle rn peg : iç eyl 5 bir aylık ı başlanılmış : : Kn Hariç için Ev 2m 38 eye akı aylık üç elk 3 Türk hacmi en L bütün zeteleri “içinde Bu Teyleri Fatih ve Beyazıt müntehibi saniler reyleri & Kip etmiştir büyük olanlarından biridir; i | S iz alel getirme- den, münder üm olan # i i i i i i i i atmaz md: zenginliği daima yükselmekle beraber, bü- selmiye rağmen, me Üc- rederinde yapuğımza bü tenzilâtı Ka- memnuniyetle g- i hamnızdadır P. Seyfettin. Hakkındaki dava Mısır mahkemesi Pre- nse bakmakla vasisi ile P, İbrahimin mü- kellef olduğunu ka- rarlaştırdı Annesinin taleple- rini reddetti Son posta ile Mı- sırdan gelen (E yase ) 761esi Prens l Seyfet- | tin da- P. Seyfettin vasında | ita ödilen hüküm hak- | kında malümat ver- ektedir. (Essiyase)ye ehemmiyet mizin kki miniz, Ümit ederiz ki (Vakd ın yazmak edeveklerinden yeni “yazıyı için lerimiz Ç teveccühl ayrette y gayrete E ret ve bu zah termekle karşılarlar. Köemacezısımanımnmammamenemısı sakar kendisine Günün hulâsas, Dahilde Münhal İstanbul meb'usluğuna 1563 reyle Şair Aptülhak Hâmit Bey intihap edilmiştir. Ettibba muhade- net cemiyeti Türk ocağında toplana- rak son hadiseler dolayisile müzake- rat icra etmişler ve 5 maddelik bir ka- rar tesbit etmişler- dir. Dil encümeni Bü- yük Türk luğatinin tertibile meşğul ol- maktadır. : Eeski kitapları yeni harf- lara çevirmek için Ankarada bir hey- et teşkil edilmiştir. Şehremini Bey bu gün Ankaraya gi- Sİ - göreda- va şun- | dan ib- aretli : 1927 senesi- nin 22 sinde Prens Seylet- Promo Şiskâe tinin v- | alidesi Nevcivan | nım Mısırda Kral hi neda'ma - mütaallik | decektir. ( Alttaraı 4 aci sayılamızdadır ) marşa tan As lER2212 Sayan Sana ege eg age EEE OLANA

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler