11 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

11 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yes BD Ankarada Mükemmel hu hastaha- neli bir hp fahiltesi yapmak ne bu mües- seseyi herkesin haya- tını emniyetle teslim edebileceği mütahas - $ıs doktorların eline vermek lâzımdır. Maarif “vekili Necati beyin da sıhhi teşkiliemiza ait noksanlı ai beyin b rahatsızlığı ti geçtikte. sı yene eden mütaha bul döktörler disit ölmadığında termiş; İşte: bu halin netiçesi Zavallı > Nocatinin ai tedavi n <ip lü Kr. Nih intaç. cden:son aks 1 derhal ameliyat yapmak sa. am gelirken “ameliyat © icfası için İtanbeidaki-tp ü edilen doktorların üni beklemeksizm yapmıştı Di türlü rdır, k ki Ankaradı vesit ile müöehhez ikame bir hast tarafın küsur buhun rü ın kifayet m 1 memek doğrudur. Hakk baide Netağniy MET meri veli kezimiz olân ranir © Ktanbul “de ubbi. vesaiyi eye. up Üs! rndar - mahetihe olmasının İ netessidin. Mesel Şahütüy m 4ön Ve'ğ nd birsel olinmeindadir. Yok a Aranıza Ankarada, i Sın İstilkam cütigi dercccde mükemmel sihhat ye tedici Kin imizin ika yüz Beyin xilât noksansız oldüğu kadar sü edilecek bu gibi” fa n ge tekerrürüne meydan ve #mkâti verilmemesidir. Alarak 2.4 kemi. minika mümkün i girmulayassıt pOys aya Küpah, har yoktur Z HER GÜN ÇIKAR, TÜRK, GAZETESİ Pek yakında Çıkrıklar durunca Rl. mebusu iin seçiliyor Doktorlar fevkalâde ıçümala- rını bugün aktediyorlar Netice sim ösü Saz ala anlaşılacak Hâmit Bey Bu intühaptayegâne namzettir, başka müra- Münhel meb'usluk in. ii bu gün saat 9 da Dürülfünun kon- fe srans salonunda baş- lanacakur. — İntibabat sandığı dün Emanetten konferans Salonuna nakledilmiştir. bu dafa ayrıca sandık merasi- mi yapılmasına lüzum görlmemiştir. Darülfünun konfe- ans salonu bayrak- larla tezyin edil ; İntihabın dövümüücü şehir bandosu salonun methalinde terennüm edeceki Müntehibi. sanile saatlerde rey verecek- lerdir: 9.30 dan 17 rl Hisüi (adıköy, Bakırköy, Yeniköy, Adı 15:304 165 dar Beyoğlu ve müls hakat, 16,40 dan TTye ka- darda Sirasnda gecis gecek olün müntehibi- sahiler reylerini” isti- mi ıl edeceklerdir. taralı 4 meü sayfam ızdadır | Ne diyorlar? | | O Kadar" Darülbedayide Kimsenin ayılmasına meydan marlmiyocak an Mülecssir Hanımla Eş ve Hüse essesed, dikkite al lan N mal beylerin m şük, : şırıl san'atkirlardan olan Neclâ Tarımın da daki terfi ve zamlar muvacihe- sinde Kerdisines de haksız! diği kanatinde olduğu sö mektedir. Dün © darülbeğayide ki hakkında kendil si için yeni kadrodaki zaml mil edilemediğini, faka her halde bu un afanacağını söyle. mişlerdir. Troçki Merifasından kaçfığınâ dâir bir haber var Roma, 8 (A A) Viyanadan İtalyan gi- zetelerine bildirildiği ne göre Trocki Bülu- Troçki is hududu rındaki men açmıştır. © Troi hududu hari- cine kâcmış olması muhtemeldir. Bu ha- civa- dan nin a | ber henüz teeyyüt ei- | * Memişt m bir ha vereceklermiş Kİ I langi gazete Bunu en evel haber verirse müthiş satış yapacakmış! istifa etmekig oldukla- ? yeni kadro. Dektoplar Türkocağında toplanacaklar Bibba mMühadenei ,öemiyeli bu gin Kant 15,30 da" Türkora- gida fevkalâde bir içtima aktedecektir. Cemiyetin reisi Neğit Osman Bey bu hususta. birmudimeriri- mize demiştir ki: — AÂzadan 15 zaler takriri üzerin heyeti” umumiyeyi içe maa devet ektik. Bur içtimada Doldorlar, fevkalâde, alâkadar eden bir mesele etrafıdda müza- kerat cereyan edecektir. Güzttelerin neşriyatı; doktor- ların bendi aralarındki amünd- 1. Necati Beğim ölümü ve saire gibi mühim aneselelef, müzâkeratımızı mevgölini teşkil ediyor. Merhalde çok — elieğmmiyetli bir. karar o vereceğiz!” Hangi gazele bu içtima tafsilâtını daha yapacaktır! İçtimaa gszeleciler” serbesçe gi müzakeratı takip ede bileceklerdir. Kararın. ne “şekilde edeceğini tübit tahmijf ddemem, keraün sonunda anla- tecelli Sıhhiye vekilinin cevabi nezaman Ankara, 10(Vakıt) — Hakkı Tarık Beyin vel haber vörirse mütiş Satış i (Sivas) haberi Mahkemede « İkdam sen muhabiri ve mes'u müdürü muhakeme ediliyor Valat ) — ba hadise ler çıktığı la bir haber neşreden k gazetesinin A nıuhabiri Süreyya B. aley- hinde «Efkâr umumiyeyi tehyiğ' edecek asılsız ne yat» davası - açılmış v sabahı (dün ) dezi mahke- ete * başlanmış ceza mesinde rü umumi in maddesi mucibince i etti Sürevya B. reisin sulle- rihe “bu haberi gazetesine, doğrudur, kanaatle -bildirdi- gini; en bumu, bir kaç kişiye “ütfolunan ehemmiyet- siz bir haber Şeklinde gör- düğünden... tabkike .. lüzum hisetmediğini söyledi. Müteakiben, omüddei u- mumi, Süreyya beyin mev- kufeğ: muhakeme olunma” oltaya # aci Kofakos deli değildir Hakkında bu “şekilde rapor verilen taammütle katil maz- nununun muhakcmesine dün | başlandı sis kaç ayevel Te- pebaşında «Londra» 0- telinde yeni müstecir Hüseyn Beyi öldüren ve Con Danderyayı yaralayan sabık ve müflis müstecir Kofâ- kosün muhakemesine dün İstanbul ağır ceza 'Türk farihinde meşhur vezirler! sorduğu Suallerö | mahkemesinde baş - 'Tefrikamızın resimlerinde n | pkepi söruynda tailahi dairesinin dehlet L Alara Zhei safen dedir ) sıhhiye-vekili B, gele- cek perşembeye ceyap verecektir Yeni Atina sefirirniz Anka, 10(Vakıt) — Hariciye müsteşarı Enis Beyin Atina sefirliği muhakkaktır Moskova Sö arlizay Möskova selirliği mevzuu bahıstır. lanmıştır. - Eğer bir gün ölürsem benim gibi birini bulamıyocağına öminimi — Sana, senin gibisini arıyacağımı kim söyledi ki? 4 Bir banka tailiteeiyet eti (Bank Belj.pur Letranje) ismli Belçika ban- kası, şehirimizdeki şubelerini tatil etmiştir. Karilermiz bu husustaki tafsilatı... famızda bulacaklardır. Gazi köprüsü Prdjesi , iğin 5 mühendisin. sekli ette tetkik edil - eni Gazi köprüsü Avrupalı encümeni em mektedi! minet bu tekliflerden birini tercih edecek- Kofakos; suretile. vinayeti - ika etmekle —mwaznundur. Mahkenicde © okünün | müsahede raporunda; kendisinin iddia etti- ği gibi deli olmadığı cinayeti şiddeti bir | infialin tesiri alünda ika etmiş olması muh- | temelse de böyle olup olmadığının ancak tah- kikat neticesinde mey- dana — cikarılabilece- ceği tespit edil Kofakos dün is esnâsında şunları söy- | lemiştir: İrlâs eltim, on senedir işlettiğim oteli elimden aldılar. İflâs- tan sonra kendimi iç- kiye verdim. İtlâsim- taammi, ÇAltsatalı 4 ecü sahifemizdedir | İkinci. sayı 4000 Yazı makinesi Ankara, 10 (Yakıt) — Resmi daireler için alınacak yazı makine- lerinin ihalesi cumar- tesiye yapılacak . © Günün bulâsası Makim Dahilde Bank Belj pur letranje, Me - maliki şarkiye Fransız banka- sile tevhit edil- mektedir. Abide komis - yonu meb'usu- muz Hakkı Şi» | nasi P, nınriyâ- | setinde toplan- | mıştır. 2 “Dünkü içtima. | daTaksimmey. danının fevsii meselesi müza- kere edilmemiş yalnız abidenin hesabatı tetkik © v İtalyankraliça- sının babası Grandük'Niko. | lanın vefatı do- layısile şeliri- miz İfa yan sefaretinde ma- tem ilân cdil- miştir. Matem 30 gün devam

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler