16 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 a ea GGG GĞ — D l g e D Konyada Millet Mektepleri GAZININ HEYKELİ ONUNDE BUYUK TEZAHURAT YAPILDI Konyada millet mekteplerinin
 Kayıkta kavga... Sandal devrilince hepsi denize döküldü Kasım paşada Uzun çıkmaz sokağında oturan Üsküplü Remezan ile kardeşi
 Kum yağmuru Afyon civarındı tren yolunda bi yarma kapandı Afyon karuhisarı 14 (Hu susi ) Dinar kabaklı köyüne rüzgârın...
 ler ğ >ketle u DIFr E ej ... .. H'ı! van îm; m sürüyor UY E'ıı&.llıuılı n ı' '*.x..l —H'îî ve *,!k'X L'Eîğt,’x k!k' bu günkü
 M. Grandinin mühim beyanatı Türkiye ile yunanistan arasında itilâf lazımdır “Balkanlarda ve şarki Bahrı Sefitte sükün türk -
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 16 Kânunusani 1929 FİATI HER YERDE S KURUŞ On birinci sene — No : 3687 FIATI HER«YERDE 5 M. Grandinin mühim beyanatı. Yugoslav 'yada şıddet idaresi — || Memlekette büyük bir galeyan hüküm sürüyor | Hırvatlardan başka bu günkü idareye aleyhdar de baş için için şiddet kesbetmektedir. ilgrattan Londraya bildirildiğine 5ım kralin emirnamesi 24 saat İevam eden kilise çanları ile karşılanmış, fal i ,bunu bir dü- takip et Memleket dahilinde şiddetli bir sansör hükümfermadır. Telefon muhavereleri bile dinleniyor. Gerek sırplar, gerek Hırvâtlar ve Slovenler mutlakiyet idaresinin kralın namına hareket eden ufak bir zümre tarafından ilân edildi- ğini anlıyorlar. Diktatörlük bir çok vekayi için şimdiden ölüm cezası koymuştur. Belgrattan daha mühim bir haber de gelmiştir. “Her hakim kralın iradesiyle derhal azlolunabilir.., Hükümet hakkında en küçük tenkidi muhtevi telgrafların bile gönderilmesine müsade olunma- yor. Matbuat tam manasiyle san- sür altında: 2 Şehir haberleri ve fıkralar e Telgraflar ve son haberler & üncü sahifede Dünya şüunu 5 iz Sinema sütunu fede Kum yağmuru Afyon civarında| tren yolunda bir, yarma kapandı | Afyon karahisarı 14 (Hu- sust ) Dinar kabaklı köyüne rüzgörın tesirile kum yagmış- Kum bir yarmayı kapattı- .«adan Denizli treninin loko- motifi kuma saplanmıştır . “okomotifin kurtarılması ve | yolun açılması için amele gönderilmiştir. sırp ve slovenler de Sandal devrilince khepsi denize döküldü Kasım paşada Uzun çıkmaz sokağında oturan Üsküplü Reme- zan ile kardeşi Muharrem dün çelerine. gitmek üzere. Yemişten şanın kayıgına binmişlerdir. Remezan bir para mesele İşte bu tarafa meyli miş kayıkçı eylemesi lâzım geldiğini beyan eylemiştir. Bu beyanatı neşreden Zagrep- teki bütün gazeteler müsadere | düşmüşle edilmiştir. hal ile sud: aa Söndür yanmasın, dedim. Ama sigaran değil, Dedin: sönmez alevim. 'Yanan kalbimdir benim. * | resmi daireler, “M. Grandinin mühim beyanatı Türkiye ile yunanistan arasında itilâf lazımdır "“Balkanlarda ve şarki Bahrı Sefitte sükün türk - yunan itilâfına bağlıdır,, Atina 14 (Fos) — Paristen bura gazetelerine bil- dirildiğine köre M. Grandi Ankaraya gittiği zaman muallâk meslelerin halli için sarfı mesai ettiği gibi Atinayı ziyaretinde M. Venizelos nezdinde de ayni — — teşebbüste bulumağı deruht& etmiştir. Bu sayede İtalyanın bu kadar alâka gösterdiği Türk - Yunan misakı tahakkuk edecektir. Atina 14 (fo) — MıGrandi bugün gazete! leri kabul ederek İtalyan - yunan münase- batı, iki memleketin teşriki mesaisi ve Türk- yunan münasebeti hakkında beyanatta bulunmuştur. M. Grandi İtalyan - yunan teş- — mesaisinin iki milletin ve kendilerile münasebette bulunan Akdeniz devletlerinin sulh dairesinde inkişafına matuf olduğunu ve bu program üzerinde iki dost hükümet l r bukı efkâr bulunduğu- u söylemiştir. M. grandi Türk Yunan münasebatından bahseder- ken bu iki devletin itilâfını pek mümkün gördüğü- nü ve ancak bu sayede Bhrisefitle Balkanlarda sul- hun takviye edilebeleceğini beyan etmiştir. Atina 14 (Fos) — M. grandi yarın (bugün) Romaya hareket ediyor. Konyada Millet Mektepleri GAZİNİN HEYKELİ ÖNÜNDE BÜYÜK TEZAHÜRAT YAPILDI Konyada millet mekteplerinin küşatı gayet par- hak bir surette icra edilmiştir . Mekteplerin açık ması şerefine bütün sokaklar, mektepler - bay- raklarla donatıl- mıştır. Bütün askeri latalar , mektepliler şehi- rin — ortasındaki Gazinin beykeli önünde - toplan- | mışlar ve burada büyük merasim yapılmıştır. Bu merasimde Konya valisi İzzet B. bir nutuk söye bahsetmiştir. Re- simde konyada Gazimizin heykeli Vali İszet bey nutük söyliyor

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler