15 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 —— Atinada mühim bir mi Iakat Kaçakçıııkla mucadele Telefon demek M. Grandinin Atina seyahatı ! Müskirat inhisar müdürü Asıeuı,rît deEktir! Mubadele meseleri etra- Zekâi beyin beyanatı — Zd &a fında bir müzakere » , 2 .B - * Çiş gaü K HLAT GĞ men İlf

Sayfaya ait küpürler

 Telefon demek . , . Sür'at demektir! Acele bir işiniz var, telâş a.. içindesiniz. He ('%' men - telefonu İ açarsınız. — Allo
 Emanet 23 bin liralık katır mübayaa edecek Nezafeti fenniye için Emanet yeniden 4 kamyon Mmübayaasına karar vermiştir....
 K çı ücadele açakçılıkla mücadel Müskirat inhisar müdürü Zekâi beyin beyanatı Kaçakçılık devlet hazinesinden para çalmaktır,
 M. Grandinin Atina seyahati Mübadele meseleri etra fında bir müzakere M. Grandi, M. Musolininin noktai nazarını izah etti...
 TIP. FAKÜTLESİ VE DOKTORLAR Doktor Sıtkı Necip bey fakültenin gerilediğini söyliyor Uzun müddet Pariste Sen Lui...
 Sirp kabinesinde ihtilâflar başladı Belgrat 12 ( Fo ) — Hariciye nazırı M. Marinkoviç siyaseti hariciye meselesinde kabine
 Şehremanetine mühim bir rapor verdi Itfaiye müdiri İhsan bey Itfaiye müdür vekili e <>yrü sefer baş memuru İhsan çey...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI — 15 Kânunusani 1929 ü FIATI HER YERDE $ KURUŞ.— $ Abons Geretleri. Türkiye T 500 ç aylı 909 kanun. Ec ait aylığı T Seneliği 1700, lli oylığı N memleketler için: Seneliği H ğ SA Ü On birinci sene — Nö': 3686 r"" 'IATI HER YERDE 5 Iıv"mş G e LA R Atınada mühim bir. mulakat Kaçakçılıkla mücadele Müskirat inhisar müdürü Zekâi beyin beyanatı Kaçakçılık devlet hazinesinden para çalmaktır, müsade edemeyiz Bir kaç gün sonra ispirto fiat- ları 300 kuruşa çıkacak, müskirat r idaresi yalnız eezacılara v kolonyacılara - ispirtoyu 130 kuruştan / verecektir. Bu ispirto ir edilmiş olacaktır. İspirte yükselmesinin ecza fi- n da tereffünü mucip ola- cağı hakkındaki neşriyat üzerine Tüskirat inhisar müdürü Zekâi B. ? muharririmize şu beyanatta ulunmuştur. — İspirto inhisarı yapan mem- leketlerin kanunlarını tetkik ettik. Hiç bir yerde eczacılara saf is- pirto verilmiyor. Ispirto fiatlarını 300 kuruşa çıkarmak zaruridir. İspirtolarımız bundan sonra yarım kiloluk - şişeler içinde müskirat satılan yerlerde satilacaktır. Bun- dan mani olmaktır . Çünkü hiç bir kimse 300 kurüşa ispirto alıp kaçak BLAm ara nçuaııF %9: kadar 22 rakı kazanı tu- Itfaiye müdiri Şehremanetine mühim bir rapor verdi İtfaiye müdür vekili <e < yrü baş Şehremanetine gayet mühim bir Şehir dahilinde alşap tütün depoları mevcüt bu- lunduğu takdirde şehrin ne maruz sefer takrir vermiştir. daimi Emanet müfettişleri şebir içindeki tütün depolarını tespite başlamış- lardır. Bunlar bir müddet sonra kaldırılacaktır. memurü İhsan çey | iğını ve bundan hiç bir mesuli- Yet kabul edemeyeceğini bildirmiştir. Zekâi bey tulmuştur. iskirat memurlarının lüzumlu lüzumsuz her eve girdik- leri doğru değildir. Her ihbar edilen - yerde mutlaka - bir vakı kazanı ve kaçakçılıga dair bir eser, bulünmüştür. — Artık — kaçakçılığı maişet tarzı olarak kabul ede lar vardır. Çünkü kaçakçı> lik devlet hazinesinden para çak makt j TAŞPET Sırp kabinesinde | ihtilâflar başladı Belgrat 12 ( Fo ) — Hari- (| ciye nazırı M. Marinkoviç siyaseti hariciye meselesinde V kabine azasile çıkan ihtilâf- | tan dolayı istifaya karar ver- Ü miştir. Kral N. Marinkooiçi ziya- $ ret ederek dört saat görüşmüş- || sede fikrinden " caydıramadı- |) gından hariciye nezaretini der- uhte etmek için Berlin sefiri M. Balukçiçi davet etmiştir. ) Kabinenin tadil edileceği mu- | hakkak addediliyor. Emanet 23 bin "| içindesiz Telefoıı demek Sı'ir'şt demektir! Acele bir 'niz var, işi telâş . He men - telefonu açarsınız. — Allol.n Allo |.. Kulagınızda respetör gır gir eder, cr cır eder. Siz çen- geli başlarsınız çıkır datmaya ve haykırmaya: — Allol mat- mazel 1 Neden sonra hafiften gelen bir nida küçük hanımın sesi duyulur: — Bitirdiniz mi? küçük ba-

mım iş başinda tuvaletini yap- makla meşgul olduğundan işin farkında değil- dir. Siz pek iniz çengeli sarsarsınız. kîîçnk hanımlar, mat- mazeller çalınan gramofon ve gra- mofon çalanlar hakkında dediko- duya — başlamışlardır. - Çengelin gürültüsünden bizar olan matma- zel nihayet ses verir: — Merkez... On dakikadır bek- liyorum. malmazel. İstanbul 1686. Bu aralık merkeze müfettişlerden bir bey gelir.. Ondan sonra siz Hiralık katır mübayaa edecek Nezafeti fenniye için Emanet yeniden 4 kamyon mübayaasına karar vermiştir. Şimdiye kadar çöp arbalarında kullanılan ve mütarekeden sonra İngilirlerden — müdevver — katır- lardan çoğu ihtiyarlamış ve bazı- ları da hastalanarak telef olmuş- tur. Emanet bu sene yeni almak için bütceye 23 bin lira zamanda sok: ayı 30,000 kök fidan dür. Bu çubuklar bağ çılara tevzi olunacaktır. |seyredin lafı. Kızlar müfettişin | etrafını — alırlar, sizi de - baştan | savarlar>Bu numero - baskasilen | konuşuyor. Soram sizi çağrayım?. | Başkasiyle konuşan istediğiniz 4 numero değil, bizzat kendisidir. Bu minval üzefe 10 dakika matmezelin /| itilâf husulü haberi burada biraz mevsimsiz geçer, temin | edersiniz, başlarsınız konuşmaya. | Fakat lafın en mühim kasmında nazeninin sesi duyulur. ve — mühavereyi yoksa tramvaya binip acele işinizi görmeğe gitmektir. Telefon ida- sorarsanız, telefon demek | | sürat demektir. l Hayatını, İlme, Darülfü: M. Grandinin Atina seyahatı Mübadele meseleri etra- fında bir müzakere M. Grandi, M. Musolininin noktai nazarını izah etti Atina 13 (fo) ziyaret ederek katta iki hükümet arasında siyasi meselelerde mut- lak bir vahdeti efkâr meycut olduğu müşahede edilmiştir. m. Grandi bu mülâkat esnasında Türk- yunan meselesi hakkında Ankaranın noktai nazarı ni izah etmiş n bu mübadele mes- elelerinin bir an evel halli ve, Türk-yunan itilâfı nın akti hususundaki tememniyatını tebliğ etmi m. Venizelos m. grandiye yunanistanın Türk-yu- nan itilâfının husulünü samimiyetle arzu ettiğini ve m. Papaya itilâfın tesrii için tekiden talimat verile-: ceğini beyan etmiştir. Bu akşam yunan hariciye nazırı m, Grandi şere- fine bir ziyafet verilecektir. Bu ziyafete ilk davet edilenler arasında sefir Cavat B. ile Türk sefal erk,ını memurmı vard j 4 ,; m. Grandi bugün m. Venizelosu ina 13 (Fos) - Emlâk ıııenelesl Iınk'k ü k-Yunan murahhasları arasında Ankaradi idolunuyor, Muhakkak olan şudur: Cemal Hıısııu Beyle M. Diyamandopulos emlâk meselesi üzerindeki neticei tetkiklerini anla: tan bir zabıt tanzim etmişlerdir. Muallâk meselelerin hal müzakere eden Tevfik Rüştü B. ile M. Papaya verilen bu raporda takas ve mahsup edilen emlâkin mecmuu kıymetini bildiriyorlar. Fakat iki mürahhasın vardığı neticeler farklıdır. a gibe TIP. FAKÜTLESİ VE DOKTÖRLAR Doktor Sıtkı Necip bey fakçîtenın gerilediğini söyliyor— - Üzün müddet Pariste Sen Lui hastahanesinde tetebbüatta bulur 'nan emrazı e ve zühreviye mütehassisi, Sıtki Necip beyle bir muhartirimiz görüşmüstur. Doktor Necip bey muharririmizin sualle- Tine şu cevapları vermi s — Hekimlerimizin doktorlukla beraber diger işlerle de meşgul olmalarına tamamile aleyhtarım. İlim uğrunda fedayı nefs etmek, metodikman çalışmak, bizde henüz âdet olmamıştır. Meselâ Fransada, Sen Kui hastahnesinde cilt müderrisi Pro fesör Safuro 83 yaşında olduğu balde ekseriya benden evel vazi- fesi başına gelirdi. Bu zat, müd- deti hayatında hiç bir gün, hiç bir saat politika ile, mesleğinden başka —bir şeyle meşgul olmuş değildir. Sıtkı Necip bey Şonra bu zevatın bulundukları — Cdenler en büyük Şşerefi ikraz müesseseden aldıkları parada pek | diyorlar de mekür . Mnalesef bir cüzdir 500 frank gibi az bir para. | meslekte muntazaman — muttari- (devamı üçüncü sahifede ) -- na hasr- 1

Aynı gün çıkan diğer gazeteler